งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท

2 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:
THE BUDDHA’s WAY Middle Eightfold Path Right view Right livelihood Right Intention Right effort Right speech Right mindfulness Right action Right concentration Tisikkha Morality Concentration Wisdom

3 Morality Education สีลสิกขา
Right speech Right action Right livelihood

4 Mental training จิตตสิกขา
Right Effort Right mindfulness Right concentration

5 สัมมา สังกัปปะ ดำริชอบ
Wisdom Training ปัญญาสิกขา Right Understanding สัมมา ทิฏฐิ มีความเห็นชอบ Right Intention สัมมา สังกัปปะ ดำริชอบ

6 การพัฒนาคนตามหลักมงคล ๓๘ ประการ
เอตัมมังคลมุตตมัง อเสวนา จ พาลานัง๑.ไม่คบคนพาล ปัณฑิตานันจ เสวนา ๒.คบบัณฑิต ปูชา จ ปูชนียานัง ๓.บูชาผู้ที่ควรบูชา ปฎิรูปเทสวาโส จ ๔.อยู่ในที่ที่เหมาะสม ปุปเพจ กตปุญญตา ๕.ทำบุญไว้ดีในชาติก่อน อัตตสัมมาปนิธิ จ ๖. ตั้งตนไว้ชอบ

7 พาหุสัจจัญญจะ สิปปัญจะ วินโย จ สุสิกขิโต สุภาสิตา จ ยา วาจา
๗. เป็นพฆูสูต ๘. เป็นผู้มีศิลปะ ๘.วินัยที่ศึกษามาดี ๑๐. วาจาเป็นที่รัก มาตาปิตุอุปัฎฐานัง ปุตตทารัสสะ สังคโห อนากุลา จะ กัมมันตา ๑๒.บำรุงมารดาบิดา ๑๓.เลี้ยงดูลูกเมีย ๑๔. การงานที่ไม่อากูล(งานที่คั่งค้างไว้) ทานัญจะ ธัมมจริยา จะ ญาตกานัญจะ สังคโห อนวัชชานิ กัมมานิ ๑๕. การให้ทาน ๑๖. การประพฤติธรรม ๑๗. การสงเคราะห์ญาติ ๑๘.การงานที่ไม่มีโทษ อารตี วิรตี ปาปา มัชชปานา จะ สัญญโม อัปปมาโท จะ ธัมเมสุ ๑๙. การงด เว้น จากบาป ๒๐. การสำรวมในการดื่มน้ำเมา ๒๑.ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย

8 คารโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กตัญญุตา กาเลนะ ธัมมัสสวนัง
๒๒. ความเคารพ ๒๓. ความถ่อมตน ๒๔.ความสันโดษ ๒๕.ความกตัญญู ๒๖. การฟังธรรมตามกาล ขันตี จะ โสวจัสสตา สมณานัญจะ ทัสสนัง กาเลนะ ธัมมสากัจฉา ๒๗. ความอดทน ๒๘.เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย ๒๙. การพบเห็นสมณะ ๓๐. การสนทนาธรรมตามกาล ตโป จะ พรัหมจริยัญจะ อริยสัจจานทัสสนัง นิพพานสัจฉิกิริยา จะ ๓๑. การเผาผลาญกิเลส ๓๒. การประพฤติพรหมจรรย์ ๓๓. การเห็นอริยสัจ ๓๔. การทำนิพพานให้แจ้ง

9 ผุฎฐัสสโลกธัมเมหิ จิตตัง ยัสสนกัมปติ อโสกัง วีรชัง เขมัง
๓๕. จิตที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว ๓๖. จิตไม่เศร้าโศก ๓๗. จิตที่ปราศจากธุลี ๓๘.จิตเกษม เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถมปราชิตา สัพพัตถโสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคลมุตตมันติ เทวดาและมนุษย์กระทำมงคลดังกล่าวมานี้แล้ว ไม่พ่ายแพ้ข้าศึกทั้งปวง ย่อมเข้าถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน ทั้ง ๓๘ ประการนี้ เป็นมงคลอังสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แล

10 มงคลสูตร พหู เทวา มนุสสา จะ มังคลานิ อาจินตยุง อากังขมนา โสตถานัง พรูหิ มังคลมุตตมัง อเสวนา ปฏิรูปเทสวาโส จะ พาหุสัจจัญจะ มาตาปิตุ ทานัญจะ อารตี คารโว ขันตี จะ ตโป จะ ผุฎฐัสสะ เอดาทิสานิ อ ป พา มา ทา อา คา ข ต ผุฎฐัสสะ เอตา


ดาวน์โหลด ppt รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google