งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศุลกากร มาตรฐานโลก. GREEN LINE ติดเงื่อนไข ปล่อยของออกจากอารักขาศุลกากร เปิดตรวจ / X– ray เตรียมข้อมูล รายงานอากาศยานเข้า บัญชีสินค้าสำหรับAir เตรียมข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศุลกากร มาตรฐานโลก. GREEN LINE ติดเงื่อนไข ปล่อยของออกจากอารักขาศุลกากร เปิดตรวจ / X– ray เตรียมข้อมูล รายงานอากาศยานเข้า บัญชีสินค้าสำหรับAir เตรียมข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศุลกากร มาตรฐานโลก

2

3 GREEN LINE ติดเงื่อนไข ปล่อยของออกจากอารักขาศุลกากร เปิดตรวจ / X– ray เตรียมข้อมูล รายงานอากาศยานเข้า บัญชีสินค้าสำหรับAir เตรียมข้อมูล รายงานอากาศยานเข้า บัญชีสินค้าสำหรับAir ตรวจสอบความถูกต้องและ กำหนด เลขที่รับรายงานเรือ / อากาศยาน ตรวจสอบความถูกต้องและ กำหนด เลขที่รับรายงานเรือ / อากาศยาน รับเลขที่รายงานอากาศ ยาน เพื่อขอเปิดระวาง รับเลขที่รายงานอากาศ ยาน เพื่อขอเปิดระวาง eb-XML Response Message ผู้ประกอบการติดต่อโรงพักสินค้า ดำเนินการตามสั่งการตรวจ - GREEN LINE เพื่อรับมอบของ - RED LINE ให้เตรียมของเพื่อตรวจ ผู้ประกอบการติดต่อโรงพักสินค้า ดำเนินการตามสั่งการตรวจ - GREEN LINE เพื่อรับมอบของ - RED LINE ให้เตรียมของเพื่อตรวจ RED LINE ติดต่อหน่วยงานตรวจ ปล่อย ดำเนินการ ตาม สั่งการตรวจ ติดต่อหน่วยงานตรวจ ปล่อย ดำเนินการ ตาม สั่งการตรวจ ไม่ติด เงื่อนไข 1 2 เตรียมข้อมูล ใบขนสินค้าขาเข้า เตรียมข้อมูล ใบขนสินค้าขาเข้า ตรวจสอบตัดบัญชีสินค้า กำหนดสั่งการตรวจ ออกเลขที่ใบขนสินค้า และ เลขที่ชำระอากร ตรวจสอบตัดบัญชีสินค้า กำหนดสั่งการตรวจ ออกเลขที่ใบขนสินค้า และ เลขที่ชำระอากร eb -XML รับขำระเงิน การตัดบัญชีธนาคาร และ ตัดบัญชีประกันลอย รับขำระเงิน การตัดบัญชีธนาคาร และ ตัดบัญชีประกันลอย รับเลขที่ใบขนสินค้าและ เลขที่ชำระอากร รับเลขที่ใบขนสินค้าและ เลขที่ชำระอากร Response Message eb-XML 3 4

4 e-Payment การตัดบัญชีธนาคาร Importer/Exporter/ Broker ศูนย์บริการ กลางฯ Single Window ชั่วคราว * CUSTOMS BANK CUSTOMS 1 ข้อมูลใบขน สินค้า 164 4 เรียก เก็บ 5 แจ้งตัด บัญชี 6 เลขรับ ชำระ 3 ตอบกลับการตั้งภาระค้ำ ประกัน ( ถ้ามี ) RGS 2 สั่งตั้งภาระค้ำ ประกัน ( ถ้ามี ) 5 5 ตอบกลับการตัดบัญชี * Single Window ชั่วคราว = Trade Siam, CAT, Netbay

5 1. ธนาคารซูมิโตโมมิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) 4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) 6. ธนาคารยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) 7. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด ( มหาชน ) 8. ธนาคารทหารไทย จำกัด ( มหาชน ) เปิดบริการแล้ว 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน ) 2. ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด ( มหาชน ) 3. ธนาคารซิตี้แบงก์ จำกัด ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ Customs Bank

