งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการภาวะวิกฤต กับการฟื้นตัวขององค์การ: ศึกษากรณีบริษัทชั้นนำในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (Crisis Management and Corporate Recovery: Study on Leading.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการภาวะวิกฤต กับการฟื้นตัวขององค์การ: ศึกษากรณีบริษัทชั้นนำในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (Crisis Management and Corporate Recovery: Study on Leading."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการภาวะวิกฤต กับการฟื้นตัวขององค์การ: ศึกษากรณีบริษัทชั้นนำในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (Crisis Management and Corporate Recovery: Study on Leading Companies in Eastern Industrial Estate) ไพโรจน์ ภัทรนรากุล GSPA NIDA 1 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

2 ขอบเขตการนำเสนอ • ความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา • วัตถุประสงค์ของการศึกษา • ขอบเขตและข้อจำกัดในการศึกษา • การทบทวนวรรณกรรม • กรอบแนวคิดในการศึกษา • แบบแผนการศึกษา • ผลการศึกษา • สรุปและเสนอแนะ 2 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

3 ความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา • ปัจจุบันองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประสบกับ ภาวะวิกฤตซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง ความไม่ แน่นอนซึ่งเป็นผลจากความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบาย และ กระแสโลกาภิวัตน์ • การศึกษาถึงการปรับตัวและการแสวงกลยุทธ์เพื่อ การฟื้นตัวขององค์การจะเป็นองค์ความรู้ที่เป็น ประโยชน์สำหรับการบริหารองค์การยุคใหม่ใน สภาวะวิกฤต 3 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา • เพื่อประมวลสถานการณ์วิกฤตที่ส่งผลต่อ องค์การธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก • เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของวิกฤตการณ์ต่อการ ดำเนินงานขององค์การธุรกิจในปัจจุบัน • เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การจัดการและการปรับตัว ขององค์การในสภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นกิจการ • เพื่อประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ มาตรการที่ภาครัฐควรสนับสนุนเพื่อให้สามารถ ฟันฝ่าวิกฤตการณ์ 4 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

5 ขอบเขตและข้อจำกัดในการศึกษา • ครอบคลุมประเด็นผลกระทบจากวิกฤต เศรษฐกิจ • กลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบ • มาตรการเชิงกลยุทธ์ในการฟันฝ่าวิกฤต • กรอบเวลาในช่วงปี 2550 ถึงปัจจุบัน 5 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

6 คำถามหลักในการศึกษาวิจัย • องค์การรับรู้เกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อใด มีอะไรเป็น สัญญาณบ่งบอกว่าวิกฤตกำลังเกิด มีการจัดการความ เสี่ยง หรือระบบสัญญาณเตือนภัยหรือไม่อย่างไร • วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการดำเนินงานใน ภาพรวมอย่างไร องค์การได้รับผลกระทบด้านใดบ้าง ทั้งด้านบวกและด้านลบ • แนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหามี ด้านใด การเรียนรู้ในภาวะวิกฤตที่สำคัญคือด้านใด • ภาครัฐตอบสนองต่อวิกฤตการณ์อย่างไร และควรมี มาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมด้านใดบ้าง 6 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

7 การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดเกี่ยวกับวิกฤตการณ์และการจัดการในภาวะ วิกฤต • วิกฤต (Crisis) • วิกฤตองค์การ (Organizational Crisis) • การฟื้นตัวขององค์การ Crisis Recovery 7 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

8 แนวคิดเกี่ยวกับวิกฤตการณ์และการ จัดการในภาวะวิกฤต • สภาวะวิกฤต (crisis) หมายถึง เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดล่วงหน้าและส่งผลกระทบ ต่อองค์การ เช่น ภัยธรรมชาติ วิกฤตทางการเงิน ความไม่สงบทางการเมือง โดยวัตถุประสงค์ ของการจัดการในภาวะวิกฤตเพื่อปกป้อง องค์การจากภัยคุกคาม หรือผลกระทบในสภาวะ วิกฤต (Sikich, 1996) 8 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

