งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบพิธีการอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบพิธีการอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบพิธีการอิเล็กทรอนิกส์
World-Class Customs ระบบพิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) ศุลกากรมาตรฐานโลก

2 e-Customs e-Import

3 e-Customs 4 1 2 3 ระบบพิธีการนำเข้าแบบไร้เอกสาร ทางอากาศยาน (e-Import)
หน่วยงานท่า/ที่ นำเข้า บริษัทเรือ/ตัวแทน ระบบคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร 4 1 ผู้ประกอบการติดต่อโรงพักสินค้า ดำเนินการตามสั่งการตรวจ - GREEN LINE เพื่อรับมอบของ - RED LINE ให้เตรียมของเพื่อตรวจ เตรียมข้อมูล รายงานอากาศยานเข้า บัญชีสินค้าสำหรับAir eb-XML ตรวจสอบความถูกต้องและ กำหนด เลขที่รับรายงานเรือ /อากาศยาน รับเลขที่รายงานอากาศ ยาน เพื่อขอเปิดระวาง Response Message GREEN LINE RED LINE ไม่ติดเงื่อนไข ติดเงื่อนไข ติดต่อหน่วยงานตรวจ ปล่อย ดำเนินการ ตาม สั่งการตรวจ 2 เตรียมข้อมูล ใบขนสินค้าขาเข้า ตรวจสอบตัดบัญชีสินค้า กำหนดสั่งการตรวจ ออกเลขที่ใบขนสินค้า และ เลขที่ชำระอากร eb -XML รับขำระเงิน การตัดบัญชีธนาคาร และ ตัดบัญชีประกันลอย รับเลขที่ใบขนสินค้าและ เลขที่ชำระอากร Response Message ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ ธนาคาร eb-XML 3 เปิดตรวจ/X– ray ปล่อยของออกจากอารักขาศุลกากร

4 e-Payment การตัดบัญชีธนาคาร
World-Class Customs CUSTOMS BANK Importer/Exporter/ Broker 5 แจ้งตัดบัญชี 1 ข้อมูลใบขนสินค้า 4 6 ศูนย์บริการกลางฯ Single Window ชั่วคราว* 5 ตอบกลับการตัดบัญชี 1 4 เรียกเก็บ 5 e-Payment System 1.ผู้นำเข้า/ส่งออกสามารถชำระเงินผ่านธนาคารได้ 2 แบบ - แจ้งความต้องการชำระเงินผ่านธนาคารมาพร้อมกับการส่งใบขนสินค้า ระบบจะ Verify ความถูกต้องเบื้องต้นและแจ้งเลขที่ใบขนกลับให้ทราบ เมื่อระบบได้รับการโอนเงินค่าภาษีอากรเข้าสู่บัญชีของกรมฯ แล้ว ระบบจะแจ้งเลขที่ชำระค่าภาษีอากรกลับให้ทราบต่อไป - ส่งข้อมูลใบขนเพื่อทำการตรวจสอบเบื้องต้นและได้รับเลขที่ใบขนกลับแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลใบขนที่ต้องการชำระค่าภาษีอากรได้มากกว่า 1 ฉบับส่งมาพร้อมกัน ระบบจะทำการโอนเงินค่าภาษีอากรจากบัญชีของผู้ประกอบการเข้าสู่บัญชีชองกรมฯ หากยอดเงินที่โอนถูกต้องครบถ้วนระบบจะแจ้งเลขที่ชำระค่าภาษีอากรของใบขนทุกฉบับที่ส่งมาพร้อมกันกลับให้ทราบ 2. ระบบจะดำเนินการเมื่อข้อมูลใบขนที่ส่งมาได้รับเลขที่ใบขนเรียบร้อยแล้ว - ใบขนที่มีการวางประกันด้วยธนาคารค้ำประกัน ผู้นำเข้าต้องไปขอ Credit จากธนาคารก่อนเพื่อตั้งเป็นยอด Lump sum Deposit ใบขนที่ต้องวางค้ำประกันธนาคาร ระบบจะทำการตัดยอด Lump sum Deposit ลง (หากยังมี credit ให้ตัดได้ เมื่อการดำเนินการของใบขนสิ้นสุดถึงขั้นตอนคืนประกันแล้ว ระบบจะเพิ่มยอด Lump sum Deposit โดยอัตโนมัติ) - ระบบจะทำการสั่งโอนเงินจากบัญชีของผู้นำเข้า/ส่งออกเข้าสู่บัญชีของกรมเพื่อเป็นค่าภาษีอากร/ประกันเงินสดต่อไป CUSTOMS RGS 6 เลขรับชำระ 2 สั่งตั้งภาระค้ำประกัน (ถ้ามี) 3 ตอบกลับการตั้งภาระค้ำประกัน (ถ้ามี) * Single Window ชั่วคราว = Trade Siam, CAT, Netbay

