งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มะละกอ จากอดีตสู่ปัจจุบัน โดย ทรงพล ทาเจริญ นักวิชาการเกษตร 7ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มะละกอ จากอดีตสู่ปัจจุบัน โดย ทรงพล ทาเจริญ นักวิชาการเกษตร 7ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มะละกอ จากอดีตสู่ปัจจุบัน โดย ทรงพล ทาเจริญ นักวิชาการเกษตร 7ว

2 พื้นที่ปลูกมะละกอ ปี 2545 2546 2547 2548 2549 ไร่ 147,953 140,696 127,343 55,212 83,612 ผลผลิตมะละกอ ปี 2545 2546 2547 2548 2549 ตัน 351,695.79 308,972.76 277,922.80 90,961 134,443

3 สัดส่วนพื้นที่ปลูกมะละกอจำแนกเป็นรายภาค (ร้อยละ)
2545 2546 2547 2548 2549 N 12 10 15 9 13 C 3 2 1 E 14 18 21 6 44 W 19 26 11 NE 38 28 29 S 16

4 แนวโน้มพื้นที่ปลูกมะละกอในแต่ละภาคในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

5 พื้นที่ปลูกมะละกอ (ไร่)
พื้นที่ปลูกมะละกอ (ไร่) 2545 2546 2547 2548 2549 N 17,212 14,690 18,821 5,241 10,724 C 4,001 3,465 3,646 472 911 E 20,378 25,530 26,357 3,207 36,282 W 20,435 26,167 23,089 14,154 9,377 NE 67,239 52,731 36,798 16,331.75 12,540 S 18,688 18,113 18,814 15,806 13,748  รวม 147,953 140,696 127,345 55,211.75 83,612

6 ปริมาณการส่งออกมะละกอ มูลค่าการส่งออกมะละกอ
(ตัน) ปี สด บรรจุภาชนะอัดลม 2545 2,681 2,642 2546 2,123 2,955 2547 2,417 3,076 2548 1,747 3,542 2549 1,600 2,348 มูลค่าการส่งออกมะละกอ (ล้านบาท) ปี สด บรรจุภาชนะอัดลม 2545 40.00 83.00 2546 34.90 95.80 2547 24.30 113.30 2548 18.10 129.90 2549 19.40 76.10

7 ราคารับซื้อมะละกอพันธุ์แขกดำ ณ ตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี
เฉลี่ย ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2545 8.00 9.72 7.75 7.50 6.70 10.00 16.00 18.05 18.00 7.70 6.30 10.43 2546 6.18 5.78 7.09 7.31 7.97 8.61 11.74 10.14 9.15 8.76 8.55 8.48 2547 9.47 9.95 9.84 10.30 9.89 10.40 17.70 19.30 18.10 9.03 6.67 6.55 11.44 2548 6.33 6.28 6.54 7.56 8.21 11.00 17.00 18.20 16.20 8.34 11.11 2549 7.38 8.28 7.59 7.00 8.68 11.60 12.00 13.20 14.40 14.00 12.43 10.64

8 แนวโน้มสถานการณ์มะละกอ ปี 2550
ด้านราคา ด้านการผลิต ด้านส่งออก คาดว่าจะมีปริมาณ ผลผลิตประมาณ 110, ,000 ตัน ลดลงร้อยละ 10-15 ของปี 2549 เนื่องจาก -ประสบอุทกภัยใน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางในช่วงต้นปี คาดว่าจะสามารถส่ง ออกได้ใกล้เคียงกับ ปี 2549 คือ -มะละกอสด 1,500 ตัน -บรรจุกระป๋อง 2,000 ตัน เนื่องจาก -บาทแข็ง -สภาวะเศรษฐกิจโลก ตกต่ำ เช่น USA แนวโน้มราคามะละกอ ในประเทศจะมีราคาสูง กว่าปี 2550 โดยเฉพาะ ในช่วงต้นปี 2550 และ คาดว่าปลายปี 2550 ราคาจะลดลงมาใกล้เคียงกับ ปี 2549

9 แนวทางแก้ไขปัญหา สภาพปัญหา 1.เลือกปลูกพันธุ์ที่มีความ ทนทานต่อโรคใบจุด วงแหวน เช่น ปากช่อง 1 2.สร้างความแข็งแรง ให้กับต้นมะละกอ โดย การให้น้ำ ปุ๋ย ในปริมาณที่เหมาะสม 3.ไม่ไว้ผลผลิตมากเกินไป ควรปลิกผลที่ไม่ได้ รูปทรงออก 1.ปัจจุบันพื้นที่ปลูกมะละกอมี แนวโน้มลดลงเนื่องจากโรค ใบจุดวงแหวน ซึ่งระบาดไปทั่ว ภูมิภาคของโลก 2.พื้นที่มีโรคใบจุดวงแหวนระบาด มาแล้ว ต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น /ทิ้งไว้อย่างน้อย 3 เดือนจึงจะกลับ มาปลูกมะละกอได้


ดาวน์โหลด ppt มะละกอ จากอดีตสู่ปัจจุบัน โดย ทรงพล ทาเจริญ นักวิชาการเกษตร 7ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google