งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
บทเรียนสำเร็จรูป CAI วิชาสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เรื่อง Adverbs โดย นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ โรงเรียนน่านนครอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑

2 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บทเรียนสำเร็จรูป (CAI)
วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Adverb

3 คำแนะนำ ใช้โปรแกรม Microsoft Power point XP Microsoft Power point 2003
ปุ่มคลิกสำหรับกลับเข้าสู่บทเรียนสำเร็จรูป CAI ปุ่มคลิกภาพนิ่งถัดไป ปุ่มคลิกภาพก่อนหน้า

4 ส่วนประกอบของ CAI ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ส่วนประกอบบทเรียน ผู้จัดทำ
อ้างอิง

5 ส่วนประกอบของบทเรียน
นำสู่เนื้อหา แบบทดสอบ

6 แบบทดสอบ Pretest / Posttest
แบบทดสอบชุดที่ 1 แบบทดสอบชุดที่ 2 แบบทดสอบชุดที่ 3 แบบทดสอบ Pretest / Posttest

7 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2. เพื่อให้นักเรียนสามรถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 3. เพื่อนำเสนอบทเรียนให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์มากขึ้น

8 Adverbs ( คำกริยาวิเศษณ์)

9 Adverbs ( คำกริยาวิเศษณ์ ) ได้แก่คำขยายกริยาเพื่อบอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับกริยา Adverbs แบ่งเป็นประเภท ใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภทคือ 1.Adverb of Manner 2.Adverb of Place 3.Adverb of Time

10 1. Adverb of manner คำวิเศษณ์บอกอาการ ใช้ขยายกริยาเพื่อบอกลักษณะของการกระทำ ว่าทำอย่างไร ( How ) ส่วนมากมาจาก Descriptive Adjective โดยเติม ly เข้าข้างท้าย เช่น - slow = slowly quick = quickly - polite= politely rude = rudely - clever=cleverly foolish= foolishly - careful= carefully careless = carelessly - brave= bravely quiet =quietly

11 สำหรับ Adj. ที่ลงท้ายด้วย y ต้องเปลี่ยน y เป็น I ก่อนเติม ly เช่น
gay = gaily easy = easily angry=angrily busy=busily greedy= greedily happy = happily Adverb of mannerบางตัวไม่ได้ลงท้ายด้วย lyได้แก่ well , fast, hard,( loudหรือaloudจะใช้ loudly ก็ได้ ) * fast , hard ใช้เป็น adj. ได้

12 วิธีใช้ Adverb of manner มีดังนี้
คือหลังกริยาหรือหลังกรรมเสมอ เช่น - He speaks slowly. - He speaks English slowly. - Tim answers cleverly. 2. เราใช้ Adverb of manner ในการตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย How เช่น - How does he walk ? = He walks fast. - How will they drive ? = He drives slowly. - How must you work ?= I must work hard. เราไม่ใช้ Adverb of manner หลัง verb to be เพราะหลัง to be ต้องเป็น Adjective

13 Adverb of Place คำกริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ ใช้ขยายกริยาเพื่อบอกสถานที่ที่การกระทำนั้นเกิดขึ้น ได้แก่ up down out here there everywhere away back off above outside inside behind in front of below together downstairs upstairs outdoors indoors around near far

14 example: - Stand up. - Sit down. - Get out. - We shall sleep here
example: - Stand up ! - Sit down! - Get out ! - We shall sleep here There are threes everywhere . - Don’t stay outside ! - They are singing together. เราใช้ Adverb of Place ในการตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วยWhere -Where shall we sleep ? -We shall sleep downstairs. - Where must they play ? - They must play outdoors.

15 3.verb of Time คำกริยาวิเศษณ์แสดงเวลา ได้แก่ adverbs ที่ขยายกริยาเพื่อบอกเวลาที่กระทำนั้น ๆ เกิดขึ้นคือ early late already today tomorrow yesterday now thena gain next once soon this week Next week every week last week

16 วิธีใช้ Adverb of Time มีดังนี้ โดยปกติเราวาง Adverb of Time ไว้หลังประโยค - I’ll be home soon.- It rained yesterday. - I’ll try again. - She went there last week. แต่ถ้าต้องการเน้นเวลาให้วางหน้าประโยค เช่น - Soon I’ll be home. - Yesterday it rained.

17 2. คำแสดงเวลาบอกชั่วโมง วันของสัปดาห์ ปี เดือน ก็นับเป็นคำแสดงเวลาได้เช่น at six o’ clock in 2 hours - on Sunday - in May On Sunday วันอาทิตย์ที่จะถึง - on Sundays = every Sunday On Monday วันจันทร์ที่จะถึง - on Mondays = every Monday เราใช้ Adverb of Time ในการตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย When , At what time เช่น - When shall we leave ?= We shall leave tomorrow When did he come ? = He came last week.

