งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Learning Mr. Jiraphan Srisomphan Department of Computer Education KMITNB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Learning Mr. Jiraphan Srisomphan Department of Computer Education KMITNB."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e-Learning Mr. Jiraphan Srisomphan Department of Computer Education KMITNB

2 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.2 หัวข้อบรรยาย •บทนำและความเป็นมาของ e-Learning •ความหมายของ e-Learning •ประโยชน์ของ e-Learning •คุณสมบัติของ e-Learning •ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning •ส่วนประกอบของ e-Learning •ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning •สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ e-Learning •การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning •การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัย ของประเทศไทย

3 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.3 บทนำ •ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือข่าย คอมพิวเตอร์ กระตุ้นให้เกิดการศึกษาผ่าน เครือข่าย โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต •สนับสนุนด้านการศึกษา สร้างโอกาสของ การเรียนรู้ให้ทัดเทียมกัน •สนับสนุนการฝึกอบรมในสถาน ประกอบการให้ได้รับประโยชน์สูงสุด •Online Training ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในลักษณะของ e-Training

4 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.4 บทนำ •มีบทบาทต่อการเรียนการสอนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการศึกษาทางไกล(Distance Learning) •สนับสนุนการศึกษาแบบ L3 (Life Long Learning) หมายถึงการศึกษาตลอดชีวิต • ผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้าร่วม ศึกษาในชั้นเรียนและไม่ขึ้นอยู่กับเวลา

5 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.5 ความหมายของ e-Learning e-Learning เกิดจากคำศัพท์ 2 คำ •e ซึ่งมาจาก Electronic ที่มีความหมายในเชิง ของความรวดเร็วโดยทำงานในระบบอัตโนมัติ •Learning ซึ่งหมายถึง การเรียน การเรียนรู้ หรือการเรียนการสอน e-Learning Electronic + Learning

6 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.6 นิยามตัวอักษร e •e – Experience คือประสบการณ์ที่ได้จาก การเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน •e-Extended คือ การใช้ความรู้ที่หลากหลาย บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ •e- Expanded คือ การขยายความรู้ไปสู่ ชุมชนอย่างไม่มีข้อจำกัด

7 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.7 ความหมายของ e-Learning การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศ สําหรับการสอนหรือการฝึกอบรม ซึ่งใช้ การนําเสนอ ด ้ วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วี ดิทัศน  และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยี ของเว็บในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งใช เทคโนโลยีการจัดการคอร์ส (Course Management System) ในการบริหาร การเรียนในลักษณะใดก็ได  ซึ่งใชการ ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ไม วาจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ ทราเน็ต สัญญาณโทรทัศน  หรือ ดาวเทียม เป็นต้น.................( ถนอมพร )

8 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.8 ความหมายของ e-Learning •กระบวนการเรียนรู้ทางไกลอย่างอัตโนมัติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) •ซีดีรอม •เครือข่ายอินทราเน็ต •เครือข่ายอินเตอร์เน็ต •เครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต •ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality System) •สื่ออื่น ๆ โดยไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่

9 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.9 ความหมายของ e-Learning Kurtus กล่าวว่า •“e-Learning เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดเนื้อหาสาระ ที่สร้างเป็นบทเรียนสำเร็จรูปที่อาจใช้ซีดีรอมเป็น สื่อกลางในการส่งผ่านความรู้หรือใช้เครือข่าย อินทราเน็ตหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รูปแบบของ e-Learning อาจเป็น •บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI – Computer-Assisted Instruction) •บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม (CBT – Computer-Based Training) •บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ (WBI – Web-Based Instruction) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางไกล”

10 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.10 ความหมายของ e-Learning Courseware Content Exercise/Test Media/Aids Activities Technology Computer Networking Communication e-Learning

11 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.11 ประโยชน์ของ e-Learning •ความสะดวกสบาย (Convenient) สามารถจัด การศึกษาให้กับผู้เรียนได้ตามความต้องการโดย ไม่ต้องอาศัยชั้นเรียน •ความสัมพันธ์กับปัจจุบัน (Relevant) สามารถ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระและข้อมูลต่าง ๆ ตาม สถานการณ์ปัจจุบันได้ง่าย •ความเร็วแบบทันทีทันใด (Immediate)

