งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Class 9 การทดสอบสมมติฐาน – 2 ประชากร บธบ 151 สถิติและระเบียบวิจัยธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Class 9 การทดสอบสมมติฐาน – 2 ประชากร บธบ 151 สถิติและระเบียบวิจัยธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Class 9 การทดสอบสมมติฐาน – 2 ประชากร บธบ 151 สถิติและระเบียบวิจัยธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 1

2 Learning Objectives • Formulate null and alternative hypotheses for applications involving two population means or proportions • Formulate a decision rule for testing a hypothesis • Know how to use the test statistic, critical value, and p-value approaches to test the null hypothesis 2

3 • Two random samples are drawn from the two populations of interest. • Examples of independent samples; – Mean difference between male and female – Mean difference between section 1 and section 2 – Mean difference between Thailand and Singapore Inference about the Difference between Two Means: Independent Samples

4 Review: Steps in Hypothesis Testing 1. Formulate the appropriate null and alternative hypotheses 2. Specify the desired level of significance 3. Determine the rejection region 4. Obtain sample evidence and compute the test statistic 5. Reach a decision and interpret the result 4

5 Formulate Hypotheses and Determine the Rejection Region H 0 :  1 -  2 ≥ D 0 H 1 :  1 -  2 < D 0 5 H 0 :  1 -  2 ≤ D 0 H 1 :  1 -  2 > D 0 H 0 :  1 -  2 = D 0 H 1 :  1 -  2  D 0 D 0 is a constant

6 Compute the Test Statistic 6  1 2,  2 2 known  1 2,  2 2 unknown n 1 ≥ 30, n 2 ≥ 30 n 1 < 30, n 2 < 30 df = n 1 + n 2 - 2  1 2 =  2 2 12 2212 22

7 Example 1 • การศึกษาเพื่อประมาณความแตกต่างของ เงินเดือนศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน และของรัฐ สุ่มตัวอย่างศาสตราจารย์ใน มหาวิทยาลัยเอกชนมา 100 คน ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยเงินปี (9 เดือน ) เท่ากับ $11,000 ด้วย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $1,300 สุ่มตัวอย่าง ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐมา 200 คน ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยเงินปี (9 เดือน ) เท่ากับ $11,900 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $1,400 จงทดสอบสมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยของเงินเดือน ของศาสตราจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนไม่แตกต่างกันเกิน $500 ใช้ ระดับ นัยสําคัญที่ 0.05 7

8 Example 2 • ได้มีการทดสอบฤทธิ์ยาแก้ปวดหัวสองแบรนด์ โดยวัดจากช่วงระยะเวลาในการออกฤทธิ์พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ Brand A และ Brand B เท่ากับ 21.8 min กับ 18.9 min และ 8.7 min และ 7.5 min ตามลำดับ โดยข้อมูลได้จากการสุ่มทดสอบยา Brand ละ จำนวน 12 เม็ด สมมติให้ความแปรปรวนของ ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของประชากรทั้งสอง เท่ากัน 8

9 Example 3 ในการสอนวิชาสถิติ โดยไม่ใช้อุปกรณ์กับนักเรียน กลุ่มหนึ่ง จำนวน 16 คน และสอนโดยใช้อุปกรณ์กับ นักเรียนอีกกลุ่มหนึ่ง จำนวน 18 คน เมื่อถึงปลาย เทอมทำการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ปรากฏผล ดังนี้ กลุ่มที่ 1( ไม่ใช่อุปกรณ์ ) ค่าเฉลี่ย = 20 และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 7 กลุ่มที่ 2 ( ใช่อุปกรณ์ ) ค่าเฉลี่ย = 27 และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 10 จงทดสอบว่าผลการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 2 กลุ่มนี้ แตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้ระดับนัยสำคัญ 0.05 และตั้งข้อตกลงว่าความแปรปรวนของกลุ่ม ตัวอย่างทั้งสองเท่ากัน 9

10 Paired t Test • dependent or repeated-groups design • Example; – Before and after – Twin pair – Pre-test and post-test 10

11 Paired t-test statistic 11 H 0 :  D ≥ D 0 H 1 :  D < D 0 H 0 :  D ≤ D 0 H 1 :  D > D 0 H 0 :  D = D 0 H 1 :  D  D 0 D 0 is a constant