18 Adverb of frequency ( คำแสดงความบ่อย ) เป็น Adverb of Time อย่างหนึ่ง ใช้บอกความบ่อย ไม่บ่อย เช่น
Often always usually never rarely sometimes วิธีใช้ จะวางไว้หน้ากริยาเสมอ แต่ถ้ามีกริยาช่วย คือ is am are will shall can must should ต้องวาง adv. ชนิดนี้ไว้หลังกริยาช่วย หรือหลัง not เช่น I always remember her face. - I shall always remember her face. - I never come late. - He is never late. He often comes alone. -He does not often comes alone.

19 Adverb of frequency ใช้ในการตอบคำถามที่ขึ้นต้น ด้วย How often ( บ่อยเท่าไหร่ ) How often do you go there ? - I always go there. - I sometimes go there. - I never go there.

20 แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เลือกจากคำที่กำหนดให้
Exercise 1 จงเลือก adverb ที่เหมาะสมเติมในประโยคต่อไปนี้ เลือกจากคำที่กำหนดให้ up down out away back around together 1.Sit……………………………… 2.Come………………………….. 3.Stand………………………… 4.Go ……………………………… 5.Sing……………………………… 6.Lie………………………………….. 7.Look……………………………….. 8.Run…………………………………. 9.Turn………………………………… 10.Walk………………………………

21 Answers Exercise 1 Down Back Up Away Together Around Out

22 Exercise 2 จงบอกรูปของ Adverbs หรือ Adjectives เหล่านี้
Adjectives Adverbs Adjectives Adverbs 1. Sad ………………….. 2. bad ………………………… 3. Sweet ………………….. 4. bright ……………………….. 5. Nice ………………….. 6. careful ……………………….. 7. Careless ………………….. 8. useful ……………………….. 9. Good ………………….. 10.quiet ……………………….. 11.Soft ………………….. 12.easy ……………………….. 13.Fast …………………… 14.polite ………………………… 15.Luck ……………………. 16.happy ……………………….. 17.Beautiful ……………………. 18.cheerful …………………………. 19.Merry ……………………… 20.lazy …………………………

23 Answers 1. sadly 2. badly 3. sweetly 4. brightly
Exercise 2 1. sadly 2. badly 3. sweetly 4. brightly 5. nicely 6. carefully 7. carelessly 8. usefully 9. mell 10. quetly 11. softly 12. easily 13. fast 14. politely 15. luckily 16. happily 17. beautifully 18. cheerfully 19. merrily 20. lazily

24 Exercise 3 จงตอบคำถามโดยใช้ Adverbs ที่เหมาะสม Example: - How do rabbits run ?= They run fast. ( quickly ) 1. How do tortoises move ? =…………………………………………………………. 2. How do you read English ?=…………………………………………………………. 3. How do You speak in the classroom ? =……………………………………… 4. How does Your mother speak ? = …………………………………………… 5. How is the wind blowing today ? =……………………………………………. 6. How does do the gentlemen talk ?=……………………………………………. 7. Hoes does your dog bark ? = ………………………………………………

25 Answers Exercise 3 They more slowly I read English loudly
I speak quietly She speak fast It is blowing softly They talk gently It barks loudly

26 Pretest / Posttest Somchart sings_______.
a. good b. hard c. well d. best 2. He is a good driver. He drives_______. a. mith careful b. mith carefully c. careful d. carefully 3. Bob writes his name_______. well b. bad c. quick d. slow 4. The doneers danced_______ last night. a. graceful b. gracefully c. with graceful d. with gracefully

27 5. Pan sang______. a. sweet b. sweetly c. with sweet d. with sweetly 6. The train runs______. a. slow b. with slow c. with slowly d. slowly 7. The workers will work_______. a. hard b. hardly c. in hard d. with hard 8. She shouted________ to her children. a. angry b. anger c. angrily d. in angry

28 9. Maliwan said to her father______.
a. quiet b. quietly c. in quiet d. with quietly 10. The doctor spoke_______ to his patient a. with gentle b. with gently c. gentle d. gently

29 ผิดค่ะ

30 ถูกต้องค่ะ

31 ผิดค่ะ

32 ถูกต้องค่ะ

33 ผิดค่ะ

34 ถูกต้องค่ะ

35 อ้างอิง หนังสือเรียน Current English รศ.ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์
หนังสือ Standard English Grammar สำราญ คำยิ่ง

36 นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ
ผู้จัดทำ นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ

37 ทุกท่านที่เป็นกำลังใจและสนับสนุน การสร้างสรรค์สื่อในครั้งนี้
จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ ทุกท่านที่เป็นกำลังใจและสนับสนุน การสร้างสรรค์สื่อในครั้งนี้ ครูศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ โรงเรียนน่านนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต1


ดาวน์โหลด ppt วิชาสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google