งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกศชาดา เอื้อ ไพโรจน์กิจ. J Med Assoc Thai 88(7);149.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกศชาดา เอื้อ ไพโรจน์กิจ. J Med Assoc Thai 88(7);149."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกศชาดา เอื้อ ไพโรจน์กิจ

2 J Med Assoc Thai 88(7);149

3 Thai MH No Hx of MH, neuromuscular disorders in patients / family Rapid sequence induction IV thiopentone 70 mg and succinylcholine15 mg IV thiopentone 70 mg and succinylcholine15 mg HR 160, massive fasciculation Difficulty to open mouth

4 Thai MH Spontaneous ventilation End-tidal CO2 of 50 mm Hg,BT 39.3 Heart rate 170 Cr 0.7, Na 139 K 5.5

5 Thai MH pH 7.25 pH 7.25 PaCO 2 41 PaCO 2 41 PaO 2 375 PaO 2 375 HCO 3 17 HCO 3 17 BE -9. BE -9. CPK 34460 unit/L

6 นิยาม ภาวะการเกิดการเผาผลาญ พลังงานภายในเซลล์มาก ผิดปกติจนเป็นอันตรายถึง แก่ชีวิต calcium ภายในเซลล์มากผิดปกติ จนทำ ให้เกิด เมตาบอลิสึมในเซลล์อย่างต่อเนื่อง ไม่ หยุดยั้ง ทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานผิดปกติจนถึง แก่ชีวิต

7 ตัวกระตุ้ น การ ผ่าตัด Succinylcholineยาดมสลบ

8 การประเมินก่อนการให้ยาสลบผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด MH มีประวัติเป็น MH ในครอบครัว เป็น MH หรือมีอาการคล้าย MH จากการดมยาสลบครั้งก่อน จากการดมยาสลบครั้งก่อน มีโรคที่มีความสัมพันธ์กับ MH

9 โรคที่มีความสัมพันธ์กับ MH  Central-Core Disease ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงของ กล้ามเนื้อขา ในเด็กสังเกตได้จากการ พัฒนาเกี่ยวกับการยืน, เดินช้าผิดปกติ สามารถวินิจฉัยโดยการทำ muscle biopsy ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงของ กล้ามเนื้อขา ในเด็กสังเกตได้จากการ พัฒนาเกี่ยวกับการยืน, เดินช้าผิดปกติ สามารถวินิจฉัยโดยการทำ muscle biopsy  Central-Core Disease ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงของ กล้ามเนื้อขา ในเด็กสังเกตได้จากการ พัฒนาเกี่ยวกับการยืน, เดินช้าผิดปกติ สามารถวินิจฉัยโดยการทำ muscle biopsy ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงของ กล้ามเนื้อขา ในเด็กสังเกตได้จากการ พัฒนาเกี่ยวกับการยืน, เดินช้าผิดปกติ สามารถวินิจฉัยโดยการทำ muscle biopsy

10  Associated diseases Duchenne Muscular Dystrophy King-Denborough Syndrome Other myopathies Becker Muscular Dystrophy Periodic Paralysis Myotonia Congenita Schwartz-Jampel Syndrome Fukuyama Type of Congenital Muscular Dystrophy Mitochondrial Myopathy Sarcoplasmic Reticulum Adenosine Triphosphate Deficiency โรคที่มีความสัมพันธ์กับ MH ผู้ป่วยอาจแสดงอาการผิดปกติ ได้แก่ กล้ามเนื้อ อ่อนแอ บริเวณหน้า, แขน หรือขา, หลังคด, กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือแข็งเกร็งผิดปกติ

11

12 ผู้ป่วยเกิดอาการเกร็งของกราม (masseter spasm) หลังได้รับ succinylcholine เกร็งเล็กน้อย เปิดปากได้ลำบาก เกร็งเล็กน้อย เปิดปากได้ลำบาก ใช้ยาสลบที่ไม่ใช่ยากระตุ้น MH เกร็งมาก เกร็งมากต้องใช้แรงหรือเครื่องมือเพื่อเปิดปาก ระงับการให้ยาสลบและการผ่าตัดในกรณีการผ่าตัด ไม่เร่งด่วน

