งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านการประกันภัย วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมไอยรา ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านการประกันภัย วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมไอยรา ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านการประกันภัย วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมไอยรา ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce

2 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce กรอบการนำเสนอ สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจประกันภัยไทย กรอบแผนแม่บท โครงการสำคัญ 2

3 3

4 บริษัทที่ประกอบธุรกิจ จดทะเบียนใน ประเทศ สาขาบริษัท ต่างประเทศ รวม ประกันชีวิต23124 ประกันวินาศภัย64569 ประกันสุขภาพ5-5 ประกันภัยต่อ - ชีวิต1-1 - วินาศภัย1-1 รวม946100 จำนวนบริษัทประกันภัยในประเทศไทย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 4

5 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2548 รวม1295034013004121,745จำนวนสาขาบริษัทประกันภัยในประเทศไทย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 5

6 ตัวแทน : 303,374 ราย นายหน้า : 25,318 ราย • บุคคลธรรมดา : 24,765 ราย • นิติบุคคล : 553 ราย ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2549 จำนวนคนกลางประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 6

7 13 ธนาคาร ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด ธนาคารนคร หลวงไทย จำกัด ธนาคารธนชาติ จำกัด ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด ธนาคารทหาร ไทย จำกัด ธนาคารกสิกร ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทย ธนาคาร จำกัด ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อราย ย่อย จำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2549 จำนวนธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 7

8 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ล้านบาท แบ่งเป็น 256,612 ธุรกิจประกันวินาศภัย 88,833 ล้านบาท : 35% ธุรกิจประกันชีวิต 167,779 ล้านบาท : 65% ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2548 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 8

9 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจ ปี พ.ศ. 2545-2549 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce * เป็นตัวเลขโดยประมาณการ 9

10 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจ ปี พ.ศ. 2545-2549 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce ปี เบี้ยประกันภัย (ชีวิต+วินาศภัย) เบี้ยประกันชีวิตเบี้ยประกันวินาศภัย จำนวนเพิ่ม(ลด)%จำนวน เพิ่ม(ลด)% จำนวน เพิ่ม(ลด)% 2545 178,14519.27115,51822.4162,62713.87 2546 204,51514.80133,35515.4471,16013.63 2547 230,60212.76151,31313.4779,28911.42 2548 256,61211.28167,77910.8888,83312.04 2549* 284,05010.69184,55710.0099,49312.00 * เป็นตัวเลขโดยประมาณการ 1010

11 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce Growth Rate เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจ 11

12 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce ส่วนแบ่งตลาดตามประเภทการประกันชีวิต ระหว่าง มกราคม-ธันวาคม 2548 เบี้ยประกันชีวิต ล้านบาท167,779 145,747 ล้านบาท 8,448 ล้านบาท 13,584 ล้านบาท 12

13 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce ส่วนแบ่งตลาดตามประเภทการประกันวินาศภัย ระหว่าง มกราคม-ธันวาคม 2548 52,590 ล้านบาท 24,710 ล้านบาท 7,744 ล้านบาท 3,789 ล้านบาท เบี้ยประกันวินาศภัย ล้านบาท88,833 13

14 ชีวิตวินาศภัยรวม สินทรัพย์ 618,210142,293760,503 หนี้สิน 522,45081,985604,435 เงินกองทุน 95,76060,308156,068 หน่วย : ล้านบาท ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2548 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce ฐานะการเงินของธุรกิจประกันภัย 14

15 สัดส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต สินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด ล้านบาท578,160 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2548 หน่วย : ล้านบาท กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce พันธบัตร : 354,872 (61.38%) ตั๋วสัญญาใช้เงิน : 58,319 (10.09%) เงินให้กู้ยืม : 50,442 (8.72%) หุ้นทุน : 47,299 (8.18%) หุ้นกู้ - หุ้นกู้แปลงสภาพ : 44,299 (7.78%) เงินฝากประจำ : 11,753 (2.03%) หน่วยลงทุน : 8,386 (1.45%) อื่นๆ : 1,468 (0.25%) ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ : 349 (0.06%) ตั๋วเงินคงคลัง : 273 (0.05%) 15

