งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแนะนำการออกกำลังกายใน ภาวะความดันโลหิตสูง ผศ. นพ. วิศาล คันธารัตนกุล หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแนะนำการออกกำลังกายใน ภาวะความดันโลหิตสูง ผศ. นพ. วิศาล คันธารัตนกุล หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแนะนำการออกกำลังกายใน ภาวะความดันโลหิตสูง ผศ. นพ. วิศาล คันธารัตนกุล หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี

2 การออกกำลังกายในผู้ป่วย ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิต Systolic Diastolic ม. ม. ปรอท ม. ม. ปรอท ปกติ < 130 < 85 สูงกว่าปกติ 130-139 85-89 ความดันโลหิตสูง ระยะที่ 1 140-159 90-99 ระยะที่ 2 160-179 100-109 ระยะที่ 3 180-209 110-119 ระยะที่ 4 > 210 > 120

3 การรักษาในภาวะความดัน โลหิตสูง • ความดันสูงกว่าปกติ : การปรับเปลี่ยน การดำรงชีวิตคือ อาหาร คุมน้ำหนัก และ ออกกำลังกาย • ความดันระยะที่ 1: ใช้การปรับเปลี่ยน การดำรงชีวิตดู 3-6 เดือน ก่อนเริ่มใช้ยา • ความดันระยะที่ 2: ใช้การปรับเปลี่ยน การดำรงชีวิต ได้หากไม่มีปัจจัยเสี่ยง อื่นๆ • ความดันระยะที่ 3 และ 4: จะต้องใช้ยา ควบคุมความดันก่อนออกกำลังกาย จริงจัง

4 ภาวะความดันโลหิตสูง • เป็นความเสี่ยงต่อ – โรคหลอดเลือดหัวใจ – โรคหลอดเลือดสมอง – ภาวะทางไต • หัวใจโตและหัวใจวาย • หญิงสูงอายุเสี่ยงมากกว่าชาย 2 เท่า • ไม่มีอาการ • การควบคุมมีประโยชน์มากใน ผู้สูงอายุ

5 Estimate risk factor-disease relationships (BP & IHD) RR [ UL LL ] 30-441.922.381.54 45-591.671.751.56 60-691.331.391.27 70-791.251.321.19 80+1.061.140.99 Age Groups

6 Estimate risk factor-disease relationships (BP & STROKE) RR UL LL 30-442.382.632.13 45-592.002.041.92 60-691.561.611.52 70-791.371.431.32 80+1.201.281.14 Age Groups

7

8 ภาวะความดันโลหิตสูง • ปัจจัยเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง – ความอ้วน – การกินเกลือมาก – การไม่ค่อยมีกิจกรรมทางกาย – การดื่มของมีนเมา – การทำงานที่ผิดปกติของอินซูลิน ( มีความ ต้านทานเพิ่มขึ้น ) • มีผลต่อการเก็บโซเดียมที่ไต • มีผลต่อการหลั่งอดรีนาลีน • เพิ่ม tissue growth factor ทำให้เกิดการเก็บ เกลือในเซลล์

9 การตอบสนองของร่างกาย ต่อการออกกำลังกาย • เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ • เพิ่มปริมาณเลือดจากหัวใจ • เพิ่มความดันซิสโตลิก โดยค่าไดแอสโต ลิกไม่ปป. หรือคงที่ โดยทั่วไปจะเพิ่ม ประมาณ 180-210/60-85 ม. ม. ปรอท สูงมากขึ้นในผู้ที่เป็นความดันและยัง ไม่ได้ยา • ออกกำลังกายแล้วความดันเพิ่มมาก เช่น 230-100 – มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตใน อนาคต – มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ในอนาคต

10 ผลของการออกกำลังกายใน ภาวะความดันโลหิตสูง • การลดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ – จากการลดชีพจรในขณะทำงานหนี่งๆ – การปรับตัวรับความดันในร่างกาย (baroreceptor) • การลดความดันรวมของส่วนปลาย • การลดระดับสารเรนิน และอดรีนาลีน • ควบคุมและปรับระดับอินซูลินในเลือดให้ เหมาะสม • ? การลดลงของระดับไขมันที่สะสมใน ร่างกาย โดยเฉพาะที่พุง • ????? การลดลงของน้ำหนัก

