งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างโอกาสทางอาชีพในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด จากการจัดอาชีวศึกษา  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ  ศูนย์วิทยุชุมชน  อาชีวะแก้ปัญหาความยากจน  ต่อยอดองค์ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างโอกาสทางอาชีพในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด จากการจัดอาชีวศึกษา  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ  ศูนย์วิทยุชุมชน  อาชีวะแก้ปัญหาความยากจน  ต่อยอดองค์ความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างโอกาสทางอาชีพในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด จากการจัดอาชีวศึกษา  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ  ศูนย์วิทยุชุมชน  อาชีวะแก้ปัญหาความยากจน  ต่อยอดองค์ความรู้ และเพิ่มมูลค่า สินค้าชุมชน  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ นวัตกรรมตามความต้องการของชุมชนและ ท้องถิ่น  Fix It Center อาชีวะร่วมด้วยช่วย ประชาชน  ถนนอาชีพ และ ๑๐๘ อาชีพ ฯลฯ สนองความ ต้องการ ชุมชนท้องถิ่น (ช่างชุมชน) อุตสาหกรรม เป้าหมาย นักเรียน นักศึกษ า อาชีวะ สถานประกอบการ อาชีพอิสระ พัฒนาคน สังคม และชุมชนที่มี คุณภาพ การแก้ไขปัญหาความยากจน การเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน เพิ่มพูน ทักษะและ คุณวุฒิ สูงขึ้น ผู้ใช้ ผู้ซ่อม ผู้สร้าง  อุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ และ ผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรมขนส่ง  อุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี และ ผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจ แก่ผู้ผลิต สร้างและพัฒนา ความเป็นผู้ประกอบการ  ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา งานหาคน คนหางาน  เรียนเป็นเรื่อง เป็นชิ้นงาน เป็นโครงการ  เทียบโอนประสบการณ์ ต่อยอดความรู้  เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย มีรายได้ระหว่างเรียน  คุณวุฒิวิชาชีพให้ความสำคัญกับประสบการณ์และทักษะ  การบริหารจัดการกำลังคน  เครือข่ายชุมชน (อบจ. อบต.) และเครือข่ายสถานประกอบการ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2550 ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2 ที่ตั้งที่เป็นโอกาส •เป็นที่ตั้งของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือ น้ำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ •เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 5แห่ง 1. นิคมฯเหมราชชลบุรี 2. นิคมฯแหลมฉบัง 3. นิคมฯอมตะนคร 4. นิคมปิ่นทอง 5. นิคมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) สภาพเศรษฐกิจ •รายได้เฉลี่ยต่อคน 304,248 บาท ต่อปี(อันดับ 2 ของภาค อันดับ 5 ของประเทศ) •ผลผลิตที่สร้างรายได้สูงที่สุดการผลิตอุตสาห- กรรม 51.46% สินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด อาหารทะเลแห้ง ข้าวหลาม ประชากร จำนวนประชากร 1,172,432 คน (พ.