5 Customs Bank e-Customs เปิดบริการแล้ว ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคารซิตี้แบงก์ จำกัด ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ 1. ธนาคารซูมิโตโมมิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 6. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 7. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 8. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

6 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการนำของเข้า
e-Customs กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการนำของเข้า ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้นำของเข้า ตัวแทนออกของ ผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออก เคาน์เตอร์บริการ การยื่นรายงานการนำของเข้า ผู้รับผิดชอบในการขนส่งจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ทำการรายงานของเข้าก่อนการขนถ่ายของออกจากยานพาหนะที่ทำการขนส่ง การผ่านพิธีการศุลกากรกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ดำเนินการโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ. ท่าหรือที่หรือสนามบินศุลกากรที่ระบุไว้ในบัญชีสินค่าว่า มีชื่อส่งของถึง การนำของจากต่างประเทศเข้า คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมส่งออก ให้ดำเนินการโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ. ท่าหรือที่หรือสนามบินศุลกากรที่ระบุไว้ในบัญชีสินค่าว่า มีชื่อส่งของถึง ระบบ e-Import ใช้หลักการตรวจสินค้า ณ ท่า ที่นำเข้า(First Port) ศุลกากรมาตรฐานโลก

7 การตรวจสอบการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
e-Customs การตรวจสอบการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พิธีการใบขนสินค้า - แฟ้มข้อมูลอ้างอิง (Reference File) - การใช้สิทธิประโยชน์ เช่น 19 ทวิ, BOI ฯลฯ ข้อมูลการอนุมัติ/ อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามีการเชื่อมโยง NSW) การตัดบัญชีสินค้า - รายงานเรือเข้าสำเร็จ - มีข้อมูลบัญชีสินค้า (ระบบจะออกเลขที่ใบขนสินค้า เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องทุกขั้นตอน) เงื่อนไขความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อกำหนดการสั่งการตรวจ เป็น ให้เปิดตรวจ, ยกเว้นการตรวจ, มัดลวด การรับชำระเงิน เช่น รับชำระเงินที่กรมฯ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร การคำนวณค่าภาษีอากร ศุลกากรมาตรฐานโลก

8 การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า รหัสสถานที่ตรวจปล่อย
e-Customs การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า ท่า/ที่ ที่นำเข้า สถานที่ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ ท่านำเข้า ท่าเรือกรุงเทพ ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 1 สทก. 0131 0119 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 2 สทก. 0132 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 3 สทก. 0133 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 4 สทก. 0134 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 5 สทก. 0135 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 6 สทก. 0136 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 7 สทก. 0137 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 8 สทก. 0138 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 9 สทก. 0139 ฝ่ายของกลางและของตกค้าง รพส. 10 สทก. 0140

9 การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า รหัสสถานที่ตรวจปล่อย
e-Customs การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า ท่า/ที่ ที่นำเข้า สถานที่ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ ท่านำเข้า ท่าเรือกรุงเทพ ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 11 สทก. 0141 0119 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 12 สทก. 0142 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 13 สทก. 0143 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 14 สทก. 0144 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 15 สทก. 0145 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 16 สทก. 0146 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 17 สทก. 0147

10 การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า
e-Customs การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า ท่า/ที่ ที่นำเข้า สถานที่ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ ท่านำเข้า ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ บ.แหลมฉบังคอนเทนเนอร์ (B1) 2811 2801 ท่าเรือ กลุ่ม Green Siam (B2) 2812 ท่าเรือ กลุ่ม ESCO (B3) 2813 ท่าเรือ กลุ่ม TIPS (B4) 2814 ท่าเรือ บ.แหลมฉบังอินเตอร์ (B5) 2815 ท่าเรือ บ.เคอร์รี่สยามซีพอร์ท 2816 ท่าเรือ บ.ศรีราชาฮาร์เบอร์ จำกัด 2817 ท่าเรือ บ.นามยงเทอร์มินัล (A5) 2818 ท่าเรือ บ.แหลมฉบังอินเตอร์ (C3) 2820 ท่าเรือ บ.ไทยแหลมฉบังเทอร์มินัล (A2) 2821 ท่าเรือ บ.แหลมฉบังครูซเซ็นเตอร์ (A1) 2822 คลังสินค้าอันตราย สทบ. 2826 งานตรวจ OVERSIDE สทบ. 2827 รพท.บ.เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด สทบ. 2828 ท่าเรือ บ.ฮัทชิสันเทอร์มินัล(A3) สทบ 2829 ท่าเรือ บ.อ่าวไทยคลังสินค้า (A4) สทบ 2830

