งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการนำเสนอการจัดทำแผนแม่บท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการนำเสนอการจัดทำแผนแม่บท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการนำเสนอการจัดทำแผนแม่บท
ด้านการประกันภัย วันที่ พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมไอยรา ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce

2 กรอบการนำเสนอ กรอบแผนแม่บท โครงการสำคัญ
สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจประกันภัยไทย กรอบแผนแม่บท โครงการสำคัญ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 2

3 ภาพรวมการประกันภัย ของประเทศไทย 3

4 จำนวนบริษัทประกันภัยในประเทศไทย
บริษัทที่ประกอบธุรกิจ จดทะเบียนในประเทศ สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม ประกันชีวิต 23 1 24 ประกันวินาศภัย 64 5 69 ประกันสุขภาพ - ประกันภัยต่อ - ชีวิต - วินาศภัย 94 6 100 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 4

5 จำนวนสาขาบริษัทประกันภัยในประเทศไทย
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2548 รวม 129 503 401 300 412 1,745 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 5

6 จำนวนคนกลางประกันภัย
นายหน้า : 25,318 ราย บุคคลธรรมดา : 24,765 ราย นิติบุคคล : ราย ตัวแทน : 303,374 ราย ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2549 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 6

7 จำนวนธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2549 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 7

8 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
256,612 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ล้านบาท แบ่งเป็น ธุรกิจประกันวินาศภัย 88,833 ล้านบาท : 35% ธุรกิจประกันชีวิต 167,779 ล้านบาท : 65% ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2548 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 8

9 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจ ปี พ.ศ. 2545-2549
ล้านบาท * เป็นตัวเลขโดยประมาณการ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 9

10 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจ ปี พ.ศ. 2545-2549
(ชีวิต+วินาศภัย) เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันวินาศภัย จำนวน เพิ่ม(ลด)% 2545 178,145 19.27 115,518 22.41 62,627 13.87 2546 204,515 14.80 133,355 15.44 71,160 13.63 2547 230,602 12.76 151,313 13.47 79,289 11.42 2548 256,612 11.28 167,779 10.88 88,833 12.04 2549* 284,050 10.69 184,557 10.00 99,493 12.00 * เป็นตัวเลขโดยประมาณการ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 10

11 Growth Rate เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจ
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 11

12 ส่วนแบ่งตลาดตามประเภทการประกันชีวิต
เบี้ยประกันชีวิต ล้านบาท 167,779 13,584 ล้านบาท 8,448 ล้านบาท 145,747 ล้านบาท ระหว่าง มกราคม-ธันวาคม 2548 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 12

13 ส่วนแบ่งตลาดตามประเภทการประกันวินาศภัย
เบี้ยประกันวินาศภัย ล้านบาท 88,833 7,744 ล้านบาท 3,789 ล้านบาท 24,710 ล้านบาท 52,590 ล้านบาท ระหว่าง มกราคม-ธันวาคม 2548 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 13

14 ฐานะการเงินของธุรกิจประกันภัย
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2548 หน่วย : ล้านบาท ชีวิต วินาศภัย รวม สินทรัพย์ 618,210 142,293 760,503 หนี้สิน 522,450 81,985 604,435 เงินกองทุน 95,760 60,308 156,068 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 14

15 สัดส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต
สินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด ล้านบาท 578,160 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2548 หน่วย : ล้านบาท พันธบัตร : 354,872 (61.38%) ตั๋วสัญญาใช้เงิน : 58,319 (10.09%) เงินให้กู้ยืม : 50,442 (8.72%) หุ้นทุน : 47,299 (8.18%) หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภาพ : 44,299 (7.78%) เงินฝากประจำ : 11,753 (2.03%) หน่วยลงทุน : 8,386 (1.45%) อื่นๆ : 1,468 (0.25%) ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ : 349 (0.06%) ตั๋วเงินคงคลัง : 273 (0.05%) กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 15

16 สัดส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย
สินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด ล้านบาท 85,663 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2548 หน่วย : ล้านบาท พันธบัตร : 13,223 (15.44%) ตั๋วสัญญาใช้เงิน : 7,355 (8.59%) เงินให้กู้ยืม : 4,121 (4.81%) หุ้นทุน : 27,079 (31.61%) หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภาพ : 7,973 (9.31%) เงินฝากประจำ : 13,339 (15.57%) หน่วยลงทุน : 8,094 (9.45%) อื่นๆ : 683 (0.80%) ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ : 100 (0.12%) ตั๋วเงินคงคลัง : 3,696 (4.31%) กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 16

