งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 1 ถนน ลาดยาง - แยก ทล.1148 - ด่านชายแดน สปป. ลาว - สอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 1 ถนน ลาดยาง - แยก ทล.1148 - ด่านชายแดน สปป. ลาว - สอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 1 ถนน ลาดยาง - แยก ทล.1148 - ด่านชายแดน สปป. ลาว - สอง แคว น่าน 327.000 สถานภาพ ปัจจุบัน ของสายทาง ช่วง กม. ที่ ขอรับการ สนับสนุน พิกัด GPS ลาด ยาง คสล. ลูก รัง จุดเริ่มต้ น กม. ที่ จุดสิ้น สุด กม. ที่ จุดเริ่มต้น โครงการ (00.00000 N, 00.00000 E) จุดสิ้นสุด โครงการ (00.00000 N, 00.00000 E ) จุดเริ่มต้ น ก่อสร้าง (00.000 00 N, 00.0 0000 E) จุดสิ้นสุด ก่อสร้าง (00.0000 0 N, 00.00000 E) 25.00 0 - 2.0 00 3+7505+750 19.431901 N 100.67695 1 E 19.53450 3 N 100.6961 77 E 19.2934 6 N 100.416 53 E 19.30260 100.4178 9 E

3 งบประมาณปี 2557 ปริมา ณ จราจ ร ( คัน / วัน ) จำนวนผู้ที่ได้รับ ผลประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับ ผลประโยชน์ ระยะท าง ( กม.) งบประ มาณ ( บาท ) จำนวน หมู่บ้าน จำนวน ครัวเรือน ข้าวพืชสวนพืชไร่ พืช เศรษฐ กิจ 1.600 9,690,0 00 23032031,0001,5003,000700 ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 1 ถนน ลาดยาง - แยก ทล.1148 - ด่านชายแดน สปป. ลาว - สอง แคว น่าน 327.000 ประม ง ( ไร่ ) ปศุ สัตว์ ( แห่ง ) อุตสาหก รรม ( แห่ง ) อื่น ๆ สถานภาพของแบบแปลน หน่วย สำรวจ ออกแบบ หมายเหตุ มีแบบแล้ว ระบุปีที่ ออกแบบ ไม่มีแบบ ------- การค้า ชายแดน

4 ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 2 ถนน ลาดยาง - บ. หาดไร่ - บ. ห้วย สอน - เวียงสาน่าน 241.590 สถานภาพ ปัจจุบัน ของสายทาง ช่วง กม. ที่ ขอรับการ สนับสนุน พิกัด GPS ลาด ยาง คสล. ลูก รัง จุดเริ่มต้ น กม. ที่ จุดสิ้น สุด กม. ที่ จุดเริ่มต้ น โครงการ (00.0000 0 N, 00.00000 E) จุดสิ้นสุด โครงการ (00.00000 N, 00.00000 E ) จุดเริ่มต้น ก่อสร้าง (00.00000 N, 00.00000 E ) จุดสิ้นสุด ก่อสร้าง (00.0000 0 N, 00.00000 E) 39.34 2 - 2.2 48 39+350 41+60 0 18.76833 2 N 100.7828 66 E 19.53450 3 N 100.6961 77 E 18.57033 1 N 100.9086 61 E 18.57257 9 N 100.4178 9 E

5 งบประมาณปี 2557 ปริมา ณ จราจ ร ( คัน / วัน ) จำนวนผู้ที่ได้รับ ผลประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับ ผลประโยชน์ ระยะท าง ( กม.) งบประ มาณ ( บาท ) จำนวน หมู่บ้าน จำนวน ครัวเรือน ข้าวพืชสวนพืชไร่ พืช เศรษฐ กิจ 1.600 9,600,0 00 25079531,6001,7001,8001,100 ประม ง ( ไร่ ) ปศุ สัตว์ ( แห่ง ) อุตสาหก รรม ( แห่ง ) อื่น ๆ สถานภาพของแบบแปลน หน่วย สำรวจ ออกแบบ หมายเหตุ มีแบบแล้ว ระบุปีที่ ออกแบบ ไม่มีแบบ ------- ขยาย โครงข่าย ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 2 ถนน ลาดยาง - บ. หาดไร่ - บ. ห้วย สอน - เวียงสาน่าน 241.590

