งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction This is one of the resources to help you study by yourself. It is about “Identifying Main Idea and Topic”, which the students in M.5 should.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction This is one of the resources to help you study by yourself. It is about “Identifying Main Idea and Topic”, which the students in M.5 should."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction This is one of the resources to help you study by yourself. It is about “Identifying Main Idea and Topic”, which the students in M.5 should understand and know about it. By Miss Pornpimol Khruawan Mahannoparam School, Talingchan, Bangkok 10170

2 1. Choose what you would like to learn first (Main Idea or Topic). 2.There are buttons for you to choose by clicking, their meanings are… It will work out if you follow the step! To learn about Topics Main Idea Back to Main Menu Stop learning. Vocabulary meanings 3. After you finish reading each page, click or press any button/key to continue. Next slide

3

4 What is the topic? Are these questions in your mind? Click the one that you would like to learn first. What is the main idea?

5 Study by yourself Identifying topics Every passage we read tells us about something. It has a topic. The topic is what the passage is about.

6 Read the following passage. Choose the topic by clicking a or b. According to an Iris tale, Jack O' Lantern was not kind to people when he was alive. When he died, he could not go to heaven because he never gave any money to the poor. He could not enter hell either, because he liked to tell jokes about the devil. So he had to walk on earth forever. Jack O' Lantern's jokes Jack O' Lantern a b b

7 Sorry wrong answer! The story didn’t tell us about his jokes. Please go back to the story. If you want translation, just click

8 Good job! You got the right answer! Click here to go to exercise 2

9 What is the story topic? While many people enjoy parties and games on Halloween, a lot of children go trick or treating to collect money for charity. They give the money to some agencies such as UNICEF, UNICEF then uses the money to buy food and medicine for children all over the world. The children going trick or treating for charity The children collecting money for UNICEF a. b.

10 Very good! You are ready for Ex.3

11 Oh it’s wrong. Try again. Go back to the story. If you want translation, click here.

12 Fortune telling became an important part of Halloween. A coin and a ring were put in a cake. It was believed that any person who found a coin would become rich and the one who got a ring would get married soon. Putting a coin in a cake Fortune telling at Halloween a b

13 Not correct, try again. If you need translation, go to…

14 Wow! Excellent. You can learn how to identify Main Idea.

15 In a paragraph, there is usually one important idea. This is called the main idea of the paragraph. So main idea is the most important point about the topic. Identifying main ideas

16 Ex.1 Find the Main Idea by clicking in front of a or b. According to an Iris tale, Jack O' Lantern was not kind to people when he was alive. When he died, he could not go to heaven because he never gave any money to the poor. He could not enter hell either, because he liked to tell jokes about the devil. So he had to walk on earth forever. Jack was not accepted in hell Why Jack had to stay on earth a b

17 Try again. Don’t give up!

18 You gave done a great job! Go to Ex.2

19 Ex.2 (Main Idea) While many people enjoy parties and games on Halloween, a lot of children go trick or treating to collect money for charity. They give the money to some agencies such as UNICEF, UNICEF then uses the money to buy food and medicine for children all over the world. The children go trick or treating to help other people The children give the money to UNICEF a b

20 Hi, you have done well. You can go to Ex.3. It’s the last exercise!

21 Sorry, Try again! Click this button

22 Ex.3 (Main Idea) People do a lot of fortune telling at Halloween People put some coins in the cake at Halloween Fortune telling became an important part of Halloween. A coin and a ring were put in a cake. It was believed that any person who found a coin would become rich and the one who got a ring would get married soon. a b

23 Wonderful! Right answer. Exit

24 Oh, don’t be sad. Read it again, OK?

25 Vocab:1 Heaven (n) –place of God- [singular noun] the place where God is believed to live and where good people are believed to go when they die He believed that he and his wife would one day be together again in heaven. enter 1) -go into- a) [intransitive and transitive verb] to go or come into a place Silence fell as I entered the room. Few reporters dared to enter the war zone. b) [transitive verb] if an object enters part of something, it goes inside it The bullet had entered his brain. hell 1) -when you die- (noun) [uncountable] the place where the souls of bad people are believed to be punished after death, especially in the Christian and Muslim religions 2) –suffering- [singular, uncountable]a place or situation in which people suffer very much, either physically or emotionally War is hell. either (determiner) 1) one or the other of two things or people see also any There's tea or coffee - you can have either. We can offer a comfortable home to a young person of either sex. either of Could either of you lend me five pounds? 2) either side/end/hand etc both sides, ends, hands etc (synonym each ) He sat in the back of the car with a policeman on either side. There are shops at either end of the street either (Adverb) [in negatives] used to show that a negative statement is also true about another thing or person, or to add a different negative statement about something or someone (see also neither ) I haven't seen the movie and my brother hasn't either (=he also has not seen it). Back to the story

