งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Smart Thailand 2020: Transforming e-Government to i-Government

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Smart Thailand 2020: Transforming e-Government to i-Government"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Smart Thailand 2020: Transforming e-Government to i-Government
Methini Thepmani e-Government Promotion and Development Bureau Ministry of Information and Communication Technology 28 January 2011

2 Smart Thailand : ICT Master Plan2
ICT Human Resources and ICT Competent Workforce 50% of population have knowledge and capacity to access, create and use information-literacy ICT Infrastructure Raise ICT Readiness Ranking of country at TOP 25 in NRI by 2013 ICT Industry Enhance the role and important of ICT Industry in the economy, by increasing share of GDP to < 15 % by 2013 The Second ICT Master Plan was developed under the framework set by ICT policy for (IT 2010) which was approved by the Cabinet on 19 March The policy framework of IT 2010 set the following targets: 1) Build capacity in using technology as a tool for national development in order to leverage Thailand’s status as a “potential leader” country, as measured against the United Nations Development Programme “Technology Achievement Index”. 2) Increase the percentage of knowledge workers to account for 30 percent of the labor force. 3) Develop the Thai economy by increasing the value of knowledge-based industries to account for 50 percent of GDP.

3 Environmental Friendly ICT Human Resources and ICT Competent Workforce
ICT Policy Framework 2020 2020 Stronger Economy Social Equality Environmental Friendly Smart Agriculture Smart Services Smart Environment (ICT for Green & Green IT) Smart Health Learning Smart Government ICT Human Resources and ICT Competent Workforce ICT Infrastructure ICT Industry In order to achieve these targets, the IT 2010 policy framework has established five strategies for the concurrent development of the country and a knowledge-based society, namely: e-Industry, e-Commerce, e-Government, e-Education and e-Society. The underlying connections and common factors of the five strategies are innovation, knowledge, research and development, science and technology, and the development of human resources and basic telecommunication infrastructure. If these five strategies are followed and the underlying factors are also strengthened, then the resulting development will be sustainable. These five strategies lead to smart Thailand 2020 vision by stronger economy, social equality and environmental friendly in several services such as government, healthcare, education, agriculture.

4 to knowledge and wisdom
VISION Smart Thailand 2020 ICT is an important driving force for … Thai people to knowledge and wisdom Thai economy to sustainable growth Thai society to equality The key success factor to reach “Smart Thailand 2020” is transforming e-Gov (5e) to i-Gov (intelligence, Integration and Inclusion. As I mentioned, IT2010 policy framework has established five strategies for the concurrent development of the country and a knowledge-based society, namely: e-Industry, e-Commerce, e-Government, e-Education and e-Society. The stage, Thai government realizes that ICT is an important driving force for 3 dimensions Thai People to knowledge and wisdom. Thai Economy to sustainable growth Thai Society to equality both disadvantage and general public.

5 e-Gov to i-Gov Key Enabler to i-Gov Broadband Policy
Smart Thailand 2020 5 e-Gov e-Industry, e-Commerce, e-Government, e-Education, e-Society Stronger Economy, Social Equality, Environmental Friendly Transforming to i-Gov (Intelligence, Integration, Inclusion) Key enabler to i-Gov is the broadband policy adoption. The concept of smart government are 3I Intelligence – a government that intelligently addresses citizens’ needs and delivers quality services that delight them. Integration of services of central, state and local government … (please see slide 8) Inclusion - Citizen can access broadband services equally both disadvantage and general public. Since the cabinet approved Broadband Policy on 9 November 2010, the next step government process of development of the Broadband Implementation Plan. Broadband Policy

6 e-Gov to i-Gov Smart Government
Intelligence Integration Integration of services of central, state and local government Integration of goals of governance Integration of various agencies of government Integration of public and private sector services Integration of services of different departments Inclusion Broadband connection is more than just a channel to transfer bytes and bites of data. It is a channel that shortens the distance between cities and villages, between the have and the have-not. It is a tool to deliver necessary information needed to create social and economic values. We see broadband connection as extremely crucial towards the development of Thailand’s knowledge economy. The Royal Thai Government has incorporated broadband development under “The Second Thailand Information and Communication Technology Master Plan” (ICT Master Plan 2) for the period of , determined to expand the reach, to improve the quality of our network and to encourage market competition. For instant, ICT Master Plan 2 has set among its goals for at least 50% of the population to have “the knowledge and capacity to access create and use information in an information literate way to benefit education, work and everyday life”. To realize this goal, Thailand needs to have an information infrastructure that is widely available, and of high penetration and quality. In short, one of our top priorities is to expand and to improve broadband infrastructure.

