งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานภาพการค้าผักของโลก รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ •โลกาภิวัตน์... ผลกระทบต่อผู้ผลิตและการบริโภคผัก •การค้าผักโลก... ผู้เล่นหลัก •เมื่อมังกรขยับ...สู่ทุนนิยม...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานภาพการค้าผักของโลก รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ •โลกาภิวัตน์... ผลกระทบต่อผู้ผลิตและการบริโภคผัก •การค้าผักโลก... ผู้เล่นหลัก •เมื่อมังกรขยับ...สู่ทุนนิยม..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานภาพการค้าผักของโลก รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ •โลกาภิวัตน์... ผลกระทบต่อผู้ผลิตและการบริโภคผัก •การค้าผักโลก... ผู้เล่นหลัก •เมื่อมังกรขยับ...สู่ทุนนิยม... วงการค้าผักโลกสั่นสะเทือน •ข้อเสนอแนวทางรุกและรับของผักไทย –ถอดจากบทเรียนของต่างชาติ

2 โลกในอนาคต...(1) •ประชากรเพิ่ม •ติดต่อสื่อสารรวดเร็ว •เศรษฐกิจไร้พรมแดน •ศึกษา ทำงาน ค้าขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต •เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว •พื้นที่เกษตรลด แต่ ต้องการอาหารเพิ่ม •การแข่งขันสูง •ต้องการนวัตกรรมใหม่ๆ •สินค้าเฉพาะหลากหลาย และรวดเร็ว

3 โลกเปลี่ยนไป...(2) •ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น •การค้าแข่งขันรุนแรงมากขึ้น •วัฎจักรอายุของผลิตภัณฑ์ สั้นลง •บริหารจัดการธุรกิจแบบใหม่ •ข้อตกลงระหว่างประเทศทั้ง กรอบทวิภาคีและพหุภาคี เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม เน้นภาพลักษณ์ และ ตลาดที่ชัดเจน (Mass Customizatio n) • สินค้าที่แตกต่าง และหลากหลาย • ตรงและทัน ความต้องการ ของผู้บริโภค

4 โลกในอนาคต...(3) ผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย -ลดความสามารถในการแข่งขันและ ลดการพึ่งพาตนเอง -ถ้าไม่ปรับตัว...อยู่ลำบาก + เพิ่มโอกาสเรียนรู้/เข้าถึงเทคโนโลยี ใหม่ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว + รู้ความต้องการของผู้บริโภค + มีทางเลือกผลิตสินค้าที่หลากหลาย + เพิ่มความเชื่อมโยงจากท้องถิ่น สู่ตลาดโลกโดยตรง

5 Consumers Farm Table Farmers Groups? Profit/ Loss Profit/ Loss Cost Income Produce Yield Sale Inputs Environments Technologies Market Logistic Cultivars Fertilizers Chemicals Supplies Equipments Labors

6 การบริโภคและผู้บริโภคผัก •บริโภคเพิ่มขึ้น...ทั่วโลก •รายได้เพิ่ม คนในเมืองเพิ่ม •นโยบายของ WHO & FAO •มีหลากหลายชนิดและลักษณะ •อาหาร & ไม่ใช่อาหาร •ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยน •เน้นด้านสุขภาพ...คุณค่าทางอาหาร&ป้องกัน/รักษาโรค •ปลอดภัย  ปลอดสารเคมี (อินทรีย์)คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม •รูปแบบ... สะดวก รวดเร็ว

7 FAO’s endeavour to meeting the future needs for horticulture produce; Fruit and Vegetable Initiative Meeting Geneva 25-27 August 2003 ผักในประเทศที่พัฒนาแล้ว (5) - การบริโภคผัก

8

9 FACTS: “Low fruit and vegetable intake rank in top 10 selected risk factors for global mortality” • cause ~ 19% of gastrointestinal cancer ~ 31% of ischaemic heart disease and ~ 11% of stroke. Increase fruits and vegetables consumption • a global priority…Oct 2003 • up to 2.7 million lives could be saved annually

