งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Development of Budget Project Information and Monitoring Projects ( การพัฒนาระบบงบประมาณ ข้อมูลโครงการ และติดตาม โครงการ สำนักงานอัตโนมัติ ศูนย์ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Development of Budget Project Information and Monitoring Projects ( การพัฒนาระบบงบประมาณ ข้อมูลโครงการ และติดตาม โครงการ สำนักงานอัตโนมัติ ศูนย์ คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Development of Budget Project Information and Monitoring Projects ( การพัฒนาระบบงบประมาณ ข้อมูลโครงการ และติดตาม โครงการ สำนักงานอัตโนมัติ ศูนย์ คอมพิวเตอร์ )

2

3 เป้าหมายโครงการ แผนการดำเนินงาน ฐานข้อมูล และ โปรแกรม อุปสรรคและปัญหา สรุปผลโครงการ ข้อเสนอแนะ

4  เพื่อทำการรวบรวมระบบงานในศูนย์ คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ ให้ ตอบสนอง ต่อการบริหารงานในองค์กรให้มีความ ทันสมัย ถูกต้อง  สามารถจัดทำรายงานเพื่อใช้เป็น สารสนเทศในองค์กรสำหรับการ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและจัดส่ง ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

5 # แผนการ ดำเนินงาน มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. 1 นำเสนอหัวข้อเสนอ โครงการ 2 ศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง 3 ออกแบบระบบ 4 พัฒนาระบบ 5 ทดสอบและปรับปรุง ระบบ 6 จัดทำคู่มือและ รายงาน

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 - ภาษาที่ใช้พัฒนา - ระบบที่พัฒนามีขนาดใหญ่ ซับซ้อน - การออกแบบ และ การ วิเคราะห์

16 - จัดทำระบบงบประมาณ และติดตาม โครงการ - จัดแต่งส่วนของผู้ใช้ให้มีความเป็น มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความง่ายต่อ การใช้งาน - ศึกษาการทำงานของระบบ MVC - ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Visual Studio สร้างฐานข้อมูลโดยใช้ Microsoft SQL Server 2005

17 เนื่องจากระบบที่ได้พัฒนาอาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้ภายในอนาคต เพื่อให้มี ความสอดคล้องกับหน่วยงานศูนย์ คอมพิวเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน อนาคตได้ จึงควรมีผู้ที่สามารถดูแลระบบ สำนักงานอัตโนมัติต่อไปได้ในอนาคต

18 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION...


ดาวน์โหลด ppt Development of Budget Project Information and Monitoring Projects ( การพัฒนาระบบงบประมาณ ข้อมูลโครงการ และติดตาม โครงการ สำนักงานอัตโนมัติ ศูนย์ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google