13 วิธีการเตรียมระงับความรู้สึกในผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง เตรียมเครื่องดมยาสลบและวงจร – – นำ vaporizer ออก – – เปิดไล่วงจรด้วยออกซิเจน 10 ลิตร / นาที นาน 5 นาที – – เปลี่ยนอุปกรณ์ corrugate tubes reservoir bag ventilator bellow soda lime

14 เตรียมยาและอุปกรณ์ที่ใช้รักษา MH เลือก วิธีการฉีดยาชา succinylcholine volatile N2O

15 Check list สำหรับยาและอุปกรณ์เพื่อ รักษาภาวะ MH (MH cart)

16 ตารางที่ 2 Check list สำหรับยาและ อุปกรณ์ เพื่อรักษาภาวะ MH (MH cart)

17

18 การวินิจฉัยแยก โรค Thyroid storm Sepsis Neuroleptic malignant syndrome Pheochromocytoma ปรึกษาอายุรแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไป ให้การรักษาแบบ MH พบว่าได้ผลการรักษา ที่ดีด้วยเช่นกัน

19 แผนภูมิการรักษา Malignant Hyperthermia ขอความช่วยเหลือ ขอความช่วยเหลือ จากวิสัญญีแพทย์, ศัลยแพทย์, พยาบาล เฝ้าระวัง, รักษาอาการ (24-48 ชม. ) Dantrolene 2-3 มก / กก ต่อด้วย 1 มก / กก ทุก 6 ชม ( ไม่เกิน 10 มก / กก / วัน ) ติดต่อขอยาได้ ที่ ????

20 แผนภูมิการรักษา Malignant Hyperthermia เปลี่ยนเครื่องและวงจรยาดมสลบ ใหม่ ให้ยาสลบชนิดฉีดแทนยาดมสลบ ให้ออกซิเจน 100% อัตรา 10 ลิตร / นาที เพิ่มการช่วยหายใจ (MV) เป็น 2 เท่า แก้ acidosis - 7.5% NaHCO 3 1-2 mEq/kg

21 แผนภูมิการรักษา Malignant Hyperthermia แก้ภาวะ K + สูง - - RI 10 u ใน 50% glucose 50 มล. - แก้ K + สูงที่เกิด arrhythmia - CaCl 2 / calcium gluconate 2-5 มก / กก – ทำให้ปัสสาวะออก 1-2 มล / กก / ชม - -Furosemide – ลดอุณหภูมิร่างกาย - - Irrigation ด้วย saline เย็น แก้ภาวะ K + สูง - - RI 10 u ใน 50% glucose 50 มล. - แก้ K + สูงที่เกิด arrhythmia - CaCl 2 / calcium gluconate 2-5 มก / กก – ทำให้ปัสสาวะออก 1-2 มล / กก / ชม - -Furosemide – ลดอุณหภูมิร่างกาย - - Irrigation ด้วย saline เย็น

22 แผนภูมิการรักษา Malignant Hyperthermia เฝ้าระวัง 24-48 ชม. เฝ้าระวัง 24-48 ชม.

23 ควรจัดหาคนช่วยผสมยา dantrolene การให้ dantrolene ควร เลือกให้ทาง หลอดเลือดดำส่วนกลาง หรือหลอด เลือดดำใหญ่ ผลข้างเคียงของยา ได้แก่ กล้ามเนื้ออ่อน แรง คลื่นไส้ ท้องเดิน มองภาพซ้อน งุนงง

24 การรักษา Malignant Hyperthermia การลดอุณหภูมิร่างกาย ให้ normal saline เย็น เข้าทางหลอด เลือดดำ สวนล้างด้วย normal saline เย็นเท่าที่ทำ ได้ สวนล้างด้วย normal saline เย็นเท่าที่ทำ ได้ การสวนล้างไม่ควรใช้ Ringer solution

25 การรักษา Malignant Hyperthermia ระบายความร้อนทางผิวหนัง หยุดการลดอุณหภูมิวิธีต่าง ๆ เมื่อ อุณหภูมิกายลงมาถึง 38 o C (100.4 o F)