10 • Heart health • Vision health • A healthy immune system • Heart health • Memory function • Urinary tract health • Strong bones and teeth • Vision health • Heart health • Cholesterol levels • Urinary tract health • Memory function • Healthy aging A lower risk of some cancers USA Green Yellow/ Orange Yellow/ Orange Blue/ Purple Blue/ Purple Red White

11 Social Cohesion International Competitiveness  Efficiency  Cost effective  Productivity  Innovation  Sufficiency  Community Building  Cultural Identity  Family Value Bridging Local Potentials with Global Opportunity NationwideGlobalRegionProvince ที่มา : ดร. สุวิทย์ เมฆิษทรีย์ 2547

12 การค้าผักโลก... ผู้เล่นหลัก และปริมาณการเพิ่มขึ้นของประชากรถึงปี 2010 South America 8% Africa 35% Asia 51% Former Soviet Union 0% Europe 0% North America 5% NAFTA EU ASIA -จีน -ญี่ปุ่น

13 Source:Huang (2004) Global trade patterns in fruit and vegetables Agriculture and trade report; no. WRS-04-06

14

15 World Exports of Fresh Vegetables 11-Percent Increase in 2002 Source: Kosco, S. (2004) World Trade in Fresh Vegetables, USDA/Foreign Agricultural Service Horticultural & Tropical Products Div.

16 Top Ten World Exporters of Fresh Vegetables Source: Kosco, S. (2004) World Trade in Fresh Vegetables, USDA/Foreign Agricultural Service Horticultural & Tropical Products Div. $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 1999200020012002 Calendar Years Million Dollars MexicoUnited States EU (External Trade)China CanadaThailand TurkeyIndia Australia

17 Mexican Exports of Fresh Vegetables United States Absorbs Over 95 Percent Source: Kosco, S. (2004) World Trade in Fresh Vegetables, USDA/Foreign Agricultural Service Horticultural & Tropical Products Div.

18 The Netherlands Exports of Fresh Vegetables to Key Markets World’s Leading Fresh Vegetable Exporter Source: Kosco, S. (2004) World Trade in Fresh Vegetables, USDA/Foreign Agricultural Service Horticultural & Tropical Products Div.

19 Mexican Fresh Vegetable Exports to the United States Source: Kosco, S. (2004) World Trade in Fresh Vegetables, USDA/Foreign Agricultural Service Horticultural & Tropical Products Div.

20 U.S. Exports of Fresh Vegetables Canada Accounts for 60 Percent Source: Kosco, S. (2004) World Trade in Fresh Vegetables, USDA/Foreign Agricultural Service Horticultural & Tropical Products Div.

21 Shares of U.S. Exports of Fresh Vegetables by Value in 2003 Source: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census

22 U.S. Exports of Fresh Onions, Garlic, & Shallots to Key Markets Source: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census

23 Top Ten Fresh Vegetable Importers Source: Global Trade Atlas

24 Japan’s Fresh Vegetable Imports from Top Five Suppliers Source: Global Trade Atlas $2 billion $1.9 billion $1.7 billion

25 ข้อมูลตลาดผักญี่ปุ่น

26

27

28 EU- CAP (Common Agri. Policy) •Common tariff for third countries •Common market organization with policy mechanisms and trade agreements to stabilize markets. “ To protect domestic markets and producers’ income while satisfying demand”

29 จีนกับผัก...เมื่อมังกรขยับตัว •สวนผักจีน... (Yuman et. al 2004) –พื้นที่ปลูก 15 ล้านเฮกตาร์ ~ 1/3 ของพื้นที่ของไทย •ผลิตในโรงเรือน 1.7 ล้านเฮกตาร์ –แรงงานปลูก 78 ล้านคน อีก 80 ล้านคนอยู่ในโรงงาน แปรรูปและตลาดผัก –ปลูกมากกว่า 40 ชนิด •4 ชนิดหลัก...ขาวปลี แตงร้าน ผักกาดหัว และมะเขือเทศ –ระบบการผลิต จากรัฐสู่เอกชน...การลงทุนของ ต่างชาติ...มาพร้อมกับระบบ •ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงค์โปร์ ยุโรปและอเมริกา

