งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 ประชุมคณะกรรมการบริการ วิชาการและชุมชนครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2554 ห้องมะปราง คณะมส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 ประชุมคณะกรรมการบริการ วิชาการและชุมชนครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2554 ห้องมะปราง คณะมส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 ประชุมคณะกรรมการบริการ วิชาการและชุมชนครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2554 ห้องมะปราง คณะมส.

2 Free Powerpoint Templates Page 2 Contents สรุปโครงการปี 54 1 โครงการหารายได้ 2 โครง การปี 55 3

3 Free Powerpoint Templates Page 3 สรุปโครงการปี 54 1 งบแผ่นดิน 80,000 ค่ายเยาวชนภูมิศาสตร์รุ่น 7 อบรมครูเศรษฐศาสตร์

4 Free Powerpoint Templates Page 4 พัฒนา การศึกษาจชต. 1,600,000 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน

5 Free Powerpoint Templates Page 5 พัฒนาชุมชน / การศึกษาจชต. 1,188,200.- 5 projects เฉลี่ยโครงการละ 237,640

6 Free Powerpoint Templates Page 6 ว่าจ้าง 1,099,400 ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินโครงการแก้ปัญหาการ กัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ ชายทะเล

7 Free Powerpoint Templates Page 7 รายได้คณะ 453,900.- 23 projects

8 Free Powerpoint Templates Page 8 สรุปการงบปี 54 รายได้ คณะ 453,900.- ว่าจ้าง 1,099,400 พัฒนาชุมชน / การศึกษาจชต. 1,188,200.- พัฒนา การศึกษาจชต. 1,600,000 งบแผ่นดิน 80,000 5,141,500.-

9 Free Powerpoint Templates Page 9 2 โครงการปี 55 งบ รายได้ คณะ 14 projects 484,300 ฿ บริการการศึกษา บริการวิชาการ ภ. ตะวันออก ภ. บรรณฯ ภ. ตะวันตก พัฒนานักศึกษา

10 Free Powerpoint Templates Page 10 งบ แผ่นดิน โครงการค่ายภูมิศาสตร์ 40,000

11 Free Powerpoint Templates Page 11 งบพัฒนาพิเศษ พิเศษจชต. 800,000 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน

12 Free Powerpoint Templates Page 12 งบพัฒนา ชุมชน พิเศษจชต. 3,302,700 ดร. ภมรี. อ. อาลิสา. ดร. พิเชฐ. ดร. บดินทร์ ดร. วิมลมาศ. ดร. ศิริมา. อ. ราซิด๊ะ. ดร. ศุภศิริ. ผศ. สิริพันธ์.

13 Free Powerpoint Templates Page 13 งบพิเศษจาก US Embassy The Road to a Harmonious Society (ROHAS) 10,000 US Dollar ประมาณ 300,000 บาท

14 Free Powerpoint Templates Page 14 รวมปี 55 4,927,000.- งบรายได้ 9.82% งบแผ่นดิน 0.81% พัฒนาพิเศษจชต. 1.62% พัฒนาชุมชน / การศึกษาจชต 67.03% US embassy 6.08%

15 Free Powerpoint Templates Page 15 ปี 2554: 5,141,500.- ปี 2555: 4,927,000.- -214,500.-

16 Free Powerpoint Templates Page 16 แหล่งที่มาของเงิน งบรายได้ คณะ งบแผ่นดิน งบเขต พิเศษจชต. งบพัฒนา ชุมชนจชต. ว่าจ้าง / อื่น ๆ

17 Free Powerpoint Templates Page 17 โจทย์ • สนับสนุนการเรียนการสอน • คณะเข้าไปช่วยเหลือชุมชน / สังคม • องค์กรที่พื้นที่ต้องการให้คณะเข้า ช่วย • ต่อยอดไปสู่งานวิจัย • หน่วยงานข้างนอกขอให้คณะทำ • ทำโครงการเดิม ๆ เหมือนทุกปี

18 Free Powerpoint Templates Page 18 เงิน ? รายได้คณะ รัฐบาล / แผ่นดิน หน่วยงานภายนอก • ขอผ่าน proposal • คณะต้องหาเอง ท้า ทาย