12 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.12 ประโยชน์ของ e-Learning •ความเป็นเลิศของระบบ (Excellent) สามารถ นำเสนอเนื้อหาสาระและระบบการจัดการที่มีความ เป็นเลิศ ทันสมัย และน่าสนใจ •การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) •ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนโดยตรง •ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนที่อยู่ต่างชุมชนด้วยความสะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ ในลักษณะของระบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning System)

13 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.13 ประโยชน์ของ e-Learning •ความเป็นสหวิชาการ (Interdisciplinary) เป็น การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกันหลายวิชา หรือเรียกว่า สหวิชาการ

14 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.14 คุณสมบัติของ e-Learning •e-Learning is dynamic หมายถึง เนื้อหาสาระและ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในระบบ e-Learning เป็นข้อมูลที่มี ความเป็นพลวัต (Dynamic) เปลี่ยนแปลงได้ง่าย •e-Learning operates in real time หมายถึง การ ทำงานของระบบ e-Learning เป็นระบบเวลาจริง •e-Learning is empowering หมายถึง ระบบ e-Learning สามารถควบคุมการนำเสนอเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียน การนำเสนอสื่อการเรียนการ สอน และส่วนของการจัดการอื่น ๆ ตามความสามารถใน การเรียนรู้ของผู้เรียน

15 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.15 คุณสมบัติของ e-Learning •e-Learning is individual หมายถึง กระบวนการ เรียนรู้ด้วยตนเองของ e-Learning จะสัมพันธ์กับ ประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน •e-Learning is comprehensive หมายถึง ความสามารถของ e-Learning ในการจัดการกับ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเข้าใจและชาญ ฉลาด •e-Learning enables the enterprise หมายถึง ความสามารถในการสร้างงานหรือภารกิจของ e-Learning ต่อกลุ่มผู้เรียนหรือสมาชิก ผู้ประกอบการด้วยกัน

16 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.16 คุณสมบัติของ e-Learning •e-Learning is effective หมายถึง ความสามารถ ทางด้านประสิทธิผลของ e-Learning ในการทำ ให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนแล้วได้รับ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนมี ความคงทนในการเรียนรู้สูง (Retention of Learning) •e-Learning is express หมายถึง ความรวดเร็ว ของ e-Learning ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ ให้กับผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ

17 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.17 คุณสมบัติของ e-Learning •e-Learning is experiencetial ผู้เรียนมี ประสบการณ์เหมือนการเรียนในห้องเรียนหลังจาก เรียนบทเรียนตามปัจจัยที่ผู้ออกแบบตั้งไว้ – การติดตามบทเรียน (Engagement) –การอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) –การสร้างสถานการจำลองและการฝึกปฏิบัติ (Simulations and Practice) –การช่วยเหลือ (Coaching) –การแก้ไขและการรักษาบทเรียน (Remediation) –สร้างชุมชนการเรียนรู้ (Pier Learning)

18 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.18 คุณสมบัติของ e-Learning •e-Learning is experiencetial (ต่อ) – การเรียนรู้แบบมีชีวิตชีวา (Action Learning) –การสนับสนุนความสามารถ (Support Performance) –ความเข้มข้น (Intensity) ของเนื้อหา –การประเมินผลและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Assessment and Feedback) –วัฒนธรรมการสอน (Teaching Culture)

19 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.19 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning

20 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.20 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning Student Web-Based Learning Materials Textbooks/Journals Tutorials e-Libraries Lectures e-Discussion Groups Quality and Assessment

21 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.21 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning •ผู้เรียน (Student) •วัสดุการเรียนรู้บนเว็บ (Web-Based Learning Materials) –บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ •WBI (Web-Based Instruction) •WBT (Web-Based Training) •IBT (Internet-Based Training) •NBT (Net-Based Training) –สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Slide) •Powerpoint Slide

22 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.22 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning –หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) •การใช้โปรแกรม Acrobat Reader อ่านไฟล์เอกสาร pdf –เอกสารคำสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lecture Notes) •ไฟล์ doc, ไฟล์ html –วีดิทัศน์และเสียงดิจิตอล (Video and Digital Sound) •การใช้โปรแกรม RealVideo ดูภาพวีดิทัศน์ และ RealAudio ฟังเสียง –เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย (Hypertext and Hypermedia Document)