16 สินทรัพย์ลงทุนทั้งหมดล้านบาท85,663 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2548 หน่วย : ล้านบาท กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce สัดส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย พันธบัตร : 13,223 (15.44%) ตั๋วสัญญาใช้เงิน : 7,355 (8.59%) เงินให้กู้ยืม : 4,121 (4.81%) หุ้นทุน : 27,079 (31.61%) หุ้นกู้ - หุ้นกู้แปลงสภาพ : 7,973 (9.31%) เงินฝากประจำ : 13,339 (15.57%) หน่วยลงทุน : 8,094 (9.45%) อื่นๆ : 683 (0.80%) ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ : 100 (0.12%) ตั๋วเงินคงคลัง : 3,696 (4.31%) 16

17 THAILAND Insurance Penetration กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce LifeNon-lifeTotal UK8.923.6812.60 Switzerland6.735.0211.75 Japan8.262.2510.51 France6.383.149.52 USA4.225.149.36 Australia4.173.858.02 World Avg4.553.437.99 Singapore6.021.487.50 Asia Avg5.581.797.37 Germany3.113.866.97 Malaysia3.521.885.40 Thailand1.941.583.52 PR China2.211.053.26 India2.530.653.17 Vietnam1.350.682.02 Philippines0.910.591.49 Indonesia0.630.681.31 premiums in % of GDP in 2004 17

18 Thailand Insurance Penetration กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 18

19 Insurance Density LifeNon-lifeTotal Switzerland 3,275.10 2,441.20 5,716.40 UK 3,190.40 1,318.00 4,508.40 Japan 3,044.00 830.80 3,874.80 USA 1,692.50 2,062.60 3,755.10 France 2,150.20 1,057.70 3,207.90 Australia 1,285.10 1,186.30 2,471.40 Germany 1,021.30 1,265.30 2,286.60 Singapore 1,483.90 365.50 1,849.30 World Avg 291.50 220.00 511.50 Malaysia 167.30 89.30 256.50 Asia Avg 147.20 47.10 194.30 Thailand 50.80 41.40 92.10 PR China 27.30 12.90 40.20 India 15.70 4.00 19.70 Philippines 9.40 6.10 15.60 Indonesia 7.50 8.10 15.50 Vietnam 7.30 3.70 11.00 THAILAND premiums per capita in USD in 2004 19

20 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 2020

21 ประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย Globalization Technology Change Demographic Change ทิศทางการพัฒนา ธุรกิจประกันภัย Consumer Behavior Change กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 21

22 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce โลกาภิวัตน์ / โลกยุคไร้พรมแดน การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของมนุษย์ (Free Flow of Human) ทุกประเทศต้องรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนไหวอย่างเสรี ใน 4 ด้าน คือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน (Free Flow of Fund) การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีขององค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ เทคโนโลยี (Free Flow of Knowledge, Information and Technology) การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าและบริการ (Free Flow of Goods and Services) 22

23 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce พัฒนา ธุรกิจประกันภัย การเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนา ธุรกิจประกันภัยกับเป้าหมายการ พัฒนาประเทศ การกำหนดช่องทาง ขั้นตอนและ กลไกที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการคุ้มครองประชาชน / ผู้เอา ประกันภัย การวางกลยุทธ์ในการเจรจาข้อตกลง การเปิดเสรีการค้าและการบริการด้าน ประกันภัยในการเจรจาระหว่างประเทศ การสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ กติกา หลักเกณฑ์ การแข่งขันเสรี การพัฒนายกระดับธุรกิจ ประกันภัยไทยสู่มาตรฐานสากล /ธรรมาภิบาล การวางรากฐานการพัฒนา อุตสาหกรรมประกันภัยในระยะยาว การแก้ไขปัญหาอุปสรรค พื้นฐานของธุรกิจประกันภัย การเสริมสร้างความรู้และ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญ/ใช้ประโยชน์จาก ระบบประกันภัย ประเด็นสำคัญที่ได้พิจารณาในการจัดทำแผนแม่บทฯ 23

