งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอ Roadmap Towards Medical Tourism Hub Subject โอกาสของประเทศไทย ในการเป็น ผู้นำ ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอ Roadmap Towards Medical Tourism Hub Subject โอกาสของประเทศไทย ในการเป็น ผู้นำ ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอ Roadmap Towards Medical Tourism Hub Subject โอกาสของประเทศไทย ในการเป็น ผู้นำ ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 30 พ. ย. 2553 น. พ. สุ รพงศ์ อำพันวงษ์ เครือโรงพยาบาล พญาไท

2 Contents • Globalization and Medical Tourism • ASEAN : Future Initiative • Views of Economy • Number of Tourist to Thailand • Statistics of Medical Tourism • Top 5 Medical Services for Medical Tourism in Thailand • Top 5 Medical Conditions and Diagnosis for Medical Travel to Thailand • RD Center, College of Innovation, Rajamongkol Management University Technology (RMUT) • สรุป (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

3 Globalization ?Borderless? Technology and Knowledge People Professional Skill & Non Skill Trade and Services Capital and Investment Free Flow

4 Globalization ?Borderless? Health Tourism Medical Services Trade & Services Travel น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

5 Globalization ? Borderless? Free World World for Healthcare World for Health Services World for Tourism and Travel Free Zone Friendly Zone •World of Defiance •World of Fighting •World of WAR •World of Politics •World of Disagreement • World of Barrier Tariff – non Tariff

6 23 – 25 October 2009 ASEAN SUMMIT 15th – Hua Hin น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

7 1. Brunei 6. Myanmar 2. Cambodia 7. Philippines 3. Indonesia 8. Singapore 4. Laos 9. Vietnam 5. Malaysia10. Thailand น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

8 AFTA-ASEAN FREE TRADE AREA AEC-ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Result • Economic Integration (EI) • Single Large Market > 500 Mil People • Single Production Base • ASEAN Intellectual Capital • ASEAN Human Capital 600 million population • Worldwide Connectivity • Innovative Economy • Creative and Diversification Society น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

9 ● Single Visa ● Tariff=- O - ● Minimize the Non Tariff Barrier (NTB) ● Strengthening Regional Strategic Alliance น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

10 ASEAN : Future Initiative ASEAN Tour Packages to ensure ASEAN BORDERLESS ATTRACTIVE CITIES, PLACES, DESTINATIONS, CULTURE, SPORTS, SHOPPING and Health น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

11 Now its time to look for ASEAN Business Initiative Network & Partnership. น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

12 12 Global Economic Review GDP Growth by Quarter Note : %Growth QoQ Source : JP Morgan Global Economic Outlook, IMF GDP Growth ASEAN = Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand and Vietnam น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

13 13 Q1/2010 Situation Review GDP 2009A +8.7% China GDP 2010F +10.0%  Growth of Q1/2010 GDP is 9.1%  Leading the global recovery  Becoming the largest world exporter, replacing US  Bubble and Yuan Appreciation are the issues  Expect to tighten monetary policy in Q2/2010 GDP 2009A +1.3% ASEAN GDP 2010F +4.7%  Free Trade Area  Growth in Intra trade  Growth in export to China  Better domestic demand น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

14 Global Opportunity International Tourists Arrival to Thailand 2008 - 2009

15 International Tourist Arrival to Thailand - 2008 ( Source Ministry of Tourism and Sports, Thailand) Grand Total 14,584,220 Thailand East Asia 7,601,638 Europe 3,984,61 4 America 909,017 South Asia 711,290 Oceania 794,331 Middle East 464,330 Africa 119,000 Other 70,434 Source : TAT

16 International Tourist Arrival to Thailand - 2009 ( Source Ministry of Tourism and Sports, Thailand) Grand Total 14,149,841 Thailand East Asia 7,076,190 Europe 4,059,98 8 America 853,381 South Asia 826,437 Oceania 737,459 Middle East 483,983 Africa 112,403 Other 69,125 Source : TAT

17 GLOBAL OPPORTUNITY (by region) (Source : DEP) Thailand Asean 100,773 East Asia 200,163 South Asia 81,002 Middle East 152,360 Aus & Oceania 44,647 North America 150,796 East Europe 11,746 EU 257,568 Other 326,181 International Health care to Thailand – 2007 Total 1,325,186

18 GLOBAL OPPORTUNITY – (by region) International Health care to Thailand - 2008 Total 1,363,295 Thailand Asean 139,887 East Asia 261,937 South Asia 73,991 Middle East 164,943 Aus & Oceania 43,172 N.A. Latin America & Africa 134,629 East Europe 12,782 EU 267,007 Other 264,947 (Source : DEP)

