งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คุณค่าของนักวิเคราะห์ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย Ravi Lonkani, Chiang Mai University Anya Khanthavit, Thammasat Uninversity Pornchai Chunahachinda,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คุณค่าของนักวิเคราะห์ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย Ravi Lonkani, Chiang Mai University Anya Khanthavit, Thammasat Uninversity Pornchai Chunahachinda,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คุณค่าของนักวิเคราะห์ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย Ravi Lonkani, Chiang Mai University Anya Khanthavit, Thammasat Uninversity Pornchai Chunahachinda, Thammasat Uninversity Salt Lake City: Friday 13th October, 2006

2 2 กิตติกรรมประกาศ  Thailand Research Fund.  Sungvien Indaravichai foundation.  Gady Jacoby Manitoaba University  The Stock Exchange of Thailand  The Security Analyst Association  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

3 3 แนวการนำเสนอ  Rationale & Objective  Literature Review  Data  Methodology & Results  Conclusion  Discussion

4 4 มูลเหตุของการทำวิจัย  ความสำคัญของ คำแนะนำ หลักทรัพย์ – เป็นข้อมูลที่สรุปได้ดีที่สุดแล้ว – เป็นข้อมูลที่มีการทำการบ้านมาเป็นอย่างดีโดย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  งานวิจัยในต่างประเทศล้วนแต่กล่าวว่าข้อมูล คำแนะนำการวิเคราะห์หลักทรัพย์นี้ เป็นข้อมูลที่มี ผลต่อตลาดทุน  ในประเทศไทย ยังไม่มีการวิจัย ในประเด็นนี้  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้นำเสนอการวิจัยในหัวข้อ ‘The Value of Analysts’ Recommendations ครั้งนี้

5 5 วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาเหตุการณ์  ทดสอบว่าข้อมูลคำแนะนำหลักทรัพย์นั้นมีคุณค่า ต่อนักลงทุนหรือไม่  ทดสอบว่าข้อมูลคำแนะนำหลักทรัพย์นั้นมีผลต่อ ตลาดทุนหรือไม่

6 6 งานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง  Analyst Coverage and recommendations –Womack(1996), Khantavit(1999), Barber et al.(2001), Desai et al.(2000), Jegadeesh et al. (2003) –Irvine(2003), Chan(2004)  Portfolio test on the value of recommendation –Barber et al.(2001), Jegadeesh and Kim (2003)  Analysts’ biases and characteristic –Michaely and Womack(1999), Kubik(2003), Cowen, Groysberg and Healy (2003) –Sorescu and Subrahyanam(2004) –Rajan and Servaes(1997) –Lai and Teo (2006), Chang and Seasholes(2003)

7 7 ความน่าสนใจของตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศไทย  ความหลากหลายของนักลงทุน (Heterogeneity of participants) –Heterogeneity of investors: significant individual investors relative to institution investors –Heterogeneity of analysts- foreign, local, institution  ข้อจำกัดการลงทุน (Constraint of trading activity) –short sell is limited  ‘high degree of asymmetric information among participants ’ (Kim et al. (2004)),  ‘high involvement of family owners’ (Wiwattanakantang (2000)).

8 8 สมมติฐานการทดสอบ  H1: ตลาดที่มีลักษณะของนักลงทุนรายย่อย อยู่มากนี้ ผลตอบแทนผิดปกติวันแรกของ การลงทุนจะมีนัยสำคัญในวันที่เผยแพร่ ข้อมูลคำแนะนำการวิเคราะห์หลักทรัพย์และ หลังจากวันที่ได้มีการเผยแพร่ไปแล้ว คำแนะนำดังกล่าวยังคงมีผลอยู่ต่อเนื่อง - herding.  H2: ผลตอบแทนผิดปกติจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ ประกาศอย่างเป็นทางการถ้าหากการ เปิดเผยข้อมูลคำแนะนำนั้นมีการรับรู้ก่อน  H3: ข้อจำกัดในเรื่องของ Short sale เป็น สาเหตุที่ทำให้ผลของคำแนะนำแต่ละ ประเภทมีคุณค่าได้ไม่เท่ากัน

9 9 ข้อมูลและที่มาของข้อมูล  Recommendation data are from I/B/E/S –Strong buy, buy, hold, underperform, sell  All relevant data are from DATASTREAM  Recommendation period: 1993 to 2002  11,461 recommendations which cover 269 firms.  (Table 1)

10 10 ข้อมูล

11 11 ข้อมูลคำแนะนำจำแนกตามกลุ่ม อุตสาหกรรม

12 12 คำแนะนำหลักทรัพย์ ภาพรวม

13 13 ผลตอบแทนผิดปกติจากการเปลี่ยน ประเภทคำแนะนำ  ดูตารางที่ 7 ประกอบ

14 14 วิธีการวิเคราะห์ Computed a consensus scores Form portfolios according to the consensus scores Observe return structure from each portfolio or transition of consensus score (see. Table 5, Table 6) (follow Barber et.al (2001)

