งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัญชีรายชื่อสายทางที่ขอการสนับสนุนงบประมาณปี 2557 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ( ก่อสร้างถนนลูกรังเป็นลาดยาง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัญชีรายชื่อสายทางที่ขอการสนับสนุนงบประมาณปี 2557 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ( ก่อสร้างถนนลูกรังเป็นลาดยาง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัญชีรายชื่อสายทางที่ขอการสนับสนุนงบประมาณปี กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ( ก่อสร้างถนนลูกรังเป็นลาดยาง )

2 ระยะทางเต็ม โครงการ (กม.)
ลำดับ ประเภท รหัส สายทาง ชื่อสายทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด พื้นที่ ระยะทางเต็ม โครงการ (กม.) 1 ถนน ลาดยาง - แยก ทล ด่านชายแดน สปป.ลาว สองแคว น่าน 3 27.000 สถานภาพปัจจุบัน ของสายทาง ช่วง กม.ที่ ขอรับการสนับสนุน พิกัด GPS ลาดยาง คสล. ลูกรัง จุดเริ่มต้น กม.ที่ จุดสิ้นสุด จุดเริ่มต้น โครงการ ( N, E) จุดสิ้นสุดโครงการ( N, E) จุดเริ่มต้นก่อสร้าง ( N, E) จุดสิ้นสุดก่อสร้าง 25.000 - 2.000 3+750 5+750 N E N E N E E

3 ระยะทางเต็ม โครงการ (กม.)
ลำดับ ประเภท รหัส สายทาง ชื่อสายทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด พื้นที่ ระยะทางเต็ม โครงการ (กม.) 1 ถนน ลาดยาง - แยก ทล ด่านชายแดน สปป.ลาว สองแคว น่าน 3 27.000 งบประมาณปี 2557 ปริมาณจราจร (คัน/วัน) จำนวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์ ระยะทาง (กม.) งบประมาณ (บาท) จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ข้าว พืชสวน พืชไร่ พืชเศรษฐกิจ 1.600 9,690,000 230 3 203 1,000 1,500 3,000 700 ประมง (ไร่) ปศุสัตว์ (แห่ง) อุตสาหกรรม (แห่ง) อื่น ๆ สถานภาพของแบบแปลน หน่วยสำรวจ ออกแบบ หมายเหตุ มีแบบแล้ว ระบุปีที่ออกแบบ ไม่มีแบบ - การค้าชายแดน

4 ระยะทางเต็ม โครงการ (กม.)
ลำดับ ประเภท รหัส สายทาง ชื่อสายทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด พื้นที่ ระยะทางเต็ม โครงการ (กม.) 2 ถนน ลาดยาง - บ.หาดไร่-บ.ห้วยสอน เวียงสา น่าน 41.590 สถานภาพปัจจุบัน ของสายทาง ช่วง กม.ที่ ขอรับการสนับสนุน พิกัด GPS ลาดยาง คสล. ลูกรัง จุดเริ่มต้น กม.ที่ จุดสิ้นสุด จุดเริ่มต้น โครงการ ( N, E) จุดสิ้นสุดโครงการ( N, E) จุดเริ่มต้นก่อสร้าง จุดสิ้นสุดก่อสร้าง 39.342 - 2.248 39+350 41+600 N E N E N E N E

5 ระยะทางเต็ม โครงการ (กม.)
ลำดับ ประเภท รหัส สายทาง ชื่อสายทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด พื้นที่ ระยะทางเต็ม โครงการ (กม.) 2 ถนน ลาดยาง - บ.หาดไร่-บ.ห้วยสอน เวียงสา น่าน 41.590 งบประมาณปี 2557 ปริมาณจราจร (คัน/วัน) จำนวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์ ระยะทาง (กม.) งบประมาณ (บาท) จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ข้าว พืชสวน พืชไร่ พืชเศรษฐกิจ 1.600 9,600,000 250 7 953 1,600 1,700 1,800 1,100 ประมง (ไร่) ปศุสัตว์ (แห่ง) อุตสาหกรรม (แห่ง) อื่น ๆ สถานภาพของแบบแปลน หน่วยสำรวจ ออกแบบ หมายเหตุ มีแบบแล้ว ระบุปีที่ออกแบบ ไม่มีแบบ - ขยายโครงข่าย