6 •ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้นำของเข้า ตัวแทนออกของ ผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออก เคาน์เตอร์บริการ •การยื่นรายงานการนำของเข้า ผู้รับผิดชอบในการขนส่ง จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ทำการรายงานของ เข้าก่อนการขนถ่ายของออกจากยานพาหนะที่ทำการขนส่ง •การผ่านพิธีการศุลกากรกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ดำเนินการโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ. ท่าหรือที่หรือ สนามบินศุลกากรที่ระบุไว้ในบัญชีสินค่าว่า มีชื่อส่งของถึง •การนำของจากต่างประเทศเข้า คลังสินค้าทัณฑ์บน เขต ปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมส่งออก ให้ดำเนินการโดยวิธี ทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ. ท่าหรือที่หรือสนามบินศุลกากรที่ระบุ ไว้ในบัญชีสินค่าว่า มีชื่อส่งของถึง •ระบบ e-Import ใช้หลักการตรวจสินค้า ณ ท่า ที่นำเข้า (First Port) ศุลกากร มาตรฐาน โลก กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการนำของเข้า

7 ศุลกากร มาตรฐาน โลก การตรวจสอบการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ •พิธีการใบขนสินค้า - แฟ้มข้อมูลอ้างอิง (Reference File) - การใช้สิทธิประโยชน์ เช่น 19 ทวิ, BOI ฯลฯ •ข้อมูลการอนุมัติ/ อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามีการ เชื่อมโยง NSW) •การตัดบัญชีสินค้า - รายงานเรือเข้าสำเร็จ - มีข้อมูลบัญชีสินค้า (ระบบจะออกเลขที่ใบขนสินค้า เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องทุกขั้นตอน) •เงื่อนไขความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อกำหนดการสั่ง การตรวจ เป็น ให้เปิดตรวจ, ยกเว้นการตรวจ, มัดลวด •การรับชำระเงิน เช่น รับชำระเงินที่กรมฯ ชำระเงินผ่านทาง ธนาคาร การคำนวณค่าภาษีอากร

8 การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า ท่า/ที่ ที่ นำเข้า สถานที่ตรวจปล่อยรหัสสถานที่ ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ ท่านำเข้า ท่าเรือ กรุงเทพ ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 1 สทก.01310119 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 2 สทก.01320119 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 3 สทก.01330119 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 4 สทก.01340119 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 5 สทก.01350119 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 6 สทก.01360119 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 7 สทก.01370119 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 8 สทก.01380119 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 9 สทก.01390119 ฝ่ายของกลางและของตกค้าง รพส. 10 สทก. 01400119

9 การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า ท่า/ที่ ที่ นำเข้า สถานที่ตรวจปล่อยรหัสสถานที่ ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ ท่านำเข้า ท่าเรือ กรุงเทพ ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 11 สทก.01410119 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 12 สทก.01420119 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 13 สทก.01430119 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 14 สทก.01440119 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 15 สทก.01450119 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 16 สทก.01460119 ฝ่ายตรวจสินค้าขาเข้า รพส. 17 สทก.01470119

10 การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า ท่า/ที่ ที่ นำเข้า สถานที่ตรวจปล่อยรหัสสถานที่ ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ ท่านำเข้า ท่าเรือ แหลมฉบัง ท่าเรือ บ.แหลมฉบังคอนเทนเนอร์ (B1) 28112801 ท่าเรือ กลุ่ม Green Siam (B2)28122801 ท่าเรือ กลุ่ม ESCO (B3)28132801 ท่าเรือ กลุ่ม TIPS (B4)28142801 ท่าเรือ บ.แหลมฉบังอินเตอร์ (B5)28152801 ท่าเรือ บ.เคอร์รี่สยามซีพอร์ท28162801 ท่าเรือ บ.ศรีราชาฮาร์เบอร์ จำกัด28172801 ท่าเรือ บ.นามยงเทอร์มินัล (A5)28182801 ท่าเรือ บ.แหลมฉบังอินเตอร์ (C3)28202801 ท่าเรือ บ.ไทยแหลมฉบังเทอร์มินัล (A2)28212801 ท่าเรือ บ.แหลมฉบังครูซเซ็นเตอร์ (A1)28222801 คลังสินค้าอันตราย สทบ.28262801 งานตรวจ OVERSIDE สทบ.28272801 รพท.บ.เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด สทบ.28282801 ท่าเรือ บ.ฮัทชิสันเทอร์มินัล(A3) สทบ28292801 ท่าเรือ บ.อ่าวไทยคลังสินค้า (A4) สทบ28302801

11 การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า ท่า/ที่ ที่นำเข้าสถานที่ตรวจปล่อยรหัสสถานที่ ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ ท่านำเข้า สนามบินสุวรรณภูมิ คลังสินค้า บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) 11911190 คลังสินค้า บ.ดับบลิวเอฟเอสจีคาร์โก้ จำกัด 11921190 คลังสินค้าเร่งด่วน บ.ดับบลิวเอฟเอสจี11931190 คลังสินค้าเร่งด่วน บ.การบินไทย11941190 คลังสินค้าอื่นๆ1190

