งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของผู้ป่วยจำนวน ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์95 แรงงานข้ามชาติ2,223 กลุ่มชาติพันธุ์395 รวม2,713 ภาพรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของผู้ป่วยจำนวน ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์95 แรงงานข้ามชาติ2,223 กลุ่มชาติพันธุ์395 รวม2,713 ภาพรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภทของผู้ป่วยจำนวน ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์95 แรงงานข้ามชาติ2,223 กลุ่มชาติพันธุ์395 รวม2,713 ภาพรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัส ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

3 หน่วยงาน ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์ แรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์ รวม สคร สคร สคร สคร สคร สคร สคร สคร สคร สคร สคร สคร กทม จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ามารับบริการยาต้านไวรัส แยกตามประเภทผู้ป่วย ณ 30 มิถุนายน 2556 (Q 7 Y.2 SSF)

4 ภาพรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัส ณ 30 มิถุนายน 2556 (Q 7 Y.2 SSF)

5 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ามารับบริการยาต้านไวรัส ณ ไตรมาส 7 (มิถุนายน 2556) แยกตามไตรมาส

6 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้าร่วมโครงการ NAPHA EXTENSION แยกตามพื้นที่ ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2556 (Q 7 Y.2 SSF)

7 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ามารับบริการยาต้านไวรัส แยกตามเขตพื้นที่ ณ ไตรมาส 7 (มิถุนายน 2556)

8 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ามารับบริการยาต้านไวรัส ณ ไตรมาส 7 (มิถุนายน 2556)

9 สัญชาติสิทธิ มิถุนายน 2556 กินยา ไม่กินยา รวม ไทย สปสช ประกันสังคม ข้าราชการ 17 - อื่นๆ (ในสิทธิ์) ต่างด้าว ต่างด้าวที่มีหลักฐานเข้าเมือง ต่างด้าวไม่มีหลักฐานเข้าเมือง ต่างด้าวมีประกันสุขภาพ ลี้ภัยสงคราม ไร้สัญชาติ คนไทยไม่มีสิทธิ์ (รอพิสูจน์สิทธิ์) อื่นๆ (นอกสิทธิ์) รวม ไทย ต่างด้าว 2, ,223 ไร้สัญชาติ ทั้งหมด2, ,713 แยกตามสัญชาติและสิทธิ์ ( ภาพรวม )

10 Loss Follow up  การตัด L OSS F OLLOW UP 180 วัน  นับจากวันสุดท้ายที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ (LAST VISIT) 180 วัน  จำนวนผู้ป่วยที่ L OSS F OLLOW UP 180 วัน  ภาพรวมโครงการ : Q7 Y2 SSF จำนวน 70 คน

11 สรุปจำนวนผู้ป่วยที่ Loss Follow Up เกิน 180 วัน สคร ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 (Q6 Y2 SSF) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 (Q7 Y2 SSF) สำนักอนามัย กทม.9 17 สคร.14 5 สคร.26 4 สคร.30 0 สคร สคร.50 0 สคร สคร สคร.80 0 สคร.90 0 สคร สคร สคร รวม197 70

12 WAITING LIST  ภาพรวมโครงการ 13 เขต: จำนวน 516 คน (* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 )

13 สรุปจำนวนผู้ป่วยที่ Waiting List แยกในแต่ละ สคร. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สคร จำนวนผู้ป่วยที่ Waiting List ณ ปัจจุบัน สำนักอนามัย กทม.80 สคร.122 สคร.215 สคร.3169 สคร.412 สคร.58 สคร.620 สคร.79 สคร.810 สคร.96 สคร สคร.111 สคร.1225 รวม516

14 ค่า CD4 ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการ ใช้สิทธิ์ แรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์ รวม No ARVOn ARVNo ARVOn ARVNo ARVOn ARV < > รวม แสดงค่า CD 4 ของผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัส แยกตามประเภทของผู้ป่วย ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

15 สครCD 4 < 200CD 4 = CD 4 >350Grand Total กทม-134 สคร สคร สคร สคร สคร สคร สคร สคร สคร สคร สคร สคร ยอดรวม ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส จำนวน 126 คน แยกตามค่า CD4 ในแต่ละพื้นที่

16 ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ NAPHA EXTENSION แยกตามช่วงระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ • <12 เดือน จำนวน 215คน • เดือน จำนวน 678คน • > 36 เดือนจำนวน 1,750คน รวม 2,643 คน


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของผู้ป่วยจำนวน ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์95 แรงงานข้ามชาติ2,223 กลุ่มชาติพันธุ์395 รวม2,713 ภาพรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google