17 Insurance Penetration
premiums in % of GDP in 2004 Life Non-life Total UK 8.92 3.68 12.60 Switzerland 6.73 5.02 11.75 Japan 8.26 2.25 10.51 France 6.38 3.14 9.52 USA 4.22 5.14 9.36 Australia 4.17 3.85 8.02 World Avg 4.55 3.43 7.99 Singapore 6.02 1.48 7.50 Asia Avg 5.58 1.79 7.37 Germany 3.11 3.86 6.97 Malaysia 3.52 1.88 5.40 Thailand 1.94 1.58 PR China 2.21 1.05 3.26 India 2.53 0.65 3.17 Vietnam 1.35 0.68 2.02 Philippines 0.91 0.59 1.49 Indonesia 0.63 1.31 THAILAND กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 17

18 Thailand Insurance Penetration
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 18

19 premiums per capita in USD in 2004
Insurance Density premiums per capita in USD in 2004 Life Non-life Total Switzerland 3,275.10 2,441.20 5,716.40 UK 3,190.40 1,318.00 4,508.40 Japan 3,044.00 830.80 3,874.80 USA 1,692.50 2,062.60 3,755.10 France 2,150.20 1,057.70 3,207.90 Australia 1,285.10 1,186.30 2,471.40 Germany 1,021.30 1,265.30 2,286.60 Singapore 1,483.90 365.50 1,849.30 World Avg 291.50 220.00 511.50 Malaysia 167.30 89.30 256.50 Asia Avg 147.20 47.10 194.30 Thailand 50.80 41.40 92.10 PR China 27.30 12.90 40.20 India 15.70 4.00 19.70 Philippines 9.40 6.10 15.60 Indonesia 7.50 8.10 15.50 Vietnam 7.30 3.70 11.00 THAILAND 19

20 ประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 20

21 ประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย
Globalization Consumer Behavior Change Technology Change ทิศทางการพัฒนา ธุรกิจประกันภัย Demographic Change กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 21

22 โลกาภิวัตน์ / โลกยุคไร้พรมแดน
ทุกประเทศต้องรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนไหวอย่างเสรี ใน 4 ด้าน คือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของมนุษย์ (Free Flow of Human) การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน (Free Flow of Fund) การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีขององค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี (Free Flow of Knowledge, Information and Technology) การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าและบริการ (Free Flow of Goods and Services) กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 22

23 ประเด็นสำคัญที่ได้พิจารณาในการจัดทำแผนแม่บทฯ
การเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัยกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ การวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยในระยะยาว การพัฒนายกระดับธุรกิจประกันภัยไทยสู่มาตรฐานสากล /ธรรมาภิบาล การแก้ไขปัญหาอุปสรรคพื้นฐานของธุรกิจประกันภัย พัฒนา ธุรกิจประกันภัย การเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ/ใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัย การสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ กติกา หลักเกณฑ์ การแข่งขันเสรี การวางกลยุทธ์ในการเจรจาข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าและการบริการด้านประกันภัยในการเจรจาระหว่างประเทศ การกำหนดช่องทาง ขั้นตอนและกลไกที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการคุ้มครองประชาชน/ผู้เอาประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 23

24 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนแม่บทฯ
เพื่อกำหนดแนวทางหลัก กรอบ และทิศทางในการกำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยของประเทศ เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาอื่นๆ มองภาพการกำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาฯ ไปในทิศทางเดียวกัน เตรียมการล่วงหน้าได้สอดคล้องกัน เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล/ส่งเสริมพัฒนาฯ ที่มีประสิทธิภาพ โดยพาะในช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเปิดเสรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามระเมินผล / การปรับทิศทางการกำกับดูแล/ ส่งเสริมพัฒนาฯ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 24

25 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
กรอบแผนแม่บท กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ 25

26 วิสัยทัศน์ (Vision) “ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทนำในการพัฒนา สร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกระดับ” กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 26

27 พันธกิจ (Mission) รัฐ เอกชน
พัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถพร้อมแข่งขัน มีการบริหารจัดการ และการให้บริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชน รัฐ เอกชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สร้างความเข้มแข็ง และพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน ผู้บริโภค ผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 27

28 เป้าประสงค์ (Goals) บริษัทประกันภัยมีความ มั่นคงเข้มแข็งทางการเงิน มีการดำเนินการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน มีขีดความสามารถพร้อมแข่งขัน และเป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชน ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทในการสร้างเสริม ความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนมากขึ้น ประชาขนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของระบบประกันภัย มีการทำประกันภัยมากขึ้นและ ได้รับสิทธิประโยชน์จาก ระบบประกันภัยครบถ้วน รวดเร็ว เป็นธรรม องค์กรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ มีความอิสระมีการบริหารจัดการที่ดี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มีบุคลากรที่มีความรอบรู้ มีทักษะเชี่ยวชาญ ทันโลก ทันสมัย มีขีดสมรรถนะ(Competency) ที่ดีพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน กลไกการตลาด กฎเกณฑ์กติกา และบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้ธุรกิจประกันภัยสามารถแข่งขันกันพัฒนาศักยภาพคุณภาพการดำเนินการและการบริหารจัดการ ได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการผูกขาด กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 28