30

31 จีนกับผัก...เมื่อมังกรขยับตัว –ผลผลิต 400 ล้านตัน –ส่งออก ~ 1 %...~ 5 ล้านตัน (2003) •ผักสดและแช่แข็ง 50 % •ส่งออกหลัก...garlic onion beans •นำเข้าเล็กน้อย celery frozen sweet corn –คู่ค้ารายใหญ่... Japan, Hong Kong, Korea USA, Netherland

32 จีนกับผัก...เมื่อมังกรขยับ กระเทียมจีน...สั่นคลอนแหล่งผลิตทั่วโลก USA : Losing the Garlic War - Cheap Chinese imports put Valley businesses in a bind. -“California produces 85% of the nation's garlic supply, while China grows 66% of the world's supply” -2002 garlic acreage in Fresno County ~ 27,210 acres, valued at $131 million. -Dehydrated Chinese garlic can sell for 70 cents a pound, while California garlic is $1.25 pound. -"We used to sell to Japan and all of sudden we got dropped," Christopher says. "We didn't think anything of it, until Europe dropped us and then Australia. After a while there was no export market left. Little by little, we could see China coming.” -Companies were successful in getting the United States to tack a 367% tariff on Chinese fresh garlic. But the flow of garlic only slowed. -"We didn't want to be a good-looking corpse wrapped in the American flag." -Three products: a Chinese dehydrated product, a blend of American and Chinese and solely American garlic. Source: Rodriguez (2004) http://www.fresnobee.com/business/story/8357518p-9178989c.html http://www.fresnobee.com/business/story/8357518p-9178989c.html

33 จีนกับผัก...เมื่อมังกรขยับ กระเทียมจีน...สั่นคลอนแหล่งผลิตทั่วโลก India Garlic- export 633-10,282 tonnes. mostly to Bangladesh, Philippines, Singapore, UK, and the US to cater to the ethnic population settled in these countries. - import from China since 1998 to the tune of 15 to 30,000 tonnes. - Poor yielding genotypes, high cost of seeds and its unavailability limits the productivity. - Low productivity and high cost of production Indian farmers are not globally competitive. -Small cloved varieties, with a high number of cloves, are more popular with the Indian consumers. - Export bigger cloved garlic with lesser number of cloves are preferred but the climatic conditions in major garlic growing areas in India is not suitable for the production of such types. Source: Time Agriculture Journal (2003) Pungent Profits http://www.etagriculture.com/

34 จีนกับผัก...เมื่อมังกรยิ่งขยับ… ? Government program on vegetable safety The vegetable Basket Project 1 st phase 1988-94…เพิ่มการผลิตผัก ผลสำเร็จ…เพิ่มได้ 3 เท่าตัว ถึง 178 % 2 nd phase 1995-2001…เพิ่มความหลากหลายของชนิดผัก …greenhouse technology ในภาคเหนือ …ลงทุน RMB 500-600 million for vg wholesale markets, logistics facilities, promoting trade, processing and farming integration. …สนับสนุน Anti-risk fund for vg marketing RMB 1 billion (1997) จ่ายดอกเบี้ยค่าก่อสร้างตลาดกลาง และค่าธรรมเนียม จากค่าการตลาดผักในช่วงพิเศษ งานเทศกาลและภัยธรรมชาติ ผลสำเร็จ...ชนิดผักเพิ่มขึ้นจาก 10 ชนิดเป็นมากกว่า 40 ชนิดและ หาซื้อผักสดได้ตลอดปี 3 rd phase 2002-todate...เป้าปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัย ของผัก เน้นการบังคับใช้ The action plan for Pollution-free Agricultural products Source: Yuman et. al, 2004. The vegetable industry in China.