6 ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 3 ถนน ลาดยาง - บ้านสบยาว - บ้าน ห้วยโป่ง - ท่าวัง ผา น่าน 112.000 สถานภาพ ปัจจุบัน ของสายทาง ช่วง กม. ที่ ขอรับการ สนับสนุน พิกัด GPS ลาด ยาง คสล. ลูกรั ง จุดเริ่ม ต้น กม. ที่ จุดสิ้น สุด กม. ที่ จุดเริ่มต้ น โครงการ (00.0000 0 N, 00.00000 E) จุดสิ้นสุด โครงการ (00.00000 N, 00.00000 E ) จุดเริ่มต้น ก่อสร้าง (00.00000 N, 00.00000 E ) จุดสิ้นสุด ก่อสร้าง (00.0000 0 N, 00.00000 E) 10.00 0 - 12.0 00 2+0504+050 18.88586 N 100.8344 00 E 19.02137 6 N 100.7923 11 E 18.56617 N 100.4722 2 E 18.56918 N 100.4847 4 E

7 งบประมาณปี 2557 ปริมา ณ จราจ ร ( คัน / วัน ) จำนวนผู้ที่ได้รับ ผลประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับ ผลประโยชน์ ระยะท าง ( กม.) งบประ มาณ ( บาท ) จำนวน หมู่บ้าน จำนวน ครัวเรือน ข้าวพืชสวนพืชไร่ พืช เศรษฐ กิจ 1.500 8,600,0 00 12022631,5003,000 7,000 ประม ง ( ไร่ ) ปศุ สัตว์ ( แห่ง ) อุตสาหก รรม ( แห่ง ) อื่น ๆ สถานภาพของแบบแปลน หน่วย สำรวจ ออกแบบ หมายเหตุ มีแบบแล้ว ระบุปีที่ ออกแบบ ไม่มีแบบ ------- ขยาย โครงข่าย ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 3 ถนน ลาดยาง - บ้านสบยาว - บ้าน ห้วยโป่ง - ท่าวัง ผา น่าน 112.000

8 ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 4 ถนน ลาดยาง นน.40 02 แยกทล.1091- บานป่าแพะ - เวียงสาน่าน 222.000 สถานภาพ ปัจจุบัน ของสายทาง ช่วง กม. ที่ ขอรับการ สนับสนุน พิกัด GPS ลาด ยาง คสล. ลูกรั ง จุดเริ่ม ต้น กม. ที่ จุดสิ้น สุด กม. ที่ จุดเริ่มต้ น โครงการ (00.0000 0 N, 00.00000 E) จุดสิ้นสุด โครงการ (00.00000 N, 00.00000 E ) จุดเริ่มต้น ก่อสร้าง (00.00000 N, 00.00000 E ) จุดสิ้นสุด ก่อสร้าง (00.0000 0 N, 00.00000 E) 15.99 2 1.30 8 5.70 0 16+42 5 18+52 0 18.70326 0 N 100.5528 22 E 18.70326 0 N 100.5493 89 E 18.47351 N 100.3250 4 E 18.56918 N 100.3238 7 E

9 งบประมาณปี 2557 ปริมา ณ จราจ ร ( คัน / วัน ) จำนวนผู้ที่ได้รับ ผลประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับ ผลประโยชน์ ระยะท าง ( กม.) งบประ มาณ ( บาท ) จำนวน หมู่บ้าน จำนวน ครัวเรือน ข้าวพืชสวนพืชไร่ พืช เศรษฐ กิจ 1.500 8,680,0 00 250109001,1002,0504,000800 ประม ง ( ไร่ ) ปศุ สัตว์ ( แห่ง ) อุตสาหก รรม ( แห่ง ) อื่น ๆ สถานภาพของแบบแปลน หน่วย สำรวจ ออกแบบ หมายเหตุ มีแบบแล้ว ระบุปีที่ ออกแบบ ไม่มีแบบ ------- ขยาย โครงข่าย ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 4 ถนน ลาดยาง นน.40 02 แยกทล.1091- บานป่าแพะ - เวียงสาน่าน 222.000


ดาวน์โหลด ppt ลำ ดับ ประเภท รหัส สาย ทาง ชื่อสายทาง ตำ บล อำเภ อ จังห วัด พื้น ที่ ระยะทาง เต็ม โครงการ ( กม.) 1 ถนน ลาดยาง - แยก ทล.1148 - ด่านชายแดน สปป. ลาว - สอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google