งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สูตรคำนวณราคาตราสารหนี้ประเภทจ่ายดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Note)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สูตรคำนวณราคาตราสารหนี้ประเภทจ่ายดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Note)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สูตรคำนวณราคาตราสารหนี้ประเภทจ่ายดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Note)

2 เรื่องเดิม ธปท. มีแผนจะออกพันธบัตร ธปท.แบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาตลาดตราสารหนี้ โดยเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุน 2. ส่งเสริมการใช้ BIBOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

3 Convention การคำนวณความสัมพันธ์ของ ราคา และ DM ของ BOT’s FRN (Based on ISMA’s concept)
- 1 ( I2 + QM ) n - 1 ö å i æ 1 + ( I1 + ) = + × v + R v P DM × f k × ç 1 è ø h 100 i = 1 I +QM + R 2 k I +QM I +QM I +QM I +QM 2 2 2 2 Settlement I I1 + DM I + DM 2 2 + DM I 2 + DM I 2 + DM I 2 + DM Discount ครั้งที่ 2 Discount ครั้งที่ 1

4 ความสัมพันธ์ของ ราคา และ DM ของ BOT’s FRN
- 1 ( I + QM ) æ å 2 n - 1 ( ) ö P 1 + I1 + DM × f = k + v i + R ç × × v 1 è ø h 100 i = 1 P = gross price (clean price บวกกับ accrued interest) I1 = current interpolated rate for period from settlement date to the next coupon date (linear interpolation of current reference rates) I2 = current reference rate for the FRN’s payment tenor (e.g. current 3M- BIBOR, current 6M- BIBOR) f1 = สัดส่วนของปีจาก settlement date จนถึงวันจ่ายคูปองงวดถัดไปตาม Actual/365 เช่น จำนวนวันตั้งแต่ วัน settlement date ถึง วันจ่ายคูปองงวดถัดไปเท่ากับ 20 วัน จะได้ f1= 20/365 เป็นต้น k = คูปองในงวดถัดไป (ซึ่งได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว) n = จำนวนครั้งของการจ่ายคูปองในอนาคต QM = quoted margin h = จำนวนครั้งการจ่ายคูปองต่อปี R = มูลค่าไถ่ถอนคืน v = discounting factor ในที่นี้เท่ากับ 1/(1 + (I2+DM)/100h) DM = discounted margin

5 Linear interest rate Interpolation ( I1 )
t1<tm<t2 and r1< I1< r2 I1= r ( r2-r1 ) * (tm- t1) (t2-t1) ทั้งนี้ I1 จะ rounding ครั้งเดียวในขั้นตอนสุดท้ายโดยให้มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง

6 ตัวอย่าง:Linear interest rate Interpolation ( I1 )
Trade Date = 20/11/2006 ; Settlement Date = 22/11/2006 - 3M-BIBOR = (22/2/2007) - 6M-BIBOR = (22/5/2007) Next-Coupon = 27/3/2007 I1 = {( )*(33/89)} = (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง)

7 ตัวอย่าง: DM to Price Conversion
THB FRN อายุ 3 ปี ออกจำหน่าย 27 กันยายน 2548 จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนในวันที่ 27 มีนาคม และ 27 กันยายน ของทุกปี ที่ 6MBIBOR+10 bps และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 กันยายน (Redemption at Par = 100) ราคา trade date 20 พฤศจิกายน 2549 settlement 22 พฤศจิกายน 2549 ที่ DM = 20 bps เท่ากับ ? Gross Price = AI = Clean Price =

8 BIBOR

9 BIBOR


ดาวน์โหลด ppt สูตรคำนวณราคาตราสารหนี้ประเภทจ่ายดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Note)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google