งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอ Roadmap Towards Medical Tourism Hub Subject โอกาสของประเทศไทย ในการเป็นผู้นำ ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอ Roadmap Towards Medical Tourism Hub Subject โอกาสของประเทศไทย ในการเป็นผู้นำ ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอ Roadmap Towards Medical Tourism Hub Subject โอกาสของประเทศไทย ในการเป็นผู้นำ ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 30 พ.ย น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เครือโรงพยาบาลพญาไท

2 Contents Globalization and Medical Tourism ASEAN : Future Initiative
Globalization and Medical Tourism ASEAN : Future Initiative Views of Economy Number of Tourist to Thailand Statistics of Medical Tourism Top 5 Medical Services for Medical Tourism in Thailand Top 5 Medical Conditions and Diagnosis for Medical Travel to Thailand RD Center, College of Innovation, Rajamongkol Management University Technology (RMUT) สรุป (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

3 Globalization ?Borderless? Free Flow
Technology and Knowledge People Professional Skill & Non Skill Free Flow Capital and Investment Trade and Services

4 & Globalization ?Borderless? Trade Services Travel Tourism Medical
Health Services น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

5 Globalization ? Borderless? Free Zone Friendly Zone
Free World World for Healthcare World for Health Services World for Tourism and Travel World of Defiance World of Fighting World of WAR World of Politics World of Disagreement World of Barrier Tariff – non Tariff Free Zone Friendly Zone

6 ASEAN SUMMIT 15th – Hua Hin
23 – 25 October 2009 ASEAN SUMMIT 15th – Hua Hin น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

7 1. Brunei 6. Myanmar 2. Cambodia 7. Philippines
3. Indonesia 8. Singapore 4. Laos 9. Vietnam 5. Malaysia 10. Thailand น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

8 AFTA - ASEAN FREE TRADE AREA
AEC - ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Result Economic Integration (EI) Single Large Market > 500 Mil People Single Production Base ASEAN Intellectual Capital ASEAN Human Capital 600 million population Worldwide Connectivity Innovative Economy Creative and Diversification Society น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

9 ● Minimize the Non Tariff Barrier (NTB)
● Single Visa ● Tariff = - O - ● Minimize the Non Tariff Barrier (NTB) ● Strengthening Regional Strategic Alliance น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

10 ASEAN : Future Initiative
ASEAN Tour Packages to ensure ASEAN BORDERLESS ATTRACTIVE CITIES, PLACES, DESTINATIONS, CULTURE, SPORTS, SHOPPING and Health น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

11 Now its time to look for ASEAN Business Initiative Network &
Partnership. น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

12 Global Economic Review
GDP Growth by Quarter GDP Growth ASEAN = Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand and Vietnam Note : %Growth QoQ Source : JP Morgan Global Economic Outlook, IMF น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์ 12 12

13 Q1/2010 Situation Review China ASEAN น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์ 13
GDP 2009A +8.7% GDP 2010F +10.0% Growth of Q1/2010 GDP is 9.1% Leading the global recovery Becoming the largest world exporter, replacing US Bubble and Yuan Appreciation are the issues Expect to tighten monetary policy in Q2/2010 ASEAN GDP 2009A +1.3% GDP 2010F +4.7% Free Trade Area Growth in Intra trade Growth in export to China Better domestic demand น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์ 13 13

14 International Tourists
Global Opportunity International Tourists Arrival to Thailand

15 International Tourist Arrival to Thailand (Source Ministry of Tourism and Sports, Thailand) Grand Total 14,584,220 Thailand East Asia 7,601,638 Europe 3,984,614 America 909,017 South Asia 711,290 Oceania 794,331 Middle East 464,330 Africa 119,000 Other 70,434 Source : TAT

16 International Tourist Arrival to Thailand (Source Ministry of Tourism and Sports, Thailand) Grand Total 14,149,841 Thailand East Asia 7,076,190 Europe 4,059,988 America 853,381 South Asia 826,437 Oceania 737,459 Middle East 483,983 Africa 112,403 Other 69,125 Source : TAT

17 GLOBAL OPPORTUNITY (by region)
International Health care to Thailand – 2007 Total 1,325,186 (Source : DEP)

18 GLOBAL OPPORTUNITY – (by region)
International Health care to Thailand Total 1,363,295 (Source : DEP)

19 Health Care : 2007 ASEAN OPPORTUNITY (Vol. 100,773) Source : DEP

20 Health Care : 2008 ASEAN OPPORTUNITY (Vol. 139,887) Source : DEP

21 SUCCESS STORY

22 THAILAND & Medical Tourism : Present status of Health care in Thailand
by Statistics from DEP & MOC > ,000 Foreigners > ,000 Foreigners > ,000 Foreigners > 1,100,000 Foreigners > 1,280,000 Foreigners > 1,320,000 Foreigners > 1,325,186 Foreigners < 1,363,295 Foreigners % decrease from last year น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

