งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Chapter 5 Expert Systems. 344-471 AI & ESChapter 5 2 Expert System p. 547 MYCIN (1976) see section 8.2 backward chaining + certainty factor and rule-based.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Chapter 5 Expert Systems. 344-471 AI & ESChapter 5 2 Expert System p. 547 MYCIN (1976) see section 8.2 backward chaining + certainty factor and rule-based."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Chapter 5 Expert Systems

2 344-471 AI & ESChapter 5 2 Expert System p. 547 MYCIN (1976) see section 8.2 backward chaining + certainty factor and rule-based systems p.233 Bayesian network p. 239 Fuzzy logic p. 246 Probability and Bayes ’ theorem p. 231 PROSPECTOR (1976), DENDRAL (1978) expert systems shells EMYCIN

3 344-471 AI & ESChapter 5 3 Expert System using domain knowledge knowledge representation p. 297 reasoning with the knowledge, explanation Knowledge acquisition (p. 553) 1) entering knowledge 2) maintaining knowledge base consistency 3) ensuring knowledge base completeness MOLE (1988) is a knowledge acquisition system for heuristic classification problems such as diagnosing diseases.

4 344-471 AI & ESChapter 5 4 Expert System problem : the number of rules may be large control structure depend on the specific characteristic of the problem 1) Brittleness ( เปราะบาง ) : no general knowledge that can be used, the data is out of date 2) Lack of meta-knowledge : the limitation of the control operation for reasoning 3) Knowledge acquisition : difficult to transform the knowledge from human to machine 4) Validation : the correctness of the knowledge in the system, no formal proof that machine is better than human or human better than machine.

5 344-471 AI & ESChapter 5 5 Introduction to Expert Expert System  รูปที่ 12.1 ภาพแบบจำลองระบบ MYCIN p.387  รูปที่ 12.2 ภาพแบบจำลองระบบ EMYCIN p.388  ตารางพัฒนาการของระบบผู้เชี่ยวชาญ p.388  รูปที่ 12.3 ภาพแบบจำลองโครงสร้างของระบบ ผู้เชี่ยวชาญ p.395  รูปที่ 12.4 ภาพแบบจำลองโครงสร้างการทำงานของ ระบบผู้เชี่ยวชาญ p.396  รูปที่ 12.5 ภาพแบบจำลองผู้ที่เกี่ยวข้องของระบบ ผู้เชี่ยวชาญ p.398  ตารางประเภทของระบบผู้เชี่ยวชาญ p.404

6 344-471 AI & ESChapter 5 6 Knowledge Acquisition and Validation  รูปที่ 13.1 กระบวนการทำงานของวิศวกรความรู้ p.416  รูปที่ 13.2 บทบาทของวิศวกรความรู้ p.417  รูปที่ 13.3 ชนิดขององค์ความรู้ ของฐานความรู้ p.418  รูปที่ 13.4 บทบาทของวิศวกรความรู้ p.423

7 7

8 344-471 AI & ESChapter 5 8

9 9 DEMO EXPERT SYSTEMS

10 344-471 AI & ESChapter 5 10 เอกสารอ้างอิง  คัมภีร์ระบบสนับการตัดสินใจ และ ระบบ ผู้เชี่ยวชาญ  Decision Support Systems Expert Systems  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล  บทที่ 12 – 16 p.383-561


ดาวน์โหลด ppt 1 Chapter 5 Expert Systems. 344-471 AI & ESChapter 5 2 Expert System p. 547 MYCIN (1976) see section 8.2 backward chaining + certainty factor and rule-based.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google