23 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.23 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning •การบรรยายการสอน (Lectures) ใช้วิธีการบรรยาย แบบออนไลน์ผ่านช่องทางโทรคมนาคม ในส่วน เนื้อหาที่สำคัญเป็นครั้งคราว – ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต –ระบบดาวเทียม –ระบบโทรทัศน์ตามสาย (Cable TV) –ช่องทางอื่น ๆ ตามที่ตกลงกันไว้ก่อนระหว่าง ผู้ดำเนินการและผู้เรียน

24 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.24 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning •การสอนเสริม (Tutorials) เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เนื้อหาบทเรียนที่มีความยาก กระทำโดยวิธีการ ออนไลน์ผ่านเครือข่ายเช่นเดียวกันกับการบรรยาย การสอน •หนังสือ/บทความ (Textbooks/Journal) เพื่อให้ ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติม •ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Libraries)

25 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.25 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning •การวิจารณ์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Discussion Groups) เพื่อสร้างบรรยากาศให้ใกล้เคียง ห้องเรียนจริงผ่านสื่อออนไลน์ แบ่งตามการใช้งาน เป็น –ระบบการดำเนินการพร้อมกัน (Synchronous System) •การสนทนาแบบเวลาจริง (Realtime Chat) เช่น การใช้ โปรแกรม ICQ, MSN หรือ IRC (Internet Relay Chat) • การประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์และเสียง (Video and Audio Teleconferencing) เช่น การใช้โปรแกรม NetMeetings สำหรับการประชุมทางไกลร่วมกัน •การเรียนรู้แบบร่วมกัน (Collaborative Learning System)

26 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.26 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning –ระบบการดำเนินการไม่พร้อมกัน (Asynchronous System) •การใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board) เช่น การใช้กระดานข่าว BBS (Bulletin Board System), Webboard, Newsgroup •การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) เพื่อเป็น ช่องทางในการถามตอบปัญหาต่าง ๆ •การใช้บริการอื่น ๆ เช่น การถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ ftp

27 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.27 ส่วนประกอบของ e-Learning Learning Management System (LMS) Content Management System (CMS) Test Management System (TMS) Delivery Management System (DMS) e-Learning Student ส่วนประกอบของ e-Learning

28 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.28 ส่วนประกอบของ e-Learning •Learning Management System (LMS) :ระบบ การจัดการด้านการเรียนรู้ จะต้องนำพาผู้เรียนไปยัง เป้าหมายที่ต้องการ นับตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึง การประเมินผล –เว็บไซต์ Click2learn : LMS เป็นระบบสำหรับนำทางและจัดการ เกี่ยวกับบทเรียนทั้งหมด ทั้งความต้องการและกิจกรรมการเรียน การสอนที่เกิดขึ้น –CISCO e-Learning Solutions : LMS เป็นส่วนประกอบส่วน หนึ่งของ e-Learning ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกอบรมตาม ประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นระบบที่ทำหน้าที่จัดการรายการ ต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ นับตั้งแต่การลงทะเบียน การสืบท่อง (Navigation) การเลือกบทเรียน และการต่อเชื่อมเข้าระบบ

29 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.29 ส่วนประกอบของ e-Learning : LMS KMITNB RMS (Registration Management System) for Virtual University

30 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.30 ส่วนประกอบของ e-Learning : LMS ขั้นที่ 5 เลือกปี การศึกษา

31 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.31 ส่วนประกอบของ e-Learning : LMS

32 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.32 ส่วนประกอบของ e-Learning : LMS LMS มีหน้าที่ดังนี้ •การบริหารและการจัดการบทเรียน (Administration) •การจัดการรวบรวมเนื้อหาบทเรียน (Organizational Management) •การจัดการด้านเวลา (Time Management) •การรายงานการเรียน (Reporting) •การวิเคราะห์ความต้องการ (Needs Analysis)

