งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการทำวิจัย เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการทำวิจัย เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการทำวิจัย เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

2  ความหมายของ - การวิจัย และขั้นตอนของ การวิจัย - สื่อ - CAI  การใช้ Technology (Appropriate Technology)  CAI ที่น่าสนใจ และรายชื่อ CAI ที่ได้รับรางวัล  ประเด็นที่เป็นจุดด้อยของการ ทำ CAI  การวิจัยและพัฒนา CAI - ในปัจจุบัน - แนวโน้มในอนาคต เนื้อหา

3 การวิจัย (Research ) หมายถึง หมายถึง • เป็นการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูล อย่างถี่ถ้วน ตามหลักวิชา ( พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิต : 2525 ) • การหาแล้วหาอีก หา จนกระทั่งมั่นใจว่า ได้ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ จน ถี่ถ้วนแล้ว ( บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ )

4 การวิจัย (Research ) หมายถึง หมายถึง • “Scientific research is systematic, controlled,empirical, and critical investigation of natural phenomena guided by theory and hypotheses about the presumed relations among such phenomena” (Fred N. Kerlinger,1986 )

5 สื่อ (medium, pl. media) มาจากภาษาลาตินว่า medium แปลว่า “ ระหว่าง ” หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่ง และผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตาม วัตถุประสงค์ เมื่อมีการนำสื่อมาใช้ใน การเรียนการสอน จึงเรียกว่า สื่อการสอน (Instructional Media)

6 CAICAI Computer Aided(Assisted) Instruction ความหมาย โปรแกรมที่ใช้ เป็นเครื่องมือ ช่วยสอน เช่น ช่วยนำเสนอ บทเรียน ตั้ง คำถามให้ตอบ หรือ ทดสอบความ เข้าใจของผู้เรียน

7 ลักษณะของ CAI ที่ น่าสนใจ  Interaction  On Demand  Multimedia  Knowledge Integration

8 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)  ทันสมัย แต่ไม่จำเป็นต้องตามกระแส  ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  สนองการปฏิรูปการศึกษา  มุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน ( ไม่ใช่เพียงแต่ใช้สื่อเพื่อยั่วยุ หรือสาระบันเทิง เท่านั้น )

9

10 CAI ที่ได้รับ รางวัลจาก NECTEC

11 ระบบสุริยจักรวาล หัวหน้าโครงการนายวรวุฒ วุฒิจารุ วงศ์ นายทรงศักดิ์ จันทร์เพ็ญ นายสุชาติ ล้อกาญจน กุล นายกงพัฒน์ กาญจน วิวัฒน์ สถานศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 1

12

13 เรื่อง โปรแกรมตารางธาตุ หัวหน้าโครงการนางสาวนิอร ชูกาญ จนพิทักษ์ นายสุธา เหลือลมัย สถานศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2

14

15 รอบรู้เรื่องยาเพื่อรักษาโรคหืด หัวหน้าโครงการนายโสฬศ โสตถิ ถาวร นายจุมภฎ โสตถิถาวร สถานศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3

16 เกมส์ครอสเวิร์ดข้ามเครือข่าย หัวหน้าโครงการนายวิชิต วัฒน ไพลิน นายวรวิทย์ รัตนธเนศ วิไล สถานศึกษาภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 1

17

18 BOMBMAN3 หัวหน้าโครงการนายพุฒิพันธ์ พล ยานันท์ สถานศึกษาภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2

19 โปรแกรมสำเร็จรูปเกมส์ปริศนาค้นคำ หัวหน้าโครงการนางสาวพึงพิศ กัน ศรีเวียง สถานศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงราย 3

20 โปรแกรมสำเร็จรูปเกมส์ปริศนาค้นคำ

21 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดอัตราการไหล หัวหน้าโครงการนายไกรศรี เหลียวพัฒนพงศ์ นายสยามราช มังคละคีรี สถานศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราช มงคล วิทยาเขตนนทบุรี 3

22 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดอัตราการไหล

23 การพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนวิชา พยาธิวิทยาทั่วไป หัวหน้าโครงการนางสาวศิริพร แสงขาว นางสาวสมจิตร รุ่ง รัตน์ สถานศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมเชย 1

24 การพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนวิชาพยาธิวิทยาทั่วไป

25 ประเด็นที่เป็นจุดด้อย ของการทำ CAI  ทำแต่เรื่องง่าย  มีเฉพาะตอนต้น - ไม่จบ เรื่อง  บางสาขาวิชาไม่มีคน ทำ  กฎหมายลิขสิทธิ์มีผล ไม่สมบูรณ์  ขาดการตรวจสอบความ ถูกต้อง

26  ในปัจจุบันมุ่งเน้น  การสร้าง  นำไปทดลองใช้  การศึกษา วิเคราะห์ ผ่าน Internet การวิจัยและพัฒนา CAI

27  แนวโน้มในอนาคต  เน้นศึกษาประสิทธิภาพของสื่อ CAI ที่จะส่งผลต่อ พฤติกรรม เจต คติ และคุณธรรม จริยธรรม  การบริหารและจัดการสื่อให้มี ประสิทธิภาพ  การสร้างระบบฐานข้อมูล สารสนเทศสื่อ CAI การวิจัยและพัฒนา CAI

28  แนวโน้มในอนาคต  การบูรณาการ ( Integration )  ความรู้ และเทคโนโลยี เป็น CAI ที่มีคุณภาพ  สื่อ CAI ที่สร้างไว้หลากหลาย ให้้เป็น องค์ความรู้ ที่พัฒนาการ เรียนรู้ และการนำไปใช้อย่างจริงจัง

29 การวิจัยและพัฒนา CAI  แนวโน้มในอนาคต  การจัดตั้งองค์กรการวิจัยและ พัฒนา CAI ในสถาบันการศึกษา  การจัด CAI Resource Center

30 อธิปัตย์ คลี่สุนทร


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการทำวิจัย เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google