งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ C# C# is a simple, modern, object oriented, and type-safe programming language derived from C and C++. It will immediately be familiar.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ C# C# is a simple, modern, object oriented, and type-safe programming language derived from C and C++. It will immediately be familiar."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ C# C# is a simple, modern, object oriented, and type-safe programming language derived from C and C++. It will immediately be familiar to C and C++ programmers. C# aims to combine the high productivity of Visual Basic and the raw power of C++ From Microsoft C# Language Specification, Microsoft Corporation

2 2 Visual C#.NET  เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C#

3 3 วัตถุประสงค์หลักของภาษา C#  เป็นภาษาใหม่ที่มีประสิทธิภาพการทำงาน เทียบเท่า หรือเหนือกว่า C++ แต่ไม่ยุ่งยากและ ซับซ้อนเท่า โดยสามารถใช้งานได้ง่ายเหมือน ภาษา Visual Basic ทำให้สามารถพัฒนาแอป พลิเคชันในระดับสูงได้ดียิ่งกว่าการใช้ภาษา Visual Basic

4 4 คำอธิบาย (Comment)  // comment  /*multiline comment */

5 5 บล็อก (Block)  {…}  กำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานแต่ละส่วน  ภายในบล็อก สามารถมีบล็อกย่อยๆ ซ้อนลงไปอีก

6 6 1 Class myClass { 2if (…) { 3for (…) { 4… 5} // end for block 6} // end if block 7else { 8… 9} // end else block 10… 11 } // end class block ตัวอย่างการใช้บล็อก  Class block  If block  If…then block  Else block  For block

7 7 เครื่องหมายสิ้นสุดคำสั่ง (;)  ;ตัวแสดงจุดสิ้นสุดแต่ละคำสั่ง  จบบล็อก ไม่ต้องใส่ ; ตัวอย่าง 1 x = 10; y = 2 + x; ตัวอย่าง 2 x = 10; y = 2 + x;

8 8 Keywords abstractasbaseboolbreakbyte casecatchcharcheckedclassconst continuedecimaldefaultdelegatedodouble elseenumeventexplicitexternfalse finallyfixedfloatforforeachgoto ifimplicitinintinterfaceinternal islocklongnamespacenewnull objectoperatoroutoverrideparamsprivate protectedpublicreadonlyrefreturnsbyte sealedshortsizeofstackallocstaticstring structswitchthisthrowtruetry typeofuintulonguncheckedunsafeushort usingvirtualvoidvolatilewhile

9 9 หลักการตั้งชื่อตัวแปร  ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร, underscore (_) หรือ @  ห้ามใช้ตัวเลข หรืออักขระเป็นตัวเริ่มต้น  รูปแบบตัวอักษรพิมพ์ต่างกัน ถือเป็นคนละตัว (case sensitive) เช่น myvar, myVar, MYVAR ถือเป็นคนละตัว

10 10 การประกาศตัวแปร (Variable) วิธี1 [ชนิดของข้อมูล] ชื่อตัวแปร; วิธี2 [ชนิดของข้อมูล] ชื่อตัวแปร = [ค่าเริ่มต้นของตัวแปร];  int x;int y, z;int Y, Z = 3;  Double d = 10.99;  String D = "Hello World",str; หมายเหตุ:ไม่สามารถประกาศตัวแปรซ้ำภายในบล็อก {…} เดียวกัน

11 11 การประกาศค่าคงที่ (Constant)  const int x = 1;  const double pi = 3.14; หมายเหตุ:ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ได้ const [ชนิดของข้อมูล] ชื่อตัวแปร = ค่าคงที่;

12 12 ชนิดของข้อมูล  Numeric (เลขจำนวนเต็ม และเลขทศนิยม)  Char (ตัวอักษร)  String (ข้อความ)  Boolean (บูลีน)  Object