33 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.33 ส่วนประกอบของ e-Learning : LMS LMS มีหน้าที่ดังนี้ •การเตรียมการวางแผนบทเรียน (Preplanning) •การจัดตารางเวลาการเรียน (Scheduling) •การจัดการด้านองค์ความรู้ (Knowledge Management – KM) •การวางแผนด้านทรัพยากรข้อมูล (Resources Planning) •การจัดการด้านการออกใบรับรองผล (Qualification Management)

34 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.34 ส่วนประกอบของ e-Learning : CMS •Content Management System (CMS) หมายถึงระบบการจัดการด้านเนื้อหา ซึ่งเป็นส่วน บริการสำหรับผู้ออกแบบหรือผู้พัฒนาบทเรียนใน การสร้างสรรค์และนำเสนอเนื้อหาบทเรียน –เนื้อหา –ส่วนของการลงทะเบียน –การรวบรวม –การจัดการเนื้อหา –การนำส่งเนื้อหา –การพิมพ์เป็นเอกสาร หรือการบันทึกลงซีดีรอม

35 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.35 ส่วนประกอบของ e-Learning : CMS

36 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.36 ส่วนประกอบของ e-Learning : CMS

37 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.37 ส่วนประกอบของ e-Learning •Delivery Management System (DMS) •หมายถึง ระบบการจัดการด้านการนำส่ง ซึ่งเป็นการนำส่ง บทเรียนไปยังผู้เรียนได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ การนำส่ง บทเรียนจึงรวมถึง –การจัดการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ –การพิมพ์เป็นเอกสารสำหรับผู้เรียน –การบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ –การนำส่งบทเรียนในรูปแบบอื่น ๆ ไปยังผู้เรียน

38 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.38 ส่วนประกอบของ e-Learning : DMS

39 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.39 ส่วนประกอบของ e-Learning •Test Management System (TMS) หมายถึง ระบบการจัดการด้านการทดสอบ –การนำข้อสอบเข้าสู่ระบบ –การดำเนินการสอบให้กับผู้เรียน –การประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนในระบบ e-Learning

40 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.40 ส่วนประกอบของ e-Learning : TMS

41 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.41 ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning •Blackboard’s Courseinfo (www.blackboard.com), USA. •Lotus LearningSpace (www.lotus.com) ของ IBM Corp., USA. •WebCT (www.webct.com) ของ University of British Columbia, Canada •Topclass (www.wbtsystems.com) ของ WBT System, USA. •SAP (www.sap.com) ของ SAP’s Corporate Research Center, Germany •Education Sphere (www.educationsphere.com) ของ USA

42 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.42 ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning

43 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.43 ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning

44 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.44 ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning

45 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.45 ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning

46 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.46 ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning บทเรียนและ Virtual Lab ในระบบ e-Learning ของ Igenetic, Germany ที่ใช้ SAP เป็น LMS

47 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.47 สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ e-Learning Service Center e-Learning Center VPN (Virtual Private Network)  Central Servers  Search Engine  Learn Center  PC  Proxy Servers Virtual Private Network (VPN) สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ e-Learning

48 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.48 สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ e-Learning •ศูนย์บริการ (Service Center) –เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง (Central Servers) –เครื่องมือช่วยค้นหา (Search Engine) •เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network - VPN) •ศูนย์การเรียนรู้ (e-Learning Center) –ศูนย์เรียนรู้ (Learn Center) –เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) –เครื่องพร๊อกซีเซิร์ฟเวอร์ (Proxy Servers)

49 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.49 การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning เพื่อ จัดการเรียนการสอนทางไกลไปยังกลุ่มเป้าหมาย จำแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ –การดำเนินการด้านเทคโนโลยี –การดำเนินการด้านเนื้อหาบทเรียน –การดำเนินการด้านการบริหารและจัดการระบบ

50 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.50 การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning •การดำเนินการด้านเทคโนโลยี –เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) •เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง (Central Servers) ที่มีความเร็วในการ ประมลผลสูง มีหน่วยเก็บความจุที่มีปริมาณมากเพียงพอ –เทคโนโลยีเครือข่าย (Network Technology) •เครือข่ายอินทราเน็ต อินเตอร์เน็ต และเครือข่ายเอ๊กซ์ทราเน็ต –เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) •สายโทรศัพท์ สายเช่า เคเบิลใต้น้ำ ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร หรือระบบการสื่อสารอื่น

