งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของผู้ป่วยจำนวน ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์95 แรงงานข้ามชาติ2,223 กลุ่มชาติพันธุ์395 รวม2,713 ภาพรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของผู้ป่วยจำนวน ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์95 แรงงานข้ามชาติ2,223 กลุ่มชาติพันธุ์395 รวม2,713 ภาพรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภทของผู้ป่วยจำนวน ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์95 แรงงานข้ามชาติ2,223 กลุ่มชาติพันธุ์395 รวม2,713 ภาพรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัส ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

3 หน่วยงาน ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์ แรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์ รวม สคร 1314516 164 สคร 235223 78 สคร 3027660 336 สคร 4136136 398 สคร 50374 41 สคร 67715 83 สคร 758813 106 สคร 85265 36 สคร 9021813 231 สคร 1015521110 646 สคร 111112136 168 สคร 1238936 128 กทม4221838 298 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ามารับบริการยาต้านไวรัส แยกตามประเภทผู้ป่วย ณ 30 มิถุนายน 2556 (Q 7 Y.2 SSF)

4 ภาพรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัส ณ 30 มิถุนายน 2556 (Q 7 Y.2 SSF)

5 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ามารับบริการยาต้านไวรัส ณ ไตรมาส 7 (มิถุนายน 2556) แยกตามไตรมาส

6 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้าร่วมโครงการ NAPHA EXTENSION แยกตามพื้นที่ ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2556 (Q 7 Y.2 SSF)

7 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ามารับบริการยาต้านไวรัส แยกตามเขตพื้นที่ ณ ไตรมาส 7 (มิถุนายน 2556)

8 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ามารับบริการยาต้านไวรัส ณ ไตรมาส 7 (มิถุนายน 2556)

9 สัญชาติสิทธิ มิถุนายน 2556 กินยา ไม่กินยา รวม ไทย สปสช 27 2 29 ประกันสังคม 37 3 40 ข้าราชการ 17 - อื่นๆ (ในสิทธิ์) 9 - 9 ต่างด้าว ต่างด้าวที่มีหลักฐานเข้าเมือง 685 32 717 ต่างด้าวไม่มีหลักฐานเข้าเมือง 815 48 863 ต่างด้าวมีประกันสุขภาพ 609 31 640 ลี้ภัยสงคราม 3 - 3 ไร้สัญชาติ คนไทยไม่มีสิทธิ์ (รอพิสูจน์สิทธิ์) 381 9 390 อื่นๆ (นอกสิทธิ์) 4 1 5 รวม ไทย 90 5 95 ต่างด้าว 2,112 111 2,223 ไร้สัญชาติ 385 10 395 ทั้งหมด2,5871262,713 แยกตามสัญชาติและสิทธิ์ ( ภาพรวม )

10 Loss Follow up  การตัด L OSS F OLLOW UP 180 วัน  นับจากวันสุดท้ายที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ (LAST VISIT) 180 วัน  จำนวนผู้ป่วยที่ L OSS F OLLOW UP 180 วัน  ภาพรวมโครงการ : Q7 Y2 SSF จำนวน 70 คน

11 สรุปจำนวนผู้ป่วยที่ Loss Follow Up เกิน 180 วัน สคร ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 (Q6 Y2 SSF) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 (Q7 Y2 SSF) สำนักอนามัย กทม.9 17 สคร.14 5 สคร.26 4 สคร.30 0 สคร.421 7 สคร.50 0 สคร.628 1 สคร.744 25 สคร.80 0 สคร.90 0 สคร.1017 9 สคร.1167 0 สคร.121 2 รวม197 70

12 WAITING LIST  ภาพรวมโครงการ 13 เขต: จำนวน 516 คน (* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 )

13 สรุปจำนวนผู้ป่วยที่ Waiting List แยกในแต่ละ สคร. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สคร จำนวนผู้ป่วยที่ Waiting List ณ ปัจจุบัน สำนักอนามัย กทม.80 สคร.122 สคร.215 สคร.3169 สคร.412 สคร.58 สคร.620 สคร.79 สคร.810 สคร.96 สคร.10139 สคร.111 สคร.1225 รวม516

14 ค่า CD4 ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการ ใช้สิทธิ์ แรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์ รวม No ARVOn ARVNo ARVOn ARVNo ARVOn ARV < 200 -2122472281 598 200-350 12216578-95 712 >350 4477310628209 1403 รวม5901112112103852713 แสดงค่า CD 4 ของผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัส แยกตามประเภทของผู้ป่วย ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

15 สครCD 4 < 200CD 4 = 200-350CD 4 >350Grand Total กทม-134 สคร. 1--11 สคร. 22215 สคร. 3--88 สคร. 41143146 สคร. 51326 สคร. 6-246 สคร. 7421622 สคร. 8--11 สคร. 91-34 สคร. 10321217 สคร. 11--22 สคร. 122114 ยอดรวม241785126 ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส จำนวน 126 คน แยกตามค่า CD4 ในแต่ละพื้นที่

16 ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ NAPHA EXTENSION แยกตามช่วงระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ • <12 เดือน จำนวน 215คน • 12- 36 เดือน จำนวน 678คน • > 36 เดือนจำนวน 1,750คน รวม 2,643 คน


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของผู้ป่วยจำนวน ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์95 แรงงานข้ามชาติ2,223 กลุ่มชาติพันธุ์395 รวม2,713 ภาพรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google