24 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนแม่บทฯ เพื่อกำหนดแนวทางหลัก กรอบ และทิศทางในการกำกับดูแลและ ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยของประเทศ เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาอื่นๆ มองภาพ การกำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาฯ ไปในทิศทางเดียวกัน เตรียมการล่วงหน้าได้สอดคล้องกัน เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล/ส่งเสริมพัฒนาฯ ที่มี ประสิทธิภาพ โดยพาะในช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเปิดเสรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามระเมินผล / การปรับทิศทางการ กำกับดูแล/ ส่งเสริมพัฒนาฯ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 24

25 25

26 วิสัยทัศน์ (Vision) กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce “ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทนำในการพัฒนา สร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคม ของประเทศ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนในทุกระดับ” 26

27 พันธกิจ (Mission) พัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ พร้อมแข่งขัน มีการบริหารจัดการ และการให้บริการที่มี คุณภาพประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่เชื่อมั่น ไว้วางใจของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมี บทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศและ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สร้างความเข้มแข็ง และพิทักษ์ ผลประโยชน์ของประชาชน ผู้บริโภค ผู้มีสิทธิประโยชน์ตาม สัญญาประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce รัฐ เอกชน 27

28 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce เป้าประสงค์ (Goals) บริษัทประกันภัยมีความ มั่นคงเข้มแข็งทางการเงิน มีการดำเนินการอย่างมี คุณภาพ มาตรฐาน มีขีด ความสามารถพร้อมแข่งขัน และ เป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจ ของประชาชน ประชาขน มีความรู้ความ เข้าใจ ตระหนักถึง ความสำคัญ ของระบบ ประกันภัย มีการทำประกันภัย มากขึ้นและ ได้รับสิทธิประโยชน์ จาก ระบบประกันภัยครบถ้วน รวดเร็ว เป็นธรรม มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน กลไก การตลาด กฎเกณฑ์กติกา และ บรรยากาศ ที่เอื้ออำนวยให้ ธุรกิจ ประกันภัยสามารถ แข่งขันกัน พัฒนาศักยภาพคุณภาพการ ดำเนินการและการบริหารจัดการ ได้ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการผูกขาด องค์กรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ มีความอิสระ มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มีบุคลากรที่มีความรอบรู้ มีทักษะ เชี่ยวชาญ ทันโลก ทันสมัย มีขีด สมรรถนะ(Competency) ที่ดีพร้อม ผลักดันยุทธศาสตร์ 28 ธุรกิจประกันภัยมีบทบาท ในการ สร้างเสริม ความแข็งแกร่ง ให้ระบบ เศรษฐกิจสังคมของประเทศ และยกระดับ คุณภาพชีวิต ที่ดี ของประชาชนมากขึ้น

29 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) การเสริมสร้าง ประสิทธิภาพและ มาตรฐานของบริษัท ประกันภัย การส่งเสริมบทบาท ธุรกิจประกันภัยในการ ให้บริการและการมีส่วน ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ การ เสริมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจและเพิ่ม ประสิทธิภาพการคุ้มครอง ประชาชนและผู้มีสิทธิ ประโยชน์ตามสัญญา ประกันภัย การสนับสนุนและ อำนวยความสะดวก ของภาครัฐให้กับ ภาคธุรกิจ ประกันภัย การปฏิรูปองค์กร กำกับดูแลให้มี ความเป็นเลิศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 1 5 4 3 2 29

30 กลยุทธ์หลัก (Strategies) กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce กรอบแผนแม่บทการพัฒนาการประกันภัยเสริมสร้างความมั่นคงของบริษัทฯ เพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ในการดำเนินงาน เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัทประกันภัย การเสริมสร้างประสิทธิภาพและมาตรฐานของ บริษัทประกันภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 30