19 Health Care : 2007 ASEAN OPPORTUNITY (Vol. 100,773) Source : DEP

20 Thai land Myanmar 43,163 Cam Bodia 24,046 Philip Pines 11,082 Indo Nesia 6,576 Vietnam 4,730 Lao 35,732 Malaysia 4,106 Singapore 4,535 Brunei Other 5,917 Health Care : 2008 ASEAN OPPORTUNITY (Vol. 139,887) Source : DEP

21 SUCCESS STORY

22 THAILAND & Medical Tourism : Present status of Health care in Thailand by Statistics from DEP & MOC 2001 - > 500,000 Foreigners 2002 - > 630,000 Foreigners 2003 - > 970,000 Foreigners 2004 - > 1,100,000 Foreigners 2005 - > 1,280,000 Foreigners 2006 - > 1,320,000 Foreigners 2007 - > 1,325,186 Foreigners 2008 - < 1,363,295 Foreigners 2009 - 7-8% decrease from last year น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

23 THAILAND & Medical Tourism : Present status of Health care in Thailand by revenue 2004 > 0.643 Bill US $ (23,000 mil. TB) 2005 > 0.754 Bill US $ (27,000 mil. TB) 2006 > 0.867 Bill US $ (31,000 mil. TB) 2007 > 0.978 Bill US $ (35,000 mil. TB) 2008 < 1,014 Bill US $ (34,000 mil. TB) 2009 < 7-8%decrease from last year 1 US $ = 35.769 TB except year 2008-2009 (1 US $ = 33.5 TB) Now 1 US $ = 32 TB) น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

24 Top 5 Medical Conditions and Diagnosis for Medical Travel to Thailand Top 5 Medical Conditions and Diagnosis for Medical Travel to Thailand 1. Heart and Related Vascular Diseases 2. Musculoskeletal and Spine Degenerated condition 3. Cancer 4. Brain and Spinal cord Related diseases 5. Digestive System Diseases (Gastro – Intestinal – Colon) น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

25 Top 5 Medical Tourism Services 2. Plastic Surgery, Skin Laser Beauty Packages 3. Wellness Packages 4. Anti Aging, Rejuvenation Packages 1. Medical Health Check up Packages • Alternative Healthcare • Complementary Healthcare • Traditional Healthcare • Integrative Healthcare 5. Body Shape and Wellness Package

26 GLOBAL OPPORTUNITY (Middle East) International Healthcare to Thailand – 2007 Total 152,360 ( Source DEP) MID. 152,360 UAE 81,713 OMAN 32,898 KUWAIT 5,746 BAHRAIN 3,013 QATAR 16,722 YEMEN 2,440 OTHER 9,828

27 GLOBAL OPPORTUNITY (Middle East) International Healthcare to Thailand – 2008 Total 164,943 ( Source DEP) MID. 164,943 UAE 86,140 IRAN 1,944 SAUDI 2,393 ISAREL 3,546 OMAN 39,300 KUWAIT 7,010 BAHRAIN 3,624 QATAR 14,516 YEMEN 2,689 TURKEY 276 OTHER 3,505

28 Category of Medical Tourists from Middle East Source : Final report of marketing research to increase marketing efficiency in Medical Tourism to Thailand submitted to TAT by Market Wise Co. Ltd, Thailand 2010 Direct Fly-in 83% Tourist 17% Expatriate

29 - Physically strong & Healthy - Mentally Relax & Brilliance - Spiritually lively & Brighten “Look young & smart, Long live, Happy & High Quality of life” THAILAND & Medical Tourism : the result น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

30 KEY TO SUCCESS • MEDICAL

31 Hi Tech Medical Equipment • CT 64 Slices, 320 Slices - CTA (128 Slices is coming soon) • MRI 3 Tesla Ambience, MRA, MRS • Linnac RT • Pet-CT • Cyclotron using 18F – FDG (Sugar detector) 18F – FDOPA (Dopa detector) • Gamma knife • Cyber knife • Stereo Taxic RT • Da Vinci Robot น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

32 Hi Tech Procedure • Minimal invasive Surgery - Neuro (Brain) - Laparo (Abdomen) - Endo (Multiples) - Mini Spine Surgery • Computer Navigator Guided • Laser Surgery • Beauty Service (Combined laser & Plastics) • And more

33 Existing Positioning of Thailand’s Medical Tourism “Center of Medical Tourism with complete Medical advice, diagnosis And treatment with Supreme international standard services” Supreme Thai Hospitality Services with International Standard High Quality Expertise of Medical Personal in rendering complete process from medical advice diagnosis and professional treatment State of the Art, high qualified technology and medical treatment High Value of Money Attractive and unique of infrastructure tourism destination Distinguished services of Thainess Health and Wellness Promotion style Source : TAT น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