12 Example 3 • For the following studies, indicate whether an independent-samples or paired t test is appropriate: – You want to study regional differences in consumer spending. You randomly select a sample of consumers in the Midwest and the East and track their spending patterns. – You want to study differences in the spending habits of teenage boys and girls. You select 100 brother- sister pairs and study their spending behavior. 12

13 Example 3 (Cont’) – You want to compare error rates for 20 employees before and after they attend a quality improvement workshop. – Weight is obtained for each subject before and after Dr. Nogani’s new treatment. The hypothesis to be tested is that the treatment has no effect on weight loss. – The Jenkins Activity Survey is administered to 20 couples. The hypothesis to be tested is that husbands’ and wives’ scores do not differ. 13

14 Example 3 (Cont’) – Subjects are asked their height and then a measurement of height is obtained. The hypothesis to be tested is that self-reported and actual heights do not differ. – You want to compare the durability of two types of socks. You have people wear one type of sock on one foot and another type of sock on the other. You see how long it takes for a hole to appear. (Assume they wash them periodically!) 14

15 Example 4 • อาจารย์เชื่อว่านิสิตจะ มีระดับความเครียดสูง มากก่อนสอบ และ ระดับความเครียดจะ ลดลงหลังสอบ จึงได้ ให้นักจิตวิทยาช่วยทำ การให้คำปรึกษาแก่ นิสิต เก็บข้อมูลระดับ ความเครียด ซึ่งมี ข้อมูลระดับ ความเครียดดังตาราง อาจารย์สามารถสรุป ได้หรือไม่ว่าการให้ คำปรึกษาของ นักจิตวิทยาช่วยลด ระดับความเครียด ให้กับนิสิตได้ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.01 15 นิสิต ระดับความเครียด ก่อนได้รับคำปรึกษา ระดับความเครียด หลังได้รับคำปรึกษา A12193 B105115 C13098 D142118 E12576 F9364 G11782 H8079 I6789

16 Hypothesis Tests for Proportions: 2 Populations 16 H 0 : p 1 - p 2 ≥ D 0 H 1 : p 1 - p 2 < D 0 H 0 : p 1 - p 2 ≤ D 0 H 1 : p 1 - p 2 > D 0 H 0 : p 1 - p 2 = D 0 H 1 : p 1 - p 2  D 0 D 0 is a constant

17 Example 5 • เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของประชาชนที่อยู่ใน กรุงเทพฯและต่างจังหวัดที่มีการออมทรัพยืได้ ทําการสุ่ม ตัวอย่างคนกรุงเทพฯมา 200 คน พบว่ามีการออมทรัพย์ 120 คน และสุ่มตัวอย่าง คนต่างจังหวัดมา 500 คน พบว่ามีการออม ทรัพย์ 240 คน จะสรุปได้หรือไม่ว่าสัดส่วนของ คนกรุงเทพฯ มีการออมทรัพย์สูงกว่าสัดส่วน ของคนต่างจังหวัดโดยใช้ระดับนัยสําคัญ 0.05 17

18 Exercise 1 • Before a training session for call centre employees a sample of 50 calls to the call centre had an average duration of 5 minutes, whereas after the training session a sample of 45 calls had an average duration of 4.5 minutes. The population variance is known to have been 1.5 minutes before the course and 2 minutes afterwards. Has the course beeneffective? 18

19 Exercise 2 • A chain of record shops believes that its Northumberland Street store (Shop 1) is more successful than its Metro Centre branch (Shop 2). The management take a random sample of daily takings and obtains the following summary statistics: • Is the management’s belief correct? 19

20 Exercise 3 • An airline company, EasyAir, advertises 5 hour flights from Glasgow to Cairo. Another company flying the same route, RyanJet, suspects EasyAir of false advertising, and samples 20 of EasyAir’s flights between Glasgow and Cairo. The mean flight time from this sample is 5 hours and 10 minutes with a standard deviation of 20 minutes. Are RyanJet’s suspicions supported? 20

21 Exercise 4 • The mean age of students attending a college is 19.5 years. The ages of a sample of7 students who have been offered college accommodation are given below. Test the hypothesis that younger students are favoured. 17.9 18.2 19.1 20.3 17.8 17.4 17.8 21


ดาวน์โหลด ppt Class 9 การทดสอบสมมติฐาน – 2 ประชากร บธบ 151 สถิติและระเบียบวิจัยธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google