งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอบคัดเลือกนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอบคัดเลือกนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบคัดเลือกนักเรียน
ระบบรับตรง(โควตา) และ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2557 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 Co-operative Education
นโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถตามความต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้า และได้ค่าจ้างสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย หลักสูตรมาตรฐาน TQF เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา Under Graduate Thesis Co-operative Education ทักษะทางภาษาอังกฤษ - IT

3 พื้นที่ 17 จังหวัดเหนือ นักเรียน ม.6(สายสามัญ) เป้าหมาย
นโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถตามความต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้า และได้ค่าจ้างสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย นักเรียน ม.6(สายสามัญ) พื้นที่ 17 จังหวัดเหนือ จำนวน 4,680 คน ระบบรับตรง(Quota) 40% และ ระบบกลาง Admissions 60% เป้าหมาย

4 การสมัครสอบ ค่าสมัครและการชำระ การดำเนินการ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2556 ค่าสมัครและการชำระ 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ชำระผ่านธนาคาร 1-21 พฤศจิกายน 2556

5 พร้อมหลักฐานดังนี้ 4 – 22 พฤศจิกายน 2556
นักเรียนส่งใบสมัครให้มหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ 4 – 22 พฤศจิกายน 2556 พร้อมหลักฐานดังนี้ สำเนาใบสมัคร สำเนาใบชำระเงินผ่านธนาคาร หนังสือรับรองผลการเรียน (GPA) 5 ภาคเรียน

6 ตรวจร่างกาย/สัมภาษณ์
การดำเนินการ ประกาศรายชื่อ 31 มกราคม 2557 ตรวจร่างกาย/สัมภาษณ์ 6 – 8 กุมภาพันธ์ ตรวจร่างกาย ณ รพ.ม.นเรศวร 9 กุมภาพันธ์ สอบสัมภาษณ์

7 ประกาศผลครั้งสุดท้าย
14 กุมภาพันธ์ 2557 ยืนยันสิทธิ์/ชำระเงิน กรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ – 23 กุมภาพันธ์ 2557

8 รายงานตัวยืนยันสิทธิ์/ชำระเงิน
22 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

9 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
17 – 20 กรกฎาคม 2557 จองหอพัก/ย้ายทะเบียนบ้าน ส่งใบแสดงคุณวุฒิและผลคะแนน O-NET เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 11 สิงหาคม 2557

10 คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนนเต็ม เฉลี่ยระดับชาติ เฉลี่ย มน. 01 ภาษาไทย 100 47.16 51.23 02 สังคมศึกษาฯ 36.26 39.78 03 ภาษาอังกฤษ 22.13 25.51 04 คณิตศาสตร์ 22.73 29.27 05 วิทยาศาสตร์ 32.87 34.18 06 สุขศึกษาฯ 53.67 60.28 07 ศิลปะ 32.71 33.66 08 การงานอาชีพฯ 45.73 54.78

11 1.ขนาดใหญ่ 230 คนขึ้นไป 2.ขนาดกลาง 100 - 229 คน 3.ขนาดเล็ก
กระจายโอกาสโดยการแบ่งขนาดโรงเรียน 1.ขนาดใหญ่ 230 คนขึ้นไป 2.ขนาดกลาง คน 3.ขนาดเล็ก 99 คนหรือน้อยกว่า

12 องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย 5 ภาคเรียน GAT ความถนัดทั่วไป ภาษาอังกฤษ PAT/กสพท ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ วิชาเฉพาะทางการแพทย์

13 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรฯ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

14 GAT PAT 1 PAT 2 องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA 5 ภาคเรียน
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA 5 ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 25% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 35%

15 คณะวิทยาศาสตร์ GAT PAT 1 PAT 2 องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA 5 ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

16 คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) GAT PAT 1 PAT 2 องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาเคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ประยุกต์ องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA 5 ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 15% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 35%

17 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 25% PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 35%

18 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(สถ.บ.) ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น
หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตย์ 50%

19 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(ศป.บ.) ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น
หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรม 50%

20 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

21 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ต่อ)
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

22 คณะทันตแพทยศาสตร์ GAT PAT 1 PAT 2 องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก
หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (อยู่หอ 6 ปี) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 40%

23 ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (6ปี) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (4ปี) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%

24 คณะพยาบาลศาสตร์ GAT PAT 2 องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA 5 ภาคเรียน
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (อยู่หอ 4 ปี) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%

25 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ GAT PAT 2
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%

26 ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%

27 ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%

28 วิทยาลัยนานาชาติ(NUIC)
กลุ่มสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ(NUIC)

29 ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 80%

30 ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 80%

31 GAT คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร องค์ประกอบ รายวิชา
หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 80%

32 GAT PAT 1 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (ต่อ) องค์ประกอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 70% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10%

33 GAT PAT 1 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (ต่อ) องค์ประกอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 60% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

34 GAT PAT 1 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (ต่อ) องค์ประกอบ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 55% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 25%

35 คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี )
หลักสูตร กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา, ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ ) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 50% PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 30%

36 คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตร กศ.บ.(ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/คณิตศาสตร์) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 10%

37 ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 80%

38 วิทยาลัยนานาชาติ (NUIC)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 70% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10%

39 โครงการระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี)
โครงการระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) การดำเนินการ สมัครเหมือนโควตา สมัครได้ทั้ง 2 โครงการ ทั้งโครงการระบบรังตรง (โควตา) และโครงการระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์ ไม่ตัดสิทธิ์โควตา ค่าสมัคร 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