31 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce กรอบแผนแม่บทการพัฒนาการประกันภัย กลยุทธ์หลัก (Strategies) ส่งเสริมการออมระยะยาวของประชาชน ในทุกระดับและทุกช่วงวัยด้วยระบบประกันภัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้อง กับสภาพความเสี่ยงภัย และความต้องการ ของประชาชน/รองรับ Aging Society พัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ประกันภัย การสร้างมูลค่า(Value Creation) ใน ห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) ของระบบ เศรษฐกิจของประเทศ การส่งเสริมบทบาทธุรกิจประกันภัยในการให้บริการและ การมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 31

32 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce กรอบแผนแม่บทการพัฒนาการประกันภัย กลยุทธ์หลัก (Strategies) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน พัฒนากลไกและมาตรการในการคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย พัฒนาคุณภาพ จรรยาบรรณ ตัวแทน/ นายหน้าฯ และพนักงานสินไหมทดแทน เสริมสร้างยกระดับธรรมาภิบาลของ ธุรกิจประกันภัย (ด้านการดูแลผู้บริโภค) พัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของ ธุรกิจประกันภัย การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพ การคุ้มครองประชาชนและผู้มีสิทธิประโยชน์ตาม สัญญาประกันภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 32

33 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce กรอบแผนแม่บทการพัฒนาการประกันภัย กลยุทธ์หลัก (Strategies) การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกของภาครัฐ ให้กับภาคธุรกิจประกันภัย สนับสนุน/ส่งเสริม/ให้ธุรกิจมีบทบาทเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชน/ธุรกิจการค้า การลงทุนต่างๆ ซื้อกรมธรรม์ฯ ที่สอดคล้อง กับสภาพความเสี่ยงภัย และความจำเป็น พัฒนาระบบฐาน ข้อมูลกลางด้าน การประกันภัย ส่งเสริมบทบาทของสมาคมและสถาบัน สร้างความเป็นธรรม และมาตรการจูงใจ ด้านภาษี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 33

34 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce กรอบแผนแม่บทการพัฒนาการประกันภัย กลยุทธ์หลัก (Strategies) การปฎิรูปองค์กรกำกับดูแลให้มี ความเป็นเลิศ ปรับโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงเครื่องมือในการกำกับดูแลให้เป็น มาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ/ทักษะเชี่ยวชาญ พัฒนา/นำระบบ ICT ที่ทันสมัยมาใช้ใน การปฏิบัติงาน/ให้บริการ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ให้กระชับ โปร่งใส ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านประกันภัย ส่งเสริมความร่วมมือด้านการประกันภัย ระหว่างประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 34