29 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
5 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและมาตรฐานของบริษัทประกันภัย การปฏิรูปองค์กรกำกับดูแลให้มี ความเป็นเลิศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 4 2 การสนับสนุนและ อำนวยความสะดวกของภาครัฐให้กับ ภาคธุรกิจ ประกันภัย การส่งเสริมบทบาท ธุรกิจประกันภัยในการให้บริการและการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ การ เสริมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจและเพิ่ม ประสิทธิภาพการคุ้มครองประชาชนและผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 3 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 29

30 กรอบแผนแม่บทการพัฒนาการประกันภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างประสิทธิภาพและมาตรฐานของ บริษัทประกันภัย กลยุทธ์หลัก (Strategies) เสริมสร้างความมั่นคงของบริษัทฯ เพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ในการดำเนินงาน เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัทประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 30

31 กรอบแผนแม่บทการพัฒนาการประกันภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมบทบาทธุรกิจประกันภัยในการให้บริการและการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ กลยุทธ์หลัก (Strategies) ส่งเสริมการออมระยะยาวของประชาชน ในทุกระดับและทุกช่วงวัยด้วยระบบประกันภัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดทุน การสร้างมูลค่า(Value Creation) ในห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) ของระบบเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย และความต้องการของประชาชน/รองรับ Aging Society พัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 31

32 กรอบแผนแม่บทการพัฒนาการประกันภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองประชาชนและผู้มีสิทธิประโยชน์ตาม สัญญาประกันภัย กลยุทธ์หลัก (Strategies) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน พัฒนากลไกและมาตรการในการคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย พัฒนาคุณภาพ จรรยาบรรณ ตัวแทน/นายหน้าฯ และพนักงานสินไหมทดแทน เสริมสร้างยกระดับธรรมาภิบาลของ ธุรกิจประกันภัย (ด้านการดูแลผู้บริโภค) พัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของธุรกิจประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 32

33 กรอบแผนแม่บทการพัฒนาการประกันภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกของภาครัฐ ให้กับภาคธุรกิจประกันภัย กลยุทธ์หลัก (Strategies) สนับสนุน/ส่งเสริม/ให้ธุรกิจมีบทบาทเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชน/ธุรกิจการค้า การลงทุนต่างๆ ซื้อกรมธรรม์ฯ ที่สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย และความจำเป็น พัฒนาระบบฐาน ข้อมูลกลางด้าน การประกันภัย ส่งเสริมบทบาทของสมาคมและสถาบัน สร้างความเป็นธรรม และมาตรการจูงใจ ด้านภาษี กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 33

34 กรอบแผนแม่บทการพัฒนาการประกันภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การปฎิรูปองค์กรกำกับดูแลให้มี ความเป็นเลิศ กลยุทธ์หลัก (Strategies) ปรับโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงเครื่องมือในการกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ/ทักษะเชี่ยวชาญ พัฒนา/นำระบบ ICT ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน/ให้บริการ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ให้กระชับ โปร่งใส ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านประกันภัย ส่งเสริมความร่วมมือด้านการประกันภัย ระหว่างประเทศ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 34

35 กรอบแผนแม่บทการพัฒนาการประกันภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
วิสัยทัศน์ (VISION) ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทนำในการพัฒนา สร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกระดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองประชาชนและผ็มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย การเสริมสร้างประสิทธิภาพและมาตรฐานของบริษัทประกันภัย การส่งเสริมบทบาทธุรกิจประกันภัยในการให้บริการ และการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกของภาครัฐให้กับภาคธุรกิจประกันภัย การปฎิรูปองค์กรกำกับดูแลให้มี ความเป็นเลิศ ส่งเสริมการออมระยะยาวของประชาชน เสริมสร้างความมั่นคง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน สนับสนุน/ส่งเสริม/ให้ธุรกิจมีบทบาทเพิ่มขึ้น ปรับโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงเครื่องมือในการกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานสากล มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดทุน เพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการดำเนินงาน พัฒนากลไกและมาตรการในการคุ้มครอง ให้ประชาชนซื้อกรมธรรม์ที่สอด คล้องกับความเสี่ยงภัย การสร้างมูลค่าในห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาคุณภาพตัวแทน/นายหน้าฯและพนักงานสินไหมทดแทน พัฒนาบุคลากร พัฒนาประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงเครือข่าบ พัฒนาระบบฐาน ข้อมูลกลางด้านการประกันภัย เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัทประกันภัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย และความต้องการของประชาชน เสริมสร้างยกระดับธรรมา- ภิบาลของธุรกิจประกันภัย ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ส่งเสริมบทบาทของสมาคมและสถาบัน พัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของธุรกิจประกันภัย ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา พัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย สร้างความเป็มธรรมและมาตรการจูงใจด้านภาษี ส่งเสริมความร่วมมือด้านการประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 35

