งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการทำวิจัย เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการทำวิจัย เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการทำวิจัย เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

2 เนื้อหา ความหมายของ - การวิจัย และขั้นตอนของการวิจัย
- สื่อ - CAI การใช้ Technology (Appropriate Technology) CAI ที่น่าสนใจ และรายชื่อ CAI ที่ได้รับรางวัล ประเด็นที่เป็นจุดด้อยของการทำ CAI การวิจัยและพัฒนา CAI - ในปัจจุบัน - แนวโน้มในอนาคต

3 การวิจัย (Research ) หมายถึง
เป็นการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ตามหลักวิชา ( พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต : 2525 ) การหาแล้วหาอีก หาจนกระทั่งมั่นใจว่า ได้ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ จนถี่ถ้วนแล้ว (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ )

4 การวิจัย (Research ) หมายถึง
“Scientific research is systematic, controlled,empirical, and critical investigation of natural phenomena guided by theory and hypotheses about the presumed relations among such phenomena” (Fred N. Kerlinger,1986 )

5 สื่อ (medium , pl. media) มาจากภาษาลาตินว่า medium แปลว่า “ระหว่าง” หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่ง และผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตาม วัตถุประสงค์ เมื่อมีการนำสื่อมาใช้ใน การเรียนการสอน จึงเรียกว่า สื่อการสอน (Instructional Media)

6 CAI Computer Aided(Assisted) Instruction ความหมาย โปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือ ช่วยสอน เช่น ช่วยนำเสนอ บทเรียน ตั้งคำถามให้ตอบ หรือ ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน

7 ลักษณะของ CAI ที่น่าสนใจ
Interaction On Demand Multimedia Knowledge Integration

8 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)
ทันสมัย แต่ไม่จำเป็นต้องตามกระแส ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ สนองการปฏิรูปการศึกษา มุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน ( ไม่ใช่เพียงแต่ใช้สื่อเพื่อยั่วยุ หรือสาระบันเทิง เท่านั้น)

9

10 CAI ที่ได้รับรางวัลจาก NECTEC

11 หัวหน้าโครงการ นายวรวุฒ วุฒิจารุวงศ์ นายทรงศักดิ์ จันทร์เพ็ญ
ระบบสุริยจักรวาล หัวหน้าโครงการ นายวรวุฒ วุฒิจารุวงศ์ นายทรงศักดิ์ จันทร์เพ็ญ นายสุชาติ ล้อกาญจนกุล นายกงพัฒน์ กาญจนวิวัฒน์ สถานศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 1

12

13 เรื่อง โปรแกรมตารางธาตุ หัวหน้าโครงการ นางสาวนิอร ชูกาญจนพิทักษ์
หัวหน้าโครงการ นางสาวนิอร ชูกาญจนพิทักษ์ นายสุธา เหลือลมัย สถานศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2

14

15 รอบรู้เรื่องยาเพื่อรักษาโรคหืด หัวหน้าโครงการ นายโสฬศ โสตถิถาวร
หัวหน้าโครงการ นายโสฬศ โสตถิถาวร นายจุมภฎ โสตถิถาวร สถานศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3

16 เกมส์ครอสเวิร์ดข้ามเครือข่าย หัวหน้าโครงการ นายวิชิต วัฒนไพลิน
หัวหน้าโครงการ นายวิชิต วัฒนไพลิน นายวรวิทย์ รัตนธเนศวิไล สถานศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 1

17

18 หัวหน้าโครงการ นายพุฒิพันธ์ พลยานันท์
BOMBMAN3 หัวหน้าโครงการ นายพุฒิพันธ์ พลยานันท์ สถานศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2

19 โปรแกรมสำเร็จรูปเกมส์ปริศนาค้นคำ
หัวหน้าโครงการ นางสาวพึงพิศ กันศรีเวียง สถานศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงราย 3

20 โปรแกรมสำเร็จรูปเกมส์ปริศนาค้นคำ

21 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดอัตราการไหล
หัวหน้าโครงการ นายไกรศรี เหลียวพัฒนพงศ์ นายสยามราช มังคละคีรี สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี 3

22 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดอัตราการไหล

23 การพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนวิชาพยาธิวิทยาทั่วไป
หัวหน้าโครงการ นางสาวศิริพร แสงขาว นางสาวสมจิตร รุ่งรัตน์ สถานศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมเชย 1

24 การพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนวิชาพยาธิวิทยาทั่วไป

25 ประเด็นที่เป็นจุดด้อยของการทำ CAI
ทำแต่เรื่องง่าย มีเฉพาะตอนต้น - ไม่จบเรื่อง บางสาขาวิชาไม่มีคนทำ กฎหมายลิขสิทธิ์มีผลไม่สมบูรณ์ ขาดการตรวจสอบความถูกต้อง

26 การวิจัยและพัฒนา CAI ในปัจจุบันมุ่งเน้น การสร้าง นำไปทดลองใช้
การศึกษา วิเคราะห์ ผ่าน Internet

27 การวิจัยและพัฒนา CAI แนวโน้มในอนาคต
การบริหารและจัดการสื่อให้มีประสิทธิภาพ การสร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสื่อ CAI

28 การวิจัยและพัฒนา CAI แนวโน้มในอนาคต การบูรณาการ ( Integration )

29 การวิจัยและพัฒนา CAI แนวโน้มในอนาคต
การจัด CAI Resource Center

30 สวัสดี อธิปัตย์ คลี่สุนทร


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการทำวิจัย เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google