35 จีนกับผัก...เมื่อมังกรยิ่งขยับ… ? Government program on vegetable safety Supervising and controlling vg production: - establishing a number of export production bases, standardized production demonstrationareas and pollution-free production bases; - strictly controlling the pollution from industrial wastes and urban garbage and agrochemical residues to vegetable production environments; - strictly controlling agri-inputs markets and applications of agrochemicals; - standardizing vegetable production and marketing, including production, grading,packaging, storing and transportation; - organizing producers, buyers and sellers into associations such as producer's associations, marketing associations, cooperatives, etc. Source: Yuman et. al, 2004. The vegetable industry in China.

36 จีนกับผัก...เมื่อมังกรยิ่งขยับ… ? Government program on vegetable safety Establishing and completing a market access system: - setting up a monitoring and inspection system to monitor and test the production environments, inputs and safety status; - adopting and rapidly applying testing technology that can be used to check the agrochemical residue status at production bases, wholesale markets and retail markets; - establishing special areas/counters in wholesale markets and supermarkets for pollution-free products, green products and organic products; - implementing product labelling and tracing systems. Source: Yuman et. al, 2004. The vegetable industry in China.

37 จีนกับผัก...เมื่อมังกรยิ่งขยับ… ? Government program on vegetable safety Completing the support system, i.e.: - further developing the legal system, - completing the standardizing system, - completing the testing and inspecting system, - establishing a certification system, - intensifying the research and extension system, - constructing an information network, for training and publicity purposes. Source: Yuman et. al, 2004. The vegetable industry in China.

38 จีนกับผัก...เมื่อมังกรยิ่งขยับ… ? Government program on vegetable safety •ข้อเสนอแนวทางรุกและรับของผักไทย –ถอดจากบทเรียนของต่างชาติ Source: Yuman et. al, 2004. The vegetable industry in China.

39 GLOBALISATION • Emergence of mega global food companies, supermarkets, and food service companies. • Emergence of mega global brands. • Increasing freedom of world trade means product purchased from cheapest source. (Major buyers have global sourcing strategies). • Linked and closed global supply chains. • Emergence of large, efficient, strategically located production plants ( increasingly in Asia) to supply global markets. • Relatively strong $AUD favours imports and reduces export options. • Highly mobile capital. • Growing affluence and ‘Westernisation’ of Asia. Source: McKinna, 2005. The Australian vegetable industry at the cross roads

40 THE REALITIES OF GLOBALISATION 1.The food business is rapidly becoming seamlessly globalised. 2.Supplier margins being eroded. 3.With WTO and various bilateral FTAs, markets are rapidly being opened up. 4.Exclusion of competitors on bio-security grounds is becoming very difficult. 5.Australia faces strong competition from new emerging competitors with significantly lower labour costs eg. China, South Africa, South America, Thailand. 6.For the above reasons, Australia is rapidly being squeezed out of traditional markets. Source: McKinna, 2005. The Australian vegetable industry at the cross roads

41 THE REALITIES OF GLOBALISATION cont’d 6.To the extent that it can compete, it is because of a seasonal window of opportunity where no one else can supply, or some other point of difference (eg. superior quality). 7.Seasonal advantages are reducing and so too is the quality gap. 8.Global competition is now starting to strongly effect the domestic market. Both Coles and Woolworths have buying offices in Asia. 9.The key message is, that in order to survive, we must be able to compete globally. Companies must reduce costs to globally benchmark or have a point of difference sufficient to support premium pricing. Source: McKinna, 2005. The Australian vegetable industry at the cross roads