15 15 โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำ โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำ

16 16 การทดสอบ : การศึกษาเหตุการณ์ และ ผลตอบแทน จากการลงทุน Event Study Approach Investment Approach Abnormal Returns CAPM Fama-French Model Market- adjusted Market and Risk Adjusted

17 17 ผลการทดสอบส่วน 1: การศึกษา เหตุการณ์ Market- Adjusted Return Market and Risk Adjustd Return

18 18 ก่อนเหตุการณ์ Market adjusted returns Market and Risk Adjustd Return

19 19 หลังเหตุการณ์ Market adjusted returns Market and Risk Adjustd Return

20 20 สรุปผลการทดสอบเหตุการณ์

21 21 แสดงผลตอบแทนสะสมเป็นรูปกราฟ

22 22 ผลการทดสอบที่สำคัญของส่วนที่ 1  ตลาดมีการตอบสนองที่สอดคล้องกับ คำแนะนำ  เช่นถ้ามีการปรับคำแนะนำขึ้น ตลาด ตอบสนองทางบวก ( ตาราง 7)  คำแนะนำที่มีผลต่อตลาดมากที่สุดและ เห็นเด่นชัดที่สุดคือ ‘strong buy ’ ซึ่งมีนัยสำคัญ ทุกตาราง ( ตาราง 8, 9)  ผลตอบแทนผิดปกติมีทั้งก่อนและหลัง การเผยแพร่ของคำแนะนำ สอดคล้อง กับสมมติฐานที่ตั้งไว้.

23 23 ผลตอบแทนการลงทุน :  เป็นการทดสอบโดยจัดกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio) ตามคำแนะนำของนักวิเคราะห์  วัดผลตอบแทนของรายวัน  ปรับ Port ทุกวัน  เปรียบเทียบกับผลตอบแทนตามทฤษฎี CAPM, FF

24 24 ผลการทดสอบผลตอบแทน Portfolio จัด ตามคำแนะนำ ผลการทดสอบผลตอบแทน Portfolio จัด ตามคำแนะนำ

25 25 ผลการทดสอบผลตอบแทน Portfolio จัดตาม คำแนะนำ

26 26 ผลทดสอบมูลค่าการซื้อขาย

27 27 สรุปผลจากงานวิจัยนี้  เห็นได้ชัดว่า คำแนะนำที่เป็น ‘strong buy’ recommendations เป็นคำแนะนำที่ทำให้ผู้ ลงทุนได้ผลตอบแทนเกินปกติ  ตอบได้เลยว่า ใช่แล้ว ! คำแนะนำที่ นักวิเคราะห์วิเคราะห์และเผยแพร่ให้กับนัก ลงทุนนั้นมี ‘ คุณค่า ’ ต่อตลาด  มีการรับรู้ข้อมูลก่อนเผยแพร่  คุณค่าของคำแนะนำในการวิเคราะห์จะไม่ ค่อยเห็นได้ชัดในกรณีคำแนะนำที่มีทิศทาง ลบ เพราะ ----

28 28 สรุปผลจากงานวิจัยนี้  หลังจากที่ได้เผยแพร่คำแนะนำออกไป แล้วยังคงพบว่าผลตอบแทนนั้นมีการ ปรับตัวที่มีนัยสำคัญอยู่ด้วย แต่ข้อสรุป ในจุดนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นการ herding หรือไม่เนื่องจากค่ามัธยฐานไม่ สอดคล้องกับค่าเฉลี่ย

29 29 เอางานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างไร – เราเดินมาถูกในเรื่องนโยบายการพัฒนา นักวิเคราะห์ด้วยการสร้างคุณภาพให้กับ นักวิเคราะห์ – นักวิเคราะห์ต้องระวังมากขึ้นในการเขียน บทวิเคราะห์เพราะถือเป็นข้อมูลสำคัญต่อ ตลาด – นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับบท วิเคราะห์หลักทรัพย์มากขึ้นเพราะเป็น ข้อมูลที่พิสูจน์แล้วว่ามี ‘ คุณค่า ’  คำแนะนำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มี คุณค่า มากสุด คือ Strong Buy

30 30 ข้อจำกัด  ด้วยข้อจำกัดของข้อมูล นักวิเคราะห์ใน ฐานข้อมูลนี้ส่วนใหญ่เป็นนักวิเคราะห์ ต่างประเทศ มีนักวิเคราะห์ส่วนน้อยที่มาจาก บริษัทหลักทรัพย์ไทย  อย่าลืมว่า ค่าที่เห็นนั้นเป็นค่าเฉลี่ย ดังนั้น อาจ มีบางบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่เคย วิเคราะห์ได้ถูกต้องเลยก็ได้

31 31 ขอบคุณครับ Q & A


ดาวน์โหลด ppt 1 คุณค่าของนักวิเคราะห์ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย Ravi Lonkani, Chiang Mai University Anya Khanthavit, Thammasat Uninversity Pornchai Chunahachinda,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google