งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Class 1 สถิติและการวิจัยธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Class 1 สถิติและการวิจัยธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Class 1 สถิติและการวิจัยธุรกิจ
บธบ 151 สถิติและระเบียบวิจัยธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เข้าใจถึงความหมายสถิติและการประยุกต์แนวคิดสถิติในการบริหารจัดการธุรกิจ เข้าใจถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยธุรกิจ อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างประเภทของสถิติ อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างประเภทของข้อมูล

3 สถิติ “ศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล” การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล และนำผลจากการวิเคราะหาสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งที่สนใจ และสามารถนำผลสรุปนั้นมาช่วยในการตัดสินใจได้

4 ประโยชน์ของสถิติกับงานด้านธุรกิจ
เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ติดตามตรวจสอบคุณภาพของการดำเนินงานและการผลิต ติดตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ยอดขาย ต้นทุน ราคาขาย ทำนายหรือพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อยอดขาย ต้นทุน ความพึงพอใจของลูกค้า

5 ตัวอย่าง 7-11 ในญี่ปุ่นเก็บข้อมูลอุณหภูมิในแต่ละวันเพื่อนำไปใช้ในการพยากรณ์ยอดขาย ผู้ให้บริการมือถือเก็บข้อมูลสถิติการ download content ประเภทต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการพยากรณ์โปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ธนาคารนำข้อมูลในอดีตมาทำการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุมัติเงินกู้

6 การวิจัยธุรกิจ กระบวนการที่เป็นระบบระเบียบ (systematic) เชื่อถือได้ ในการค้นหาคำตอบหรือคำอธิบายในปัญหาที่กำหนดไว้ กระบวนการดังกล่าว มีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการสรุปผลที่มีประโยชน์อันจะนำไปสู่การวางแผน แก้ปัญหา และตัดสินใจ

7 ตัวอย่างการวิจัยธุรกิจ
พฤติกรรมพนักงาน เช่น การขาดลามาสาย การลาออก ทัศนคติของพนักงาน เช่น ความพึงพอใจในงาน ความภักดีต่อองค์กร ความพึงพอใจของลูกค้า วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน นวัตกรรม ความเป็นผู้นำ

8 การวิจัยธุรกิจ การวิจัยพื้นฐาน (Basic research)
ศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ความเข้าใจในศาสตร์ / สาขาวิชาใด เป็นการสร้างความรู้ใหม่ เช่น การวิจัยพบว่า คลื่นโทรศัพท์มีผลต่อการทำงานของสมอง การวิจัยประยุกต์ (Applied research) ศึกษาวิจัย ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพื่อหาคำตอบ / เพื่อตัดสินใจ เป็นการประยุกต์ หรืออธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น งานวิจัยสาเหตุที่ยอดขายลดลง

9 บทบาทของสถิติในงานวิจัย
มีบทบาทในเกือบทุกขั้นตอนของงานวิจัย การวางแผนงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย การกำหนดประชากรเป้าหมาย เทคนิคหรือแผนการเลือกตัวอย่าง การคำนวณขนาดตัวยอ่าง การวิเคราะห์ผล การสรุปผล

10 ประโยชน์ของสถิติในงานวิจัย
ช่วยวางแผนของงานวิจัย ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล กำหนดขนาดตัวอย่าง การออกแบบงานวิจัยในขั้นตอนต่างๆ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นเหตุการณ์หรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้น หาสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น สาเหตุที่ลูกค้าตัดสินใจกลับมาซื้อ สาเหตุที่ทำให้คุณภาพของการผลิตแย่ลง

11 สถิติสำหรับงานวิจัย สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
เป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปลักษณะที่สำคัญของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปลักษณะที่สำคัญของประชากร โดยอ้างอิงหรืออนุมานจากกลุ่มตัวอย่าง เช่น การประมาณการ การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์

12 “วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย”
 “วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย”  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2556 จากเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 1,252หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อวันวาเลนไทน์ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

13 “วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย”
 “วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย”

14 “วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย”
 “วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย”

15 “วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย”
 “วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย”

16 Self-Presentation 2.0: Narcissism and Self-Esteem on Facebook
Online social networking sites have revealed an entirely new method of self-presentation. This cyber social tool provides a new site of analysis to examine personality and identity. The current study examines how narcissism and self-esteem are manifested on the social networking Web site Facebook.com. Self-esteem and narcissistic personality self-reports were collected from 100 Facebook users at York University. Participant Web pages were also coded based on self-promotional content features.

17 Self-Presentation 2.0: Narcissism and Self-Esteem on Facebook
H1: Individuals with high narcissism scores will be correlated with a greater amount of Facebook activity. H2: Individuals with high narcissism scores will use more self-promoting content on Facebook. H3: Males with high narcissism scores will display descriptive self-promotion, while females with high narcissism scores will display superficial self-promotion. H4: Individuals with low self-esteem will be correlated with a greater amount of Facebook activity. H5: Individuals with low self-esteem scores will use more self-promoting content on Facebook.

18 Self-Presentation 2.0: Narcissism and Self-Esteem on Facebook
Correlation analyses revealed that individuals higher in narcissism and lower in self-esteem were related to greater online activity as well as some self-promotional content. Gender differences were found to influence the type of self-promotional content presented by individual Facebook users. Males displayed more self-promotional information in the About Me and Notes sections than women. Conversely, women displayed more self-promotional Main Photos.


ดาวน์โหลด ppt Class 1 สถิติและการวิจัยธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google