งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 5 Expert Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 5 Expert Systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 5 Expert Systems

2 Expert System p. 547 MYCIN (1976) see section 8.2
backward chaining + certainty factor and rule-based systems p.233 Bayesian network p. 239 Fuzzy logic p. 246 Probability and Bayes’ theorem p. 231 PROSPECTOR (1976), DENDRAL (1978) expert systems shells EMYCIN AI & ES Chapter 5

3 Expert System using domain knowledge knowledge representation p. 297
reasoning with the knowledge, explanation Knowledge acquisition (p. 553) 1) entering knowledge 2) maintaining knowledge base consistency 3) ensuring knowledge base completeness MOLE (1988) is a knowledge acquisition system for heuristic classification problems such as diagnosing diseases. AI & ES Chapter 5

4 Expert System problem : the number of rules may be large
control structure depend on the specific characteristic of the problem 1) Brittleness (เปราะบาง) : no general knowledge that can be used, the data is out of date 2) Lack of meta-knowledge : the limitation of the control operation for reasoning 3) Knowledge acquisition : difficult to transform the knowledge from human to machine 4) Validation : the correctness of the knowledge in the system, no formal proof that machine is better than human or human better than machine. AI & ES Chapter 5

5 Introduction to Expert Expert System
รูปที่ 12.1 ภาพแบบจำลองระบบ MYCIN p.387 รูปที่ 12.2 ภาพแบบจำลองระบบ EMYCIN p.388 ตารางพัฒนาการของระบบผู้เชี่ยวชาญ p.388 รูปที่ 12.3 ภาพแบบจำลองโครงสร้างของระบบผู้เชี่ยวชาญ p.395 รูปที่ 12.4 ภาพแบบจำลองโครงสร้างการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญ p.396 รูปที่ 12.5 ภาพแบบจำลองผู้ที่เกี่ยวข้องของระบบผู้เชี่ยวชาญ p.398 ตารางประเภทของระบบผู้เชี่ยวชาญ p.404 AI & ES Chapter 5

6 Knowledge Acquisition and Validation
รูปที่ 13.1 กระบวนการทำงานของวิศวกรความรู้ p.416 รูปที่ 13.2 บทบาทของวิศวกรความรู้ p.417 รูปที่ 13.3 ชนิดขององค์ความรู้ ของฐานความรู้ p.418 รูปที่ 13.4 บทบาทของวิศวกรความรู้ p.423 AI & ES Chapter 5

7

8 AI & ES Chapter 5

9 DEMO EXPERT SYSTEMS

10 เอกสารอ้างอิง คัมภีร์ระบบสนับการตัดสินใจ และ ระบบผู้เชี่ยวชาญ
Decision Support Systems Expert Systems กิตติ ภักดีวัฒนะกุล บทที่ 12 –16 p AI & ES Chapter 5


ดาวน์โหลด ppt Chapter 5 Expert Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google