งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีช่วยแพทย์สื่อสารคนไข้ต่างชาติด้วยระบบวีดีโอโฟน Tele-Interpretation Service นพ.สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ CIO โรงพยาบาลกรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีช่วยแพทย์สื่อสารคนไข้ต่างชาติด้วยระบบวีดีโอโฟน Tele-Interpretation Service นพ.สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ CIO โรงพยาบาลกรุงเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีช่วยแพทย์สื่อสารคนไข้ต่างชาติด้วยระบบวีดีโอโฟน Tele-Interpretation Service นพ.สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ CIO โรงพยาบาลกรุงเทพ

2 Tele-Interpretation Service
แนวคิด แรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ Emergency is 24/7 Speed of care, immediate response Multi-Languages Limited resources Voice only may risk in miss interpretation Broad location of services

3 Tele-Interpretation Service
กระบวนการทำงาน 1 2 Interpreter Center room receive call 3 Patient arrive in doctor room and needs a translator Doctor can just have one click on IPT to reach to interpreter 6 Doctor can share patient’s examination to discuss what is patient’s diagnosis 5 Doctor can communicate with Foreign patient by having interpreter to help Interpreter is now with the patient without any waiting time 4

4 Tele-Interpretation Service
ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการจัดการ การให้บริการด้านการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์รูปแบบใหม่ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน Video Call ซึ่งแพร่หลายและราคาไม่แพงในปัจจุบัน เน้นการจัดการที่ทันเวลาตลอด 24 ชั่วโมง และสื่อสารข้อมูลทางการแพทย์อย่างถูกต้อง โดยบุคลากรที่ได้รับการอบรมเฉพาะทั้งด้านการแพทย์และด้านวัฒนธรรม โดยยึดหลักการความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

5 Tele-Interpretation Service
รายละเอียดผลงาน On 24-hour standby for 24 languages Provide assistance anytime anywhere More than 450 service points Integrate communications system, IT infrastructure and business processes for effective businesses need 33 full time, 61 part time, 47 outsource, 11 Network Medical Interpretation need well train staff Doctors join in interpreting service Coaching/Evaluating

6 Tele-Interpretation Service
รายละเอียดพื้นฐานทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง Unlock the limitation with IP Technology Applied simple video call technology IP PBX, Call Center System, IP Phone, Wi-Fi IP Phone, Operation Application are integrated Enhance capability to Video communication Enterprise quality (Clarity, Availability, Security) Same screen explanation

7 Tele-Interpretation Service
ข้อดีและความแตกต่างของผลงาน ที่ถือว่าดีกว่าผลงานที่คล้ายกัน ความต้องการ เทคโนโลยีเดิม เทคโนโลยีที่ใช้ในผลงาน ลดความผิดพลาดเรื่องการอธิบายการรักษา การแปลภาษาแบบเสียงอย่างเดียว การแปลภาษาแบบภาพและเสียง สามารถให้บริการแปลภาษาได้รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องรอ การแปลภาษาแบบเห็นตัวตน (Face to Face) สามารถขยายขอบเขตของการให้บริการได้กว้างขึ้น และรวดเร็วกว่า การใช้ระบบโทรศัพท์แบบเดิม Analog/Digital การใช้เทคโนโลยี IP Phone สามารถแสดงจอภาพของแพทย์ให้ล่ามไปพร้อมๆกัน สร้างความใกล้ชิดและความสบายใจเมื่อผู้ป่วยเห็นผู้ที่คุยด้วย

8 Tele-Interpretation Service
ยอดขาย 6 เดือนย้อนหลัง มูลค่ายอดขาย 119,242,000 ล้านบาท ปริมาณ 238,484 ครั้ง (มกราคม – กรกฎาคม) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ Medical hub, resource sharing Boost up Thai Economic Expanding the international medical care service In line with the government's policy

9 Tele-Interpretation Service
ผลประโยชน์ทางสังคม Medical hub, Strengthen the country as the medical care center Share knowledge to other segment/industry Join/Supply resources to local community Clinic (more safety, readiness, easy access to care without language barrier)

10 Tele-Interpretation Service at Tubsakae
SLSS Medical Care Plan for Its Members in Tubsakae

11 Tele-Interpretation Service at AOT
Thailand Medical Gateway

12 Tele-Interpretation Service
Tele-Interpreter เป็นต้นแบบสำหรับองค์กรอื่นๆ โดยเฉพาะองค์กรทีให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถให้บริการสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อม แต่มีความจำเป็นที่ต้องให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและถูกต้องในการให้บริการทางการแพทย์ไทย นำไปสู่การเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดรายได้ในหลายธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นเมดิคอลฮับและเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2015

13 MATICHON DAILY Pg17


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีช่วยแพทย์สื่อสารคนไข้ต่างชาติด้วยระบบวีดีโอโฟน Tele-Interpretation Service นพ.สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ CIO โรงพยาบาลกรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google