34 Source: RD Center RMUT Rattanakosin สถิติขององค์กรการท่องเที่ยวระหว่าง ประเทศของสหประชาชาติ แนวโน้มการเติบโตของ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2008 ประมาณ 800 ล้าน คน ปี 2020 เพิ่มเป็นประมาณ 1,600 ล้านคน ปี 2008 ปี 2020 2000 1500 1000 500 0

35 Definition / Classification TourismTourist Destinations Varieties of Tour e.g. Sports, SEA, Mountain, Cultural, Wats, Temples etc. 100% Medical Tourism Tour / Medical Same, Tourist Character/Request / Simple Medical Service/Wellness 60- 70% 30- 40% Medical Travel Tour / Medical Short Tour / Mainly Conventional Medical Service or Rehab or Convalescent or Recuperation or Wellness 10- 20% 80- 90%

36 Medical Tourism packages

37 Medical Tourism Bangkok Package (3 days 2 nights) Transfer airport-hotel & hotel-airport, hotel room( twin or double )+breakfast, city & temple tour, handy craft centre, Thai dinner & Thai dancing show or cabaret show at night, health check up, body massage, travel accident insurance. Starting price 20,000 THB++/pax Medical Tourism Bangkok Holiday Package (4 days 3 nights) Transfer airport-hotel & hotel-airport, hotel room( twin or double )+breakfast, grand palace tour, handy craft center, Thai dinner & Thai dancing show or cabaret show at night, full day floating market & crocodile farm+lunch, health check up, dental cleaning, body massage, travel accident insurance. Starting price 30,000 THB++/pax Medical Tourism Bangkok - Pattaya Package (7 days 6 nights) Twin sharing+ breakfast, hotel tax and service charge, enjoy the ultimate cabaret show, half day city & temples tour+lunch, Floating market & Elephant and Crocodile Farm, Pattaya stay over night ( 3 nights ), morning tour to coral island+seafood lunch (join Tour), health check up, dental cleaning, facial laser treatment, body massage, travel accident insurance. Starting price 50,000 THB++/pax

38

39 แบบจำลอง การตัดสินใจเลือกประเทศและโรงพยาบาล Model of Tourist’s Country of Choice for Medical Tourism Choic e of Coun try Destination Image Attribution Source : Modified from Smith & Forgione (2007) : RD, RMUT Rattanakosin : PYT Safety, Security Convenient Political Climate Lively, Peacefully Friendly Distance and Air Fair Economic Condition Familiarity With Destination น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

40 Model of Tourist’ Hospital of Choice for Medical Tourism and Travel Choic e of Medic al Facilit y Source : Modified from Smith & Forgione (2007) : RD, RMUT Rattanakosin : PYT Choice of Country Short Waiting time (Most Convenient ) Privacy Confidential ity Medical Expertise Famous and Excellent Tract Record Costs/Perc eived Value (Value for money) Trust and Confident Quality of Care Accreditatio n Competitiv e Comparativ e Pricing น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

41 Source : Porter 1990 ความเข้มแข็งของธุรกิจ / คู่แข่ง Firm Strategy Structure/Rivalry ตรงตามความต้องการ Demand Conditions Related/Supporting Industries ความสะดวกสบายของโรงแรม ที่พัก ท่องเที่ยว อาหาร สินค้าทางเลือก ปัจจัยสิ่งแวดล้อม Environment Factor/Condition FRAME WORK PORTER’S DIAMOND THEORY MODEL OF NATIONAL COMPETITIVE ADVANTAGE น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

42 จุดเด่นของประเทศไทย • ความมีมาตรฐานสากลของโรงพยาบาล และได้รับการรับรอง (JCI Accreditation) • บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการรับรอง (U.S.-certifies) • ให้บริการทางการแพทย์ได้หลากหลาย • มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางการแพทย์ • แพทย์มีชื่อเสียง • ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่ำ โดยต่ำกว่าสิงคโปร์ถึง 50% ต่ำกว่าค่ารักษาพยาบาล ในฮ่องกง 3 เท่า และต่ำกว่า 5-10 เท่า ในยุโรปและอเมริกา ปัญหาหลัก คือ คนส่วนมากไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี Source: RD Center RMUT Rattanakosin น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

