งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Learning แหล่งที่มาข้อมูลอ้างถึง รวบรวม เรียบเรียง : Department of Computer Education KMITNB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Learning แหล่งที่มาข้อมูลอ้างถึง รวบรวม เรียบเรียง : Department of Computer Education KMITNB."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e-Learning แหล่งที่มาข้อมูลอ้างถึง รวบรวม เรียบเรียง : Department of Computer Education KMITNB

2 e-Learning2 เกริ่นนำ •ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระตุ้นให้เกิด การศึกษาผ่านเครือข่าย โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต •สนับสนุนด้านการศึกษา สร้างโอกาสของการเรียนรู้ให้ทัดเทียมกัน •สนับสนุนการฝึกอบรมในสถานประกอบการให้ได้รับประโยชน์ สูงสุด •Online Training ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในลักษณะของ e- Training

3 e-Learning3 เกริ่นนำ •มีบทบาทต่อการเรียนการสอนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการศึกษา ทางไกล(Distance Learning) •สนับสนุนการศึกษาแบบ L3 (Life Long Learning) หมายถึง การศึกษาตลอดชีวิต • ผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้าร่วมศึกษา ในชั้นเรียนและไม่ขึ้นอยู่กับเวลา

4 e-Learning4 ความหมายของ e-Learning e-Learning เกิดจากคำศัพท์ 2 คำ •e ซึ่งมาจาก Electronic ที่มีความหมายในเชิง ของความรวดเร็วโดยทำงานในระบบอัตโนมัติ •Learning ซึ่งหมายถึง การเรียน การเรียนรู้ หรือการเรียนการสอน e-Learning Electronic + Learning

5 e-Learning5 ความหมายของ e-Learning •กระบวนการเรียนรู้ทางไกลอย่างอัตโนมัติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) •ซีดีรอม •เครือข่ายอินทราเน็ต •เครือข่ายอินเตอร์เน็ต •เครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต •ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality System) •สื่ออื่น ๆ โดยไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่

6 e-Learning6 ความหมายของ e-Learning •e-Learning เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดเนื้อหาสาระที่ สร้างเป็นบทเรียนสำเร็จรูปที่อาจใช้ซีดีรอมเป็นสื่อกลาง ในการส่งผ่านความรู้หรือใช้เครือข่ายอินทราเน็ตหรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต รูปแบบของ e-Learning อาจ เป็น •บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI–Computer-Assisted Instruction) •บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม(CBT– Computer-Based Training) •บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ(WBI – Web-Based Instruction) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางไกล

7 e-Learning7 ความหมายของ e-Learning Courseware Content Exercise/Test Media/Aids Activities Technology Computer Networking Communication e-Learning

8 8 ประโยชน์ของ e-Learning •ความสะดวกสบาย (Convenient) สามารถจัดการศึกษา ให้กับผู้เรียนได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องอาศัยชั้น เรียน •ความสัมพันธ์กับปัจจุบัน (Relevant) สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหา สาระและข้อมูลต่าง ๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ง่าย •ความเร็วแบบทันทีทันใด (Immediate)

9 e-Learning9 ประโยชน์ของ e-Learning •ความเป็นเลิศของระบบ (Excellent) สามารถ นำเสนอเนื้อหาสาระและระบบการจัดการที่มีความ เป็นเลิศ ทันสมัย และน่าสนใจ •การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) •ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนโดยตรง •ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนที่อยู่ต่างชุมชนด้วยความสะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ ในลักษณะของระบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning System)

10 e-Learning10 ประโยชน์ของ e-Learning •ความเป็นสหวิชาการ (Interdisciplinary) เป็น การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกันหลายวิชา หรือเรียกว่า สหวิชาการ

11 e-Learning11 คุณสมบัติของ e-Learning •e-Learning is dynamic หมายถึง เนื้อหาสาระและ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในระบบ e-Learning เป็นข้อมูลที่มี ความเป็นพลวัต (Dynamic) เปลี่ยนแปลงได้ง่าย •e-Learning operates in real time หมายถึง การ ทำงานของระบบ e-Learning เป็นระบบเวลาจริง •e-Learning is empowering หมายถึง ระบบ e- Learning สามารถควบคุมการนำเสนอเนื้อหาสาระ การ จัดกิจกรรมการเรียน การนำเสนอสื่อการเรียนการสอน และส่วนของการจัดการอื่น ๆ ตามความสามารถในการ เรียนรู้ของผู้เรียน

12 e-Learning12 คุณสมบัติของ e-Learning •e-Learning is individual หมายถึง กระบวนการ เรียนรู้ด้วยตนเองของ e-Learning จะสัมพันธ์กับ ประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน •e-Learning is comprehensive หมายถึง ความสามารถของ e-Learning ในการจัดการกับ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเข้าใจและชาญ ฉลาด •e-Learning enables the enterprise หมายถึง ความสามารถในการสร้างงานหรือภารกิจของ e-Learning ต่อกลุ่มผู้เรียนหรือสมาชิก ผู้ประกอบการด้วยกัน

