งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คาดประมาณการติดเชื้อเอชไอวี 2554 ประเทศไทย Source: Asian Epidemic Model คาดประมาณไว้เมื่อปี 2005 เฉลี่ยวัน ละ 27 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คาดประมาณการติดเชื้อเอชไอวี 2554 ประเทศไทย Source: Asian Epidemic Model คาดประมาณไว้เมื่อปี 2005 เฉลี่ยวัน ละ 27 คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คาดประมาณการติดเชื้อเอชไอวี 2554 ประเทศไทย Source: Asian Epidemic Model คาดประมาณไว้เมื่อปี 2005 เฉลี่ยวัน ละ 27 คน

3

4 UN AIDS 2011-2015 strategy “GETTING TO ZERO” To get to  Zero New Infections  Zero AIDS-related Deaths  Zero discrimination

5 Thai getting To Zero เป้าหมายไม่มีผู้ ติดเชื้อรายใหม่ เป้าหมายไม่มี การตายเนื่องจาก เอดส์ เป้าหมายไม่มี การตีตราและ เลือกปฏิบัติ นวัตกรรมและการ เปลี่ยนแปลง การผสมผสานและบูรณาการให้ มาตรการและแผนงานปัจจุบันมี คุณภาพเข้มข้นและมีความยั่งยืน ประชาช นเป็น หลัก : การ เสริมสร้าง พลังและ คุณค่า ภายในคน กระบวน ทรรศน์ของ การทำงาน : การทำงาน เอดส์ในมิติ ใหม่ ก้าวข้าม จากการเป็น โรคและความ เจ็บป่วยไปสู่ คุณภาพชีวิต ที่ดี มุ่งเน้น เป้าหมาย : เน้น เป้าหมาย และ ประสิทธิภา พ ประสิทธิผล โดยการ ทำงาน ร่วมกัน ภาวะ ผู้นำ และ การ เป็น เจ้าขอ ง ภาคีการ ทำงาน : การเพิ่ม ประสิทธิ ภาพของ ความสำเ ร็จ สิทธิ มนุษยชน และเพศ ภาวะ : การทำงาน เอดส์ให้ยืน อยู่บนพื้นฐาน ของการ เคารพสิทธิ มนุษยชน สิทธิทางเพศ และความ เสมอภาค ทางเพศ

6 Getting to Zero of New Infections Focus where and who of new infections occur Mode of Transmission 94% of new infections 41% 11% 32% 10% 6% คาดว่าในปัจจุบันเป็นจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประมาณร้อยละ 65 ของ จำนวนคาดประมาณผู้ติด เชื้อรายใหม่ทั้งหมด

7 ระยอ ง ชลบุรี ฉะเชิงเ ทรา ตราด นครนา ยก สมุทรปร าการ

8 • คาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ AEM, BED-CEIA • ร้อยละของประชากรที่ติดเชื้อเอชไอวี HIV sentinel sero-surveillance,IBBS จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีราย ใหม่ลด 2 ใน 3 • ร้อยละของลูกที่ติดเชื้อเอชไอวีจากแม่ ที่ติดเชื้อเอชไอวี PHOMS อัตราการติดเชื้อเมื่อแรกเกิด ต่ำกว่าร้อยละ 2 เป้าหมาย : ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่

9 HIV/AIDS Surveillance system, BOE Passive surveillance Active surveillance Routine Special survey AIDS case report STI HIV prevalence HIV incidence Threshold survey (HIVDR) BSS IBBS SW TLS-MSM RDS-IDU,SW MW

10 ความก้าวหน้าในการพัฒนา ระบบเฝ้าระวัง เอชไอวี / เอดส์  การพัฒนา Information bank & dissemination system  พัฒนา Model ทางคณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ สถานการณ์เอดส์ และประเมินผลการดำเนินงานใน ระดับประเทศ และจังหวัด  จัดทำ web site ที่ส่วนกลางเพื่อให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าถึงรายงานในทุกระดับ  การพัฒนาการตรวจหาอุบัติการณ์การติด เชื้อ HIV รายใหม่  False Recent Rate (FRR) for incidence assay adjustment  Avidity assay

11 ความก้าวหน้าในการพัฒนา ระบบเฝ้าระวัง เอชไอวี / เอดส์  การบูรณาการระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์โดยการ รายงานผู้ป่วยร่วมกับสปสช.  การพัฒนาระบบเชื่อมต่อระบบเฝ้าระวังสู่ระบบ บริการ ในกลุ่มประชากรเสี่ยง  การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์โดยการบูรณาการ

12 ผศ. นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ / สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 Technical working group for national estimation  ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆดังนี้ :  ศบจอ. (NAMC)  Thailand MoPH – U.S. CDC Collaboration (TUC)  East-West Center  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักระบาดวิทยา  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  UNAIDS  MEASURE  UNFPA  ประชุมกัน 6-7 ครั้ง ระหว่างกันยายน – ธันวาคม 2554 เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการประมาณการที่ เหมาะสมที่สุด 13

14 Overview of methods used PopulationsDefinitionsEstimation methods IDU (all)Injected in the past 2 years Network Scale Up & RDS surveys MSM (all)Men having sex with men in the past year Population Survey FSW & MSW(all) Women and men who sell sex Enumeration (Mapping) with Multiplication MigrantsLegal and illegal migrants from Myanmar, Loas and Cambodia Registration statistics and expert adjustment 14


ดาวน์โหลด ppt คาดประมาณการติดเชื้อเอชไอวี 2554 ประเทศไทย Source: Asian Epidemic Model คาดประมาณไว้เมื่อปี 2005 เฉลี่ยวัน ละ 27 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google