งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 10 กันยายน 2553 เทคโนโลยีช่วยแพทย์สื่อสาร คนไข้ต่างชาติด้วยระบบวีดีโอ โฟน Tele-Interpretation Service นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ CIO โรงพยาบาลกรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 10 กันยายน 2553 เทคโนโลยีช่วยแพทย์สื่อสาร คนไข้ต่างชาติด้วยระบบวีดีโอ โฟน Tele-Interpretation Service นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ CIO โรงพยาบาลกรุงเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 10 กันยายน 2553 เทคโนโลยีช่วยแพทย์สื่อสาร คนไข้ต่างชาติด้วยระบบวีดีโอ โฟน Tele-Interpretation Service นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ CIO โรงพยาบาลกรุงเทพ

2 2 10 กันยายน 2553 Tele-Interpretation Service แนวคิด แรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์  Emergency is 24/7  Speed of care, immediate response  Multi-Languages  Limited resources  Voice only may risk in miss interpretation  Broad location of services

3 3 10 กันยายน 2553 Tele-Interpretation Service Patient arrive in doctor room and needs a translator Doctor can just have one click on IPT to reach to interpreter Interpreter is now with the patient without any waiting time Interpreter Center room receive call Doctor can communicate with Foreign patient by having interpreter to help Doctor can share patient’s examination to discuss what is patient’s diagnosis กระบวนการ ทำงาน

4 4 10 กันยายน 2553 Tele-Interpretation Service ความเป็นนวัตกรรม  เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการ จัดการ การให้บริการด้านการสื่อสารระหว่าง ผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์รูปแบบใหม่ โดย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน Video Call ซึ่ง แพร่หลายและราคาไม่แพงในปัจจุบัน เน้นการ จัดการที่ทันเวลาตลอด 24 ชั่วโมง และสื่อสาร ข้อมูลทางการแพทย์อย่างถูกต้อง โดยบุคลากรที่ ได้รับการอบรมเฉพาะทั้งด้านการแพทย์และด้าน วัฒนธรรม โดยยึดหลักการความปลอดภัยของ ผู้ป่วยเป็นสำคัญ

5 5 10 กันยายน 2553 Tele-Interpretation Service  รายละเอียดผลงาน  On 24-hour standby for 24 languages  Provide assistance anytime anywhere  More than 450 service points  Integrate communications system, IT infrastructure and business processes for effective businesses need  33 full time, 61 part time, 47 outsource, 11 Network  Medical Interpretation need well train staff  Doctors join in interpreting service  Coaching/Evaluating

6 6 10 กันยายน 2553 Tele-Interpretation Service  รายละเอียดพื้นฐานทางวิชาการและ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  Unlock the limitation with IP Technology  Applied simple video call technology  IP PBX, Call Center System, IP Phone, Wi-Fi IP Phone, Operation Application are integrated  Enhance capability to Video communication  Enterprise quality (Clarity, Availability, Security)  Same screen explanation

7 7 10 กันยายน 2553 ข้อดีและความแตกต่างของผลงาน ที่ถือว่า ดีกว่าผลงานที่คล้ายกัน ความต้องการเทคโนโลยีเดิมเทคโนโลยีที่ใช้ใน ผลงาน ลดความผิดพลาดเรื่อง การอธิบายการรักษา การแปลภาษาแบบเสียง อย่างเดียว การแปลภาษาแบบภาพ และเสียง สามารถให้บริการ แปลภาษาได้รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องรอ การแปลภาษาแบบเห็น ตัวตน (Face to Face) การแปลภาษาแบบภาพ และเสียง สามารถขยายขอบเขต ของการให้บริการได้ กว้างขึ้น และรวดเร็ว กว่า การใช้ระบบโทรศัพท์ แบบเดิม Analog/Digital การใช้เทคโนโลยี IP Phone สามารถแสดงจอภาพ ของแพทย์ให้ล่ามไป พร้อมๆกัน การใช้ระบบโทรศัพท์ แบบเดิม Analog/Digital การใช้เทคโนโลยี IP Phone สร้างความใกล้ชิดและ ความสบายใจเมื่อผู้ป่วย เห็นผู้ที่คุยด้วย การใช้ระบบโทรศัพท์ แบบเดิม Analog/Digital การใช้เทคโนโลยี IP Phone Tele-Interpretation Service

8 8 10 กันยายน 2553 Tele-Interpretation Service ยอดขาย 6 เดือนย้อนหลัง  มูลค่ายอดขาย 119,242,000 ล้านบาท ปริมาณ 238,484 ครั้ง ( มกราคม – กรกฎาคม ) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  Medical hub, resource sharing  Boost up Thai Economic  Expanding the international medical care service  In line with the government's policy

9 9 10 กันยายน 2553 Tele-Interpretation Service  ผลประโยชน์ทางสังคม  Medical hub, Strengthen the country as the medical care center  Share knowledge to other segment/industry  Join/Supply resources to local community Clinic (more safety, readiness, easy access to care without language barrier)

10 10 10 กันยายน 2553 Tele-Interpretation Service at Tubsakae SLSS Medical Care Plan for Its Members in Tubsakae

11 11 10 กันยายน 2553 Tele-Interpretation Service at AOT Thailand Medical Gateway

12 12 10 กันยายน 2553 Tele-Interpretation Service  Tele-Interpreter เป็นต้นแบบสำหรับองค์กร อื่นๆ โดยเฉพาะองค์กรทีให้บริการทาง การแพทย์ เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วย ต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สามารถให้บริการสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มี ความพร้อม แต่มีความจำเป็นที่ต้อง ให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ เพื่อสร้าง ความน่าเชื่อถือและถูกต้องในการให้บริการ ทางการแพทย์ไทย นำไปสู่การเดินทางเข้า มาในประเทศไทยเพื่อรับการรักษาอย่าง ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดรายได้ในหลายธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ ประเทศไทยเป็นเมดิคอลฮับและเป็นการ เตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีอาเซียน ในปี 2015

13 13 10 กันยายน 2553 MATICHON DAILY Pg17


ดาวน์โหลด ppt 1 10 กันยายน 2553 เทคโนโลยีช่วยแพทย์สื่อสาร คนไข้ต่างชาติด้วยระบบวีดีโอ โฟน Tele-Interpretation Service นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ CIO โรงพยาบาลกรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google