ศ.2549) สัดส่วน ชาย : หญิง ใกล้เคียงกัน ข้อมูลพื้นฐาน •จำนวนประชากรวัยแรงงานกลุ่มอายุ 15-19 มีจำนวนสูงที่สุด จำนวน 81,740 คน หรือ 10.38% •จำนวนผู้ว่างงาน 5,528 คน เป็นชาย 3,465 คน เป็นหญิง 2,063 คน อัตราการว่างงาน 0.5% •ประชาชนประกอบอาชีพด้านพนักงานบริการพนักงานร้านค้า และตลาดสูงที่สุด 153,747 คน หรือ 23.44% ลำดับรองลงมาผู้ปฎิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้าน ประกอบ 151,585 คน หรือ 23.11% •ข้อมูลอาชีพที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษาในจังหวัด ได้แก่ 1) ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 2) ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3) ผลิตภัณฑ์พลาสติก 4) ระบบการขนส่งสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม (โลจิสติกส์) 5) ข้าวหลามหนองมน 6) ทำครกหินอ่างศิลา 7) ผลิตภัณฑ์ OTOP 8) อาชีพเลี้ยงปลา 9) อาชีพเลี้ยงกุ้ง 10) ทำอิฐแดง (ที่มา อศจ.ชลบุรี) •ประชากรอายุ15 ปีขึ้นไป เป็นลูกจ้างเอกชนสูงที่สุด 367,104 คน หรือ 55.96% ลำดับ รองลงมาทำงานส่วนตัว143,972 คน หรือ 21.95% •แรงงานที่ไม่มีการศึกษามีถึง 9,593 คน หรือ 1.46% โดยภาพรวมต่ำกว่ามัธยมศึกษา ตอนต้น-ต่ำกว่าประถมศึกษา389,718 คน หรือ 59.41% •เป็นที่น่าสังเกตว่า แรงงานอาชีวะมีเพียง 33,983 คน หรือ 5.18% สาเหตุจากศึกษาต่อ สูงขึ้น •อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดได้แก่ อุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ 53 แห่ง มีการจ้างงาน 1,973 คน จังหวัดชลบุรี สถานศึกษา สังกัด สพฐ. 328 แห่ง (สปช.293 แห่ง และสศ. 35 แห่ง) สังกัด เอกชน 228 แห่ง สังกัด กศน. 11 แห่ง สังกัด อุดมศึกษา 4 แห่ง สาธิต 1 แห่ง สังกัด สอศ. 8 แห่ง 1. วท.ชลบุรี 2. วท. สัตหีบ 3. วอศ.ชลบุรี 4. วษท.ชลบุรี 5. วช.ชลบุรี 6. วก.พนัสนิคม 7. วก.บางละมุง 8. วก.พานทอง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2550 ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ

3 ที่ตั้งที่เป็นโอกาส • มีเขตติดต่อกับจังหวัดเศรษฐกิจของภาคและประเทศไทย คือ ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ทิศเหนือกับตะวันออก จังหวัดชลบุรี • ทิศใต้ติดกับทะเลอ่าวไทย •เป็นที่ตั้งของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง 1. นิคมฯมาบตาพุด 2. นิคมฯเหมราช (ตะวันออก) 3. นิคมฯผาแดง 4. นิคมฯอิสเทิร์นซีบอร์ด 5. นิคมฯอมตะซิตี้ 6. นิคมฯเอเชีย 7. นิคมฯเหมราช อิสเทิร์นซีบอร์ด สภาพเศรษฐกิจ •รายได้เฉลี่ยต่อคน 831,411 บาท ต่อปี (อันดับ 1 ของภาค อันดับ 1 ของประเทศ) •ผลผลิตที่สร้างรายได้ตามลำดับจากการผลิตอุตสาหกรรม มีมูลค่าการผลิต 47.07% ลำดับรองมาการทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 35.17% สินค้ามีชื่อเสียงของจังหวัด ผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด มะม่วง มังคุด เงาะ ประชากร จำนวนประชากร 559,135 คน (พ.ศ.2549) สัดส่วน ชาย : หญิง ใกล้เคียงกัน ข้อมูลพื้นฐาน •จำนวนประชากรวัยแรงงานกลุ่มอายุ 15-19 มีจำนวน 37,924 คน หรือ 10.25% •จำนวนผู้ว่างงาน 2,002 คน เป็นชาย 962 คน เป็นหญิง 1,040 คน อัตราการว่างงาน 0.63% •ประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรและประมงสูงที่สุด จำนวน 54,326 คน หรือ 17.36% ลำดับรองลงมาคือ พนักงานบริการพนักงานร้านค้า และตลาด 54,158 คน หรือ 17.30% และผู้ปฏิบัติงานโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบ 47,945 คน หรือ 15.32 % •ข้อมูลอาชีพที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษาในจังหวัด ได้แก่ 1) ธุรกิจโฮมสเตร์ 2) ทุเรียนทอดกรอบ 3) ผลิตภัณฑ์จากกะปิผง 4) น้ำพริกชนิดต่าง ๆ 5) ปุ๋ยหมักชีวภาพ ชนิดผง 6) ทุเรียนกวน มงคุดกวน 7) ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา 8) ดอกไม้ประดิษฐ์จากลูกประดู่ 9) ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยกล้วย 10) ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก (ที่มา อศจ.