งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายเรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน”
โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์บริการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

3 สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ
อื่น ๆ % บริการ % ขนส่ง เก็บสินค้า 4.54 % การขายส่ง ขายปลีก 9.88 % การผลิต อุตสาหกรรม % ภาคเกษตร %

4 ภาคเกษตร

5 ภาคเกษตร พื้นที่เพาะปลูก ล้านไร่ คิดเป็น % ของพื้นที่กลุ่มจังหวัด พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากชลประทาน 2,347,531 ไร่ คิดเป็น % ของพื้นที่การเกษตร ข้าว ลำไย อ้อย ถั่ว กระเทียม หอมแดง ข้าวโพด ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2550

6 ภาคการผลิตอุตสาหกรรม

7 ภาคการผลิตอุตสาหกรรม
สัดส่วนจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี พ.ศ. 2551 4,865 แห่ง ที่มา : กรมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ ตุลาคม 2551

8 ภาคการท่องเที่ยว

9 จำนวนสถานที่ท่องเที่ยว (แห่ง)
ภาคการท่องเที่ยว จังหวัด จำนวนสถานที่ท่องเที่ยว (แห่ง) เชียงใหม่ 129 ลำปาง 44 ลำพูน 31 แม่ฮ่องสอน 52 รวม 256 ข้อมูลจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

10 ภาคการท่องเที่ยว แผนภูมิแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550

11 จังหวัดเชียงใหม่ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ (15.13%)
ภาคเกษตร มูลค่า 8,496 ล้านบาท (7.4%) นอกภาคเกษตร มูลค่า 106,316 ล้านบาท (92.6%) การผลิตอุตสาหกรรม 51,620 ล้านบาท (44.96%) การขนส่ง ขายปลีกฯ 11,343 ล้านบาท (9.88%) ภาคบริการ 7,302 ล้านบาท (6.36%) การขนส่ง เก็บสินค้าฯ 5,212 ล้านบาท (4.54%) อื่นๆ 30,839 ล้านบาท (26.86%)

12 + การผลิตแบบเน้นปริมาณ ต้องเผชิญกับการ
( Mass Production ) VALUE CREATION ECONOMY เอกลักษณ์ จากรากฐาน ของตนเอง ทักษะฝีมือ ที่สืบทอดจาก ทรัพย์สินทาง วัฒนธรรม ความรู้ + เน้นการผลิตปริมาณมาก ต้นทุนการผลิตต่ำ ต้องเผชิญกับการ แข่งขันจากจีน และ ญี่ปุ่น เกาหลี... การผลิตหลากหลาย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีจุดยืนที่มั่นคงในเวทีเศรษฐกิจโลก

13 แนวคิดนวัตกรรมเชียงใหม่-ภาคเหนือ
แผนระยะเวลา ระดับ ระดับหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ระดับภาคเหนือ ระดับภาค ปี 2563 (2020) 2549 “เชียงใหม่เมืองนวัตกรรม” (รองรับจังหวัดอื่นในภาคเหนือ) ระดับจังหวัด การเปลี่ยนวัฒนธรรม ระบบนวัตกรรมเชียงใหม่ Innovation Cluster การท่องเที่ยว เซรามิก ไบโอเทค : ลำไย เชิงนวัตกรรม เชิงนวัตกรรม ICT ระดับ Cluster ปี 3 ปี MOU เครือข่ายนวัตกรรมเชียงใหม่ ปี 48 : ทำแผน 15 ปี (/ ) N/W เครือข่าย ปี ทุกปี บริษัท ที่มีนวัตกรรม (บริษัท จำลองเชิงนวัตกรรม/การบ่มเพาะ) ระดับ Firm/Secter เริ่มจากปี 2542 CA ความสามารถการแข่งขัน (โดย ผู้ประกอบการเป็นศูนย์กลาง) แนวคิด นวัตกรรม เชิงปฏิบัติ Innovation เชิงนโยบาย System&Cluster  เครือข่ายภาครัฐ, ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา และมี RDISC มีส่วนร่วมเป็นผู้ประสานงานเบื้องต้นร่วมกับ หน่วยงานที่สนใจ

14 สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมทำให้สินค้าที่ผลิตได้ยากต่อการลอกเลียนแบบ ทักษะ Value C + N เทคโนโลยี A R E T O I + social pricing value ความคิดสร้างสรรค์ สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม (value beyond economic pricing)

15 ? รู้จริงในสิ่งที่ทำอยู่ Knowledge เราสามารถสร้างคุณค่า
ในสินค้าและบริการได้หรือไม่ ข้าว Knowledge รู้จริงในสิ่งที่ทำอยู่ กล้วยไม้

16 การสำรวจนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การสร้างคลัสเตอร์นวัตกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2548

17 CHIANG MAI INNOVATION SURVEY 2005 (Response Rates)
Sectors Population Sampling Size Returned Response Rate (%) Food and agro-industry 488 74 25 33.78 Handicraft 370 61 21 34.43 Construction and decorative materials 294 60 21 35.00 Fashion 460 137 25 18.25 Health 152 21 17 80.95 Tourism 533 68 30 44.12 Software 90 30 10 33.33 Knowledge-intensive service (KIS) 72 19 10 52.63 Total 2,459 470 159 33.83

18 Research and Development and innovation in Chiang Mai
(1) (2) (3) (4) (5) Sectors Firm with R&D activities (%) Firms producing innovation (%) Firms with both R&D and innovation (%) Firms with R&D but no innovation (%) Firms having innovation but no R&D (%) Food and agro-industry 40.00 28.00 24.00 16.00 4.00 Handicraft 9.52 28.57 4.76 4.76 23.80 Construction and decorative materials 23.81 33.33 14.28 9.52 19.04 Fashion 0.00 32.00 0.00 0.00 32.00 Health 17.64 35.29 11.76 5.88 23.52 Tourism 0.00 36.67 0.00 0.00 36.67 Software 30.00 60.00 30.00 0.00 30.00 Knowledge-intensive service (KIS) 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 Note: (1) = (3) + (4) , (2) = (3) + (5) Based on the 159 completed questionnaires from firms in industry and service sectors.

19 CHIANGMAI MEGA CLUSTERS 2006

20 EVOLUTION OF CHIANG MAI ECONOMY
Economic Waves Health biotech, new material And creative industries Tourism & Handicraft Agro-industry Time

21 งานแสดงตลาดนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยและนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ ทัศนศึกษา
Title : CHIANG MAI INNOVATION MARKET Client : สภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ Date : 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2010 Venue : หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Theme : FOOD & TOURISM INNOVATION

22 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ขอบคุณครับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google