36 กรอบแผนแม่บทการพัฒนาการประกันภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) การเสริมสร้าประสิทธิภาพและมาตรฐานของ บริษัทประกันภัย การส่งเสริมบทบาทธุรกิจประกันภัยในการให้บริการ และการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองประชาชนและผ็มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกของภาครัฐให้กับภาคธุรกิจประกันภัย การปฎิรูปองค์กรกำกับดูแลให้มีความเป็นเลิศ โครงการสำคัญ (Key Initiatives) Professionalism Good Governance กำหนดให้บริษัท ประกันภัยเป็น บริษัทมหาชน Risk-Based Capital & Risk-Based Supervision Product Innovation Distribution Channel Complaint Unit Insurance Dispute Resolution Org. Policyholder Protection Fund โครงการยุวชน ประกันภัย Product Summary & Benefit Illustration Committee of Efficient Distribution of Life Insurance ใบอนุญาตพนักงาน สินไหมทดแทน Insurance Database & Networking Self Regulation The Insurance of premium Rating Bureau สนับสนุนให้มี สถาบันการศึกษา หลักในการพัฒนา บุคลากรประกันภัย จัดตั้งกองทุน R&D พัฒนาบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพ ส่งเสริม R&D ด้านประกันภัย ปรับรูปแบบองค์กร กำกับดูแลเป็น องค์กรอิสระแบบ เดียวกับ กลต. กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 36

37 โครงการสำคัญ (Key Initiatives)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการสำคัญ (Key Initiatives) Risk-Based Capital & Risk-Based Supervision Professionalism  Formal Certification Requirement  ส่งเสริม/จัดตั้งสถาบันการศึกษาหลักด้านประกันภัย/ พัฒนาบทบาท TII  จัดตั้ง “สภาธุรกิจประกันภัยไทย” Good Governance  Code of Best Practice  Credit Rating กำหนดให้บริษัทประกันภัยเป็นบริษัทมหาชน กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 37

38 โครงการสำคัญ (Key Initiatives)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการสำคัญ (Key Initiatives) Product Innovation  Long Term Saving Product  กรมธรรม์ฯ สำหรับผู้สูงอายุ  กรมธรรม์ฯ ลูกกตัญญู  Micro Insurance  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย  กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อเกษตรกรรม  กรมธรรม์ประกันภัยเอื้ออาทร Distribution Channel  Internet  Bancassurance  Convenience Store กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 38

39 โครงการสำคัญ (Key Initiatives)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการสำคัญ (Key Initiatives) โครงการยุวชนประกันภัย Policyholder Protection Fund Complaint Unit Insurance Dispute Resolution Organization (IDRO) Product Summary and Benefit Illustration Committee on Efficient Distribution of Life Insurance (CEDLI) ใบอนุญาตพนักงานสินไหมทดแทน กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 39

40 โครงการสำคัญ (Key Initiatives)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการสำคัญ (Key Initiatives) พัฒนา Insurance Database & Network ส่งเสริม Self Regulation ของภาคเอกชน  สนับสนุนการจัดตั้ง “สภาธุรกิจประกันภัยไทย”  ส่งเสริมบทบาทของสมาคมฯ (5สมาคม) สนุบสุนนบทบาทของ “The Insurance Premium Rating Bureau” สนุบสนุน/ผลักดันให้มีสถาบันการศึกษาหลัก ในการพัฒนาบุคลากรประกันภัย ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน R&D ด้านประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 40

41 โครงการสำคัญ (Key Initiatives)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการสำคัญ (Key Initiatives) ปรับรูปแบบองค์กรกำกับดูแลเป็นองค์กรอิสระ (แบบเดียวกับ กลต.) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ/ทักษะเชี่ยวชาญ  Strategic Human Resource Management Plan  Talent Management / Fast Track System  Knowledge Management/ Learning Organization ส่งเสริม R&D ด้านประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ Department of Insurance Ministry of Commerce 41

42 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กรอบการนำเสนอการจัดทำแผนแม่บท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google