งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนม ประจำเดือนมีนาคม 2557 โดย.. สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนม ประจำเดือนมีนาคม 2557 โดย.. สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนม ประจำเดือนมีนาคม 2557 โดย.. สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม

2 ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม รายการ มูลค่าการค้าชายแดน อัตราการ เปลี่ยนแปล ง ( ร้อยละ ) 25572556 มกราคม 6,152.93 3,627.85+69.6 กุมภาพันธ์ 5,424.21 2,417.77+124.3 มีนาคม 7,489.07 5,397.97+38.7 รวม 19,066.21 11,443.59 +66.6 1 หน่วย : ล้าน บาท

3

4 มูลค่าการค้าชายแดน นำเข้า - ส่งออก ปี 2557 หน่วย : ล้านบาท เดือน หนองคายมุกดาหารนครพนม นำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออก มกราคม157.055,240.012,483.883,047.782,694.853,458.09 กุมภาพันธ์ 172.304,865.672,578.523,344.112,097.673,326.54 มีนาคม294.625,189.262,210.793,489.492,879.024,610.05 รวม 623.97 15,294.9 3 7,273.19 9,881.387,671.54 11,394.6 7 มูลค่าการค้า รวม 15,918.917,154.5719,066.21 ที่มา : ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย มุกดาหาร นครพนม

5

6 เดือน 25572556 เข้าออกเข้าออก มกราคม 21,92131,09623,79426,224 กุมภาพัน ธ์ 35,43222,744 27,78423,777 มีนาคม 28,56125,02728,65824,125 รวม 85,914 78,86780,23674,126 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน ( เข้า / ออก ) ร้อยละ +7.08/+6.40 หมายเหตุ : จำนวนบุคคลเดินทาง เข้า – ออก ด่านศุลกากร เป็นยอดรวมของด่านพรมแดนสะพาน และท่าเทียบ เรือโดยสาร ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม

7 เดือน 25572556 เข้าออกเข้าออก มกราคม 4,7564,8343,2813,342 กุมภาพัน ธ์ 4,7084,733 3,4583,494 มีนาคม 4,9905,0043,4833,563 รวม 14,45414,57110,22210,399 อัตราการเปลี่ยนแปลง จากปีก่อน ( เข้า / ออก ) ร้อยละ +41.40/ +40.12 ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม

8 เดือน 25572556 เข้าออกเข้าออก มกราคม 6751,8806201,639 กุมภาพัน ธ์ 5781,684 896935 มีนาคม 7121,9118531,447 รวม 1,9655,4752,3694,021 อัตราการเปลี่ยนแปลง จากปีก่อน ( เข้า / ออก ) ร้อยละ - 17.05/+36.16 ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม

9 พื้นที่อนุญาตก่อสร้างใหม่ในเขตเทศบาล เมืองนครพนม หน่วย : ตาราง เมตร

10 รายการ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ จัดเก็บจาก ผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก อัตราการ เปลี่ยนแปลง ( ร้อยละ ) 25572556 มกราคม 27.45618.033+52.25 กุมภาพันธ์ 19.78713.846+42.91 มีนาคม 29.90213.110+128.08 รวม 77.145 44.989 +71.47 5 หน่วย : ล้านบาท ที่มา : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ นครพนม

11 จำนวนโรงแรม ที่พักในจังหวัด นครพนม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ. ศ.2547 ปี 2556 มีจำนวน 103 แห่ง หรือ 2,007 ห้อง จากเดิมปี 2555 มีจำนวน 92 แห่ง หรือ 1,863 ห้อง เพิ่มขึ้น จำนวน 11 แห่ง หมายเหตุ : ข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 24 เมษายน 2557

12 จำนวนโรงแรม ที่พักตามพระราชบัญญัติ โรงแรม พ. ศ.2547 ในจังหวัดนครพนม ที่อำเภอจำนวนโรงแรมจำนวนห้องราคา ( แห่ง ) ( บาท ) 1 เมืองนครพนม 411173350-1,500 2 ธาตุพนม 24448350-1,000 3 บ้านแพง 7102350-600 4 เรณูนคร 783350-500 5 นาหว้า 542350-500 6 นาแก 15121350-500 7 ปลาปาก 218350-500 8 ท่าอุเทน 19350-500 9 นาทม 111200-300 รวม 1032007 หมายเหตุ : ข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 24 เมษายน 2557

13 จำนวนร้านอาหาร ตามมาตรฐาน Clean Food Good Taste กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดนครพนม มีจำนวน 563 ร้าน ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 25 เมษายน 2557

14 จำนวนร้านอาหาร ตามมาตรฐานกระทรวง สาธารณสุข ในจังหวัดนครพนม อำเภอร้านอาหารมาตรฐาน Clean Food Good Taste เมืองนครพนม 152 ปลาปาก 21 ท่าอุเทน 36 บ้านแพง 33 ธาตุพนม 93 เรณูนคร 23 นาแก 100 ศรีสงคราม 47 นาหว้า 25 โพนสวรรค์ 14 นาทม 14 วังยาง 5 รวม 563 ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 25 เมษายน 2557

15 จำนวนสถานีบริการเชื้อเพลิง ในจังหวัดนครพนม มีจำนวน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดใหญ่ ( ประเภท ก.) ติดถนนใหญ่ จำนวน 57 แห่ง และจำนวนสถานีบริการแก๊ส LPG จำนวน 8 แห่ง ที่มา : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม

16 จำนวนผู้ประกอบการบริการน้ำมันและ เชื้อเพลิง ในจังหวัดนครพนม ลำดับอำเภอประเภท ก. LPG 1 อ. เมืองนครพนม 193 2 อ. ธาตุพนม 72 3 อ. เรณูนคร 6 4 อ. นาแก 51 5 อ. บ้านแพง 6 6 อ. ศรีสงคราม 21 7 อ. นาทม 1 8 อ. โพนสวรรค์ 3 9 อ. นาหว้า 2 10 อ. ท่าอุเทน 51 11 อ. ปลาปาก 1 12 อ. วังยาง รวม 578 ที่มา : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม

17 *** ทุกหน่วยงานที่ให้การ สนับสนุนข้อมูล

18 สามารถ Download ข้อมูล PowerPoint ได้ที่ Website สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม http://klang.cg d.go.th/npa/

19 จบการนำเสนอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนม ประจำเดือนมีนาคม 2557 โดย.. สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google