งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Electrical, Faculty of Engineering Prince of Songkla University Department of Electrical, Faculty of Engineering Prince of Songkla University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Electrical, Faculty of Engineering Prince of Songkla University Department of Electrical, Faculty of Engineering Prince of Songkla University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Electrical, Faculty of Engineering Prince of Songkla University Department of Electrical, Faculty of Engineering Prince of Songkla University Department of Electrical, Faculty of Engineering Prince of Songkla University

2 PROGRAMMABLE Presentor : Sawit TANTHANUCH หัวข้อการ บรรยาย Last updated: May 2000 บทนำ Electrical Engineering, Prince of Songkla University CONTROLLER ประวัติของ PC การจำแนกชนิด ของ PC ส่วนประกอบ ของ PC การทำงาน ของ PC

3 PC คือ อะไร ? ปัจจุบันมัก เรียกว่า PC เนื่องจาก ระบบนี้ สามารถ ปฏิบัติงาน ได้ทั้งแบบ แอนาลอก และ ดิจิตอล จึง ไม่ จำเป็นต้อง ใช้ ตรรกะ หรือ logic มาช่วยใน การ ควบคุม A เป็นคำย่อของอุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน่วยความจำในการเก็บ โปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่อกับขั้วเข้าและขั้วออก ในยุโรบมักเรียกว่า “ ซีเควนเซอร์ ” (Sequencer Controller) เรียกย่อๆว่า SC แต่สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าญี่ปุ่น (JEMA) มักเรียก “PC” หรือ “PLC” ซึ่งย่อ มาจาก Programmable Logic Controller B

4 What Where When Why How ? ประวัติ PC บริษัท Bedford Associates สร้าง ModularDigital Controller (Modicon) ให้กับ GM และออกวางขายโดยบริษัท Allen- Bradley ในชื่อ PLC 1969 พัฒนาให้ PLC สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน โดย ระบบ Modbus ของ Modicon และ เริ่มใช้อินพุท / เอาท์พุทที่เป็นสัญญาณ แอนาลอก 1970 - 79 สร้างมาตรฐานในการ สื่อสารข้อมูลของ PLC โดย GM เรียกว่า manufacturing automation protocal (MAP) และ ผลิตโปรแกรมที่สามารถควบคุม PLC ด้วยภาษาสัญญลักษณ์ โดยผ่านทาง คอมพิวเตอร์ 1980 - 89 1990-2000 กำหนด มาตราฐานภาษาเป็น IEC1131-3 สามารถ ควบคุม PLC ได้ด้วย - function block diagrams - instruction list - C / structured text

5 Dale Carnegie Training® • จำนวน Input Output • ประเภทของการควบคุมที่ต้องการ • ขนาดของข้อมูลที่จะเก็บใน หน่วยความจำ • อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องการใช้ • สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง • การดูแล บำรุงรักษา • ราคา • การเลือกใช้ •Micro PC •Small PC •Medium PC •Large PC •Very large PC ประเภท และการเลือกใช้ งาน

6 Dale Carnegie Training® Micro PC ( ขนาดเล็กมาก ) •0-32 I/O Points •8 Bits Processor •Memory Up to 1 K •Digital I/O (Built in) •Timer/Counter/Mcr (Master control relay) •Programmed With Handheld • การเลือกใช้ •Micro PC •Small PC •Medium PC •Large PC •Very large PC ประเภท และการเลือกใช้ งาน

7 Dale Carnegie Training® Small PC ( ขนาดเล็ก ) ข้อมูลทั่วไป •32-128 I/O Points •8 Bits Processor •Memory Up to 2 K •Digital I/O (Local Only) •Timer/Counter/Mcr/Tcs (shift register) •Ladder or Boolean Language Only • การเลือกใช้ •Micro PC •Small PC •Medium PC •Large PC •Very large PC ประเภท และการเลือกใช้ งาน

8 Dale Carnegie Training® Small PC ( ขนาดเล็ก ) ขนาด AREA “A” 64-128 I/O Points • มี Analog control • ทำ Math operation ได้ • เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้ • มี Remote I/O • การเลือกใช้ •Micro PC •Small PC •Medium PC •Large PC •Very large PC ประเภท และการเลือกใช้ งาน

9 Dale Carnegie Training® Medium PC ( ขนาดกลาง ) ข้อมูลทั่วไป •64-1024 I/O •Memory 4K Up to 8K •DI/DO, AI/AO, Local & Remote I/O •Ladder, Boolean & High Level Language •Network link • การเลือกใช้ •Micro PC •Small PC •Medium PC •Large PC •Very large PC ประเภท และการเลือกใช้ งาน

10 Dale Carnegie Training® Medium PC ( ขนาดกลาง ) ขนาด AREA “B” •512-1024 I/O • มี Memory มากกว่า • ทำ PID Control ได้ • ทำ Subroutine ได้ • ทำ Math ได้ • ทำ Data Handling ได้มากขึ้น • การเลือกใช้ •Micro PC •Small PC •Medium PC •Large PC •Very large PC ประเภท และการเลือกใช้ งาน