13 13 เลขจำนวนเต็ม Data typeขนาดค่าของข้อมูล sbyte (System.SByte)1 byte-128 ถึง 127 short (System.Int16)2 bytes-32,768 ถึง 32,767 int (System.Int32)4 bytes -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 long (System.Int64)8 bytes-2 63 ถึง (2 63 – 1)

14 14 เลขจำนวนเต็มบวก Data typeขนาดค่าของข้อมูล byte (System.Byte)1 byte0 ถึง 255 ushort (System.UInt16)2 bytes0 ถึง 65,535 uint (System.UInt32)4 bytes0 ถึง 4,294,967,295 ulong (System.UInt64)8 bytes0 ถึง 2 64 -1

15 15 เลขทศนิยม Data typeขนาดค่าของข้อมูล float (System.Single)4 bytes±1.5 x 10 -45 ถึง ±3.4 x 10 38 ความแม่นยำของทศนิยมอยู่ที่ 7 ตำแหน่ง double (System.Double) 8 bytes±5.0 x 10 -324 ถึง ±1.7 x 10 308 ความแม่นยำของทศนิยมอยู่ที่ 15 ตำแหน่ง, มีช่วงของข้อมูลกว้างที่สุด decimal (System.Decimal) 16 bytes±1.0 x 10 -28 ถึง ±7.9 x 10 28 ความแม่นยำของทศนิยมอยู่ที่ 28 ตำแหน่ง, ช่วงข้อมูลแคบกว่า double แต่ให้ค่าละเอียดมากในส่วนของทศนิยม เหมาะกับการคำนวณเรื่องเงิน

16 16 ประเภทข้อมูลที่ไม่ใช่ Numeric Data typeขนาดค่าของข้อมูล char (System.Char) 2 bytesตัวอักษรแบบ Unicode มี เครื่องหมาย ' (single quote) คร่อมตัวอักษร เช่น ' A ', ' 1 ' string (System.String) ไม่ แน่นอน ตัวอักษรแบบ Unicode หลายตัว มารวมกัน มีเครื่องหมาย " (double quote) คร่อม เช่น " Hello " bool (System.Boolean) 1 bitมีค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่า คือ true และ false

17 17 สัญลักษณ์พิเศษ charMeaningValue \’Single quote0x0027 \”Double quote0x0022 \\Backslash0x005C \0Null0x0000 \aAlert0x0007 \bBackspace0x0008 charMeaningValue \fForm feed0x000C \nNew line0x000A \rCarriage return0x000D \tHorizontal tab0x0009 \vVertical tab0x000B

18 18 คำสั่งแสดงผล Console.Write ("Hello"); Console.WriteLine ("Hello World"); string str = "Hello"; Console.Write (str + " World"); วิธี1 Console.Write (ข้อความ); วิธี2 Console.WriteLine (ข้อความ);

19 19 คำสั่งรับข้อมูล Console.Write ("What is your name? : "); string name = Console.ReadLine ( );// Laksamee Console.Write ("My name is " + name); Console.Read ( ); วิธี1Console.Read ();หรือ Console.ReadLine (); วิธี2ตัวแปร = Console.Read (); หรือ ตัวแปร = Console.ReadLine ();

20 20 operator  Arithmetic Operators  + - * / %  ++ --  = += -= *= /= %=  String Operators  +  Boolean Operators  >= == !=  ! && || ^  A = 2+3;B = 4 % 3;  X++; ++X; X--; --X;  Y += 3;  Message = "Hello "+Name  If (A=5 && B>6) {…}

21 21 Conditional Operator  เป็นวิธีลัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบ  n = 2; int a = (n = = 0) ? 1 : n;// a = ___ (เงื่อนไข) ? (ค่าเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง) : (ค่าเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ)

