งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนสำเร็จรูป CAI วิชาสาระภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เรื่อง Adverbs โดย นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ โรงเรียนน่านนครอำเภอภูเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนสำเร็จรูป CAI วิชาสาระภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เรื่อง Adverbs โดย นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ โรงเรียนน่านนครอำเภอภูเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนสำเร็จรูป CAI วิชาสาระภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เรื่อง Adverbs โดย นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ โรงเรียนน่านนครอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต ๑

2 บทเรียนสำเร็จรูป (CAI) วิชาภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ช่วงชั้นที่ 3 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Adverb

3 คำแนะนำ ใช้โปรแกรม Microsoft Power point XP Microsoft Power point 2003 ปุ่มคลิกสำหรับกลับเข้าสู่บทเรียน สำเร็จรูป CAI ปุ่มคลิกภาพนิ่งถัดไป ปุ่มคลิกภาพก่อนหน้า

4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ส่วนประกอบบทเรียน ผู้จัดทำ อ้างอิง

5 นำสู่เนื้อหา แบบทดสอบ

6 แบบทดสอบชุดที่ 1 แบบทดสอบชุดที่ 2 แบบทดสอบชุดที่ 3 แบบทดสอบ Pretest / Posttest

7 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. เพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอนกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) 2. เพื่อให้นักเรียนสามรถ เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 3. เพื่อนำเสนอบทเรียนให้ นักเรียนได้เพิ่มพูน ประสบการณ์มากขึ้น

8 Adverbs ( คำกริยา วิเศษณ์ ) Adverbs ( คำกริยา วิเศษณ์)

9 Adverbs ( คำกริยา วิเศษณ์ ) ได้แก่คำขยายกริยา เพื่อบอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับกริยา Adverbs แบ่งเป็นประเภท ใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภทคือ 1.Adverb of Manner 2.Adverb of Place 3.Adverb of Time Adverbs ( คำกริยา วิเศษณ์ ) ได้แก่คำขยายกริยา เพื่อบอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับกริยา Adverbs แบ่งเป็นประเภท ใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภทคือ 1.Adverb of Manner 2.Adverb of Place 3.Adverb of Time

10 1. Adverb of manner คำวิเศษณ์บอกอาการ ใช้ขยายกริยาเพื่อบอกลักษณะของการกระทำ ว่าทำ อย่างไร ( How ) ส่วนมากมาจาก Descriptive Adjective โดยเติม ly เข้าข้างท้าย เช่น - slow = slowly quick = quickly - polite= politely rude = rudely - clever=cleverly foolish= foolishly - careful= carefully careless= carelessly - brave= bravely quiet =quietly 1. Adverb of manner คำวิเศษณ์บอกอาการ ใช้ขยายกริยาเพื่อบอกลักษณะของการกระทำ ว่าทำ อย่างไร ( How ) ส่วนมากมาจาก Descriptive Adjective โดยเติม ly เข้าข้างท้าย เช่น - slow = slowly quick = quickly - polite= politely rude = rudely - clever=cleverly foolish= foolishly - careful= carefully careless= carelessly - brave= bravely quiet =quietly

11 สำหรับ Adj. ที่ลงท้ายด้วย y ต้อง เปลี่ยน y เป็น I ก่อนเติม ly เช่น gay = gaily easy = easily angry=angrily busy=busily greedy= greedily happy= happily Adverb of manner บางตัวไม่ได้ลงท้าย ด้วย ly ได้แก่ well, fast, hard,( loud หรือ aloud จะใช้ loudly ก็ได้ ) * fast, hard ใช้เป็น adj. ได้

12 วิธีใช้ Adverb of manner มีดังนี้ 1. โดยปกติเราวาง Adverb of manner ท้าย ประโยค คือหลังกริยาหรือหลังกรรมเสมอ เช่น - He speaks slowly. - He speaks English slowly. - Tim answers cleverly. 2. เราใช้ Adverb of manner ในการตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย How เช่น - How does he walk ? = He walks fast. - How will they drive ? = He drives slowly. - How must you work ?= I must work hard. เราไม่ใช้ Adverb of manner หลัง verb to be เพราะหลัง to be ต้องเป็น Adjective

13 2.Adverb of Place คำกริยาวิเศษณ์ บอกสถานที่ ใช้ขยายกริยาเพื่อบอกสถานที่ที่การกระทำ นั้นเกิดขึ้น ได้แก่ up down out here there everywhere away back off above outside inside behind in front of below together downstairsupstairs outdoors indoors around near far 2.A dverb of Place คำกริยาวิเศษณ์ บอกสถานที่ ใช้ขยายกริยาเพื่อบอกสถานที่ที่การกระทำ นั้นเกิดขึ้น ได้แก่ up down out here there everywhere away back off above outside inside behind in front of below together downstairsupstairs outdoors indoors around near far