12 การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า ตัวอย่าง เรือเข้าท่าเรือแหลม ฉบัง ลากตู้ไป รพท. การรถไฟลาดกระบัง สถานที่ตรวจปล่อยรหัสสถานที่ ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ ท่านำเข้า สถานี 1(A) ด่านศุลกากร ลาดกระบัง สกท. 03312801 สถานี 2(B) ด่านศุลกากร ลาดกระบัง สกท. 03322801 สถานี 3(C) ด่านศุลกากร ลาดกระบัง สกท. 03332801 สถานี 4(D) ด่านศุลกากร ลาดกระบัง สกท. 03342801 สถานี 5(E) ด่านศุลกากร ลาดกระบัง สกท. 03352801 สถานี 6(F) ด่านศุลกากร ลาดกระบัง สกท. 03362801

13 การสำแดงรหัสสถานที่ในใบขนสินค้า ท่า/ที่ ที่นำเข้าสถานที่ตรวจปล่อยรหัสสถานที่ ตรวจปล่อย รหัสสถานที่ ท่านำเข้า ด่านศุลกากร ไปรษณีย์ 1201 ด่านศุลกากร ด่านศุลกากรสะเดา5801 ท่าเรือเอกชน ท่าเรือเอกชนซีอาร์ซี(บ.บางกอกฯ)สกท.0110 ท่าเรือเอกชน ปท.10(บ.ไทยพรอสฯ) สกท. 0111 ผ่ายท่าเอกชน (ท่าเรือ ทดร.2)0112 ท่าเรือเอกชน ยูทีซีที(บ.ยูไนฯ) สกท.0113 ท่าเรือเอกชน เอสบีพี(บ.สยามบางฯ)สกท.0114 ด่านศุลกากรพระประแดง (บีดีเอส) สกท.0115 ท่าเรือ รพส.บ.บางปะกงเทอร์ฯ ศภ.10116

14 Fields nameSeaTrainAirLand Post Vessel Name  None Discharge Port  Arrival Date  Master bill of Landing None  House bill of Landing  Company Name (English)  None Total Package Amount  = =  = =  = =  < =  = = Total Package Unit  Gross Weight  = =  = =  = =  < =  = = Gross Weight Unit  ศุลกากร มาตรฐาน โลก การตรวจสอบการตัดบัญชีอัตโนมัติ ข้อมูลใบขนสินค้า กับ บัญชีสินค้า (เรือ รถไฟ อากาศ บก ไปรษณีย์)

15 Field NameFormatField Description Vessel Name35 Aชื่อยานพาหนะ Discharge Port4 Nรหัสสถานที่นำเข้า Arrival Date8 Nวันที่นำเข้า Master Bill of Lading35 Aเลขที่ใบตราส่ง 1 มีความสัมพันธ์กับ Transport Mode ดังนี้ ทางบก ให้ระบุ Received Control No ของ ศบ.1 อากาศ ให้ระบุ Master Air Waybill House Bill of Lading35 Aเลขที่ใบตราส่ง 2 มีความสัมพันธ์กับ Transport Mode ดังนี้ เรือ, รถไฟ ให้ระบุ House Bill of Lading รถยนต์/ทางบก ให้ระบุ Item No ของ ศบ.1 ส่วนรายการ อากาศยาน ให้ระบุ House Air Waybill ไปรษณีย์ ให้ระบุเลขรายการศุลกากร (Postal No) Company English Name70 Aชื่อผู้นำเข้าภาษาอังกฤษ ใช้ตรวจสอบกับชื่อผู้รับสินค้า (Consignee Name or Notify Party Name) Total Package Amount8 Nจำนวนหีบห่อรวม Total Package Unit3 Aลักษณะหีบห่อรวม Gross Weight11 N DE 3น้ำหนักรวม Gross Weight Unit3 Aหน่วยของน้ำหนักรวม การสำแดงข้อมูลในใบขนสินค้า ที่ใช้ตัดบัญชีอัตโนมัติ