22 22 ลำดับความสำคัญของ Operators ลำดับประเภทOperator 1Primary( ), x++, x-- 2Unary+x, -x, ++x, --x, !, ~, Cast, value at address: *, address of value: & 3Multiplicative*, /, % 4Additive+, - 5Shiftshift bits left: > 6Relational, >=, is, as 7Equality= =, != 8Logical bitwise&, |, ^ 9Logical Boolean&&, ||, ?: 10Assignment=, +=, =,*=, /=, %=, >=, &=, ^=, |=

23 23 การแปลงประเภทข้อมูล  Implicit Conversion เป็นการแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ จาก ข้อมูลที่มีขนาดเล็กกว่าไปเป็นขนาดที่ใหญ่กว่า เช่น จาก int ไปเป็น double  int a = 123; long b = a;

24 24 การแปลงประเภทข้อมูล (ต่อ)  Explicit Conversion (หรือ Cast) เป็นการแปลงข้อมูลตามที่ผู้พัฒนาต้องการ เช่น จาก double ไปเป็น int  int x = 123; short z = (short) x; short y = short.Parse(X);  float p = 7.5F;

25 25 การแปลงประเภทข้อมูล Numeric  float n1 = 7.5F;  double n2 = 7.5;  double n3 = 7.5D;  decimal n4 = 7.5M; ตัวอักษรแทนข้อมูล Uuint or ulong Llong or ulong ULulong F or ffloat D or ddouble M or mdecimal

26 26 การแปลงประเภทข้อมูลใดๆ  int x = Convert.ToInt32 ("123"); // x = 123  double y = Convert.ToDouble (x); // y = (double) 123,x = (int) 123  string s = Convert.ToString (x); // s = "123",x = (int) 123 [type ใหม่][ตัวแปร] = Convert.To [type ใหม่] ([ค่าเดิม])

27 27 การกำหนดเงื่อนไข  Selection statements : if และ switch…case  Iteration statements : while, do…while และ for  Jump statements : break, continue, goto, return และ throw

28 28 if-else statement if (condition) { … } if (condition) { … } else { … } ตัวอย่าง bool isEven (int x) { if (x%2 ==0) return true; else return false; }

29 29 else if & Nested if statement if (condition1) { … } else if (condition2) { … } else { … } if (condition1) { … if (condition2) { … if (condition3) { … } } } ตัวอย่าง char Result; if (Score > 80) Result = ‘A’; else if (Score > 50) Result = ‘B’; else Result = ‘F’;

30 30 แบบฝึกหัด if statement (1)  จงเขียนโปรแกรมสำหรับคำนวณเกรด โดยรับคะแนนจากผู้ใช้ โดยกำหนดว่า GradeScore A81 – 100 B70 – 80 C60 – 69 D50 – 59 F0 – 49 เฉลย (เรียก method)

31 31 แบบฝึกหัด if statement (2)  ค่าบริการน้ำประปาแห่งหนึ่ง มีอัตราดังตาราง จงเขียนโปรแกรมให้ สามารถทำการคำนวณค่าใช้ บริการน้ำประปาของบริษัท แห่งนี้ หน่วยที่ราคา / หน่วย (บาท) 10 หน่วยแรก 10 11 - 2012 21 - 3015 > 3020 ตัวอย่างถ้าใช้น้ำประปาทั้งหมด 34 หน่วย ต้องชำระค่าใช้บริการทั้งหมด 450 บาท เฉลย

32 32 แบบฝึกหัด if statement (3)  จงเขียนโปรแกรมสำหรับพิจารณาเงินเดือนจาก ประสบการณ์ทำงานโดยให้ผู้ใช้ป้อนประสบการณ์ ทำงาน โดยกำหนดว่า  ถ้าประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ได้รับเงินเดือน 20,000 บาท  ถ้าประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท  มิเช่นนั้น ได้รับเงินเดือน 12,000 บาท เฉลย