11 การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า
e-Customs การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า ท่า/ที่ ที่นำเข้า สถานที่ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ ท่านำเข้า สนามบินสุวรรณภูมิ คลังสินค้า บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) 1191 1190 คลังสินค้า บ.ดับบลิวเอฟเอสจีคาร์โก้ จำกัด 1192 คลังสินค้าเร่งด่วน บ.ดับบลิวเอฟเอสจี 1193 คลังสินค้าเร่งด่วน บ.การบินไทย 1194 คลังสินค้าอื่นๆ

12 การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า
e-Customs การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า ตัวอย่าง เรือเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ลากตู้ไป รพท. การรถไฟลาดกระบัง สถานที่ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ ท่านำเข้า สถานี 1(A) ด่านศุลกากรลาดกระบัง สกท. 0331 2801 สถานี 2(B) ด่านศุลกากรลาดกระบัง สกท. 0332 สถานี 3(C) ด่านศุลกากรลาดกระบัง สกท. 0333 สถานี 4(D) ด่านศุลกากรลาดกระบัง สกท. 0334 สถานี 5(E) ด่านศุลกากรลาดกระบัง สกท. 0335 สถานี 6(F) ด่านศุลกากรลาดกระบัง สกท. 0336

13 การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า
e-Customs การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า ท่า/ที่ ที่นำเข้า สถานที่ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ ท่านำเข้า ด่านศุลกากรไปรษณีย์ 1201 ด่านศุลกากร ด่านศุลกากรสะเดา 5801 ท่าเรือเอกชน ท่าเรือเอกชนซีอาร์ซี(บ.บางกอกฯ)สกท. 0110 ท่าเรือเอกชน ปท.10(บ.ไทยพรอสฯ) สกท. 0111 ผ่ายท่าเอกชน (ท่าเรือ ทดร.2) 0112 ท่าเรือเอกชน ยูทีซีที(บ.ยูไนฯ) สกท. 0113 ท่าเรือเอกชน เอสบีพี(บ.สยามบางฯ)สกท. 0114 ด่านศุลกากรพระประแดง (บีดีเอส) สกท. 0115 ท่าเรือ รพส.บ.บางปะกงเทอร์ฯ ศภ.1 0116

14 e-Customs ศุลกากรมาตรฐานโลก
การตรวจสอบการตัดบัญชีอัตโนมัติ ข้อมูลใบขนสินค้า กับ บัญชีสินค้า (เรือ รถไฟ อากาศ บก ไปรษณีย์) Fields name Sea Train Air Land Post Vessel Name None Discharge Port Arrival Date Master bill of Landing House bill of Landing Company Name (English) Total Package Amount  = < = Total Package Unit Gross Weight  < = Gross Weight Unit ศุลกากรมาตรฐานโลก

15 การสำแดงข้อมูลในใบขนสินค้า ที่ใช้ตัดบัญชีอัตโนมัติ
e-Customs การสำแดงข้อมูลในใบขนสินค้า ที่ใช้ตัดบัญชีอัตโนมัติ Field Name Format Field Description Vessel Name 35 A ชื่อยานพาหนะ Discharge Port 4 N รหัสสถานที่นำเข้า Arrival Date 8 N วันที่นำเข้า Master Bill of Lading เลขที่ใบตราส่ง มีความสัมพันธ์กับ Transport Mode ดังนี้ ทางบก ให้ระบุ Received Control No ของ ศบ.1 อากาศ ให้ระบุ Master Air Waybill House Bill of Lading เลขที่ใบตราส่ง 2 มีความสัมพันธ์กับ Transport Mode ดังนี้ เรือ, รถไฟ ให้ระบุ House Bill of Lading รถยนต์/ทางบก ให้ระบุ Item No ของ ศบ.1 ส่วนรายการ อากาศยาน ให้ระบุ House Air Waybill ไปรษณีย์ ให้ระบุเลขรายการศุลกากร (Postal No) Company English Name 70 A ชื่อผู้นำเข้าภาษาอังกฤษ ใช้ตรวจสอบกับชื่อผู้รับสินค้า (Consignee Name or Notify Party Name) Total Package Amount จำนวนหีบห่อรวม Total Package Unit 3 A ลักษณะหีบห่อรวม Gross Weight 11 N DE 3 น้ำหนักรวม Gross Weight Unit หน่วยของน้ำหนักรวม