6 ระยะทางเต็ม โครงการ (กม.)
ลำดับ ประเภท รหัส สายทาง ชื่อสายทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด พื้นที่ ระยะทางเต็ม โครงการ (กม.) 3 ถนน ลาดยาง - บ้านสบยาว-บ้านห้วยโป่ง ท่าวังผา น่าน 1 12.000 สถานภาพปัจจุบัน ของสายทาง ช่วง กม.ที่ ขอรับการสนับสนุน พิกัด GPS ลาดยาง คสล. ลูกรัง จุดเริ่มต้น กม.ที่ จุดสิ้นสุด จุดเริ่มต้น โครงการ ( N, E) จุดสิ้นสุดโครงการ( N, E) จุดเริ่มต้นก่อสร้าง จุดสิ้นสุดก่อสร้าง 10.000 - 12.000 2+050 4+050 N E N E N E N E

7 ระยะทางเต็ม โครงการ (กม.)
ลำดับ ประเภท รหัส สายทาง ชื่อสายทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด พื้นที่ ระยะทางเต็ม โครงการ (กม.) 3 ถนน ลาดยาง - บ้านสบยาว-บ้านห้วยโป่ง ท่าวังผา น่าน 1 12.000 งบประมาณปี 2557 ปริมาณจราจร (คัน/วัน) จำนวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์ ระยะทาง (กม.) งบประมาณ (บาท) จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ข้าว พืชสวน พืชไร่ พืชเศรษฐกิจ 1.500 8,600,000 120 2 263 1,500 3,000 7,000 ประมง (ไร่) ปศุสัตว์ (แห่ง) อุตสาหกรรม (แห่ง) อื่น ๆ สถานภาพของแบบแปลน หน่วยสำรวจ ออกแบบ หมายเหตุ มีแบบแล้ว ระบุปีที่ออกแบบ ไม่มีแบบ - ขยายโครงข่าย

8 ระยะทางเต็ม โครงการ (กม.)
ลำดับ ประเภท รหัส สายทาง ชื่อสายทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด พื้นที่ ระยะทางเต็ม โครงการ (กม.) 4 ถนน ลาดยาง นน.4002 แยกทล.1091-บานป่าแพะ - เวียงสา น่าน 2 22.000 สถานภาพปัจจุบัน ของสายทาง ช่วง กม.ที่ ขอรับการสนับสนุน พิกัด GPS ลาดยาง คสล. ลูกรัง จุดเริ่มต้น กม.ที่ จุดสิ้นสุด จุดเริ่มต้น โครงการ ( N, E) จุดสิ้นสุดโครงการ( N, E) จุดเริ่มต้นก่อสร้าง จุดสิ้นสุดก่อสร้าง 15.992 1.308 5.700 16+425 18+520 N E E N E N E

9 ระยะทางเต็ม โครงการ (กม.)
ลำดับ ประเภท รหัส สายทาง ชื่อสายทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด พื้นที่ ระยะทางเต็ม โครงการ (กม.) 4 ถนน ลาดยาง นน.4002 แยกทล.1091-บานป่าแพะ - เวียงสา น่าน 2 22.000 งบประมาณปี 2557 ปริมาณจราจร (คัน/วัน) จำนวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์ ระยะทาง (กม.) งบประมาณ (บาท) จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ข้าว พืชสวน พืชไร่ พืชเศรษฐกิจ 1.500 8,680,000 250 10 900 1,100 2,050 4,000 800 ประมง (ไร่) ปศุสัตว์ (แห่ง) อุตสาหกรรม (แห่ง) อื่น ๆ สถานภาพของแบบแปลน หน่วยสำรวจ ออกแบบ หมายเหตุ มีแบบแล้ว ระบุปีที่ออกแบบ ไม่มีแบบ - ขยายโครงข่าย


ดาวน์โหลด ppt บัญชีรายชื่อสายทางที่ขอการสนับสนุนงบประมาณปี 2557 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ( ก่อสร้างถนนลูกรังเป็นลาดยาง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google