งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายเรื่อง “ แนวโน้มและทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน ” โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูล ทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายเรื่อง “ แนวโน้มและทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน ” โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูล ทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายเรื่อง “ แนวโน้มและทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน ” โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูล ทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์บริการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงาน อธิการบดีชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

2 สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน

3 สถานการณ์และแนวโน้มด้าน เศรษฐกิจ อื่น ๆ % บริการ 6.36 % ขนส่ง เก็บสินค้า 4.54 % การขายส่ง ขายปลีก 9.88 % การผลิต อุตสาหกรรม % ภาคเกษตร 7.40 %

4 ภาคเกษตร

5 ภาคเกษตร พื้นที่เพาะปลูก 3.14 ล้านไร่ คิดเป็น % ของพื้นที่ กลุ่มจังหวัด พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากชลประทาน 2,347,531 ไร่ คิดเป็น % ของพื้นที่การเกษตร ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2550 ข้าวลำไยอ้อยถั่วกระเทีย ม หอมแด ง ข้าวโพ ด

6 ภาคการผลิตอุตสาหกรรม

7 ภาคการผลิตอุตสาหกรรม สัดส่วนจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ปี พ. ศ ,865 แห่ง ที่มา : กรมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ ตุลาคม 2551

8 ภาคการท่องเที่ยว

9 ภาคการท่องเที่ยว จังหวัด จำนวนสถานที่ท่องเที่ยว ( แห่ง ) เชียงใหม่ 129 ลำปาง 44 ลำพูน 31 แม่ฮ่องสอน 52 รวม 256 ข้อมูลจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1

10 ภาคการท่องเที่ยว ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 แผนภูมิแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ปี

11 (15.13%) จังหวัดเชียงใหม่ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของ ภาคเหนือ (15.13%) การผลิต อุตสาหกรรม การผลิต อุตสาหกรรม 51,620 ล้านบาท (44.96%) 51,620 ล้านบาท (44.96%) การขนส่ง ขาย ปลีกฯ การขนส่ง ขาย ปลีกฯ 11,343 ล้านบาท (9.88%) 11,343 ล้านบาท (9.88%) ภาคบริการ ภาคบริการ 7,302 ล้านบาท (6.36%) 7,302 ล้านบาท (6.36%) การขนส่ง เก็บ สินค้าฯ การขนส่ง เก็บ สินค้าฯ 5,212 ล้านบาท (4.54%) 5,212 ล้านบาท (4.54%) อื่นๆ อื่นๆ 30,839 ล้านบาท (26.86%) 30,839 ล้านบาท (26.86%) ภาคเกษตร มูลค่า 8,496 ล้าน บาท (7.4%) นอกภาคเกษตร มูลค่า 106,316 ล้าน บาท (92.6%)

12 การผลิตแบบเน้นปริมาณ ( Mass Production ) เอกลักษณ์ จากรากฐาน ของตนเอง ทักษะฝีมือ ที่สืบทอดจาก ทรัพย์สินทาง วัฒนธรรม ควา มรู้ ++ VALUE CREATION ECONOMY การผลิตหลากหลาย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี มีนวัตกรรม ความคิด สร้างสรรค์ มีจุดยืนที่มั่นคงในเวที เศรษฐกิจโลก เน้นการผลิตปริมาณ มาก ต้นทุนการผลิตต่ำ ต้องเผชิญกับการ แข่งขันจากจีน และ ญี่ปุ่น เกาหลี...

13 แผน ระยะเวลา ระดับระดับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ระดับภาคเหนือระดับภาค  ปี 2563 (2020) 2549 “ เชียงใหม่เมืองนวัตกรรม ” ( รองรับจังหวัดอื่นในภาคเหนือ ) ระดับจังหวัด การเปลี่ยนวัฒนธรรม  ระบบนวัตกรรมเชียงใหม่ Innovation Cluster การท่องเที่ยว เซรามิก ไบโอเทค : ลำไย เชิงนวัตกรรม เชิงนวัตกรรม ICT ระดับจังหวัด ระดับ Cluster  ปี ปี MOU เครือข่ายนวัตกรรมเชียงใหม่ ปี 48 : ทำแผน 15 ปี (/ ) N/W เครือข่าย  ปี ทุกปี บริษัท ที่มีนวัตกรรม ( บริษัท จำลองเชิงนวัตกรรม / การ บ่มเพาะ ) ระดับ Firm/Secter  เริ่มจากปี 2542 CA ความสามารถการแข่งขัน ( โดย ผู้ประกอบการเป็นศูนย์กลาง ) แนวคิด นวัตกรรม เชิง ปฏิบัติ Innovation เชิงนโยบาย System&Cluster  แนวคิดนวัตกรรมเชียงใหม่ - ภาคเหนือ แนวคิดนวัตกรรมเชียงใหม่ - ภาคเหนือ เครือข่าย ภาครัฐ, ภาคเอกชน, ภาค การศึกษา และมี RDISC มี ส่วนร่วม เป็นผู้ ประสานงา นเบื้องต้น ร่วมกับ หน่วยงาน ที่สนใจ

14 ทักษะ เทคโนโลยี V alue C RE A T I O N social pricing value (value beyond economic pricing) ยากต่อการลอกเลียนแบบ สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมทำให้สินค้าที่ผลิตได้ ยากต่อการลอกเลียนแบบ + + ความคิดสร้างสรรค์ สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

15 เราสามารถสร้างคุณค่า ในสินค้าและบริการได้หรือไม่ ข้าว กล้วยไม้ KnowledgeKnowledge รู้จริงในสิ่งที่ทำ อยู่ ?

16 การสำรวจนวัตกรรมใน อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การสร้างคลัสเตอร์ นวัตกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2548

17 ,459Total Knowledge-intensive service (KIS) Software Tourism Health Fashion Construction and decorative materials Handicraft Food and agro-industry Response Rate (%) Returned Sampling Size PopulationSectors CHIANG MAI INNOVATION SURVEY 2005 (Response Rates)

18 Based on the 159 completed questionnaires from firms in industry and service sectors. Research and Development and innovation in Chiang Mai Knowledge-intensive service (KIS) Software Tourism Health Fashion Construction and decorative materials Handicraft Food and agro-industry Firms having innovation but no R&D (%) Firms with R&D but no innovation (%) Firms with both R&D and innovation (%) Firms producing innovation (%) Firm with R&D activities (%) Sectors (1)(2)(3)(4)(5) (1) = (3) + (4),(2) = (3) + (5)Note:

19 CHIANGMAI MEGA CLUSTERS 2006

20 EVOLUTION OF CHIANG MAI ECONOMY Time Economic Waves Agro-industry Tourism & Handicraft Health biotech, new material And creative industries

21 งานแสดงตลาดนวัตกรรมภูมิปัญญาไทย และนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ ทัศนศึกษา Title: CHIANG MAI INNOVATION MARKET Client: สภาอุตสาหกรรม จ. เชียงใหม่ Date: 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2010 Venue: หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Theme: FOOD & TOURISM INNOVATION

22 ขอบคุณครับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายเรื่อง “ แนวโน้มและทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน ” โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูล ทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google