23 THAILAND & Medical Tourism :
Present status of Health care in Thailand by revenue 2004 > Bill US $ (23,000 mil. TB) 2005 > Bill US $ (27,000 mil. TB) 2006 > Bill US $ (31,000 mil. TB) 2007 > Bill US $ (35,000 mil. TB) 2008 < 1,014 Bill US $ (34,000 mil. TB) 2009 < 7-8%decrease from last year 1 US $ = TB except year (1 US $ = 33.5 TB) Now 1 US $ = 32 TB) น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

24 Top 5 Medical Conditions and Diagnosis for Medical Travel to Thailand
1. Heart and Related Vascular Diseases 2. Musculoskeletal and Spine Degenerated condition 3. Cancer 4. Brain and Spinal cord Related diseases 5. Digestive System Diseases (Gastro – Intestinal – Colon) น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

25 Top 5 Medical Tourism Services
1. Medical Health Check up Packages 2. Plastic Surgery, Skin Laser Beauty Packages 3. Wellness Packages Alternative Healthcare Complementary Healthcare Traditional Healthcare Integrative Healthcare 4 . Anti Aging, Rejuvenation Packages 5. Body Shape and Wellness Package

26 GLOBAL OPPORTUNITY (Middle East) International Healthcare to Thailand – 2007 Total 152,360 (Source DEP)

27 GLOBAL OPPORTUNITY (Middle East) International Healthcare to Thailand – 2008 Total 164,943 (Source DEP)

28 Category of Medical Tourists from Middle East
Direct Fly-in 83% Expatriate Tourist 17% Source : Final report of marketing research to increase marketing efficiency in Medical Tourism to Thailand submitted to TAT by Market Wise Co. Ltd, Thailand 2010

29 “Look young & smart, Long live, Happy
THAILAND & Medical Tourism : the result - Physically strong & Healthy - Mentally Relax & Brilliance - Spiritually lively & Brighten “Look young & smart, Long live, Happy & High Quality of life” น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

30 KEY TO SUCCESS MEDICAL

31 Hi Tech Medical Equipment
CT 64 Slices, 320 Slices - CTA (128 Slices is coming soon) MRI 3 Tesla Ambience, MRA, MRS Linnac RT Pet-CT Cyclotron using 18F – FDG (Sugar detector) 18F – FDOPA (Dopa detector) Gamma knife Cyber knife Stereo Taxic RT Da Vinci Robot น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

32 Hi Tech Procedure And more Minimal invasive Surgery - Neuro (Brain)
- Laparo (Abdomen) - Endo (Multiples) - Mini Spine Surgery Computer Navigator Guided Laser Surgery Beauty Service (Combined laser & Plastics) And more

33 Existing Positioning of Thailand’s Medical Tourism
Supreme Thai Hospitality Services with International Standard Distinguished services of Thainess Health and Wellness Promotion style High Quality Expertise of Medical Personal in rendering complete process from medical advice diagnosis and professional treatment “Center of Medical Tourism with complete Medical advice, diagnosis And treatment with Supreme international standard services” Attractive and unique of infrastructure tourism destination State of the Art, high qualified technology and medical treatment High Value of Money Source : TAT น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

34 สถิติขององค์กรการท่องเที่ยวระหว่าง ประเทศของสหประชาชาติ
แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถิติขององค์กรการท่องเที่ยวระหว่าง ประเทศของสหประชาชาติ ปี 2008 ประมาณ 800 ล้านคน ปี 2020 เพิ่มเป็นประมาณ 1,600 ล้านคน ปี ปี 2020 2000 1500 1000 500 Source: RD Center RMUT Rattanakosin

35 Definition / Classification
Tourism Tourist Destinations Varieties of Tour e.g. Sports, SEA, Mountain, Cultural, Wats, Temples etc. 100% Medical Tourism Tour / Medical Same, Tourist Character/Request / Simple Medical Service/Wellness 60-70% 30-40% Medical Travel Short Tour / Mainly Conventional Medical Service or Rehab Convalescent Recuperation Wellness 10-20% 80-90%