16 ศุลกากร มาตรฐาน โลก การขอขนย้ายสินค้าไปตรวจนอกเขตท่า/ที่ นำเข้า •ผู้นำของเข้าประสงค์ขอไปตรวจนอกเขตท่า ให้ระบุที่ช่อง Inspection request = y ขณะส่งข้อมูลใบขนสินค้า •กรณี ใบขนฯ “ยกเว้นการตรวจ” เป็นการสั่งปล่อยสินค้า ณ ท่า/ที่ นำของเข้า •กรณี ใบขนฯ “ให้เปิดตรวจ” เป็นการมัดลวด ณ ท่า/ที่ นำ ของ และขนย้ายสินค้าไปตรวจปล่อยนอกสถานที่ •การกำหนดชื่อผู้ตรวจปล่อยสินค้า - การตรวจปล่อยที่ โรงงาน บริษัท ฯลฯ นายตรวจ ณ. ท่า/ที่นำเข้า เป็น ผู้ไปตรวจสินค้า - การตรวจปล่อยที่ FZ, EPZ, คลังทัณฑ์บน นายตรวจประจำหน่วย บริการศุลกากร ณ สถานที่ที่ขอไปตรวจปล่อยเป็นผู้ตรวจสินค้า

17 ศุลกากร มาตรฐาน โลก การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าล่วงหน้า ผู้นำของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า •กรณี ที่ยังไม่มีรายงานเรือเข้าสำเร็จ - ระบบคอมพิวเตอร์กรมฯ ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น กับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลการอนุมัติ /อนุญาตตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตอบกลับข้อความให้ผู้ส่งข้อมูล ว่า “ ยังไม่มีรายงานเรือเข้าสำเร็จ” ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ - เมื่อระบบกรมฯได้รับรายงานเรือเข้าสำเร็จ ระบบกรมจะ ตรวจสอบการตัดบัญชีให้อัตโนมัติ

18 ศุลกากร มาตรฐาน โลก การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าล่วงหน้า ผู้นำของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า •กรณี มีการรายงานเรือเข้าสำเร็จ - ถ้ายังไม่มีข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือหรือมี แต่ข้อมูลไม่ ถูกต้องตรงกันกับใบขนสินค้าขาเข้า ระบบกรมฯ จะแจ้ง ข้อความให้ผู้ส่งข้อมูลว่า “ ยังไม่พบข้อมูลบัญชีสินค้า” ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ - เมื่อระบบกรมฯ ได้รับข้อมูลบัญชีสินค้าที่ถูกต้อง ระบบจะ ตรวจสอบการตัดบัญชีให้อัตโนมัติ และออกเลขที่ใบขน สินค้าพร้อมแจ้งเลขที่ใบขนสินค้ากลับ ให้ผู้ส่งข้อมูลผ่าน ทางอิเล็กทรอนิกส์

19 การสำแดงข้อมูลในใบขนสินค้า กรณีใช้สิทธิประโยชน์ การใช้สิทธิการระบุข้อมูลในใบขนสินค้า ประโยชน์ระบุการใช้สิทธิ์ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลังทัณฑ์บนทั่วไปyEstablish No. (รหัส 4 หลัก) Exemption Rate = 100 คลังทัณฑ์บนโรงผลิต y Establish No. (รหัส 4 หลัก) Exemption Rate = 100 นิคมอุตสาหกรรมyEstablish No. (รหัส 4 หลัก) เขตปลอดอากรyEstablish No. (รหัส 4 หลัก) Factory No. (รหัส 8 หลัก)

20 การสำแดงข้อมูลในใบขนสินค้า กรณีใช้สิทธิประโยชน์ การใช้สิทธิการระบุข้อมูลในใบขนสินค้า ประโยชน์ระบุการใช้สิทธิ์ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ขอคืนอากรตามม.19 ทวิyรหัสวัตถุดิบ BOI y เลขที่อนุมัติสั่งปล่อยของ BOI ใบขนหลายเที่ยวเรือ y เลขที่อนุมัติใบขนหลายเที่ยวเรือ ใบขนฯขาเข้าคลังทัณฑ์ y Privilege Code = 004 บนที่นำเข้าชั่วคราวImport Tariff = 3PART4 Re-Import y Privilege Code = 019 Import Tariff = 18PART4

21 ศุลกากร มาตรฐาน โลก การประเมินราคา/พิกัดศุลกากร ปัญหาราคา และผู้ประกอบการยินยอมเพิ่มราคา (Assessment Request) ปัญหาราคา และผู้ประกอบการขอวางประกันออกของไปก่อน (Assessment Request) ปัญหาพิกัดศุลกากร และผู้ประกอบการขอวางประกันออกของไปก่อน (Assessment Request) การผ่านพิธีการใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

22


ดาวน์โหลด ppt ศุลกากร มาตรฐานโลก. GREEN LINE ติดเงื่อนไข ปล่อยของออกจากอารักขาศุลกากร เปิดตรวจ / X– ray เตรียมข้อมูล รายงานอากาศยานเข้า บัญชีสินค้าสำหรับAir เตรียมข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google