13 e-Learning13 คุณสมบัติของ e-Learning •e-Learning is effective หมายถึง ความสามารถ ทางด้านประสิทธิผลของ e-Learning ในการทำ ให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนแล้วได้รับ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนมี ความคงทนในการเรียนรู้สูง (Retention of Learning) •e-Learning is express หมายถึง ความรวดเร็ว ของ e-Learning ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ ให้กับผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ

14 e-Learning14 คุณสมบัติของ e-Learning •e-Learning is experiencetial ผู้เรียนมีประสบการณ์ เหมือนการเรียนในห้องเรียนหลังจากเรียนบทเรียนตาม ปัจจัยที่ผู้ออกแบบตั้งไว้ –การติดตามบทเรียน (Engagement) –การอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) –การสร้างสถานการจำลองและการฝึกปฏิบัติ (Simulations and Practice) –การช่วยเหลือ (Coaching) –การแก้ไขและการรักษาบทเรียน (Remediation) –สร้างชุมชนการเรียนรู้ (Pier Learning)

15 e-Learning15 คุณสมบัติของ e-Learning •e-Learning is experiencetial (ต่อ) – การเรียนรู้แบบมีชีวิตชีวา (Action Learning) –การสนับสนุนความสามารถ (Support Performance) –ความเข้มข้น (Intensity) ของเนื้อหา –การประเมินผลและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Assessment and Feedback) –วัฒนธรรมการสอน (Teaching Culture)

16 e-Learning16 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning

17 e-Learning17 สภาวะแวดล้อม อีเลิร์นนิ่ง Static Content Expert / Faculty InternetInternet Co-Learner Learner Helpdesk Dynamic Content

18 e-Learning18 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning Student Web-Based Learning Materials Textbooks/Journals Tutorials e-Libraries Lectures e-Discussion Groups Quality and Assessment

19 e-Learning19 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning •ผู้เรียน (Student) •วัสดุการเรียนรู้บนเว็บ (Web-Based Learning Materials) –บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ •WBI (Web-Based Instruction) •WBT (Web-Based Training) •IBT (Internet-Based Training) •NBT (Net-Based Training) –สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Slide) •Powerpoint Slide

20 e-Learning20 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning –หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) •การใช้โปรแกรม Acrobat Reader อ่านไฟล์เอกสาร pdf –เอกสารคำสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lecture Notes) •ไฟล์ doc, ไฟล์ html –วีดิทัศน์และเสียงดิจิตอล (Video and Digital Sound) •การใช้โปรแกรม RealVideo ดูภาพวีดิทัศน์ และ RealAudio ฟังเสียง –เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย (Hypertext and Hypermedia Document)

21 e-Learning21 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning •การบรรยายการสอน (Lectures) ใช้วิธีการบรรยาย แบบออนไลน์ผ่านช่องทางโทรคมนาคม ในส่วน เนื้อหาที่สำคัญเป็นครั้งคราว –ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต –ระบบดาวเทียม –ระบบโทรทัศน์ตามสาย (Cable TV) –ช่องทางอื่น ๆ ตามที่ตกลงกันไว้ก่อนระหว่าง ผู้ดำเนินการและผู้เรียน

22 e-Learning22 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning •การสอนเสริม (Tutorials) เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เนื้อหาบทเรียนที่มีความยาก กระทำโดยวิธีการออนไลน์ผ่าน เครือข่ายเช่นเดียวกันกับการบรรยายการสอน •หนังสือ/บทความ (Textbooks/Journal) เพื่อให้ผู้เรียนศึกษา เพิ่มเติม •ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Libraries)

23 e-Learning23 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning •การวิจารณ์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Discussion Groups) เพื่อสร้าง บรรยากาศให้ใกล้เคียงห้องเรียนจริงผ่านสื่อออนไลน์ แบ่งตามการ ใช้งานเป็น –ระบบการดำเนินการพร้อมกัน (Synchronous System) •การสนทนาแบบเวลาจริง (Realtime Chat) เช่น Facebook messenger, Line Chat เป็นต้น • การประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์และเสียง (Video and Audio Teleconferencing) เช่น การใช้โปรแกรม NetMeetings สำหรับการ ประชุมทางไกลร่วมกัน •การเรียนรู้แบบร่วมกัน (Collaborative Learning System )

24 e-Learning24 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning –ระบบการดำเนินการไม่พร้อมกัน (Asynchronous System) •การใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board) เช่น การใช้กระดานข่าว BBS (Bulletin Board System), Webboard, Newsgroup •การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) เพื่อเป็น ช่องทางในการถามตอบปัญหาต่าง ๆ •การใช้บริการอื่น ๆ เช่น การถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ ftp