35 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce กรอบแผนแม่บทการพัฒนาการประกันภัย การเสริมสร้าง ประสิทธิภาพและ มาตรฐานของบริษัท ประกันภัย การส่งเสริมบทบาท ธุรกิจประกันภัยในการ ให้บริการ และการมีส่วน ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิ่ม ประสิทธิภาพการ คุ้มครองประชาชน และผ็มีสิทธิประโยชน์ ตามสัญญาประกันภัย การสนับสนุนและ อำนวยความสะดวก ของภาครัฐให้กับ ภาคธุรกิจประกันภัย การปฎิรูปองค์กร กำกับดูแลให้มี ความเป็นเลิศ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เสริมสร้างความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการ ดำเนินงาน เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อ บริษัทประกันภัย การสร้างมูลค่าในห่วงโซ่ คุณค่าของระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ให้สอดคล้องกับสภาพความ เสี่ยงภัย และความต้องการ ของประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ตลาดทุน พัฒนาและเพิ่มช่องทางการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจให้ประชาชน พัฒนากลไกและมาตรการ ในการคุ้มครอง พัฒนาคุณภาพตัวแทน/ นายหน้าฯและพนักงาน สินไหมทดแทน เสริมสร้างยกระดับธรรมา- ภิบาลของธุรกิจประกันภัย พัฒนายกระดับมาตรฐาน การให้บริการของธุรกิจ ประกันภัย สนับสนุน/ส่งเสริม/ ให้ธุรกิจมีบทบาท เพิ่มขึ้น ให้ประชาชนซื้อ กรมธรรม์ที่สอด คล้อง กับความเสี่ยงภัย พัฒนาระบบฐาน ข้อมูลกลางด้านการ ประกันภัย ส่งเสริมบทบาทของ สมาคมและสถาบัน สร้างความเป็มธรรม และมาตรการจูงใจ ด้านภาษี ปรับโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงเครื่องมือในการ กำกับดูแลให้เป็น มาตรฐานสากล ปรับปรุงกระบวนการ ปฏิบัติงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือด้านการ ประกันภัย ส่งเสริมการออมระยะยาว ของประชาชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาประสิทธิภาพระบบ ฐานข้อมูลและการ เชื่อมโยงเครือข่าบ ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทนำในการพัฒนา สร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกระดับ วิสัยทัศน์ (VISION) 35

36 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) โครงการสำคัญ (Key Initiatives) Complaint Unit Complaint Unit Insurance Dispute Resolution Org. Insurance Dispute Resolution Org. Policyholder Protection Fund Policyholder Protection Fund โครงการยุวชน ประกันภัย Product Summary & Benefit Illustration Product Summary & Benefit Illustration Committee of Efficient Distribution of Life Insurance Committee of Efficient Distribution of Life Insurance ใบอนุญาตพนักงาน สินไหมทดแทน ใบอนุญาตพนักงาน สินไหมทดแทน กรอบแผนแม่บทการพัฒนาการประกันภัย การเสริมสร้าประสิทธิภาพ และมาตรฐานของ บริษัทประกันภัย การเสริมสร้าประสิทธิภาพ และมาตรฐานของ บริษัทประกันภัย การส่งเสริมบทบาทธุรกิจ ประกันภัยในการให้บริการ และการมีส่วนร่วมพัฒนา เศรษฐกิจสังคมของประเทศ การส่งเสริมบทบาทธุรกิจ ประกันภัยในการให้บริการ และการมีส่วนร่วมพัฒนา เศรษฐกิจสังคมของประเทศ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการ คุ้มครองประชาชนและผ็มีสิทธิ ประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการ คุ้มครองประชาชนและผ็มีสิทธิ ประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย การสนับสนุนและอำนวย ความสะดวกของภาครัฐ ให้กับภาคธุรกิจประกันภัย การสนับสนุนและอำนวย ความสะดวกของภาครัฐ ให้กับภาคธุรกิจประกันภัย การปฎิรูปองค์กรกำกับ ดูแลให้มีความเป็นเลิศ การปฎิรูปองค์กรกำกับ ดูแลให้มีความเป็นเลิศ Product Innovation Product Innovation Distribution Channel Distribution Channel พัฒนาบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพ ส่งเสริม R&D ด้านประกันภัย ปรับรูปแบบองค์กร กำกับดูแลเป็น องค์กรอิสระแบบ เดียวกับ กลต. Professionalism Professionalism Good Governance Good Governance กำหนดให้บริษัท ประกันภัยเป็น บริษัทมหาชน Risk-Based Capital & Risk-Based Supervision Risk-Based Capital & Risk-Based Supervision กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce Insurance Database & Networking Insurance Database & Networking Self Regulation Self Regulation The Insurance of premium Rating Bureau The Insurance of premium Rating Bureau สนับสนุนให้มี สถาบันการศึกษา หลักในการพัฒนา บุคลากรประกันภัย จัดตั้งกองทุน R&D 36

