งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 1 ถนน ลาดยาง - แยก ทล.1148 - ด่านชายแดน สปป. ลาว - สอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 1 ถนน ลาดยาง - แยก ทล.1148 - ด่านชายแดน สปป. ลาว - สอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 1 ถนน ลาดยาง - แยก ทล ด่านชายแดน สปป. ลาว - สอง แคว น่าน สถานภาพ ปัจจุบัน ของสายทาง ช่วง กม. ที่ ขอรับการ สนับสนุน พิกัด GPS ลาด ยาง คสล. ลูก รัง จุดเริ่มต้ น กม. ที่ จุดสิ้น สุด กม. ที่ จุดเริ่มต้น โครงการ ( N, E) จุดสิ้นสุด โครงการ ( N, E ) จุดเริ่มต้ น ก่อสร้าง ( N, E) จุดสิ้นสุด ก่อสร้าง ( N, E) N E N E N E E

3 งบประมาณปี 2557 ปริมา ณ จราจ ร ( คัน / วัน ) จำนวนผู้ที่ได้รับ ผลประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับ ผลประโยชน์ ระยะท าง ( กม.) งบประ มาณ ( บาท ) จำนวน หมู่บ้าน จำนวน ครัวเรือน ข้าวพืชสวนพืชไร่ พืช เศรษฐ กิจ ,690, ,0001,5003, ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 1 ถนน ลาดยาง - แยก ทล ด่านชายแดน สปป. ลาว - สอง แคว น่าน ประม ง ( ไร่ ) ปศุ สัตว์ ( แห่ง ) อุตสาหก รรม ( แห่ง ) อื่น ๆ สถานภาพของแบบแปลน หน่วย สำรวจ ออกแบบ หมายเหตุ มีแบบแล้ว ระบุปีที่ ออกแบบ ไม่มีแบบ การค้า ชายแดน

4 ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 2 ถนน ลาดยาง - บ. หาดไร่ - บ. ห้วย สอน - เวียงสาน่าน สถานภาพ ปัจจุบัน ของสายทาง ช่วง กม. ที่ ขอรับการ สนับสนุน พิกัด GPS ลาด ยาง คสล. ลูก รัง จุดเริ่มต้ น กม. ที่ จุดสิ้น สุด กม. ที่ จุดเริ่มต้ น โครงการ ( N, E) จุดสิ้นสุด โครงการ ( N, E ) จุดเริ่มต้น ก่อสร้าง ( N, E ) จุดสิ้นสุด ก่อสร้าง ( N, E) N E N E N E N E

5 งบประมาณปี 2557 ปริมา ณ จราจ ร ( คัน / วัน ) จำนวนผู้ที่ได้รับ ผลประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับ ผลประโยชน์ ระยะท าง ( กม.) งบประ มาณ ( บาท ) จำนวน หมู่บ้าน จำนวน ครัวเรือน ข้าวพืชสวนพืชไร่ พืช เศรษฐ กิจ ,600, ,6001,7001,8001,100 ประม ง ( ไร่ ) ปศุ สัตว์ ( แห่ง ) อุตสาหก รรม ( แห่ง ) อื่น ๆ สถานภาพของแบบแปลน หน่วย สำรวจ ออกแบบ หมายเหตุ มีแบบแล้ว ระบุปีที่ ออกแบบ ไม่มีแบบ ขยาย โครงข่าย ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 2 ถนน ลาดยาง - บ. หาดไร่ - บ. ห้วย สอน - เวียงสาน่าน

6 ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 3 ถนน ลาดยาง - บ้านสบยาว - บ้าน ห้วยโป่ง - ท่าวัง ผา น่าน สถานภาพ ปัจจุบัน ของสายทาง ช่วง กม. ที่ ขอรับการ สนับสนุน พิกัด GPS ลาด ยาง คสล. ลูกรั ง จุดเริ่ม ต้น กม. ที่ จุดสิ้น สุด กม. ที่ จุดเริ่มต้ น โครงการ ( N, E) จุดสิ้นสุด โครงการ ( N, E ) จุดเริ่มต้น ก่อสร้าง ( N, E ) จุดสิ้นสุด ก่อสร้าง ( N, E) N E N E N E N E

7 งบประมาณปี 2557 ปริมา ณ จราจ ร ( คัน / วัน ) จำนวนผู้ที่ได้รับ ผลประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับ ผลประโยชน์ ระยะท าง ( กม.) งบประ มาณ ( บาท ) จำนวน หมู่บ้าน จำนวน ครัวเรือน ข้าวพืชสวนพืชไร่ พืช เศรษฐ กิจ ,600, ,5003,000 7,000 ประม ง ( ไร่ ) ปศุ สัตว์ ( แห่ง ) อุตสาหก รรม ( แห่ง ) อื่น ๆ สถานภาพของแบบแปลน หน่วย สำรวจ ออกแบบ หมายเหตุ มีแบบแล้ว ระบุปีที่ ออกแบบ ไม่มีแบบ ขยาย โครงข่าย ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 3 ถนน ลาดยาง - บ้านสบยาว - บ้าน ห้วยโป่ง - ท่าวัง ผา น่าน

8 ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 4 ถนน ลาดยาง นน แยกทล บานป่าแพะ - เวียงสาน่าน สถานภาพ ปัจจุบัน ของสายทาง ช่วง กม. ที่ ขอรับการ สนับสนุน พิกัด GPS ลาด ยาง คสล. ลูกรั ง จุดเริ่ม ต้น กม. ที่ จุดสิ้น สุด กม. ที่ จุดเริ่มต้ น โครงการ ( N, E) จุดสิ้นสุด โครงการ ( N, E ) จุดเริ่มต้น ก่อสร้าง ( N, E ) จุดสิ้นสุด ก่อสร้าง ( N, E) N E N E N E N E

9 งบประมาณปี 2557 ปริมา ณ จราจ ร ( คัน / วัน ) จำนวนผู้ที่ได้รับ ผลประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับ ผลประโยชน์ ระยะท าง ( กม.) งบประ มาณ ( บาท ) จำนวน หมู่บ้าน จำนวน ครัวเรือน ข้าวพืชสวนพืชไร่ พืช เศรษฐ กิจ ,680, ,1002,0504, ประม ง ( ไร่ ) ปศุ สัตว์ ( แห่ง ) อุตสาหก รรม ( แห่ง ) อื่น ๆ สถานภาพของแบบแปลน หน่วย สำรวจ ออกแบบ หมายเหตุ มีแบบแล้ว ระบุปีที่ ออกแบบ ไม่มีแบบ ขยาย โครงข่าย ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 4 ถนน ลาดยาง นน แยกทล บานป่าแพะ - เวียงสาน่าน


ดาวน์โหลด ppt ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 1 ถนน ลาดยาง - แยก ทล.1148 - ด่านชายแดน สปป. ลาว - สอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google