33 33 แบบฝึกหัด if statement (4)  จงเขียนโปรแกรมแสดงผลยอดเงินคงเหลือในบัญชี เงินฝาก ซึ่งฝากมาแล้ว 1 ปี โดยให้ผู้ใช้ป้อนเงินต้น โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยดังนี้  เงินต้น 100,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 3 %  เงินต้น 50,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 2 %  เงินต้น ต่ำกว่า 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1 % เฉลย (เรียก method)

34 34 1. string str, color; 2. Console.Write("Enter day of week:"); 3. str = Console.ReadLine(); 4. switch (str) { 5. case "Sunday" :color = "red"; 6. break; 7. case "Monday" : color="yellow"; 8. break; 9.... 10. default : color="invalid"; 11. break; 12. } 13. Console.WriteLine("color of " + str.ToUpper() + " is " + color.ToUpper()); 14. Console.Read (); 1. string str, color; 2. Console.Write("Enter day of week:"); 3. str = Console.ReadLine(); 4. switch (str) { 5. case "Sunday" :color = "red"; 6. break; 7. case “monday" : 8. case "Monday" : color="yellow"; 9. break; 10.... 11. default : color="invalid"; 12. break; 13. } 14. Console.WriteLine("color of " + str.ToUpper() + " is " + color.ToUpper()); 15. Console.Read (); switch statement switch (expression) { case value1 : statement1; break; case value2 : statement2; break; case valueN : statementN; break; default : statement; break; } expression: ตัวเลข or string

35 35 แบบฝึกหัด switch statement (1)  จงเขียนโปรแกรมแสดงเมนูการทำงาน ดังหน้าจอ  เลือก 1 ให้แสดงข้อความ "Sub Menu 1 : ADD"  เลือก 2 ให้แสดงข้อความ "Sub Menu 2 : SUBTRACT"  เลือก 3 ให้แสดงข้อความ "Sub Menu 3 : EXIT" เฉลย

36 36 for (counter = first value; counter condition; adjust counter value) { … } for (…) { … for (…) { … for (…) { … }}} for statement

37 37 ตัวอย่าง for statement (1) 1. int i, sum; 2. for (i=1; i<5; i++){ 3. sum += i; 4. } 5. Console.Write(sum+" "+i); 6. // sum=_____i=_____ 1. int sum; 2. for (int i=1; i<5; i++){ 3. sum += i; 4. } 5. Console.Write(sum+" "+i); 6. // sum=_____i=_____

38 38 ตัวอย่าง for statement (2) 1. int num; string s; 2. Console.Write ("Please Enter number : "); 3. s=Console.ReadLine( ); 4. num=int.Parse(s); 5. for (int i=1; i<=num; i++){ 6. for (int j=1;j<=i;j++){ 7. Console.Write(j+" "); 8. } // end for j 9. Console.WriteLine(" "); 10. } // end for i 11. Console.Read( );

39 39 while statement while (condition) { … } ตัวอย่าง 1. int Result = 0; int i = 0; 2. while (i < 2) { 3. i += 1; 4. Result += i; 5. } // end while 6. Console.Write (Result + " " + i); // Result=____ i=____

40 40 do-while statement do { … } while (condition); while (condition) { … } ตัวอย่าง 1. int Result = 0; int i = 0; 2. do { 3. i += 1; 4. Result += i; 5. } while (i < 2); 6. Console.Write (Result + " " + i); // Result=____ i=____

41 41 แบบฝึกหัด for & while statement (1)  จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลลัพธ์ดังนี้ 12345 2345 345 45 5 เฉลย (while statement) เฉลย (for statement)

42 42 แบบฝึกหัด for & while statement (2)  จงเขียนโปรแกรมนับว่าหากต้องการเพิ่มค่า จาก 3 จนมากกว่าหรือเท่ากับ 12 จะต้อง บวกด้วย 2 ทั้งหมดกี่รอบ เฉลย (while statement) เฉลย (for statement)

43 43 แบบฝึกหัด for & while statement (3)  จงเขียนโปรแกรมนับว่าหากต้องการลดค่า จาก 100 จนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 จะต้อง หารด้วย 4 ทั้งหมดกี่รอบ เฉลย (while statement) เฉลย (for statement)