14 example: - Stand up ! - Sit down! - Get out ! - We shall sleep here. - There are threes everywhere. - Don’t stay outside ! - They are singing together. เราใช้ Adverb of Place ในการตอบคำถามที่ ขึ้นต้นด้วย Where -Where shall we sleep ? -We shall sleep downstairs. - Where must they play ? - They must play outdoors. example: - Stand up ! - Sit down! - Get out ! - We shall sleep here. - There are threes everywhere. - Don’t stay outside ! - They are singing together. เราใช้ Adverb of Place ในการตอบคำถามที่ ขึ้นต้นด้วยWhere -Where shall we sleep ? -We shall sleep downstairs. - Where must they play ? - They must play outdoors.

15 3.verb of Time คำกริยาวิเศษณ์แสดงเวลา ได้แก่ adverbs ที่ ขยายกริยาเพื่อบอกเวลาที่กระทำนั้น ๆ เกิดขึ้น คือ earlylate already today tomorrow yesterdaynow thena gainnext once soonthis week Next week every weeklast week 3.verb of Time คำกริยาวิเศษณ์แสดงเวลา ไ ได้แก่ adverbs ที่ ขยายกริยาเพื่อบอกเวลาที่กระทำนั้น ๆ เกิดขึ้น คือ earlylate already today tomorrow yesterdaynow thena gainnext once soonthis week Next week every weeklast week

16 วิธีใช้ Adverb of Time มีดังนี้ โดยปกติเราวาง Adverb of Time ไว้หลังประโยค - I’ll be home soon.- It rained yesterday. - I’ll try again. - She went there last week. แต่ถ้าต้องการเน้นเวลาให้วางหน้าประโยค เช่น - Soon I’ll be home. - Yesterday it rained. วิธีใช้ Adverb of Time มีดังนี้ โดยปกติเราวาง Adverb of Time ไว้หลังประโยค - I’ll be home soon.- It rained yesterday. - I’ll try again.- She went there last week. แต่ถ้าต้องการเน้นเวลาให้วางหน้าประโยค เช่น - Soon I’ll be home. - Yesterday it rained.

17 2. คำแสดงเวลาบอกชั่วโมง วันของสัปดาห์ ปี เดือน ก็ นับเป็นคำแสดงเวลาได้เช่น at six o’ clock in 2 hours - on Sunday - in May On Sunday วันอาทิตย์ที่จะถึง - on Sundays = every Sunday On Monday วันจันทร์ที่จะถึง - on Mondays = every Monday เราใช้ Adverb of Time ในการตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย When, At what time เช่น - When shall we leave ?= We shall leave tomorrow. - When did he come ? = He came last week. 2. คำแสดงเวลาบอกชั่วโมง วันของสัปดาห์ ปี เดือน ก็ นับเป็นคำแสดงเวลาได้เช่น at six o’ clock in 2 hours - on Sunday - in May On Sunday วันอาทิตย์ที่จะถึง - on Sundays = every Sunday On Monday วันจันทร์ที่จะถึง - on Mondays = every Monday เราใช้ Adverb of Time ในการตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย When, At what time เช่น - When shall we leave ?= We shall leave tomorrow. - When did he come ? = He came last week.

18 Adverb of frequency ( คำแสดงความบ่อย ) เป็น Adverb of Time อย่างหนึ่ง ใช้บอกความบ่อย ไม่ บ่อย เช่น Often always usually never rarely sometimes วิธีใช้ จะวางไว้หน้ากริยาเสมอ แต่ถ้ามีกริยาช่วย คือ is am are will shall can must should ต้องวาง adv. ชนิดนี้ไว้หลังกริยาช่วย หรือหลัง not เช่น -I always remember her face. - I shall always remember her face. - I never come late. - He is never late. -He often comes alone. -He does not often comes alone.

19 Adverb of frequency ใช้ในการตอบคำถามที่ขึ้นต้น ด้วย How often ( บ่อยเท่าไหร่ ) - How often do you go there ? - I always go there. - I sometimes go there. - I never go there. Adverb of frequency ใช้ในการตอบคำถามที่ขึ้นต้น ด้วย How often ( บ่อยเท่าไหร่ ) - How often do you go there ? - I always go there. - I sometimes go there. - I never go there.