51 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.51 การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning •การดำเนินการด้านเนื้อหาบทเรียน –ผู้จัดเตรียมเนื้อหาบทเรียน (Content Provider) •ออกแบบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหาสาระ ตั้งแต่ โครงสร้างของบทเรียน เนื้อหาบทเรียน สื่อการเรียนการสอน วิธีการสอน กิจกรรม การตรวจปรับ และคำถามที่จะใช้ใน บทเรียนเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ –ผู้จัดการบทเรียน (Program Director) •มาออกแบบเป็นคอร์สแวร์ของบทเรียน ซึ่งผลลัพธ์ในขั้นนี้คือ บทดำเนินเรื่อง (Storyboard) และผังงานของบทเรียน (Lesson Flowchart) –นักโปรแกรม (Programmer) –ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) จำแนกออกเป็น 2 ด้าน •ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการ

52 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.52 การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning •การดำเนินการด้านการบริหารและจัดการ ระบบ เป็นการเลือกใช้ LMS ในการ –การประชาสัมพันธ์หลักสูตร –การจัดตารางเวลา –การลงทะเบียน –การกำหนดสิทธิ์ –การรักษาความปลอดภัย –การสืบท่อง –การค้นหา –การจัดการเรียนการสอน –การรายงานผลการเรียน

53 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.53 การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning ประเด็นในการพิจารณาในการดำเนินการด้าน การบริหารและจัดการระบบ •การเลือกใช้ระบบ LMS ที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ •การคุ้มค่าต่อการลงทุน •การช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียน •กระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ผู้เรียนมีต่อบทเรียน •การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด •การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของการศึกษา •การพิจารณาปัจจัยด้านกำลังคน

54 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.54 การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย •มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งศูนย์ e-Learning โดย ใช้ Education Sphere เป็น LMS •จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเครือข่าย www.chulaonline.com เพื่อให้บริการการเรียน การสอนระบบ e-Learning ผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต •สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดตั้งเครือข่าย www.kmitnbonline.com

55 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.55 การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

56 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.56 การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

57 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.57 การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

58 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.58 การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

59 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.59 การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

60 e-Learning เทคนิคการใช้ e-Learning กับการเรียนการสอน

61 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.61 หัวข้อบรรยาย •ลักษณะการงาน e-Learning ของสถาบัน •ข้อควรระวังในการเตรียมสื่อ •โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาสื่อ •ปัญหาและอุปสรรคของ e-Learning •แนวทางการพัฒนาระบบ e-Learning ในอนาคต

62 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.62 ลักษณะการงาน e-Learning ของ สถาบัน • ระบบ KLMS (http://it.kmitnb.ac.th) ประกอบด้วย – ระบบของครู – ระบบของนักเรียน – ระบบของผู้ปกครอง – ระบบของผู้ดูแลระบบ

63 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.63 การสอนสดผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

64 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.64 ข้อควรระวังในการเตรียมสื่อ • การจราจรของข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต Vint Cerf ( ที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็นบิดา แห่งอินเตอร์เน็ต ) ประมาณว่าการจราจร ของข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตนั้นจะเพิ่ม ทวีคูณทุกๆ 6 เดือน โดยยังมองไม่เห็น เลยว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด Christian Huitema กล่าวว่ามีคลื่น อยู่สามลูกที่มาแรงบนอินเตอร์เน็ต ( อัน ส่งผลให้จราจรบนอินเตอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น ) คลื่นลูกแรกก็คือตัว WWW คลื่นลูกที่ สองคือการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อ เสียง และการประชุมทางไกล และคลื่น ลูกที่สามคือเกม

65 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.65 กฎเบื้องต้นของการพัฒนาสื่อ e-Learning การลดปริมาณข้อมูล • พยายามลดจำนวนข้อมูลให้เหมาะสมกับระบบ เครือข่าย " หนึ่งภาพนั้นแทนคำบรรยายได้กว่าพันคำ " • เลือกใช้ชนิดของภาพให้เหมาะสม GIFJPEG • รูปมีขนาดเล็ก เช่นรูปไอคอน หรือ รูปตัวอย่างขนาดเล็ก • รูปวาดกราฟิก โลโก้ หรือ สัญลักษณ์ • ภาพถ่าย ภาพที่มีสีสันต่อเนื่อง ขนาดเล็ก • ภาพถ่าย ภาพที่มีสีสันต่อเนื่อง • ภาพที่ใช้สีมากๆ เกิน 256 สี • ภาพที่ใช้เป็นหลังฉาก (background) • เมื่อภาพแบบ GIF มีขนาดใหญ่กว่า