ระยอง) •ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นลูกจ้างเอกชนสูงที่สุด 179,130 คน หรือ 56.53% ลำดับ รองลงมาทำงานส่วนตัว 69,883 คน หรือ 22.06% •แรงงานที่ไม่มีการศึกษามีถึง 6,475 คน หรือ 2.04% โดยภาพรวมต่ำกว่ามัธยมศึกษา ตอนต้น-ต่ำกว่าประถมศึกษา 212,583 คน หรือ67.09% •เป็นที่น่าสังเกตว่า แรงงานอาชีวะมีเพียง 11,939 คน หรือ 3.77% สาเหตุจากศึกษาต่อ สูงขึ้น •อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดได้แก่ อุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ มีสถานประกอบการ 272 แห่ง มีการจ้างงาน 18,554 คน ลำดับรองลงมาคือ อุตสาหกรรม ขนส่ง มีสถานประกอบการ 117 แห่ง มีการจ้างงาน 17,311 คน และอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ มีสถานประกอบการ 135 แห่ง มีการจ้างงาน 16,253 คน จังหวัดระยอง สถานศึกษา สังกัด สพฐ. 233 แห่ง (สปช.212 แห่ง และสศ. 21 แห่ง) สังกัด เอกชน 57 แห่ง สังกัด กศน. 8 แห่ง สังกัด อุดมศึกษา - แห่ง สังกัด สอศ. 5 แห่ง 1. วท.ระยอง 2. วท.บ้านค่าย 3. วท.มาบตาพุด 4. วช.ระยอง 5. วก.แกลง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2550 ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ

4 ที่ตั้งที่เป็นโอกาส •ทิศตะวันออกมีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา •ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย •ทิศตะวันตกมีเขตติดต่อกับจังหวัดเศรษฐกิจ ของประเทศคือ จังหวัดระยองและชลบุรี สภาพเศรษฐกิจ •รายได้เฉลี่ยต่อคน 55,877 บาท ต่อปี (อันดับ 7 ของภาค อันดับ 42 ของประเทศ) •ผลผลิตที่สร้างรายได้ตามลำดับ จากภาคเกษตร มีมูลค่าการผลิต 26.92 % สาขาการขายส่ง การขายปลีก 19.89 % สินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด อัญมณีพลอย เสื่อจันทบูร พริกไทย ผลไม้ เช่น มะม่วง ทุเรียน มังคุด ลองกอง ประชากร จำนวนประชากร 498,159 คน (พ.ศ.2549) สัดส่วน ชาย : หญิง ใกล้เคียงกัน ข้อมูลพื้นฐาน •จำนวนประชากรวัยแรงงานกลุ่มอายุ 15-19 มีจำนวน 36,450 คน หรือ 10.77% •จำนวนผู้ว่างงาน 3,014 คน เป็นชาย 2,568 คน เป็นหญิง 447 คน อัตราการว่างงาน 0.92% •ประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรและประมงสูงที่สุด จำนวน 141,233 คน หรือ 43.19% •ข้อมูลอาชีพที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษาในจังหวัด ได้แก่ 1) การนวดแผนไทย 2) การจัดทำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยปอ 3) การจัดทำน้ำพริกชนิดต่าง ๆ 4) การจัดทำอาชีพเพาะเห็ด 5) การจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสปาร์ 6) การเสริมสวย 7) การจัดทำอาหารขนม 8) การจัดการอบรมและส่งเสริมอาชีพการกรีดยาง 9) การทำไอศกรีมกะทิ (ที่มา อศจ.