36 Medical Tourism packages

37 Medical Tourism Bangkok Package (3 days 2 nights)
Transfer airport-hotel & hotel-airport, hotel room( twin or double )+breakfast, city & temple tour, handy craft centre, Thai dinner & Thai dancing show or cabaret show at night, health check up, body massage, travel accident insurance. Starting price 20,000 THB++/pax Medical Tourism Bangkok Holiday Package (4 days 3 nights) Transfer airport-hotel & hotel-airport, hotel room( twin or double )+breakfast, grand palace tour, handy craft center, Thai dinner & Thai dancing show or cabaret show at night, full day floating market & crocodile farm+lunch, health check up, dental cleaning, body massage, travel accident insurance. Starting price 30,000 THB++/pax Medical Tourism Bangkok - Pattaya Package (7 days 6 nights) Twin sharing+ breakfast, hotel tax and service charge, enjoy the ultimate cabaret show, half day city & temples tour+lunch, Floating market & Elephant and Crocodile Farm, Pattaya stay over night ( 3 nights ), morning tour to coral island+seafood lunch (join Tour), health check up, dental cleaning, facial laser treatment, body massage, travel accident insurance. Starting price 50,000 THB++/pax

38

39 Choice of Country แบบจำลอง การตัดสินใจเลือกประเทศและโรงพยาบาล
แบบจำลอง การตัดสินใจเลือกประเทศและโรงพยาบาล Model of Tourist’s Country of Choice for Medical Tourism Destination Image Attribution Familiarity With Destination Safety, Security Convenient Choice of Country Economic Condition Political Climate Distance and Air Fair Lively, Peacefully Friendly Source : Modified from Smith & Forgione (2007) : RD, RMUT Rattanakosin : PYT น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

40 Model of Tourist’ Hospital of Choice for Medical Tourism and Travel
Choice of Country Costs/Perceived Value (Value for money) Short Waiting time (Most Convenient) Trust and Confident Privacy Confidentiality Choice of Medical Facility Quality of Care Medical Expertise Accreditation Famous and Excellent Tract Record Competitive Comparative Pricing Source : Modified from Smith & Forgione (2007) : RD, RMUT Rattanakosin : PYT น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

41 PORTER’S DIAMOND THEORY MODEL OF NATIONAL COMPETITIVE ADVANTAGE
FRAME WORK PORTER’S DIAMOND THEORY MODEL OF NATIONAL COMPETITIVE ADVANTAGE ความเข้มแข็งของธุรกิจ/คู่แข่ง Firm Strategy Structure/Rivalry ปัจจัยสิ่งแวดล้อม Environment Factor/Condition ตรงตามความต้องการ Demand Conditions Related/Supporting Industries ความสะดวกสบายของโรงแรม ที่พัก ท่องเที่ยว อาหาร สินค้าทางเลือก Source : Porter 1990 น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

42 บทวิเคราะห์จุดเด่นของประเทศผู้นำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4 อันดับแรกของโลก
ความเข้มแข็งของธุรกิจ/คู่แข่ง (Firm Strategy Structure/Rivalry) จุดเด่นของประเทศไทย ความมีมาตรฐานสากลของโรงพยาบาล และได้รับการรับรอง (JCI Accreditation) บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการรับรอง (U.S.-certifies) ให้บริการทางการแพทย์ได้หลากหลาย มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางการแพทย์ แพทย์มีชื่อเสียง ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่ำ โดยต่ำกว่าสิงคโปร์ถึง 50% ต่ำกว่าค่ารักษาพยาบาล ในฮ่องกง 3 เท่า และต่ำกว่า 5-10 เท่า ในยุโรปและอเมริกา ปัญหาหลัก คือ คนส่วนมากไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี Source: RD Center RMUT Rattanakosin น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

43 จุดเด่นของประเทศอินเดีย
บทวิเคราะห์จุดเด่นของประเทศผู้นำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4 อันดับแรกของโลก/ จุดเด่นของประเทศอินเดีย ความมีมาตรฐานสากลของโรงพยาบาล และได้รับการรับรอง (JCI Accreditation) บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางการแพทย์ แพทย์มีชื่อเสียง คนส่วนมากสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่ำ องค์กรของรัฐ มีการประสานงานกันเป็นอย่างดีในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Source: RD Center RMUT Rattanakosin น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

44 จุดเด่นของประเทศสิงคโปร์
บทวิเคราะห์จุดเด่นของประเทศผู้นำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4 อันดับแรกของโลก/ จุดเด่นของประเทศสิงคโปร์ ความมีมาตรฐานสากลของโรงพยาบาล และได้รับการรับรอง (JCI Accreditation) บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฝึกอบรมให้บริการด้วยความปลอดภัยมีคุณภาพดีเลิศ มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางการแพทย์มาก แพทย์มีชื่อเสียง คนส่วนมากใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง องค์กรของรัฐ ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างมาก โดยมีการลงนามสัญญา ระดับรัฐในหลายประเทศทางตะวันออกกลาง เช่น สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตต์ Source: RD Center RMUT Rattanakosin น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