9 วิกฤตองค์การ (Organizational Crisis) • Selbst (1996) วิกฤตองค์การ หมายถึงการ ปฏิบัติหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ของ องค์การในการบรรลุวัตถุประสงค์และความอยู่ รอด • Pauchant and Mitroff (1992) “สถานการณ์ ปัญหา หรือความยุ่งยากที่ส่งผลกระทบต่อระบบ การทำงานในภาพรวม และคุกคามต่อฐานคติที่ สำคัญขององค์การ ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ความเป็นตัวตนและแกนหลักของระบบ” 9 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

10 วิกฤตองค์การ (Organizational Crisis) • Booth (1993) มองวิกฤตเชิงระบบและให้ ความหมายของวิกฤตการณ์ที่เชื่อมโยงและ สัมพันธ์กับคนในองค์การ • “วิกฤตการณ์เป็นสถานการณ์ที่ปัจเจกบุคคล กลุ่ม หรือองค์การเผชิญอยู่และไม่สามารถ จัดการหรือดำเนินการได้ในกระบวนการทำงาน ปกติ เป็นสถานการณ์ที่ส่งผลลบ และสร้างแรง กดดันอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง ฉับพลัน” 10 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

11 Corporate Recovery • Slatter (1984) ตระหนักถึงประเด็นความเครียด ของมนุษย์ในภาวะวิกฤต และเสนอตัวแบบ Propensity for Crisis โดยระบุตัวแปร 3 กลุ่ม ซึ่งมีความโน้มเอียงให้เกิดวิกฤตการณ์ • 1) คุณลักษณะด้านการจัดการ • 2) คุณลักษณะด้านองค์การ • 3) คุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อม 11 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

12 Propensity for Crisis Managerial Characteristics คุณสมบัติของบุคคล ความสามารถ ของผู้บริหาร ภาวะผู้นำ ส่งผลต่อ คุณภาพการตัดสินใจ และ ความสามารถในการจัดการวิกฤต Organizational Characteristics เกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด ทรัพยากร การวางแผน ระเบียบวิธีในการควบคุม ส่งผลต่อโอกาสในการเกิดวิกฤตการณ์ Environmental Characteristics การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ การตลาด การ แข่งขัน นำไปสู่ความสูญเสีย 12 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

13 การจัดการวิกฤตการณ์ ก่อน ระหว่างและหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ • การวางแผนกลยุทธ์และเทคนิคการจัดการ • การตรวจสอบ และการวิเคราะห์แผนงาน • การเตรียมการ การสื่อสาร บริหารสื่อมวลชนและ การป้องกันในภาวะฉุกเฉิน • นโยบายการฟื้นฟูองค์การ สร้างหลักประกันใน ประสิทธิผลของการปฏิบัติ 13 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

14 การจัดการวิกฤตการณ์ • ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร การวางแผน การ ประเมินสภาวะวิกฤต การสร้างความสัมพันธ์กับ สื่อมวลชน การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และระบบการสื่อสารในองค์การ (Irvine and Millar, 2000) • การประสานภารกิจต่างๆ การมีระบบสัญญาณ เตือนภัย การประเมินผลกระทบ และการดำเนิน กิจกรรมอย่างต่อเนื่องหลังจากสภาวะวิกฤต 14 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

15 กลยุทธ์ขององค์การและการปรับตัวของ องค์การในสภาวะวิกฤต • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2546) การปรับตัวเพื่อ ความอยู่รอดจากภาวะวิกฤต • องค์การภาครัฐ ตอบสนองต่อบริบทใหม่ด้าน ปฏิรูประบบราชการ ปรับโครงสร้าง กฎหมาย และระบบงาน ดำเนินกลยุทธ์สมัยใหม่ • องค์การภาคเอกชน แสวงหากลยุทธ์ มุ่งสู่ องค์การยุคใหม่ สร้างการมีส่วนร่วมของ พนักงาน สร้างธรรมาภิบาล สร้างองค์การแห่ง การเรียนรู้ และศักยภาพการแข่งขันที่ยั่งยืน 15 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