42 THE REALITIES OF GLOBALISATION cont’d 6.To the extent that it can compete, it is because of a seasonal window of opportunity where no one else can supply, or some other point of difference (eg. superior quality). 7.Seasonal advantages are reducing and so too is the quality gap. 8.Global competition is now starting to strongly effect the domestic market. Both Coles and Woolworths have buying offices in Asia. 9.The key message is, that in order to survive, we must be able to compete globally. Companies must reduce costs to globally benchmark or have a point of difference sufficient to support premium pricing. Source: McKinna, 2005. The Australian vegetable industry at the cross roads

43 AUSTRALIA’S COMPETITIVE GLOBAL POSITION Australian horticulture is being squeezed out of its traditional markets. • Australia is a minute player in world horticulture production and trading (less than 3%). • Australia can’t survive in commodity trading except for short term, spot market opportunities. • Australia’s only chance to compete in global markets with vegetables is through niche marketing, product differentiation, premium quality product and technology transfer. Source: McKinna, 2005. The Australian vegetable industry at the cross roads

44 CHINA • China is a growth powerhouse on a scale most Australians cannot comprehend. • Many peasants displaced by the 3 rivers dam have been redeployed in government sponsored agriculture. • Tend to produce in large, collective farms or with government sponsored foreign joint venture partners. • Massive, large scale plantings of horticulture occurring. • Quickly improving on poor track record regarding product quality and safety. • Farmers becoming more educated - this generation are university graduates. • Learning about branding. • The vast size of the continent means China has many climatic production zones. Source: McKinna, 2005. The Australian vegetable industry at the cross roads

45 CHINA cont’d • In Malaysia, China has taken over 50% market share from Australia. • Freight daily into Hong Kong market where they are up to 20 times cheaper than Australia. • In Singapore, Chinese produce is around half the price of Australian. • Although Australian product is still seen to be superior, the price disparity is too great to sustain a premium. • Aggressive competitor willing to use predatory pricing to gain market access. • Major investment via govt or foreign joint ventures. • Highly responsive to customer needs and willing to produce to detailed specifications. • Has a great advantage low labour costs allowing value adding eg. trimming, sorting, pre-packing etc. Source: McKinna, 2005. The Australian vegetable industry at the cross roads

46 CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR AUSTRALIA IN AGRI-FOOD 1.Cost reduction - continuous improvement. 2.Innovation - products and processing. 3.Critical mass and economies of scale. 4.Market/customer focus - Marketing 101. 5.Market segmentation. 6.Product differentiation. 7.Critical mass issues at every level of supply chain. 8.Market intelligence. 9.Tight specializations. Source: McKinna, 2005. The Australian vegetable industry at the cross roads

47 WHERE WILL THE INDUSTRY BE IN 2010? • Majority of commodity vegetables and vegetable products will be imported - potatoes, peas, beans. • Water intensive, low value products will be uncompetitive eg potatoes. • Processing industry will move offshore. • Strong domestic focus. • Growth in categories where Australia has a comparative advantage - beetroot, corn, onions. • Growth of large corporate and family business farms with: - economies of scale - state of the art technology - IP/PBR - best practice management systems. Source: McKinna, 2005. The Australian vegetable industry at the cross roads

48 WHERE WILL THE INDUSTRY BE IN 2010? contd: • Australian corporates will move part of their production offshore. • Growth of value added (pan ready veg, salads, fresh soups, etc) through strategic alliances between marketing and distribution companies (eg. Harvest Fresh), and large corporate growers. • Continual growth of organic and minimum chemical vegetables. • Supermarkets will control 80% of the retail market. • Central wholesale markets will continue to become less important. • Further consolidation in global food service sectors. • Australia will be an exporter of technology eg. PBR mini- tuber potatoes. Source: McKinna, 2005. The Australian vegetable industry at the cross roads