11 ผลของการออกกำลังกายใน ภาวะความดันโลหิตสูง • ผลของการออกกำลังกายต่อการควบคุม ความดัน – Meta-analysis • มีการลดลงของค่าซิสโตลิก 10.8 ม. ม. ปรอท • มีการลดลงของค่าไดแอสโตลิก 8.2 ม. ม. ปรอท – หลายการศึกษาไม่พบว่าช่วยในการควบคุม ความดัน – ความดันโลหิตสูงบางกลุ่ม เช่น อ้วน จะเกิด ประโยชน์ คำแนะนำถือเป็นส่วนเสริมในการควบคุม ความดันโลหิตร่วมกับการปรับอาหาร

12 ภาวะความดันโลหิตสูง • ข้อควรระวังในการลดอัตราเสี่ยงต่อภาวะ หลอดเลือดหัวใจและสมอง – ควรติดตามผลความดันโลหิตอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะรายที่ได้รับยา – ไม่ควรให้ความดันโลหิตต่ำไป หรือสูงไป – ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอด เลือดหัวใจอื่นๆ – ชนิดของยาลดความดันโลหิตทมี ความสำคัญมาก • ยาขับปัสสาวาะ • ยาต้านเบต้า

13 การปฏิบัติตัวในภาวะความดัน โลหิตสูง • ลดน้ำหนักหากอ้วน • ลดการดื่มของมีนเมาน้อยกว่า 1 เสิร์ฟต่อ วัน • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ • ลดการกินเกลือลดให้น้อยกว่า 5 กรัมต่อ วัน • กินอาหารที่มีโปตัสเซี่ยม แคลเซี่ยมและ แมกนีเซี่ยม ให้เพียงพอ • หยุดสูบบุหรี่ • ควบคุมระดับไขมันในเลือด

14 การออกกำลังกายในภาวะ ความดันโลหิตสูง • ความดันโลหิตมากกว่า 180/110 ปรอท ต้องได้ยาก่อน • อายุ มากกว่า 40 ในชาย 50 ในหญิง หากมีประวัติความเสี่ยงต่อโรคหัวใจอื่นๆ ก่อนออกกำลังกายอย่างค่อนข้างหนัก แนะนำให้พบแพทย์ และตรวจประเมิน สมรรถภาพหัวใจก่อน • ไม่ควรออกกำลังด้วยการเกร็งหรือท่า อะไรที่ต้องมีการเกร็งค้างมาก • การออกกำลังกายด้วยมือ และกำแน่น อาจทำให้ความดันโลหิตและชีพจรขึ้นสูง กว่าขาและแบบเคลื่อนไหว

15 การออกกำลังกายในภาวะ ความดันโลหิตสูง • ไม่ควรออกกำลังกาย ถ้าความดัน > 200/115 ม. ม. ปรอท • ยาด้านเบต้า จะทำให้ผู้ป่วยความดัน โลหิตออกกำลังกายได้น้อยลง หากไม่มี ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย ( ชีพจรจะไม่ เพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณเลือด ) • ยาความดันที่เหลือตัวอื่นๆ อาจจะทำให้มี ความดันโลหิตต่ำหลังออกกำลังกาย

16

17

18 Earthquake struck LA area at 4:31 am. Jan 17; 1994 Leor J et al. N Engl J Med 1996; 334: 413-9

19 Stress & CHD: psychosocial risk factors National Heart Foundation of Australia. Bunker SJ. MJA 2003; 178: 272-76 United States Preventive Service Task Force rating of evidence: A: good evidence of support (good quality positive reviews over null reviews) B: fair evidence of support (number of such reviews was small) C: poor evidence support (no clear preponderance of either positive or negative reviews

20 • ซึมเศร้า • ความโดดเดี่ยว • วิบัติภัย • วิบัติชีวิต • โมหะ / โทสะ • ลักษณะงาน • ความกังวล • ความกลัว


ดาวน์โหลด ppt การแนะนำการออกกำลังกายใน ภาวะความดันโลหิตสูง ผศ. นพ. วิศาล คันธารัตนกุล หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google