งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 2. พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา 3. จอมพล ป.พิบูลสงคราม 4. พ.ต.ควง อภัยวงศ์ 5. นายทวี บุณยเกตุ 6. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 7. นายปรีดี พนมยงค์ 8. พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 9. นายพจน์ สารสิน 10.จอมพลถนอม กิตติขจร

2 11. จอมพลสฤษดิ์. ธนะรัชต์ 12. นายสัญญา. ธรรมศักดิ์ 13. ม. ร. ว
11. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 12. นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 13. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 14. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 15. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ 16. พลเอกเปรม ตินสูลานนท์ 17. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 18. นายอานันท์ ปันยารชุน 19. พลเอกสุจินดา คราประยูร 20. นายบรรหาร ศิลปอาชา

3 21. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 25. นายสมัคร สุนทรเวช 22. นายชวน หลีกภัย 26. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 23. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 27. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 24. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

4 1 ปี 8 เดือน ของ คตส. มีผลการดำเนินงานสรุปดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 1 ปี 8 เดือน ของ คตส. มีผลการดำเนินงานสรุปดังนี้ คดีฟ้องศาลแล้ว คดีที่มีมติดำเนินการฟ้องคดีเอง คดีที่ดินรัชดาฯ คดีสลากพิเศษฯ คดีหลีกเลี่ยงภาษี คดีกู้ EXIM BANK คดีกล้ายางฯ คดีที่ส่งอัยการสูงสุดแล้ว กำลังสรุปสำนวน คดีเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด CTX คดีท่อร้อยสายไฟ คดีธนาคารกรุงไทย คดีการแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพาสามิต คดีเซ็นทรัลแล็ป คดีรถดับเพลิง คดีแอร์พอตลิ้งค์ คดีเอื้ออาทร

5 อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
1. อำนาจในการตรากฎหมาย (ส.ส.) 2. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน (ทั้ง ส.ส. และ ส.ว.) 3. การให้ความเห็นชอบ (ทั้ง ส.ส. และ ส.ว.) 4. การสรรหาบุคคลในองค์กรต่างๆ (ส.ว.) 5. การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และข้าราชการระดับสูง (ส.ว.) อำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. - กลั่นกรองกฎหมาย - ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน - ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. - ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล - ออกกฎหมาย - ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน


ดาวน์โหลด ppt รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google