37 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริม/จัดตั้งสถาบันการศึกษาหลักด้านประกันภัย/ พัฒนาบทบาท TII  ส่งเสริม/จัดตั้งสถาบันการศึกษาหลักด้านประกันภัย/ พัฒนาบทบาท TII  จัดตั้ง “สภาธุรกิจประกันภัยไทย”  จัดตั้ง “สภาธุรกิจประกันภัยไทย”  Formal Certification Requirement  Formal Certification Requirement  Code of Best Practice  Code of Best Practice  Credit Rating  Credit Rating โครงการสำคัญ (Key Initiatives) Professionalism Professionalism Good Governance Good Governance กำหนดให้บริษัทประกันภัยเป็นบริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทประกันภัยเป็นบริษัทมหาชน Risk-Based Capital & Risk-Based Supervision Risk-Based Capital & Risk-Based Supervision 37

38 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการสำคัญ (Key Initiatives) Product Innovation Product Innovation Distribution Channel Distribution Channel  Micro Insurance  Micro Insurance  กรมธรรม์ฯ สำหรับผู้สูงอายุ  กรมธรรม์ฯ สำหรับผู้สูงอายุ  Internet  Internet  Bancassurance  Bancassurance  Convenience Store  Convenience Store  กรมธรรม์ฯ ลูกกตัญญู  กรมธรรม์ฯ ลูกกตัญญู  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย  Long Term Saving Product  Long Term Saving Product  กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อเกษตรกรรม  กรมธรรม์ประกันภัยเอื้ออาทร 38

39 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการยุวชนประกันภัย โครงการยุวชนประกันภัย Policyholder Protection Fund Policyholder Protection Fund Committee on Efficient Distribution of Life Insurance (CEDLI) Committee on Efficient Distribution of Life Insurance (CEDLI) Complaint Unit Complaint Unit Insurance Dispute Resolution Organization (IDRO) Insurance Dispute Resolution Organization (IDRO) Product Summary and Benefit Illustration Product Summary and Benefit Illustration ใบอนุญาตพนักงานสินไหมทดแทน ใบอนุญาตพนักงานสินไหมทดแทน โครงการสำคัญ (Key Initiatives) 39

40 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา Insurance Database & Network พัฒนา Insurance Database & Network ส่งเสริม Self Regulation ของภาคเอกชน ส่งเสริม Self Regulation ของภาคเอกชน สนุบสุนนบทบาทของ “The Insurance Premium Rating Bureau” สนุบสุนนบทบาทของ “The Insurance Premium Rating Bureau” สนุบสนุน/ผลักดันให้มีสถาบันการศึกษาหลัก ในการพัฒนาบุคลากรประกันภัย สนุบสนุน/ผลักดันให้มีสถาบันการศึกษาหลัก ในการพัฒนาบุคลากรประกันภัย โครงการสำคัญ (Key Initiatives)  สนับสนุนการจัดตั้ง “สภาธุรกิจประกันภัยไทย”  สนับสนุนการจัดตั้ง “สภาธุรกิจประกันภัยไทย”  ส่งเสริมบทบาทของสมาคมฯ (5สมาคม)  ส่งเสริมบทบาทของสมาคมฯ (5สมาคม) ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน R&D ด้านประกันภัย ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน R&D ด้านประกันภัย 40

41 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับรูปแบบองค์กรกำกับดูแลเป็นองค์กรอิสระ (แบบเดียวกับ กลต.) ปรับรูปแบบองค์กรกำกับดูแลเป็นองค์กรอิสระ (แบบเดียวกับ กลต.) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ/ทักษะเชี่ยวชาญ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ/ทักษะเชี่ยวชาญ ส่งเสริม R&D ด้านประกันภัย ส่งเสริม R&D ด้านประกันภัย  Strategic Human Resource Management Plan  Strategic Human Resource Management Plan  Talent Management / Fast Track System  Talent Management / Fast Track System  Knowledge Management/ Learning Organization  Knowledge Management/ Learning Organization โครงการสำคัญ (Key Initiatives) 41

42


ดาวน์โหลด ppt ด้านการประกันภัย วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมไอยรา ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google