งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ทรงพล ทาเจริญ นักวิชาการเกษตร 7 ว จากอดีตสู่ปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ทรงพล ทาเจริญ นักวิชาการเกษตร 7 ว จากอดีตสู่ปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ทรงพล ทาเจริญ นักวิชาการเกษตร 7 ว จากอดีตสู่ปัจจุบัน

2 พื้นที่ปลูกมะละกอ ปี ไร่ 147,953140,696127,34355,21283,612 ผลผลิตมะละกอ ปี ตัน 351, , , ,961134,443

3 สัดส่วนพื้นที่ปลูกมะละกอจำแนกเป็นรายภาค ( ร้อยละ ) ภาค N C32311 E W NE S

4 แนวโน้มพื้นที่ปลูกมะละกอในแต่ละภาคในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

5 พื้นที่ปลูกมะละกอ ( ไร่ ) N17,21214,69018,8215,24110,724 C4,0013,4653, E20,37825,53026,3573,20736,282 W20,43526,16723,08914,1549,377 NE67,23952,73136,79816, ,540 S18,68818,11318,81415,80613,748 รวม 147,953140,696127,34555, ,612

6 ปริมาณการส่งออกมะละกอ ( ตัน ) ปีสด บรรจุภาชนะ อัดลม 25452,6812, ,1232, ,4173, ,7473, ,6002,348 มูลค่าการส่งออกมะละกอ ( ล้านบาท ) ปีสด บรรจุภาชนะอัด ลม

7 ราคารับซื้อมะละกอพันธุ์แขกดำ ณ ตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี เฉลี่ย ปีม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค

8 แนวโน้มสถานการณ์มะละกอ ปี 2550 ด้านการผลิต ด้านราคา ด้านส่งออก คาดว่าจะมีปริมาณ ผลผลิตประมาณ 110, ,000 ตัน ลดลงร้อยละ ของปี 2549 เนื่องจาก - ประสบอุทกภัยใน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางในช่วงต้นปี คาดว่าจะสามารถส่ง ออกได้ใกล้เคียงกับ ปี 2549 คือ - มะละกอสด 1,500 ตัน - บรรจุกระป๋อง 2,000 ตัน เนื่องจาก - บาทแข็ง - สภาวะเศรษฐกิจโลก ตกต่ำ เช่น USA แนวโน้มราคามะละกอ ในประเทศจะมีราคาสูง กว่าปี 2550 โดยเฉพาะ ในช่วงต้นปี 2550 และ คาดว่าปลายปี 2550 ราคาจะลดลงมาใกล้เคียงกับ ปี 2549

9 สภาพปัญหา 1. ปัจจุบันพื้นที่ปลูกมะละกอมี แนวโน้มลดลงเนื่องจากโรค ใบจุดวงแหวน ซึ่งระบาดไปทั่ว ภูมิภาคของโลก 2. พื้นที่มีโรคใบจุดวงแหวนระบาด มาแล้ว ต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น / ทิ้งไว้อย่างน้อย 3 เดือนจึงจะกลับ มาปลูกมะละกอได้ แนวทางแก้ไขปัญหา 1. เลือกปลูกพันธุ์ที่มีความ ทนทานต่อโรคใบจุด วงแหวน เช่น ปากช่อง 1 2. สร้างความแข็งแรง ให้กับต้นมะละกอ โดย การให้น้ำ ปุ๋ย ในปริมาณที่เหมาะสม 3. ไม่ไว้ผลผลิตมากเกินไป ควรปลิกผลที่ไม่ได้ รูปทรงออก


ดาวน์โหลด ppt โดย ทรงพล ทาเจริญ นักวิชาการเกษตร 7 ว จากอดีตสู่ปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google