งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนว พุทธ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน งาม สนิท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนว พุทธ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน งาม สนิท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนว พุทธ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน งาม สนิท sam@vru.ac.th

2 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT: THE BUDDHA’s WAY Middle Eightfold Path Right view Right Intention Right speech Right action Right livelihood Right effort Right mindfulness Right concentration Tisikkha Morality Concentration Wisdom

3 Morality Education สีลสิก ขา Right speech Right action Right livelihood

4 Mental training จิตตสิก ขา Right Effort Right mindfulness Right concentration

5 Wisdom Training ปัญญา สิกขา Right Understanding สัมมา ทิฏฐิ มีความ เห็นชอบ Right Intention สัมมา สังกัปปะ ดำริ ชอบ

6 การพัฒนาคนตามหลักมงคล ๓๘ ประการ เอตัมมังคล มุตตมัง อเสวนา จ พาลานัง๑. ไม่คบคน พาล ปัณฑิ ตานันจ เสวนา ๒. คบ บัณฑิต ปูชา จ ปูชนี ยานัง ๓. บูชาผู้ที่ควร บูชา ปฎิรูปเทสวา โส จ ๔. อยู่ ในที่ที่ เหมาะสม ปุปเพจ กต ปุญญตา ๕. ทำบุญไว้ดีใน ชาติก่อน อัตตสัมมาป นิธิ จ ๖. ตั้ง ตนไว้ชอบ

7 พาหุสัจจัญญจะ สิปปัญจะ วินโย จ สุสิกขิโต สุภา สิตา จ ยา วาจา ๗. เป็นพฆูสูต ๘. เป็นผู้มีศิลปะ ๘. วินัยที่ศึกษา มาดี ๑๐. วาจาเป็นที่รัก มาตาปิตุอุปัฎฐานัง ปุตตทารัสสะ สังคโห อนากุลา จะ กัมมันตา ๑๒. บำรุงมารดาบิดา ๑๓. เลี้ยงดูลูกเมีย ๑๔. การ งานที่ไม่อากูล ( งานที่คั่งค้างไว้ ) ทานัญจะ ธัมมจริยา จะ ญาตกานัญจะ สังคโห อนวัชชานิ กัมมานิ ๑๕. การให้ทาน ๑๖. การประพฤติธรรม ๑๗. การสงเคราะห์ญาติ ๑๘. การงานที่ไม่มีโทษ อารตี วิรตี ปาปา มัชชปานา จะ สัญญโม อัปปมา โท จะ ธัมเมสุ ๑๙. การงด เว้น จากบาป ๒๐. การสำรวมใน การดื่มน้ำเมา ๒๑. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย

8 คารโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กตัญญุตา กาเลนะ ธัมมัสสวนัง ๒๒. ความเคารพ ๒๓. ความถ่อมตน ๒๔. ความ สันโดษ ๒๕. ความกตัญญู ๒๖. การฟังธรรมตาม กาล ขันตี จะ โสวจัสสตา สมณานัญจะ ทัสสนัง กาเลนะ ธัมมสากัจฉา ๒๗. ความอดทน ๒๘. เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย ๒๙. การพบเห็นสมณะ ๓๐. การสนทนาธรรม ตามกาล ตโป จะ พรัหมจริยัญจะ อริยสัจจานทัสสนัง นิพพานสัจฉิกิริยา จะ ๓๑. การเผาผลาญกิเลส ๓๒. การประพฤติ พรหมจรรย์ ๓๓. การเห็นอริยสัจ ๓๔. การทำ นิพพานให้แจ้ง

9 ผุฎฐัสสโลกธัมเมหิ จิตตัง ยัสสนกัมปติ อโสกัง วีร ชัง เขมัง ๓๕. จิตที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว ๓๖. จิตไม่เศร้าโศก ๓๗. จิตที่ปราศจากธุลี ๓๘. จิตเกษม เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถมปราชิตา สัพพัตถโสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคล มุตตมันติ เทวดาและมนุษย์กระทำมงคลดังกล่าวมานี้แล้ว ไม่พ่ายแพ้ข้าศึกทั้งปวง ย่อมเข้าถึงความสวัสดี ในที่ทุกสถาน ทั้ง ๓๘ ประการนี้ เป็นมงคลอัง สูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แล

10 มงคลสูตร พหู เทวา มนุสสา จะ มังคลานิ อาจินตยุง อากัง ขมนา โสตถานัง พรูหิ มังคลมุตตมัง อเสวนา ปฏิรูปเทสวา โส จะ พาหุ สัจจัญจะ มาตา ปิตุ ทานัญจะ อารตี คารโว ขันตี จะ ตโป จะ ผุฎฐัสสะ เอดาทิสานิ อ ป พา มา ทา อา คา ข ต ผุฎฐัสสะ เอตา


ดาวน์โหลด ppt รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนว พุทธ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน งาม สนิท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google