จันทบุรี) •ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นลูกจ้างเอกชนสูงที่สุด 121,225 คน หรือ 37.07% ลำดับ รองลงมาทำงานส่วนตัว 94,780 คน หรือ 28.99% และช่วยธุรกิจครัวเรือน 77,900 คน หรือ 23.82% •แรงงานที่ไม่มีการศึกษามีถึง 10,809 คน หรือ 3.31% โดยภาพรวมต่ำกว่ามัธยมศึกษา ตอนต้น-ต่ำกว่าประถมศึกษา 246,879 คน หรือ 75.5% •เป็นที่น่าสังเกตว่า แรงงานอาชีวะมีเพียง 9,864 คน หรือ 3.02% สาเหตุจากศึกษาต่อสูงขึ้น •อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีสถาน ประกอบการ 74 แห่ง มีการจ้างงาน 3,303 คน จังหวัดจันทบุรี สถานศึกษา สังกัด สพฐ. 234 แห่ง (สปช.209 แห่ง และ สศ. 25 แห่ง) สังกัด เอกชน 38 แห่ง สังกัด กศน. 10 แห่ง สังกัด อุดมศึกษา 3 แห่ง สังกัด สอศ. 4 แห่ง 1. วท.จันทบุรี 2. วช.จันทบุรี 3. วก.นายายอาม 4. วก.สอยดาว ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2550 ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ

5 ที่ตั้งที่เป็นโอกาส •ทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย •ทิศใต้ติดกับทะเลอ่าวไทย สภาพเศรษฐกิจ •รายได้เฉลี่ยต่อคน 73,029 บาท ต่อปี (อันดับ 5 ของภาค อันดับ 25 ของประเทศ) •ผลผลิตที่สร้างรายได้ตามลำดับจากภาคเกษตร สวนผลไม้ สวนยางและประมง มีมูลค่าการผลิต 43.14% รองลงมาการขายส่ง การขายปลีก 12.65% อาชีพที่สำคัญของจังหวัด เกษตรกรรม ส่วนใหญ่ ปลูก ข้าว ยางพารา สับปะรด สวนผลไม้ เงาะ ทุเรียน มังคุด และการประมง ประชากร จำนวนประชากร 219,135 คน (พ.ศ.2549) สัดส่วน ชาย : หญิง ใกล้เคียงกัน ข้อมูลพื้นฐาน •จำนวนประชากรวัยแรงงานกลุ่มอายุ 15-19 มีจำนวน 15,599 คน หรือ 11.22% •จำนวนผู้ว่างงาน 937 คน เป็นชาย 649 คน เป็นหญิง 288 คน อัตราการว่างงาน 0.66% •ประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรและประมงสูงที่สุด จำนวน 63,744 คน หรือ 44.90% •ข้อมูลอาชีพที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษาในจังหวัด ได้แก่ 1) ทำเรือไฟเบอร์กกลาส 2) ทำเหล็กดัดและมุ้งลวดอลูมิเนียม 3) อาชีพการทำขนมไทย 4) การจัดดอกไม้ 5) การกรีดยางพารา 6) ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 7) การจักรสาน ผลิตภัณฑ์จากต้นคุ้มและไม้ไผ่ (ที่มา อศจ. ตราด) •ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นลูกจ้างเอกชนสูงที่สุด 55,000 คน หรือ 38.74% ลำดับ รองลงมาทำงานส่วนตัว 41,416 คน หรือ 29.17% และช่วยธุรกิจครัวเรือน 28,144 คน หรือ 19.82% •แรงงานที่ไม่มีการศึกษามีถึง 9,276 คน หรือ 6.5% โดยภาพรวมต่ำกว่ามัธยมศึกษา ตอนต้น-ต่ำกว่าประถมศึกษา 106,830 คน หรือ 75.25% •เป็นที่น่าสังเกตว่า แรงงานอาชีวะมีเพียง 3,741 คน หรือ 2.6% สาเหตุจากศึกษาต่อสูงขึ้น •อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีสถาน ประกอบการ 60 แห่ง มีการจ้างงาน 2,180 คน จังหวัดตราด สถานศึกษา สังกัด สพฐ. 135 แห่ง (สปช. 118 แห่ง และสศ. 17 แห่ง) สังกัด เอกชน 8 แห่ง สังกัด กศน. 7 แห่ง สังกัด อุดมศึกษา - แห่ง สังกัด สอศ. 3 แห่ง 1. วท.ตราด 2. วช.ตราด 3. วก.บ่อไร่ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2550 ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ

6 กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออก


ดาวน์โหลด ppt การสร้างโอกาสทางอาชีพในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด จากการจัดอาชีวศึกษา  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ  ศูนย์วิทยุชุมชน  อาชีวะแก้ปัญหาความยากจน  ต่อยอดองค์ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google