66 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.66 กฎเบื้องต้นของการพัฒนาสื่อ e-Learning การลดจำนวนการโต้ตอบ • จำนวนรูปเป็นปัจจัยหนึ่งในการกำหนดจำนวนครั้งของ การโต้ตอบ • รูปภาพแต่ละภาพที่ใส่ในหน้าข้อมูล ควรจะต้องระบุ ขนาดไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก WWW browser โดยทั่วไปต้องการทราบขนาดของรูปก่อนอ่านรูปเพื่อ จะได้เตรียมวางรูปแบบที่จะนำเสนอบนจอภาพได้ ตัวอย่างเช่น • รูปภาพที่อ้างอิงถึงในหน้าข้อมูลควรเก็บอยู่ในเครื่อง ให้บริการเดียวกัน

67 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.67 กฎเบื้องต้นของการพัฒนาสื่อ e-Learning • การติดตั้งเครื่องตัวแทน (proxy server) หน้าที่หนึ่งของเครื่องตัวแทนคือเมื่อใดที่ขอ ข้อมูลมาได้ จะเก็บสำเนาข้อมูลนั้นไว้ที่ เครื่องตัวแทนด้วย ดังนั้นเมื่อมีผู้ใช้รายใด ขอให้ช่วยเป็นตัวแทนขอข้อมูลให้ เครื่อง ตัวแทนจะตรวจสอบก่อนว่า หน้าข้อมูลที่ผู้ใช้ ขอมาให้ขอแทนนั้น เคยมีผู้ใช้ขออ่านก่อน หน้านี้หรือไม่ ถ้ามีก็ส่งกลับเป็นผลลัพธ์ได้ เลย ไม่ต้องไปขอจากต้นตอข้อมูลให้ เสียเวลา

68 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.68 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา สื่อ • โปรแกรมสร้างภาพนิ่ง –Adobe Photoshop –Illustrator • โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว –Macromedia Flash –3D Max • โปรแกรมสร้างเว็บเพจ –Macromedia Dreamweaver – อื่น ๆ

69 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.69 ปัญหาและอุปสรรคของ e-Learning •ปัญหาด้านเทคนิค –ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง อุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบ ซึ่งมี Band width ต่ำ –ความสามารถของซอฟท์แวร์ในการบีบอัดข้อมูลยังไม่ สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูล Multimedia ได้ดี – ความไม่พร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะชนบท –ปัญหาลิขสิทธิ์ของซอฟท์แวร์ ซึ่งมีราคาสูง

70 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.70 ปัญหาและอุปสรรคของ e-Learning •ปัญหาด้าน e-Learning –ความเป็นมาตรฐานของ e-Learning ซึ่งยังไม่มีทำให้ มักออกมาในรูปแบบ e-Book –การรักษาความปลอดภัยของระบบ – การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของ e-Learning ให้เหมือนจริงทำได้ยาก

71 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.71 ปัญหาและอุปสรรคของ e-Learning •ปัญหาทั่ว ๆ ไป –จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา เนื้อหาสาระของบทเรียนที่ใช้ในระบบ e-Learning ยังมี จำนวนน้อย –ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างบุคลากรที่ทำหน้าที่ พัฒนาบทเรียนร่วมกัน –ขาดงบประมาณและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง –ค่าใช้จ่ายในการต่อเชื่อมเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแต่ ละครั้งมีราคาแพง –การยอมรับของสังคมในการศึกษาทางไกลยังค่อนข้างต่ำ

72 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.72 แนวทางการพัฒนาระบบ e-Learning ในอนาคต •m-Learning (Mobile Learning) •c-Learning (Collaborative Learning) •z-Learning (Zigzag Learning)

73 e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.73 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt E-Learning Mr. Jiraphan Srisomphan Department of Computer Education KMITNB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google