49 GROWERS’ SHARE OF THE FOOD $ IS DECLINING 1.Power of supermarkets and food service operators increasing. 2.Increasing share of food is processed and value added. 3.Growers’ sector isn’t participating further along the supply chain. 4.Growers not delivering to consumers, expectations: - taste - nutrition - convenience - value for money. 5.Under investment in market development, branding and promotion. 6.Failure to embrace the proven principles on consumer focus, market segmentation/niche markets, and product differentiation. Source: McKinna, 2005. The Australian vegetable industry at the cross roads

50 HARMONISATION OF PRODUCT INTEGRITY SYSTEMS • Global supermarkets driving product integrity - Due diligence requirements. • Seamless whole of supply chain system. • HACCP. • SQF. • Codex. • Eurepgap. • Fresh Care. • Red Tractor/BRC. • Globalisation of European supermarkets is making EU standards a global standard. Source: McKinna, 2005. The Australian vegetable industry at the cross roads

51 THE AGENDA FOR AUSTRALIAN VEGETABLE INDUSTRIES 1.Cost reduction, particularly labour. 2. Delivering consumer satisfaction: - genetics - value adding - packaging - branding - fitness for purpose selection and labeling 3.Product differentiation/innovation: - taste/enjoyment - nutrition - functionality - convenience - microwavable, semi-prepared - value for money Source: McKinna, 2005. The Australian vegetable industry at the cross roads

52 THE AGENDA FOR AUSTRALIAN VEGETABLE INDUSTRIES contd: 4.Market segmentation/ niche marketing/ market development. 5.Reduce chemical usage - move towards quasi-organics. 6.Product integrity and quality schemes. 7.Build supply chain partnerships. 8.Category management. 9.Origin labeling. Source: McKinna, 2005. The Australian vegetable industry at the cross roads

53 NZ-CHINA Source:CHINA: THE TIGER AWAKENS Report of a Study and Visit by the Federations to Hong Kong, Guangdong and Shandong Provinces, China and the Asia Fruit Congress 2004, Shanghai. •We do have the advantage of a temperate climate whereas China is hampered by its continental climate where it has no shoulder seasons as we know them. •We can take advantage of the UK, EU and US based supermarkets buying patterns and preferences in China coupled with their exponential growth in the next decade or so. •We do need to retain our links with New Zealand Trade and Enterprise and their knowledgeable and experienced staff, both here and in China to provide the best information possible to our growers..

54 NZ-CHINA Source:CHINA: THE TIGER AWAKENS Report of a Study and Visit by the Federations to Hong Kong, Guangdong and Shandong Provinces, China and the Asia Fruit Congress 2004, Shanghai. •Opportunities for NZ Produce Industry in China: • We can produce the fruit and vegetables, including the specialty produce for the high-end niche markets that the wealthier Chinese people will want to buy in the future. • We have the varieties, and also the climate, and possibly more importantly, the knowledge and expertise amongst our growers to provide the varieties that China will be seeking for its niche markets. • We also have the people, in particular amongst our next generation of growers, to continue our uniqueness here in New Zealand but also to take our Intellectual Property (IP) to China. • We do have a counter seasonal advantage.

55 •ร่วมเป้าหมายกระจายภารกิจ... –พลังฝ่ามือที่ใช้ทุกนิ้ว... •ลดลักษณะศิลปินเดี่ยว...ทั้งคนและสถาบันให้ได้ –คิดแบบยุทธวิธีหมวก 6 ใบ –คิดด้วย พูดด้วยและทำด้วย ไม่ใช่ NATO –สุดยอดวิทยายุทธ...ทุกอย่างเป็นอาวุธ เราผ่านยุคล่าเมืองขึ้นมาแล้ว... แต่ศึกทุนนิยมครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก... แล้วเรา...จะสู้เขาอย่างไร?


ดาวน์โหลด ppt สถานภาพการค้าผักของโลก รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ •โลกาภิวัตน์... ผลกระทบต่อผู้ผลิตและการบริโภคผัก •การค้าผักโลก... ผู้เล่นหลัก •เมื่อมังกรขยับ...สู่ทุนนิยม...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google