45 จุดเด่นของประเทศมาเลเซีย
บทวิเคราะห์จุดเด่นของประเทศผู้นำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4 อันดับแรกของโลก/ จุดเด่นของประเทศมาเลเซีย ความมีมาตรฐานสากลของโรงพยาบาล และได้รับการรับรอง (ISO Certification) บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่ำ องค์กรของรัฐ ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างมาก โดยมีการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี มีสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนทางทะเลที่สวยงาม Source: RD Center RMUT Rattanakosin น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

46 Factor Conditions Demand Conditions
ปัจจัยที่มีผลต่อการความได้เปรียบในการแข่งขัน ตามทฤษฎี Porter’s Diamond Factor Conditions Demand Conditions สภาพภูมิอากาศ ระยะทาง ค่าเดินทาง สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม วัฒนธรรม การสื่อสาร การเมือง กฎหมาย ความต้องการการ รักษาที่ดี ราคาไม่ แพง ไม่ต้องเสียเวลารอ คอย ความต้องการลด ต้นทุนของบริษัท ประกันสุขภาพ คุณภาพการบริการ Source: RD Center RMUT Rattanakosin น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

47 Related & Supporting Industries Firm Strategy, Structure, and Rivalry
ปัจจัยที่มีผลต่อการความได้เปรียบในการแข่งขัน ตามทฤษฎี Porter’s Diamond/ Related & Supporting Industries Firm Strategy, Structure, and Rivalry ความสะดวกสบาย ของโรงพยาบาล โรงแรม สนามบิน สาธารณูปโภค แท็กซี่ สถานที่ในการทำ กิจกรรม หรือ พักผ่อน ของผู้ป่วย ระยะพักฟื้นหรือญาติ คุณภาพการรักษา พยาบาล การบริการที่เป็นเลิศ คุณภาพดีได้ มาตรฐาน การรับรอง Package ที่ตอบสนอง ความต้องการราคา ไม่แพง Franchise agreement Source: RD Center RMUT Rattanakosin น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

48 เครือข่ายการเข้าถึงลูกค้า ระบบสารสนเทศทางการตลาด
การสร้างข้อตกลงทางการให้บริการระดับภูมิภาค (Service Agreement) การสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ระหว่างภาคีสมาชิก การพัฒนากลไกการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายคนและทรัพยากรมนุษย์ข้ามพรมแดน การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบให้รองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ กลไกการขับเคลื่อนเชิงรุกระดับชาติ การสร้างตัวแทน ทางการแพทย์ (Medical Tourism Agent) สำหรับประเทศ เป้าหมาย การประชาสัมพันธ์ บริการทาง การแพทย์ ไปยังประเทศ การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทาง การแพทย์เพื่อ เชื่อมโยง กลุ่มลูกค้า การพัฒนาระบบ ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อต่อยอด การให้บริการ ข้อตกลงทางการ ให้บริการร่วม ทางการแพทย์และ การท่องเที่ยว สร้างเครือข่าย บริการทาง การแพทย์ ภาครัฐ/ ภาคเอกชน/ ท้องถิ่น ระบบบริการ เบ็ดเสร็จ (Service Link) ทาง ระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน เฉพาะทาง ระบบการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทางการแพทย์ เพื่อรักษาโรค เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อผ่อนคลาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการแพทย์ เครือข่ายการเข้าถึงลูกค้า ในประเทศ เป้าหมาย การบริการที่เป็นเลิศ การบริการที่เพียงพอ ความเป็นสากลของเครื่องมือ การบริการที่หลากหลาย ราคาที่เหมาะสม สถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ พันธมิตรด้าน บริการ การท่องเที่ยว เชิงการแพทย์ ทุนมนุษย์ ทุนทางกายภาพ ทุนทางสังคม ทุนทางธรรมชาติ ทุนทาง วัฒนธรรม ทุนทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการตลาด Source: RD Center RMUT Rattanakosin ระบบการวิจัยตลาด (Market Research) ระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์ร่วมระหว่างประเทศ ระบบการให้บริการทางการแพทย์ผ่านสื่ออินเตอร์เนตและสื่อไร้สาย ระบบการติดตามและเฝ้าระวังทางการแพทย์ (Monitoring and Warming System)

49 กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ
7 กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์ Office ต่างประเทศ น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

50 หน่วยงาน TAT และ Offices ทั่วโลก
7 หน่วยงาน หน่วยงาน TAT และ Offices ทั่วโลก หน่วยงาน การท่าอากาศยาน หน่วยงาน ตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงาน Air lines หน่วยงาน หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หน่วยงาน Thai Trade Office หน่วยงานสถานทูตและสถานกงสุลไทยทั่วโลก น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

51 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอ Roadmap Towards Medical Tourism Hub Subject โอกาสของประเทศไทย ในการเป็นผู้นำ ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google