งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Development of Budget Project Information and Monitoring Projects (การพัฒนาระบบงบประมาณ ข้อมูลโครงการ และติดตามโครงการ สำนักงานอัตโนมัติ ศูนย์คอมพิวเตอร์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Development of Budget Project Information and Monitoring Projects (การพัฒนาระบบงบประมาณ ข้อมูลโครงการ และติดตามโครงการ สำนักงานอัตโนมัติ ศูนย์คอมพิวเตอร์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Development of Budget Project Information and Monitoring Projects (การพัฒนาระบบงบประมาณ ข้อมูลโครงการ และติดตามโครงการ สำนักงานอัตโนมัติ ศูนย์คอมพิวเตอร์)

2 อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. กานดา สายแก้ว รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช ผู้จัดทำโครงการ นายเกียรติพัฒน์ สุคนธพงศ์ นายศักย์ใหม่ นคร

3 หัวข้อนำเสนอ เป้าหมายโครงการ แผนการดำเนินงาน ฐานข้อมูล และ โปรแกรม
อุปสรรคและปัญหา สรุปผลโครงการ ข้อเสนอแนะ

4 เป้าหมายโครงการ เพื่อทำการรวบรวมระบบงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ ให้ ตอบสนองต่อการบริหารงานในองค์กรให้มีความทันสมัย ถูกต้อง สามารถจัดทำรายงานเพื่อใช้เป็นสารสนเทศในองค์กรสำหรับการ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

5 แผนการดำเนินการ แผนการดำเนินงาน นำเสนอหัวข้อเสนอโครงการ
# แผนการดำเนินงาน 2552 2553 มิ.ย. ก. ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 1 นำเสนอหัวข้อเสนอโครงการ 2 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3 ออกแบบระบบ 4 พัฒนาระบบ 5 ทดสอบและปรับปรุงระบบ 6 จัดทำคู่มือและรายงาน

6 ฐานข้อมูล ระบบงบประมาณ
ปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงการ คือ ในเรื่องของภาษาที่ใช้พัฒนา อีกทั้งระบบที่ทำการพัฒนาเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนของการดำเนินการ ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ และมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งการพัฒนาจำเป็นต้องมีการวางแผนกับผู้พัฒนาระบบอื่นๆ เพื่อให้การเขียนภาษาเป็นรูปแบบฟอร์มเดียวกัน

7 ระบบข้อมูลโครงการ และ ติดตามโครงการ
ฐานข้อมูล ปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงการ คือ ในเรื่องของภาษาที่ใช้พัฒนา อีกทั้งระบบที่ทำการพัฒนาเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนของการดำเนินการ ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ และมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งการพัฒนาจำเป็นต้องมีการวางแผนกับผู้พัฒนาระบบอื่นๆ เพื่อให้การเขียนภาษาเป็นรูปแบบฟอร์มเดียวกัน ระบบข้อมูลโครงการ และ ติดตามโครงการ

8 ECC ปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงการ คือ ในเรื่องของภาษาที่ใช้พัฒนา อีกทั้งระบบที่ทำการพัฒนาเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนของการดำเนินการ ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ และมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งการพัฒนาจำเป็นต้องมีการวางแผนกับผู้พัฒนาระบบอื่นๆ เพื่อให้การเขียนภาษาเป็นรูปแบบฟอร์มเดียวกัน

9 ECC ปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงการ คือ ในเรื่องของภาษาที่ใช้พัฒนา อีกทั้งระบบที่ทำการพัฒนาเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนของการดำเนินการ ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ และมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งการพัฒนาจำเป็นต้องมีการวางแผนกับผู้พัฒนาระบบอื่นๆ เพื่อให้การเขียนภาษาเป็นรูปแบบฟอร์มเดียวกัน

10 ECC ปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงการ คือ ในเรื่องของภาษาที่ใช้พัฒนา อีกทั้งระบบที่ทำการพัฒนาเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนของการดำเนินการ ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ และมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งการพัฒนาจำเป็นต้องมีการวางแผนกับผู้พัฒนาระบบอื่นๆ เพื่อให้การเขียนภาษาเป็นรูปแบบฟอร์มเดียวกัน

11 ECC ปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงการ คือ ในเรื่องของภาษาที่ใช้พัฒนา อีกทั้งระบบที่ทำการพัฒนาเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนของการดำเนินการ ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ และมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งการพัฒนาจำเป็นต้องมีการวางแผนกับผู้พัฒนาระบบอื่นๆ เพื่อให้การเขียนภาษาเป็นรูปแบบฟอร์มเดียวกัน

12 การทำงานของระบบ ปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงการ คือ ในเรื่องของภาษาที่ใช้พัฒนา อีกทั้งระบบที่ทำการพัฒนาเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนของการดำเนินการ ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ และมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งการพัฒนาจำเป็นต้องมีการวางแผนกับผู้พัฒนาระบบอื่นๆ เพื่อให้การเขียนภาษาเป็นรูปแบบฟอร์มเดียวกัน

13 การทำงานของระบบ ปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงการ คือ ในเรื่องของภาษาที่ใช้พัฒนา อีกทั้งระบบที่ทำการพัฒนาเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนของการดำเนินการ ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ และมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งการพัฒนาจำเป็นต้องมีการวางแผนกับผู้พัฒนาระบบอื่นๆ เพื่อให้การเขียนภาษาเป็นรูปแบบฟอร์มเดียวกัน

14 การทำงานของระบบ ปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงการ คือ ในเรื่องของภาษาที่ใช้พัฒนา อีกทั้งระบบที่ทำการพัฒนาเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนของการดำเนินการ ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ และมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งการพัฒนาจำเป็นต้องมีการวางแผนกับผู้พัฒนาระบบอื่นๆ เพื่อให้การเขียนภาษาเป็นรูปแบบฟอร์มเดียวกัน

15 อุปสรรคและปัญหา ภาษาที่ใช้พัฒนา ระบบที่พัฒนามีขนาดใหญ่ ซับซ้อน
ระบบที่พัฒนามีขนาดใหญ่ ซับซ้อน - การออกแบบ และ การวิเคราะห์ ปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงการ คือ ในเรื่องของภาษาที่ใช้พัฒนา อีกทั้งระบบที่ทำการพัฒนาเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนของการดำเนินการ ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ และมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งการพัฒนาจำเป็นต้องมีการวางแผนกับผู้พัฒนาระบบอื่นๆ เพื่อให้การเขียนภาษาเป็นรูปแบบฟอร์มเดียวกัน

16 สรุปผลโครงการ - จัดทำระบบงบประมาณ และติดตามโครงการ
- จัดทำระบบงบประมาณ และติดตามโครงการ จัดแต่งส่วนของผู้ใช้ให้มีความเป็นมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความง่ายต่อ การใช้งาน - ศึกษาการทำงานของระบบ MVC - ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Visual Studio 2008 - สร้างฐานข้อมูลโดยใช้ Microsoft SQL Server 2005

17 ข้อเสนอแนะ เนื่องจากระบบที่ได้พัฒนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายในอนาคต เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ จึงควรมีผู้ที่สามารถดูแลระบบสำนักงานอัตโนมัติต่อไปได้ในอนาคต

18 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION . . .
Q & A THANK YOU FOR YOUR ATTENTION . . .


ดาวน์โหลด ppt Development of Budget Project Information and Monitoring Projects (การพัฒนาระบบงบประมาณ ข้อมูลโครงการ และติดตามโครงการ สำนักงานอัตโนมัติ ศูนย์คอมพิวเตอร์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google