16 การขอขนย้ายสินค้าไปตรวจนอกเขตท่า/ที่ นำเข้า
e-Customs การขอขนย้ายสินค้าไปตรวจนอกเขตท่า/ที่ นำเข้า ผู้นำของเข้าประสงค์ขอไปตรวจนอกเขตท่า ให้ระบุที่ช่อง Inspection request = y ขณะส่งข้อมูลใบขนสินค้า กรณี ใบขนฯ “ยกเว้นการตรวจ” เป็นการสั่งปล่อยสินค้า ณ ท่า/ที่ นำของเข้า กรณี ใบขนฯ “ให้เปิดตรวจ” เป็นการมัดลวด ณ ท่า/ที่ นำของ และขนย้ายสินค้าไปตรวจปล่อยนอกสถานที่ การกำหนดชื่อผู้ตรวจปล่อยสินค้า - การตรวจปล่อยที่ โรงงาน บริษัท ฯลฯ นายตรวจ ณ. ท่า/ที่นำเข้า เป็น ผู้ไปตรวจสินค้า - การตรวจปล่อยที่ FZ, EPZ, คลังทัณฑ์บน นายตรวจประจำหน่วย บริการศุลกากร ณ สถานที่ที่ขอไปตรวจปล่อยเป็นผู้ตรวจสินค้า ศุลกากรมาตรฐานโลก

17 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าล่วงหน้า
e-Customs การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าล่วงหน้า ผู้นำของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า กรณี ที่ยังไม่มีรายงานเรือเข้าสำเร็จ - ระบบคอมพิวเตอร์กรมฯ ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น กับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลการอนุมัติ /อนุญาตตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตอบกลับข้อความให้ผู้ส่งข้อมูล ว่า “ ยังไม่มีรายงานเรือเข้าสำเร็จ” ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ - เมื่อระบบกรมฯได้รับรายงานเรือเข้าสำเร็จ ระบบกรมจะ ตรวจสอบการตัดบัญชีให้อัตโนมัติ ศุลกากรมาตรฐานโลก

18 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าล่วงหน้า
e-Customs การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าล่วงหน้า ผู้นำของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า กรณี มีการรายงานเรือเข้าสำเร็จ - ถ้ายังไม่มีข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือหรือมี แต่ข้อมูลไม่ ถูกต้องตรงกันกับใบขนสินค้าขาเข้า ระบบกรมฯ จะแจ้ง ข้อความให้ผู้ส่งข้อมูลว่า “ ยังไม่พบข้อมูลบัญชีสินค้า” ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ - เมื่อระบบกรมฯ ได้รับข้อมูลบัญชีสินค้าที่ถูกต้อง ระบบจะ ตรวจสอบการตัดบัญชีให้อัตโนมัติ และออกเลขที่ใบขน สินค้าพร้อมแจ้งเลขที่ใบขนสินค้ากลับ ให้ผู้ส่งข้อมูลผ่าน ทางอิเล็กทรอนิกส์ ศุลกากรมาตรฐานโลก

19 การสำแดงข้อมูลในใบขนสินค้า กรณีใช้สิทธิประโยชน์
e-Customs การใช้สิทธิ การระบุข้อมูลในใบขนสินค้า ประโยชน์ ระบุการใช้สิทธิ์ ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลังทัณฑ์บนทั่วไป y Establish No. (รหัส 4 หลัก) Exemption Rate = 100 คลังทัณฑ์บนโรงผลิต นิคมอุตสาหกรรม เขตปลอดอากร Factory No. (รหัส 8 หลัก)

20 การสำแดงข้อมูลในใบขนสินค้า กรณีใช้สิทธิประโยชน์
e-Customs การใช้สิทธิ การระบุข้อมูลในใบขนสินค้า ประโยชน์ ระบุการใช้สิทธิ์ ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ขอคืนอากรตามม.19 ทวิ y รหัสวัตถุดิบ BOI เลขที่อนุมัติสั่งปล่อยของ BOI ใบขนหลายเที่ยวเรือ เลขที่อนุมัติใบขนหลายเที่ยวเรือ ใบขนฯขาเข้าคลังทัณฑ์ Privilege Code = 004 บนที่นำเข้าชั่วคราว Import Tariff = 3PART4 Re-Import Privilege Code = 019 Import Tariff = 18PART4

21 การประเมินราคา/พิกัดศุลกากร
การผ่านพิธีการใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs การประเมินราคา/พิกัดศุลกากร ปัญหาราคา และผู้ประกอบการยินยอมเพิ่มราคา (Assessment Request) ปัญหาราคา และผู้ประกอบการขอวางประกันออกของไปก่อน (Assessment Request) ปัญหาพิกัดศุลกากร และผู้ประกอบการขอวางประกันออกของไปก่อน (Assessment Request) ศุลกากรมาตรฐานโลก

22


ดาวน์โหลด ppt ระบบพิธีการอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google