16 กลยุทธ์ขององค์การและการปรับตัวของ องค์การในสภาวะวิกฤต • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2546) การปรับตัวเพื่อ ความอยู่รอดจากภาวะวิกฤต • ความสำเร็จของกลยุทธ์การจัดการและการ ปรับตัวขององค์การในสภาวะวิกฤต จำเป็นต้อง อาศัยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ การสนับสนุนจากผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในการสานพลัง และขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 16 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

17 กรอบแนวคิดในการศึกษา วิกฤตการณ์ และ ผลกระทบ ผลลัพธ์ ลดความสูญเสีย ฟื้นตัว อยู่รอด มีเสถียรภาพ การจัดการใน ภาวะวิกฤต การปรับตัว (โครงสร้าง ระบบจัดการ ทรัพยากรการ จัดการ) การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ (การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินผลกระทบ การจัดการการ เปลี่ยนแปลงและ นวัตกรรม) การเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมด้าน เศรษฐกิจ 17 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

18 แบบแผนการศึกษา • หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นบริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก • นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี • นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี • นิคมอุตสาหกรรมมาตาพุด ระยอง • นิคมอุตสากรรมอมตะซิตี้ ระยอง • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง • In-depth Case Analysis • Questionnaire Survey 18 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

19 ผลการศึกษา การปรับตัวในภาวะวิกฤตของ บริษัท ปตท. อะโร เมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) ข้อมูลพื้นฐาน • ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน และ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ • โรงงานผลิต 3 โรงงาน (1 โรงกลั่น 2 โรงอโรเม ติกส์) พนักงาน 1,046 คน • มูลค่าสินทรัพย์ 137,540 ล้านบาท 19 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

20 In-depth Case กรณี ปตท. อะโรเมติกส์ฯ • ในภาวะวิกฤต ได้รับผลกระทบด้านลบจาก ปัญหาราคาน้ำมันผันผวน ประสบปัญหาผล ประกอบการลดลง ระหว่างปี 51-52 ขาดทุน สุทธิ 8,465 ล้านบาทซึ่งเป้นผลมาจาก Stock Loss เทียบกับ ปี 50 มีกำไรสุทธิ 18,018 ล้าน บาท 20 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

21 In-depth Case กรณี ปตท. อะโรเม ติกส์ฯ • ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 27,561 ล้านบาท ตาม ราคาน้ำมันดิบและคอนเดนเสทที่ปรับตัวสูงขึ้น มากในช่วง 7 เดือนแรกของปี 51 • ต้องสำรองเงินเพื่อซื้อวัตถุดิบ กู้เต็มเพดาน ขาด สภาพคล่อง • ธุรกิจมีค่าการกลั่นลดลง (Gross Refinery Margin-GRM) ลดลง จากปี 50 คือลดลงจาก 6.46 เป็น 4.23 US$ต่อบาร์เรล และส่วนต่าง ราคาผลิตภัณฑ์ต่อวัตถุดิบลดลง 21 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

22 ผลกระทบด้านการบริหารและพนักงาน • กระบวนการตัดสินใจต้องเข้มงวดมากขึ้น • Freeze พนักงาน ไม่ต่อสัญญาจ้าง พนักงาน ต้องทำงานหนักขึ้น ต้องปรับแนวทางเพื่อรองรับ ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น • พนักงานบางส่วนโดยเฉพาะระดับปฏิบัติการ รายได้กระทบ อันเป็นผลจากนโยบายลด ค่าใช้จ่าย ลดการทำงานล่วงเวลา เกิด ความเครียด 22 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

23 แนวทางการปรับตัวขององค์การ การปรับกลยุทธ์ – ด้านการเงิน • การบริหารความเสียง (Risk Management) • ชะลอการลงทุน (Investment Delay) • ทบทวนงบประมาณ (Budget Review) • สานผลประโยชน์ร่วม (Synergy) 23 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