19 Free Powerpoint Templates Page 19 ตอบโจทย์ SAR ( สมศ./ สกอ.) เข้าถึงชุมชน มีรายได้

20 Free Powerpoint Templates Page 20 โครงการหาเงินได้ 3 ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ตอบสนอง ชุมชน ชุมชนต้องการ อะไร ? คณะ / ผู้จัดมีรายได้

21 Free Powerpoint Templates Page 21 • ศอ. บต. • อบจ. จชต. • สนง. พื้นที่ การศึกษา • หอการค้าจังหวัด • อบต. จชต. • สำนักงานจังหวัด • อื่น ๆ ข้อเสนอจากคณะ / ความเชี่ยวชาญที่ คณะมส. มีอยู่ ความต้องการของ องค์กรท้องถิ่น โครงการ / กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการทั้งสอง ผ่าย องค์กร ท้องถิ่น เชื่อมโยง

22 Free Powerpoint Templates Page 22 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ( ว่าจ้างจากนอก ) รวมถึงโครงการหารายได้ 15% PSU 1.5% Pattani Campus 2.5% HUSO 11% ภาควิชา ? คณะ ? คนทำงาน ?

23 Free Powerpoint Templates Page 23 ระดมความคิดเห็นร่วมกัน 1. พัฒนาภาษา ( อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มลายู อาหรับ ไทย ฝรั่งเศส เยอรมัน ) 2. จัดทำแบบสำรวจความต้องการ 3. พัฒนาไอที ให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ( นักเรียน คนทำงาน ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่การเงิน เลขานุการ นักวิชาการ และอื่น ๆ )

24 Free Powerpoint Templates Page 24 โจทย์ข้อ 1: จะทำอย่างไรที่อยากให้อาจารย์ในคณะทำ โครงการมากขึ้น หางบนอกเข้ามา ? • จับกลุ่มของอาจารย์ตามความสนใจ มอบเป็นนโยบาย คณะ  เริ่มต้นด้วย หนึ่งภาควิชาหนึ่งโครงการบริการ วิชาการ (One Department One Community Service Project – ODOCS) • คณะกำหนดกรอบ แล้วให้อาจารย์เลือกว่าตนเอง ต้องการเข้ากลุ่มไหน  ควรมีกรอบอะไรบ้าง โจทย์ข้อ 2: แหล่งทุนมีที่ไหนบ้าง ? • องค์กรส่วนท้องถิ่น • สถานทูตต่าง ๆ

25 Free Powerpoint Templates Page 25 • จำแนกความต้องการของแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มครู กลุ่มอบต.  เราจะรู้ได้อย่างไร ? – ไปดู สัมผัสเอง พูดคุยกับเขา –Survey จากคณะไปยัง  สพท. อบจ. อบต. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ทำอย่างเป็นระบบ ทำเป็นตุ๊กตาให้เขาเลือก ระบุช่วงเวลาที่จัด ผู้เข้าร่วมโครงการกี่คนถึงจะสามารถทำได้ – ปัดฝุ่นโครงการเก่า ๆ – ทำ package จากคณะไปนำเสนอ (direct sale strategy) ก่อนอื่น ต้องรู้ก่อนว่าเรามีอะไร ดี

26 Free Powerpoint Templates Page 26 • อบรมการทำงานเป็นทีม ให้หน่วยงานต่าง ๆ • ภาษามลายูให้ข้าราชการในพื้นที่ • ภาวะการเป็นผู้นำ • ศิลปะการพูดในที่ชุมชน • การเขียนหนังสือราชการ ไทย อังกฤษ

27 Free Powerpoint Templates Page 27 Priority • นำสู่การเรียนการสอนอย่างไร • ต่อยอดการวิจัยได้อย่างไรบ้าง • คณะต้องให้เปอร์เซ็นต์ให้ผู้ที่ดำเนินการ โครงการ ต้องกำหนดเป็นนโยบายคณะ


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 ประชุมคณะกรรมการบริการ วิชาการและชุมชนครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2554 ห้องมะปราง คณะมส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google