43 จุดเด่นของประเทศอินเดีย • ความมีมาตรฐานสากลของโรงพยาบาล และได้รับการรับรอง (JCI Accreditation) • บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี • มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางการแพทย์ • แพทย์มีชื่อเสียง • คนส่วนมากสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี • ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่ำ • องค์กรของรัฐ มีการประสานงานกันเป็นอย่างดีในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Source: RD Center RMUT Rattanakosin น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

44 จุดเด่นของประเทศสิงคโปร์ • ความมีมาตรฐานสากลของโรงพยาบาล และได้รับการรับรอง (JCI Accreditation) • บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฝึกอบรมให้บริการด้วยความปลอดภัยมีคุณภาพดีเลิศ • มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางการแพทย์มาก • แพทย์มีชื่อเสียง • คนส่วนมากใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี • ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง • องค์กรของรัฐ ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างมาก โดยมีการลงนามสัญญา ระดับรัฐในหลายประเทศทางตะวันออกกลาง เช่น สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตต์ Source: RD Center RMUT Rattanakosin น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

45 จุดเด่นของประเทศมาเลเซีย • ความมีมาตรฐานสากลของโรงพยาบาล และได้รับการรับรอง (ISO Certification) • บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฝึกอบรม • ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่ำ • องค์กรของรัฐ ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างมาก โดยมีการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี • มีสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนทางทะเลที่สวยงาม Source: RD Center RMUT Rattanakosin น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

46 ปัจจัยที่มีผลต่อการความได้เปรียบในการแข่งขัน ตามทฤษฎี Porter’s Diamond Factor Conditions • สภาพ ภูมิอากาศ • ระยะทาง • ค่าเดินทาง • สภาพ เศรษฐกิจ • สภาพ สังคม • วัฒนธรรม • การสื่อสาร • การเมือง • กฎหมาย Demand Conditions • ความ ต้องการการ รักษาที่ดี ราคาไม่ แพง • ไม่ต้อง เสียเวลารอ คอย • ความ ต้องการลด ต้นทุนของ บริษัท ประกัน สุขภาพ • คุณภาพการ บริการ Source: RD Center RMUT Rattanakosin น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

47 ปัจจัยที่มีผลต่อการความได้เปรียบในการแข่งขัน ตามทฤษฎี Porter’s Diamond/ Related & Supporting Industries • ความ สะดวกสบาย ของ โรงพยาบาล โรงแรม สนามบิน สาธารณูปโภค แท็กซี่ • สถานที่ในการ ทำ กิจกรรม หรือ พักผ่อน ของ ผู้ป่วย ระยะพักฟื้น หรือญาติ • คุณภาพการ รักษา พยาบาล Firm Strategy, Structure, and Rivalry • การบริการที่ เป็นเลิศ • คุณภาพดีได้ มาตรฐาน การ รับรอง • Package ที่ ตอบสนอง ความต้องการ ราคา ไม่แพง • Franchise agreement Source: RD Center RMUT Rattanakosin น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

48 เพื่อรักษาโรค เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อผ่อนคลาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการแพทย์ • ระบบการวิจัยตลาด (Market Research) • ระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์ร่วมระหว่างประเทศ • ระบบการให้บริการทางการแพทย์ผ่านสื่ออินเตอร์เนตและสื่อไร้สาย • ระบบการติดตามและเฝ้าระวังทางการแพทย์ (Monitoring and Warming System) กลไกการขับเคลื่อนเชิงรุกระดับชาติ พันธมิตรด้าน บริการ การท่องเที่ยว เชิงการแพทย์ ระบบสารสนเทศทางการตลาด เครือข่ายการ เข้าถึงลูกค้า ในประเทศ เป้าหมาย Source: RD Center RMUT Rattanakosin ทุนมนุษย์ ทุนทาง กายภาพ ทุนทาง สังคม ทุนทาง ธรรมชาติ ทุนทาง วัฒนธรรม ทุนทางการเงิน การบริการที่เป็นเลิศ การบริการที่เพียงพอ ความเป็นสากลของเครื่องมือ การบริการที่หลากหลาย ราคาที่เหมาะสม สถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ

49 49 Office ต่างประเทศ 7 กระทรวง กระทรวง สาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์ น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

50 50 7 หน่วยงาน หน่วยงาน TAT และ Offices ทั่วโลก หน่วยงาน การท่าอากาศยาน หน่วยงาน ตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงาน Air lines หน่วยงาน หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หน่วยงาน Thai Trade Office หน่วยงานสถานทูตและสถานกงสุลไทยทั่วโลก น. พ. สุรพงศ์ อำพัน วงษ์

51 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอ Roadmap Towards Medical Tourism Hub Subject โอกาสของประเทศไทย ในการเป็น ผู้นำ ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google