24 แนวทางการปรับตัวขององค์การ การปรับกลยุทธ์ – ด้านปฏิบัติการภายใน • การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการผลิต (Plant Reliability Improvement) • ลดค่าใช้จ่าย พัฒนาคุณภาพองค์การเพื่อเพิ่ม ผลผลิต ปรับปรุงด้าน IT • จัดการความรู้ พัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิผล • รณรงค์ กระตุ้นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 24 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

25 แนวทางการปรับตัวขององค์การ การปรับกลยุทธ์ – ด้าน HRM • การนำระบบ Competency Management Systems-CMS และระบบ Career Ladder มาใช้ • ปรับปรุง Performance Management System • จัดทำโครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการใหม่ • สนับสนุน Line Manager HR ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา • โครงการ Employee Assistant Program-ERP มี ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน 25 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

26 การปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงาน • วางโครงสร้างองค์การใหม่ มีคณะทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน • ออกแบบระบบงาน สร้าง Lean Office • ประชุม VDO Conference ใช้งาน Calendar เต็มรูปแบบ • ทำ Job Description ใหม่ทุกตำแหน่ง • จัดทำคู่มือพนักงานฉบับใหม่ 26 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

27 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน • สำรวจความคิดเห็นพนักงาน ประเมินความผูกพัน ต่อองค์การ และออกแบบวัฒนธรรมองค์การที่พึง ประสงค์ • Workshop ผู้บริหาร เพื่อกำหนดค่านิยมหลักของ องค์การ (SPEED) Social Responsibility & Caring; Professionalism; Ethics; Engagement; Diversity & Teamwork • สื่อสารค่านิยมหลักทั่วทั้งองค์การ • นำค่านิยมหลักเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และระบบการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่ง 27 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

28 สรุปและเสนอแนะ • สรุปผลการปรับตัวใน 2 ด้าน คือ การบริหาร องค์การและทรัพยากรมนุษย์ • ด้านองค์การ ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการ ความเสี่ยง ทบทวนและบริหารการลงทุน ลดค่า ใช่จ่าย ปรับปรุงกระบวนการให้รัดกุม • ปรับโครงสร้าง พัฒนาคุณภาพองค์การ จัดการ ความรู้ พัฒนา IT • สื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่องและชัดเจน 28 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

29 สรุปและเสนอแนะ ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ • เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และใช้ระบบความรู้ความสามารถในการบริหาร • พัฒนาภาวะผู้นำ • ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การเพื่อรับมือกับวิกฤตที่ เกิดขึ้น • ดูแลพนักงาน ผ่านระบบการบริหารค่าตอบแทนโดย มุ่งให้พนักงานใช้ความสามารถได้อย่างสูงสุด 29 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

30 ผลการศึกษาจากการสำรวจ แบบสอบถาม • สถานการณ์วิกฤตที่ส่งผลต่อองค์การ • ผลกระทบของวิกฤตการณ์ต่อการ ดำเนินงาน • กลยุทธการจัดการและการปรับตัวของ องค์การ • สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะ • แนวทางการแก้ไขส่วนของภาครัฐ 30 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

31 สถานการณ์วิกฤตที่ส่งผลต่อองค์การ • วิกฤตเศรษฐกิจ (Sub-prime Crisis) • วิกฤตความไม่สงบและความขัดแย้งทางการเมือง • วิกฤตจากนโยบายหรือกฏหมายด้าน EIA HIA • วิกฤตพลังงาน ราคาน้ำมันและเชิ้อเพลิง • วิกฤตความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทางการ เงิน อัตราดอกเบี้ยธนาคาร • วิกฤตด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ • วิกฤตด้านแรงงาน แรงงานต่างด้าว และความ ขัดแย้งในชุมชน 31 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

32 ผลกระทบของวิกฤตการณ์ต่อการ ดำเนินงาน ด้านบวก • การร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน การลดต้นทุน และมีสำนึกด้านคุณภาพมากขึ้น • การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตที่ต้นทุน ต่ำลง • ปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมมากขึ้น ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย • มีโอกาสซื้อกิจการหรือเครืองจักรในราคาถูก • พิจารณาคัดกรองบุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพง่ายขึ้น • มีโอกาสได้ศึกษาเพื่อปรับใช้ในอนาคต คิดค้นนวัตกรรม • ส่งผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในองค์การ • วิกฤตเป็นโอกาสที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีความ เข้าใจและเห็นอกเห็นใจกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีใน องค์การ 32 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