25 e-Learning25 ส่วนประกอบของ e-Learning Learning Management System (LMS) Content Management System (CMS) Test Management System (TMS) Delivery Management System (DMS) e-Learning Student ส่วนประกอบของ e-Learning

26 e-Learning26 ส่วนประกอบของ e-Learning •Learning Management System (LMS) :ระบบ การจัดการด้านการเรียนรู้ จะต้องนำพาผู้เรียนไปยัง เป้าหมายที่ต้องการ นับตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึง การประเมินผล –เว็บไซต์ Click2learn : LMS เป็นระบบสำหรับนำทางและจัดการ เกี่ยวกับบทเรียนทั้งหมด ทั้งความต้องการและกิจกรรมการเรียน การสอนที่เกิดขึ้น –CISCO e-Learning Solutions : LMS เป็นส่วนประกอบส่วน หนึ่งของ e-Learning ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกอบรมตาม ประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นระบบที่ทำหน้าที่จัดการรายการ ต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ นับตั้งแต่การลงทะเบียน การสืบท่อง (Navigation) การเลือกบทเรียน และการต่อเชื่อมเข้าระบบ

27 e-Learning27 ส่วนประกอบของ e-Learning : LMS

28 e-Learning28 ส่วนประกอบของ e-Learning : LMS LMS มีหน้าที่ดังนี้ •การบริหารและการจัดการบทเรียน (Administration) •การจัดการรวบรวมเนื้อหาบทเรียน (Organizational Management) •การจัดการด้านเวลา (Time Management) •การรายงานการเรียน (Reporting) •การวิเคราะห์ความต้องการ (Needs Analysis)

29 e-Learning29 ส่วนประกอบของ e-Learning : LMS LMS มีหน้าที่ดังนี้ •การเตรียมการวางแผนบทเรียน (Preplanning) •การจัดตารางเวลาการเรียน (Scheduling) •การจัดการด้านองค์ความรู้ (Knowledge Management – KM) •การวางแผนด้านทรัพยากรข้อมูล (Resources Planning) •การจัดการด้านการออกใบรับรองผล (Qualification Management)

30 e-Learning30 ส่วนประกอบของ e-Learning : CMS •Content Management System (CMS) หมายถึงระบบการจัดการด้านเนื้อหา ซึ่งเป็นส่วน บริการสำหรับผู้ออกแบบหรือผู้พัฒนาบทเรียนใน การสร้างสรรค์และนำเสนอเนื้อหาบทเรียน –เนื้อหา –ส่วนของการลงทะเบียน –การรวบรวม –การจัดการเนื้อหา –การนำส่งเนื้อหา –การพิมพ์เป็นเอกสาร หรือการบันทึกลงซีดีรอม

31 e-Learning31 ส่วนประกอบของ e-Learning •Delivery Management System (DMS)หมายถึง ระบบการจัดการด้านการนำส่ง ซึ่งเป็นการนำส่งบทเรียนไปยังผู้เรียนได้ศึกษาตาม วัตถุประสงค์ การนำส่งบทเรียนจึงรวมถึ ง –การจัดการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ –การพิมพ์เป็นเอกสารสำหรับผู้เรียน –การบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ –การนำส่งบทเรียนในรูปแบบอื่น ๆ ไปยังผู้เรียน

32 e-Learning32 ส่วนประกอบของ e-Learning •Test Management System (TMS) หมายถึง ระบบการจัดการด้านการทดสอบ –การจัดการและการนำส่ง –การดำเนินการสอบให้กับผู้เรียน –การประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนในระบบ e- Learning

33 e-Learningภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.33 ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning •Blackboard’s Courseinfo (www.blackboard.com), USA. •Lotus LearningSpace (www.lotus.com) ของ IBM Corp., USA. •WebCT (www.webct.com) ของ University of British Columbia, Canada •Topclass (www.wbtsystems.com) ของ WBT System, USA. •SAP (www.sap.com) ของ SAP’s Corporate Research Center, Germany •Education Sphere (www.educationsphere.com) ของ USA

34 e-Learningภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.34 ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning

35 e-Learningภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.35 ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning

36 e-Learning36 ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning บทเรียนและ Virtual Lab ในระบบ e-Learning ของ Igenetic, Germany ที่ใช้ SAP เป็น LMS

37 e-Learning37 สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ e-Learning Service Center e-Learning Center VPN (Virtual Private Network)  Central Servers  Search Engine  Learn Center  PC  Proxy Servers Virtual Private Network (VPN) สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ e-Learning

38 e-Learning38 สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ e-Learning •ศูนย์บริการ (Service Center) –เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง (Central Servers) –เครื่องมือช่วยค้นหา (Search Engine) •เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network - VPN) •ศูนย์การเรียนรู้ (e-Learning Center) –ศูนย์เรียนรู้ (Learn Center) –เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) –เครื่องพร๊อกซีเซิร์ฟเวอร์ (Proxy Servers)