26 Vocab: 2 trick (Countable noun) 1) something you do in order to deceive someone Pretending he doesn't remember is an old trick of his. He didn't really lose his wallet – that’s just a trick. 2) something you do to surprise someone and to make other people laugh I'm getting tired of your silly tricks. The girls were playing tricks on their teacher. Trick [transitive Verb] 1) to deceive someone in order to get something from them or to make them do something She knew she'd been tricked, but it was too late. - trick somebody into doing something He claimed he was tricked into carrying drugs. - trick somebody out of something The corporation was tricked out of $20 million. trick your way into/past/onto etc something He tricked his way into her home by pretending to be a policeman. 2 ) be tricked out with/in something British English literary to be decorated with something a hat tricked out with ribbons charity (noun) plural charities 1) [countable noun]an organization that gives money, goods, or help to people who are poor, sick etc see also charitableSeveral charities sent aid to the flood victims. charity event/walk/concert etc (=an event organized to collect money for a charity) 2) [uncountable] charity organizations in general All the money raised by the concert will go to charity. for charity The children raised over £200 for charity. 3) [uncountable noun] money or gifts given to help people who are poor, sick etc Back to the story

27 Vocab:3 Fortune 1) money [countable noun] a very large amount of money He made a fortune selling property in Spain. 2) chance [uncountable noun] chance or luck, and the effect that it has on your life I had the good fortune to work with a brilliant head of department. Fortune telling tell somebody's fortune to tell someone what will happen to them in the future by looking at their hands, using cards etc fortune teller = someone with special powers to predict coin [countable noun]a piece of metal, usually flat and round, that is used as money Back to the story

28 Ex.1 จากเรื่องเล่าของชาวไอริส, แจ็ค โอเล็ดเทิน. ตอนที่เขามีชีวิตอยู่ เขาไม่ใช่คนที่ใจดี. พอตาย ไป, เขาไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ เพราะไม่เคย บริจาคเงินให้คนยากจน. และเขาก็ไม่สามารถ ตกนรกได้, เพราะเมื่อตอนมีชีวิตอยู่เขาชอบ เล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับภูตผีปีศาจ. ดังนั้นวิญานข องเขาจึงต้องเร่ร่อนอยู่บนโลก

29 Ex.2 ในขณะที่คนมากมายกำลังสนุกอยู่กับงาน เลี้ยงและเล่นเกมในวันฮาโลวีน, มีเด็กอีก จำนวนมากที่ออกไปเล่น Trick or Treating เพื่อรวบรวมเงินนำไปให้กับการกุศล. พวก เขาจะนำเงินไปให้กับองค์กรต่างๆ เช่น ยูนิ เซฟ, ยูนิเซฟก็จะใช้เงินเหล่านี้ นำไปซื้อ อาหารและยาเพื่อเด็กๆ ทั่วโลก

30 Ex.3 การทำนายโชคชะตากลายเป็นส่วนที่สำคัญ ในวันฮาโลวีน. เศษเหรียญและแหวนจะถูก นำไปใส่ในขนมเค้ก. เพราะคนเชื่อกันว่า ใครก็ ตามที่ได้เหรียญ ( จากการตัดเค้กรับประทาน ในงาน ) จะร่ำรวยและสำหรับคนที่ได้แหวนใน ไม่ช้าจะได้แต่งงาน

31 Thank to: • อรุณี วิริยจิตรา และคณะ, That’s Correct! Book 2. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2538 •http://www.srithana.ac.th/benjamas/animation/mas hi/mashi.htm •http://www.sr.ac.th/-kitima/kitima/animation1.htm •Dellar Summers and friends. Longman Dictionary of Comtemporary English. Letterpart UK: Person Education Limited, 2003. I hope you can do it well. Goodbye


ดาวน์โหลด ppt Introduction This is one of the resources to help you study by yourself. It is about “Identifying Main Idea and Topic”, which the students in M.5 should.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google