7 นโยบายที่สำคัญของโครงการบรอดแบนด์แห่งชาติ
การทำให้บรอดแบนด์กลายเป็น โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ ประชาชน ครอบคลุมการใช้งาน 80% ของ ประชากรภายใน 5 ปี และ 95% ภายใน 10 ปี รัฐบาลให้ความสำคัญต่อโครงการ e-government, e-health, e- education, e-commerce and e- agricultures จัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่างแผน ดำเนินงานอย่างเร่งด่วน

8 ประโยชน์สูงสุดจะตกกับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐต่างก็ได้รับประโยชน์โดยตรงอีกด้วย
บริการโทรคมนาคมเข้าถึงประชาชนได้ทั่วถึง ให้บริการครอบคลุม 80% ของประชาชนไทยใน 5 ปี และ 95% ภายใน 10 ปี บริการราคาที่เป็นธรรมจากการแข่งขันของผู้ให้บริการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมมีบทบาทที่ยั่งยืนใน ระยะยาว เน้นการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย ปรับเปลี่ยนจากการลงทุนเพื่อแข่งขันกับ ภาคเอกชน ไปสู่การลงทุนให้เกิด สาธารณูปโภคพื้นฐาน การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ช่วยประหยัด เงินลงทุนได้นับหมื่นล้านบาท มีโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปิดกว้าง (Open Access) มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ภาครัฐช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุน โดยเฉพาะ การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนต่ำ

9 National Broadband Policy
Supply Side Demand Side Citizen can access broadband services equally Private sector share infrastructure efficiently Government provides USO. e-Government Services e-Healthcare Services e-Education Services e-Agriculture Services e-Services According to the development of broadband infrastructure, the Ministry of Information and Communication Technology (MICT) aims to improve and to manage ICT infrastructure in order to provide universal access to broadband for citizens and businesses around the country, including the disadvantaged and people with disabilities. In this connection, MICT recognizes the vital role of national policy and regulatory framework to stimulate business investment in telecommunication and ICT infrastructure. We, therefore, encourage both of our private and public providers to continuously invest into alternative technologies to build connectivity and last-mile network with a goal to expand services into rural areas for providing e-Government services to all citizens. Then again, e-commerce business requires a good core broadband infrastructure in the capital city and large cities which the high speed internet helps business to sale more and more products.

10 Supply Side: ผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่โครงสร้างอุตสาหกรรมที่ เปิดกว้าง เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันมากขึ้น Vertically integrated model Dark fiber model (ie. UK, USA) Bitstream Model (ie. Australia) Multilayer open access model (ie. Singapore) Access, Services & Content For Small Players 3 For Big Players Network (Backbone & Access) 2 Physical Infrastructure (Dark Fiber & Towers) 1 Legend Arrow: One or Multiple Players Per Layer 10 10

11 ข้อมูลโครงข่ายประเทศไทย
ภาครัฐหลีกเลี่ยงการลงทุนแข่งกับภาคเอกชน C A A-Backhaul Core to City (CC) Current Supply: เกินความต้องการ ตัวอย่างเช่น >200%? B-Access City to Town? or Tower (CT) Current Supply: เกือบเพียงพอ ตัวอย่างเช่น 85%? C-Last Mile Town to Home (TH) 5-8 กิโลเมตรสุดท้าย Supply: ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ตัวอย่างเช่น 5%? B A B C ภาครัฐเน้นการลงทุนในส่วนนี้เพื่อให้เป็นลักษณะบริการสาธารณูปโภค

12 e-Agriculture ตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 6 : การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน มาตรการที่ 6.4 ส่งเสริมการนำ ICT มาใช้ในภาคการผลิตและบริการที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ และไทยมีความได้เปรียบ โดยเฉพาะการเกษตร การบริการด้านสุขภาพ และการท่องเที่ยว

13 e-Education

14 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ. ศ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ e-Education ให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน สถาบันการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไปทุกแห่ง มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ความเร็วอย่างน้อย 10 Mbps และมีอัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนอย่างน้อย 1: 30 ในปี 2554 และ 1:20 ในปี 2556 ห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในระดับจังหวัด อำเภอ และ ตำบล มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ความเร็วอย่างน้อย 4 Mbps ที่มา : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป้าหมายที่ 3

15 สถานพยาบาลต่างๆของประเทศไทยมีระบบการเชื่อมต่อข้อมูลเพียง 23%
มีเพียง 22.5% ของสถานพยาบาลสาธารณะในประเทศไทยที่มีระบบการเชื่อมต่อข้อมูล (3,156 จาก 14,000)

16 มีการนำร่องใช้งาน Application ใหม่ๆ ที่ประสบความสำเร็จ เช่น การเชื่อมต่อร.พ.พระมงกุฎกับร.พ.อิงคยุทธ ที่ปัตตานี Bandwidth: 2M – 8M using ADSL หมอทดสอบการจับภาพเคลื่อนไหว 30 ภาพต่อวินาที เพื่อดูการฟื้นตัวของคนไข้ หมอทดสอบการดูภาพความละเอียดสูง (High definition) เพื่อตรวจการเคลื่อนไหวของตาคนไข้และรายละเอียดในลูกตา

17 Demand Side: Four Simple Policy & Action Plans
e-Government Connecting all 76 provinces and all 10,000+ local communities ( yr?) e-Healthcare Connecting 15,000 hospitals and healthcare centers ( yr?) e-Education Connecting 30,000 schools and local community education centers ( yr?) e-Agriculture Connecting 70% Thai citizen who are the poor farmers ( yr?) With globalization, the society is constantly changing resulting by information technology and Internet access to play an important role in communication, social, political, economic or even environmental as mention above. Because of the rapid-technological advancement, it causes that many countries shift their focus on developing infrastructure to enhance the technology. The data transmission not only text messages but also pictures such as VDO conference is important to make use of information technology is faster and more efficient. The perception is very convenient and fast. These require a good core broadband infrastructure. Each Ministry with different visions & development stages But common needs in basic connectivity and key solutions

18

19 MICT National Broadband VDO presentation

20


ดาวน์โหลด ppt Smart Thailand 2020: Transforming e-Government to i-Government

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google