39 e-Learning39 การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning เพื่อจัดการ เรียนการสอนทางไกลไปยังกลุ่มเป้าหมาย จำแนก ออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ –การดำเนินการด้านเทคโนโลยี –การดำเนินการด้านเนื้อหาบทเรียน –การดำเนินการด้านการบริหารและจัดการระบบ

40 e-Learning40 การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning •การดำเนินการด้านเทคโนโลยี –เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) •เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง (Central Servers) ที่มีความเร็วในการ ประมลผลสูง มีหน่วยเก็บความจุที่มีปริมาณมากเพียงพอ –เทคโนโลยีเครือข่าย (Network Technology) •เครือข่ายอินทราเน็ต อินเตอร์เน็ต และเครือข่ายเอ๊กซ์ทราเน็ต –เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) •สายโทรศัพท์ สายเช่า เคเบิลใต้น้ำ ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร หรือระบบการสื่อสารอื่น

41 e-Learning41 การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning •การดำเนินการด้านเนื้อหาบทเรียน –ผู้จัดเตรียมเนื้อหาบทเรียน (Content Provider) •ออกแบบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหาสาระ ตั้งแต่ โครงสร้างของบทเรียน เนื้อหาบทเรียน สื่อการเรียนการสอน วิธีการสอน กิจกรรม การตรวจปรับ และคำถามที่จะใช้ใน บทเรียนเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ –ผู้จัดการบทเรียน (Program Director) •มาออกแบบเป็นคอร์สแวร์ของบทเรียน ซึ่งผลลัพธ์ในขั้นนี้คือ บทดำเนินเรื่อง (Storyboard) และผังงานของบทเรียน (Lesson Flowchart) –นักโปรแกรม (Programmer) –ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) จำแนกออกเป็น 2 ด้าน •ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการ

42 e-Learning42 การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning •การดำเนินการด้านการบริหารและจัดการ ระบบ เป็นการเลือกใช้ LMS ในการ –การประชาสัมพันธ์หลักสูตร –การจัดตารางเวลา –การลงทะเบียน –การกำหนดสิทธิ์ –การรักษาความปลอดภัย –การสืบท่อง –การค้นหา –การจัดการเรียนการสอน –การรายงานผลการเรียน

43 e-Learning43 การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning ประเด็นในการพิจารณาในการดำเนินการด้า น การบริหารและจัดการระบบ •การเลือกใช้ระบบ LMS ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ •การคุ้มค่าต่อการลงทุน •การช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียน •กระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ผู้เรียนมีต่อบทเรียน •การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด •การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของการศึกษา •การพิจารณาปัจจัยด้านกำลังคน

44 e-Learning44 การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย •มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งศูนย์ e-Learning โดย ใช้ Education Sphere เป็น LMS •จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเครือข่าย www.chulaonline.com เพื่อให้บริการการเรียน การสอนระบบ e-Learning ผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต

45 e-Learning45 การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

46 e-Learning46 การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

47 e-Learning47 การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

48 e-Learning48 การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

49 e-Learning49 ปัญหาและอุปสรรคของ e-Learning •ปัญหาด้านเทคนิค –ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง อุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบ ซึ่งมี Band width ต่ำ –ความสามารถของซอฟท์แวร์ในการบีบอัดข้อมูลยังไม่ สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูล Multimedia ได้ดี – ความไม่พร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะชนบท –ปัญหาลิขสิทธิ์ของซอฟท์แวร์ ซึ่งมีราคาสูง

50 e-Learning50 ปัญหาและอุปสรรคของ e-Learning •ปัญหาด้าน e-Learning –ความเป็นมาตรฐานของ e-Learning ซึ่งยังไม่มีทำให้ มักออกมาในรูปแบบ e-Book –การรักษาความปลอดภัยของระบบ – การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของ e-Learning ให้เหมือนจริงทำได้ยาก

51 e-Learning51 ปัญหาและอุปสรรคของ e-Learning •ปัญหาทั่ว ๆ ไป –จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา เนื้อหาสาระของบทเรียนที่ใช้ในระบบ e-Learning ยังมี จำนวนน้อย –ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างบุคลากรที่ทำหน้าที่ พัฒนาบทเรียนร่วมกัน –ขาดงบประมาณและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง –ค่าใช้จ่ายในการต่อเชื่อมเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแต่ ละครั้งมีราคาแพง –การยอมรับของสังคมในการศึกษาทางไกลยังค่อนข้างต่ำ


ดาวน์โหลด ppt E-Learning แหล่งที่มาข้อมูลอ้างถึง รวบรวม เรียบเรียง : Department of Computer Education KMITNB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google