11 Dale Carnegie Training® Large PC ( ขนาดใหญ่ ) ข้อมูลทั่วไป •512-4096 I/O,8-16 Bit Processor •Memory Up to 12K •DI/DO, AI/AO, Local & Remote I/O •Ladder, Boolean & High Level Language •Fn Block, Pid Module,Math (Square Root) • การเลือกใช้ •Micro PC •Small PC •Medium PC •Large PC •Very large PC ประเภท และการเลือกใช้ งาน

12 Dale Carnegie Training® Large PC ( ขนาดใหญ่ ) ขนาด AREA “C” •2048-4096 I/O Points • มี Application Memory มากกว่า • ทำ Special Function I/O Module ได้ • ทำ Math ได้ • การเลือกใช้ •Micro PC •Small PC •Medium PC •Large PC •Very large PC ประเภท และการเลือกใช้ งาน

13 Dale Carnegie Training® Very large PC ( ขนาดใหญ่ มาก ) ข้อมูลทั่วไป •2048-8192 I/O, 16 / 32 Bit •Memory Up to 64K •DI/DO AI/AOLocal & Remote I/O •Ladder, Boolean & High Level Language •Fn Block, Pid Module,Math (Cosine) •Host Computer, machine diagnostic • การเลือกใช้ •Micro PC •Small PC •Medium PC •Large PC •Very large PC ประเภท และการเลือกใช้ งาน

14 Dale Carnegie Training® Very large PC ( ขนาดใหญ่ มาก ) Supervisory Control and Data Acquisition - SCADA •Man/Human Machine Interface •Communicate with various PC protocols •Graphic & Animation tools •Data logging & Events logging • การเลือกใช้ •Micro PC •Small PC •Medium PC •Large PC •Very large PC ประเภท และการเลือกใช้ งาน

15

16 PC T o p o l o g y Dale Carnegie Training® การจัด องค์ประกอบ • รวมศูนย์ • กึ่งรวมศูนย์ • กระจาย

17 PC T o p o l o g y Dale Carnegie Training® การจัด องค์ประกอบ • รวม ศูนย์ • กึ่งรวม ศูนย์ • กระจาย

18 PC T o p o l o g y Dale Carnegie Training® การจัด องค์ประกอบ • รวมศูนย์ • กึ่งรวมศูนย์ • กระจาย

19 Dale Carnegie Training® ส่วนประ กอบ 1. CPU •Operating system (ROM) •Program memory (RAM,EPROM/EEPROM) •Process image (PII,PIQ) •Serial interface •Timers,Counters,Flags •Processor •Arithematic unit (AU) 2. I/O •AI/AO, DI/DO •Interrupts

20 การ ทำงาน 1. PC จะตรวจสอบอินพุท โดยจะ scan อินพุทแต่ละ ตัวไามลำดับ จากนั้นจะ บันทึกข้อมูลที่ได้ลงใน หน่วยความจำ 2. PC จะทำการ ประมวลผลตาม โปรแกรมที่ได้เขียนขึ้น เพียงคำสั่งละครั้ง แล้ว เก็บผลที่ได้จากการ ประมวลผลไว้ใน หน่วยความจำเพื่อใช้ ในขั้นตอนต่อไป 3. PC จะทำการ ปรับปรุงสภาวะของ เอาท์พุท หลังจากเสร็จ ขั้นตอนที้ PC จะ กลับไปที่ขั้นตอนที่ 1 และทำซ้ำไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง

21 ระยะเวลาของ วงรอบทำงาน ระยะเวลา 1 วงรอบทำงานจะหมายถึงเวลาที่ใช้ ไปในการทำงานตามขั้นตอนทั้ง 3

22 ระยะเวลาของ วงรอบทำงาน สัญญาณเข้าที่จะป้อนเข้า PC จะต้องมีช่วง ON และ OFF ยาวกว่า 1 รอบระยะเวลาของวงรอบการ ทำงาน เพื่อให้เกิดการอ่านสัญญาณได้ถูกต้อง และ สัญญาณออกที่จะควบคุมก็ต้องนานพอที่จะทำให้ อุปกรณ์ต่อพ่วงปลายทางรับรู้สถานะที่จะสั่งงานด้วย

23 ภาษาของ PC 1. Statement list (STL) * 2. Control system flow (CSF)* 3. Ladder diagram (LAD)* 4.Boolean & High level language * Industrial standard

24 LADDERLADDER LADDERLADDER Combination Control Process : ควบคุมโดยไม่สนใจลำดับการทำงาน Sequential Control Process : ควบคุมโดยกำหนดลำดับการทำงานที่แน่นอน ตัวอย่าง วงจรการ Start/Stop ในการ ควบคุมการทำงานของ Magnetic contactor

25


ดาวน์โหลด ppt Department of Electrical, Faculty of Engineering Prince of Songkla University Department of Electrical, Faculty of Engineering Prince of Songkla University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google