44 44 แบบฝึกหัด for & while statement (4)  พี่มอสมีแฟนคลับ 2,857 คน โดยแต่ละปีจะ มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นปีละ 8% จงเขียนโปรแกรมคำนวณว่าจะใช้เวลากี่ปี พี่ มอสจึงจะมีแฟนคลับมากกว่า 5,000 คน เฉลย (while statement) เฉลย (for statement)

45 45 แบบฝึกหัด for & while statement (5)  จงเขียนโปรแกรมให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วหาผลลัพธ์สูตรคูณ โดยแสดงผลลัพธ์ เป็นตารางดังนี้ (สมมติผู้ใช้ป้อนเลข 5) 5*1=5 5*2=10… 5*12=60 เฉลย (while statement) เฉลย (for statement)

46 46 break 1. int x=0, i=0; 2. while (i<15) { 3. x++; 4. if ((x%5)==0) { break; } 5. Console.WriteLine("i = " + i + ", x = " +x); 6. i++; 7. } // end while 8. break; // คำสั่งให้ออกจากลูป โดยหยุดการตรวจสอบเงื่อนไขถัดไป

47 47 continue continue; //คำสั่งให้วนลูปถัดไป โดยไม่ทำคำสั่งที่เหลือในลูปนั้น 1. int x=0, i=0; 2. while (i<15) { 3. x++; 4. if ((x%5)==0) { continue; } 5. Console.WriteLine ("i=" + i + ", x=" +x); 6. i++; 7. } // end while 8.

48 48 goto  คำสั่งให้โปรแกรมกระโดดไปยังตำแหน่งที่ต้องการ วิธี 1 goto statement-label; วิธี 2 goto case-statement; วิธี 3 goto default;

49 49 1. string s; 2. enterTitle: 3. while ((s=Console.ReadLine()) != "x") { 4. switch (s) { 5. case "dr" :Console.Write("INVALID. "); 6. goto default; 7. case "girl" :goto case "mrs"; 8. case "boy" : 9. case "mr" :Console.WriteLine("You are male."); 10. break; 11. case "miss":goto case "mrs"; 12. case "ms" : 13. case "mrs" :Console.WriteLine("You are female."); 14. break; 15. default :Console.Write("Please enter your title\n"); 16. goto enterTitle; 17. } // end switch 18. } // end while 19. Console.WriteLine("Exit Program"); ตัวอย่าง : goto

50 50 return return expression;  คำสั่งออกจาก method พร้อมการส่งค่า  ค่าที่ส่งกลับ สัมพันธ์กับประเภทข้อมูลที่ประกาศ  int CalcX (int a) { int x = a * 100; return x; }

51 51 Method [modifier] void [name]([param1]…) { … } void sayHello ( ) { Console.Write("Hello"); } void sayHello (string name) { Console.Write("Hello " + name); } 1. void main ( ) (string[ ] args){ 2. sayHello ( );// Hello 3. sayHello ( " Peter " ); // Hello Peter 4. }

52 52 Method [modifier][type][name]([param1]…) { … return [value]; } int add ( ) { return 2 + 3; } int add (int x, int y) { return x + y; } void main ( ) (string[ ] args) { int a = add ( );// a = _____ int b = add (3,5);// b = _____ double c = add (3,5);// c = _____ string d = add ( );// d = _____ }

53 53 แบบฝึกหัด Method (1)  จงเขียนโปรแกรมให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วหาว่าค่าที่รับนั้นเป็นเลขคู่หรือ เลขคี่ เช่น  รับ 5 -> เลขคี่  รับ 8 -> เลขคู่ เฉลย (ใน main) เฉลย (เรียก method)


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ C# C# is a simple, modern, object oriented, and type-safe programming language derived from C and C++. It will immediately be familiar.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google