20 แบบฝึกหัดเพิ่มเติม Exercise 1 จงเลือก adverb ที่เหมาะสมเติมในประโยค ต่อไปนี้ เลือกจากคำที่กำหนดให้ up down out away back around together 1.Sit……………………………… 2.Come………………………….. 3.Stand………………………… 4.Go ……………………………… 5.Sing……………………………… 6.Lie………………………………….. 7.Look……………………………….. 8.Run…………………………………. 9.Turn………………………………… 10.Walk………………………………

21 Answers Exercise 1 1.Down 2.Back 3.Up 4.Away 5.Together 6.Down 7.Around 8.Away 9.Around 10.Out

22 Exercise 2 จงบอกรูปของ Adverbs หรือ Adjectives เหล่านี้ Adjectives Adverbs 1. Sad…………………..2. bad………………………… 3. Sweet…………………..4. bright……………………….. 5. Nice…………………..6. careful……………………….. 7. Careless…………………..8. useful……………………….. 9. Good…………………..10.quiet……………………….. 11.Soft…………………..12.easy……………………….. 13.Fast……………………14.polite………………………… 15.Luck…………………….16.happy……………………….. 17.Beautiful…………………….18.cheerful…………………………. 19.Merry………………………20.lazy…………………………

23 Answers Exercise 2 1. sadly2. badly 3. sweetly4. brightly 5. nicely6. carefully 7. carelessly8. usefully 9. mell10. quetly 11. softly12. easily 13. fast14. politely 15. luckily16. happily 17. beautifully18. cheerfully 19. merrily20. lazily

24 Exercise 3 จงตอบคำถามโดยใช้ Adverbs ที่เหมาะสม Example: - How do rabbits run ?= They run fast. ( quickly ) 1. How do tortoises move ?=…………………………………………………………. 2. How do you read English ?=…………………………………………………………. 3. How do You speak in the classroom ? =……………………………………… 4. How does Your mother speak ? = …………………………………………… 5. How is the wind blowing today ? =……………………………………………. 6. How does do the gentlemen talk ?=……………………………………………. 7. Hoes does your dog bark ?= ……………………………………………… Exercise 3 จงตอบคำถามโดยใช้ Adverbs ที่เหมาะสม Example: - How do rabbits run ?= They run fast. ( quickly ) 1. How do tortoises move ?=…………………………………………………………. 2. How do you read English ?=…………………………………………………………. 3. How do You speak in the classroom ? =……………………………………… 4. How does Your mother speak ? = …………………………………………… 5. How is the wind blowing today ? =……………………………………………. 6. How does do the gentlemen talk ?=……………………………………………. 7. Hoes does your dog bark ?= ………………………………………………

25 Answers Exercise 3 1.They more slowly 2.I read English loudly 3.I speak quietly 4.She speak fast 5.It is blowing softly 6.They talk gently 7.It barks loudly

26 Pretest / Posttest 1. Somchart sings_______. a. good b. hard c. well d. bestgoodhard well best 2. He is a good driver. He drives_______. a. mith careful b. mith carefullymith careful mith carefully c. careful d. carefullycarefulcarefully 3. Bob writes his name_______. a.well b. badc. quickd. slowellbadquickslow 4. The doneers danced_______ last night. a. gracefulb. gracefullygracefulgracefully c. with gracefuld. with gracefullywith gracefulwith gracefully

27 5. Pan sang______. a. sweetb. sweetlysweetsweetly c. with sweetd. with sweetlywith sweetwith sweetly 6. The train runs______. a. slow b. with slow c. with slowlyd. slowlyslow with slow with slowlyslowly 7. The workers will work_______. a. hard b. hardlyc. in hardd. with hardhard hardlyin hardwith hard 8. She shouted________ to her children. a. angry b. angerc. angrilyd. in angryangryangerangrilyin angry

28 9. Maliwan said to her father______. a. quietb. quietlyquietquietly c. in quietd. with quietlyin quietwith quietly 10. The doctor spoke_______ to his patient a. with gentleb. with gentlywith gentlewith gently c. gentled. gentlygentlegently

29 ผิดค่ะ

30 ถูกต้อง ค่ะ ถูกต้อง ค่ะ

31 ผิดค่ะ

32 ถูกต้อง ค่ะ ถูกต้อง ค่ะ

33 ผิดค่ะ

34 ถูกต้อง ค่ะ ถูกต้อง ค่ะ

35 1. หนังสือเรียน Current English รศ. ดร. สามารถ สัมพันธารักษ์ 2. หนังสือเรียน Current English อ. อาจิณ มารีประสิทธ์ 3. หนังสือ Standard English Grammar สำราญ คำยิ่ง

36 นางศิริลักษณ์ ยะ วิญชาญ

37 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ ทุกท่านที่เป็นกำลังใจและสนับสนุน การสร้างสรรค์สื่อในครั้งนี้ ครูศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ โรงเรียนน่านนคร สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาน่าน เขต 1


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนสำเร็จรูป CAI วิชาสาระภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เรื่อง Adverbs โดย นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ โรงเรียนน่านนครอำเภอภูเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google