งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ประจำเดือนมีนาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ประจำเดือนมีนาคม 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ประจำเดือนมีนาคม 2557
ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ประจำเดือนมีนาคม 2557 โดย.. สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

2 เปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดน (ไตรมาสที่ 1) ด่านศุลกากรนครพนม
หน่วย: ล้านบาท รายการ มูลค่าการค้าชายแดน อัตราการ เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 2557 2556 มกราคม 6,152.93 3,627.85 +69.6 กุมภาพันธ์ 5,424.21 2,417.77 +124.3 มีนาคม 7,489.07 5,397.97 +38.7 รวม 19,066.21 11,443.59 +66.61 ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม

3

4 มูลค่าการค้าชายแดน นำเข้า - ส่งออก ปี 2557
หน่วย : ล้านบาท  เดือน หนองคาย มุกดาหาร นครพนม นำเข้า ส่งออก มกราคม 157.05 5,240.01 2,483.88 3,047.78 2,694.85 3,458.09 กุมภาพันธ์ 172.30 4,865.67 2,578.52 3,344.11 2,097.67 3,326.54 มีนาคม 294.62 5,189.26 2,210.79 3,489.49 2,879.02 4,610.05 รวม 623.97 15,294.93 7,273.19 9,881.38 7,671.54 11,394.67 มูลค่าการค้ารวม 15,918.9 17,154.57 19,066.21 ที่มา : ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย มุกดาหาร นครพนม

5

6 เปรียบเทียบจำนวนบุคคลเดินทาง เข้า-ออก ด่านศุลกากรนครพนม
เดือน 2557 2556 เข้า ออก มกราคม 21,921 31,096 23,794 26,224 กุมภาพันธ์ 35,432 22,744 27,784 23,777 มีนาคม 28,561 25,027 28,658 24,125 รวม 85,914 78,867 80,236 74,126 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (เข้า/ออก) ร้อยละ +7.08/+6.40 หมายเหตุ : จำนวนบุคคลเดินทาง เข้า – ออก ด่านศุลกากร เป็นยอดรวมของด่านพรมแดนสะพาน และท่าเทียบเรือโดยสาร ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม

7 เปรียบเทียบจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคล เข้า-ออก ด่านศุลกากรนครพนม
เดือน 2557 2556 เข้า ออก มกราคม 4,756 4,834 3,281 3,342 กุมภาพันธ์ 4,708 4,733 3,458 3,494 มีนาคม 4,990 5,004 3,483 3,563 รวม 14,454 14,571 10,222 10,399 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (เข้า/ออก) ร้อยละ / ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม

8 เปรียบเทียบจำนวนรถบรรทุก เข้า-ออก ด่านศุลกากรนครพนม
เดือน 2557 2556 เข้า ออก มกราคม 675 1,880 620 1,639 กุมภาพันธ์ 578 1,684 896 935 มีนาคม 712 1,911 853 1,447 รวม 1,965 5,475 2,369 4,021 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (เข้า/ออก) ร้อยละ-17.05/+36.16 ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม

9 พื้นที่อนุญาตก่อสร้างใหม่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
หน่วย : ตารางเมตร

10 เปรียบเทียบผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก
หน่วย : ล้านบาท รายการ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก อัตราการ เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 2557 2556 มกราคม 27.456 18.033 +52.25 กุมภาพันธ์ 19.787 13.846 +42.91 มีนาคม 29.902 13.110 รวม 77.145 44.989 ที่มา : สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม

11 จำนวนโรงแรม ที่พักในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ. ศ
จำนวนโรงแรม ที่พักในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ ปี 2556 มีจำนวน 103 แห่ง หรือ 2,007 ห้อง จากเดิมปี 2555 มีจำนวน 92 แห่ง หรือ 1,863 ห้อง เพิ่มขึ้น จำนวน 11 แห่ง หมายเหตุ: ข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 24 เมษายน 2557

12 จำนวนโรงแรม ที่พักตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ในจังหวัดนครพนม
อำเภอ จำนวนโรงแรม จำนวนห้อง ราคา (แห่ง) (บาท) 1 เมืองนครพนม 41 1173 350-1,500 2 ธาตุพนม 24 448 350-1,000 3 บ้านแพง 7 102 4 เรณูนคร 83 5 นาหว้า 42 6 นาแก 15 121 ปลาปาก 18 8 ท่าอุเทน 9 นาทม 11 รวม 103 2007 หมายเหตุ: ข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 24 เมษายน 2557

13 จำนวนร้านอาหาร ตามมาตรฐาน Clean Food Good Taste กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดนครพนม มีจำนวน 563 ร้าน
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 25 เมษายน 2557

14 จำนวนร้านอาหาร ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดนครพนม
จำนวนร้านอาหาร ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดนครพนม อำเภอ ร้านอาหารมาตรฐาน Clean Food Good Taste เมืองนครพนม 152 ปลาปาก 21 ท่าอุเทน 36 บ้านแพง 33 ธาตุพนม 93 เรณูนคร 23 นาแก 100 ศรีสงคราม 47 นาหว้า 25 โพนสวรรค์ 14 นาทม วังยาง 5 รวม 563 ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 25 เมษายน 2557

15 จำนวนสถานีบริการเชื้อเพลิง และจำนวนสถานีบริการแก๊ส LPG จำนวน 8 แห่ง
ในจังหวัดนครพนม มีจำนวน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ (ประเภท ก.) ติดถนนใหญ่ จำนวน 57 แห่ง และจำนวนสถานีบริการแก๊ส LPG จำนวน 8 แห่ง ที่มา : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม

16 จำนวนผู้ประกอบการบริการน้ำมันและเชื้อเพลิง ในจังหวัดนครพนม
จำนวนผู้ประกอบการบริการน้ำมันและเชื้อเพลิง ในจังหวัดนครพนม ลำดับ อำเภอ ประเภท ก. LPG 1 อ.เมืองนครพนม 19 3 2 อ.ธาตุพนม 7 อ.เรณูนคร 6 4 อ.นาแก 5 อ.บ้านแพง อ.ศรีสงคราม อ.นาทม 8 อ.โพนสวรรค์ 9 อ.นาหว้า 10 อ.ท่าอุเทน 11 อ.ปลาปาก 12 อ.วังยาง รวม 57 ที่มา : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม

17 ***ทุกหน่วยงานที่ให้การ สนับสนุนข้อมูล
ขอขอบคุณ ***ทุกหน่วยงานที่ให้การ สนับสนุนข้อมูล

18 http://klang.cgd.go.th/npa/ สามารถ Download ข้อมูล PowerPoint ได้ที่
Website สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

19 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ประจำเดือนมีนาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google