26 การให้คำอธิบายและคำแนะนำ เกี่ยวกับ MH แก่ญาติผู้ป่วย ให้คำอธิบาย และทำความเข้าใจภาวะ MH การเฝ้าระวังในขณะที่อยู่ในภาวะวิกฤติ รวมถึงในระยะที่พ้นภาวะวิกฤติไปแล้ว อธิบายถึงโอกาสจะเกิดภาวะ MH ในญาติของ ผู้ป่วย ญาติจำเป็นต้องให้ข้อมูลกับบุคลากร ทางการแพทย์ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา หรือมีเครื่องหมายติดตัว ญาติจำเป็นต้องให้ข้อมูลกับบุคลากร ทางการแพทย์ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา หรือมีเครื่องหมายติดตัว

27

28 การรักษาทางคลินิค ผู้ให้การรักษา สามารถปฏิบัติการรักษาแตกต่างจากแนว ปฏิบัติฉบับนี้ได้ด้วยวิจารณญาณตามความ เหมาะสมของแต่ละสถานพยาบาล การรักษาทางคลินิค ผู้ให้การรักษา สามารถปฏิบัติการรักษาแตกต่างจากแนว ปฏิบัติฉบับนี้ได้ด้วยวิจารณญาณตามความ เหมาะสมของแต่ละสถานพยาบาล

29 MH clinical grading scale Process I : Muscle rigidity Generalized rigidity15 Masseter rigidity15 Process II : Myonecrosis elevate CK > 20,000(+ succ)15 elevate CK > 20,00015 elevate CK > 20,00015 myoglobin in urine> 60 mcg/d 5 blood/plasma/serum K > 6mEq/l 3 Anesthesiology; 1994: 80:771-779

30 Process III : Respiratory acidosis PetCO 2 > 55 with CV15 PaCO 2 > 60 with CV15 PetCO 2 > 60 with SV15 inappropriate hypercarbia 15 Process IV : Temperature rapid increase in temperature15 inappropriate temperature>38.810 in perioperative Process V : Cardiac involvement Inappropriate tachycardia3 V tachycardia/ ventricular fibrillation 3

31 Score 20-34 grade 4 Score 35-49 grade 5 Score >50 grade 6

32 Clinical Experience Related to Malignant Hyperthermia among Thai Anesthesiologists: A Nationwide Study Ketchada Uerpairojkit MD, Athitarn Earsakul MD, Suchada Prapreuttham MD

33 IndicatorsNumber (%) Not evaluated/ Not monitored (%) End-tidal CO 2 > 55 mmHg with controlled ventilation11 (44%)13 (52%) Cardiac involvement sinus tachycardia V tachycardia /V fibrillation 25 (100%) 4 (16%) 0 (0%) Rigidity Masseter spasm Generalized 21 (84%) 11 (44%) 1 (4%) 2 (8%)

34 IndicatorsNumber (%) Not evaluated/ Not monitored (%) Temperature increase Rapid increase Temperature > 38.8 o C 16 (64%) 13 (52%) 2 (8%) 18 (32%) Muscle break down Serum K + > 6 meq/L Elevated CK > 20,000 UrineMyoglobin > 60 mcg/L 15 (60%) 14 (52%) 12 (48%) 5 (20%) 7 (28%)

35 Prepare and administer dantrolene8 (32%) Change the circle system and carbondioxide absorber 19 (76%) Discontinue volatile agents and use intravenous agents instead 16 (64%) Administer 100% oxygen at flow of 10 L/min 23 (92%) Increase minute ventilation two times16 (64%) Correct metabolic acidosis 7.5% sodium bicarbonate 1-2 mEq/kg 15 (60%)

36 Correct hyperkalemia Regular insulin iv and 50 ml 50% glucose Calcium choloride 10 mg/kg 11 (44%) 7 (28%) Induce diuresis to 1-2 mL/kg/hour7 (28%) Cool the patients21 (84%)

37


ดาวน์โหลด ppt เกศชาดา เอื้อ ไพโรจน์กิจ. J Med Assoc Thai 88(7);149.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google