33 ผลกระทบของวิกฤตการณ์ต่อการ ดำเนินงาน ด้านลบ • กระทบต่อนโยบายและกลยุทธ์ • กระทบต่อองค์การและการวางแผนการผลิตและ การตลาด การลงทุนจากต่างประเทศลดลง • สูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถ • ผลผลิตลดลง ยอดการสั่งซื้อลดลง • ต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากค่าใช้จ่ายคงที่มาก • ขาดสภาพคล่องทางการเงิน • 33 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

34 กลยุทธการจัดการและการปรับตัวของ องค์การ • ให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์การ ระบบการ ทำงาน • พัฒนาบุคลากร อบรมพัฒนาฝีมือการปฏิบัติงาน • การกำหนดแผนและแนวทางการทำงานที่ ชัดเจนมีแผนบริหารความเสี่ยง • มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดรายจ่ายที่ไม่ จำเป็น • สร้างระบบธรรมาภิบาล 34 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

35 กลยุทธการจัดการและการปรับตัวของ องค์การ • ปรับโครงสร้างองค์การ Down Size องค์การ • ปรับแนวคิดพนักงาน • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากร • พัฒนาคุณภาพและภาพลักษณ์องค์การ • Cost Saving, Cost Reduction ลดต้นทุน ควบคุม ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์ความผันผวนของราคาตลาด • ปรับลดพนักงานให้เหมาะสม • เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเครื่องจักร Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D 35

36 สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะ • การประเมินสถานการณ์ต้องชัดเจน ควรมีการ รวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมีศูนย์กลาง รับผิดชอบข้อมูล • ในภาวะวิกฤต ควรลดการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง มี การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ ชัดเจน • การสร้างโอกาส สร้างความเชื่อมั่นในองค์การและ สังคมรอบข้าง • ดูแลบุคลการ ปรับพื้นฐานในการดำเนินชีวิต • สำรองเงินทุนระยะยาว 36 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

37 แนวทางการแก้ไขส่วนของภาครัฐควร ให้การสนับสนุน • การมีศูนย์ข้อมูลภาคเศรษฐกิจ • สนับสนุนด้านการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งเสริม BOI ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องจักรจากต่างประเทศ • การกำหนดนโยบายที่มีความชัดเจน สร้างความน่าเชื่อถือ และความามั่นใจของผู้ลงทุน เปิดเผยข้อมูล • สนับสนุนด้านการลงทุนนวัตกรรมใหม่ๆ • แสวงหาตลาดใหม่กลุ่มประเทศที่ 3 • สนับสนุนกองทุนสำรองและมาตรการด้านภาษี ลดความ ซ้ำซ้อนของภาษี 37 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

38 คำถามหรือข้อคิดเห็น 38 Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D

39 ข้อเสนอแนะเพื่อศึกษาต่อ • องค์การภาครัฐ สตช. กระทรวงที่รับผิดชอบด้านความ มั่นคง และกระทรวงหลักอื่นๆ • รัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขนส่งมวลชน กรุงเทพ การบินไทย การท่าอากาศยาน • กลุ่มอุสาหกรรมยานยนต์ ลงรายค่ายต่างๆ โตโยต้า ฮอนด้า บีเอ็มดับบลิว มาสด้า ฟอร์ด • กลุ่มธุรกิจขนส่ง Logistics • กลุ่ม ธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท และบริการการท่องเที่ยว • กลุ่มธุรกิจส่งออก การเกษตร อุตสาหกรรม • กลุ่มธุรกิจ SMEs Corporate Crisis and Recovery Pairote Pathranarakul, Ph.D 39


ดาวน์โหลด ppt การจัดการภาวะวิกฤต กับการฟื้นตัวขององค์การ: ศึกษากรณีบริษัทชั้นนำในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (Crisis Management and Corporate Recovery: Study on Leading.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google