40 โครงการระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ต่อ
โครงการระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ต่อ สมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet ที่ วันที่ 4 – 25 พ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 ก.พ. 57 ทดสอบจิต/ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 24 ก.พ. 57 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 ก.พ. 57 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 28 ก.พ. 57

41 โครงการระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ต่อ
โครงการระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ต่อ องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 30% กสพท วิชาเฉพาะทางการแพทย์

42 วิธีการจัดสรรที่นั่งให้กับขนาด ร.ร. ต่างๆ
จำนวนผู้สมัคร ร้อยละ ได้ที่นั่ง (120 คน) (150 คน) 1.ใหญ่(≥230 ) 500 50 60 75 2.กลาง ( ) 300 30 36 45 3.เล็ก (≤ 99) 200 20 24 รวม 1,000 100 120 150

43 ค่าน้ำหนักแปลงเป็นคะแนน
วิธีการคำนวณคะแนน ตัวอย่าง หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก ค่าน้ำหนักแปลงเป็นคะแนน GPA / คะแนนดิบ คะแนนนำไปจัดลำดับ GPA 5 20% 200 3.25(4.00) 162.50 GAT 30% 300 190(300) 190 PAT 2 100(300) 66.666 PAT 3 120(300) 120 รวม 100% 1000 539.16

44 ค่าน้ำหนักแปลงเป็นคะแนน
วิธีการคำนวณคะแนน ตัวอย่าง หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก ค่าน้ำหนักแปลงเป็นคะแนน GPA / คะแนนดิบ คะแนนนำไปจัดลำดับ GPA 5 20% 200 3.25(4.00) 162.50 GAT 80% 800 190(300) PAT 2 - PAT 3 รวม 100% 1000

45 อัตราค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี
ลำดับ คณะ/สาขาวิชา อัตรา/ภาคเรียน 1. คณะสังคมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ 10,000 2. คณะมนุษยศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขานาฏศิลป์ไทย, ดุริยางคศาสตร์ไทย และดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 12,000 3. คณะบริหารธุรกิจ ฯ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14,000

46 อัตราค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี (ต่อ)
ลำดับ คณะ/สาขาวิชา อัตรา/ภาคเรียน 4. คณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาเทคโนโลยีการศึกษา และคอมพิวเตอร์ศึกษา 12,000 10,000 5. วิทยาลัยนานาชาติ ทุกสาขาวิชา 30,000 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา 15,000 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

47 อัตราค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี (ต่อ)
ลำดับ คณะ/สาขาวิชา อัตรา/ภาคเรียน 8. คณะเกษตรศาสตร์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร, ภูมิศาสตร์, วิทยาศาสตร์การประมง, และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 12,000 15,000 9. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์/วิทยาการคอมฯ/เทคโนโลยี สารสนเทศ/สถิติ สาขาชีววิทยา/ฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาเคมี 14,000 16,000

48 อัตราค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี (ต่อ)
ลำดับ คณะ/สาขาวิชา อัตรา/ภาคเรียน 10. คณะแพทยศาสตร์/คณะทันตแพทยศาสตร์/ คณะเภสัชศาสตร์ 20,000 11. คณะพยาบาลศาสตร์/คณะสาธารณสุขศาสตร์ 15,000 12. คณะสหเวชศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 13. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 12,000

49 อัตราค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี (ต่อ)
ค่าธรรมเนียมเพิ่มจากค่าเทอม ได้แก่ 1. ค่าบริการขนส่งมวลชนภายใน ม.เรศวร จำนวน บาท 2. ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการพัฒนา ภาษาอังกฤษ จำนวน บาท 3. ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการใช้บริการ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,100 บาท ตัวอย่าง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม 10,000 บาท + ค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1,100 บาท ต้องจ่ายทั้งสิ้น 11,100 บาท

50 นิสิตชั้นปี 1 ต้องอยู่หอพักทุกคน อัตราค่าหอพักมหาวิทยาลัย 2. 3. 4.
นิสิตชั้นปี 1 ต้องอยู่หอพักทุกคน อัตราค่าหอพักมหาวิทยาลัย ประเภท ภาคเรียนปกติ ภาคฤดูร้อน 1. ห้องพัดลม 5,750 2,300 2. ห้องแอร์ 6,500 2,600 3. ค่าน้ำ ฟรี 4. ค่าไฟฟ้า 5 บาท/หน่วย จองห้องพักออนไลน์ ได้ที่

51 ปฏิทินการสอบ GAT-PAT, วิชาสามัญ 7 วิชา และ O-NET
กิจกรรม GAT/PAT ธ.ค. 56(1/57) มี.ค. 57(2/57) วิชาสามัญ 7 วิชา O-NET วันรับสมัคร 1-27 ต.ค. 56 15-26 ม.ค.57 1-24 พ.ย.56 - วันสอบ 7-10 ธ.ค. 56 8-11 มี.ค.57 4-5 ม.ค. 57 ปลาย ก.พ.57 วันประกาศผลการสอบ 19 ม.ค. 57 27 เม.ย.57 11 ก.พ. 57 ต้น เม.ย. 57 : website ของ สทศ.

52 ตารางสอบ GAT-PAT ธ.ค. 56 (1/57)
วันสอบ เวลา รหัส รายวิชา 7 ธ.ค.56 85 71 GAT ความถนัดทั่วไป PAT1 คณิตศาสตร์ 8 ธ.ค.56 72 75 PAT2 วิทยาศาสตร์ PAT5 วิชาชีพครู

53 ตารางสอบ GAT-PAT ธ.ค. 56 (1/57) ต่อ
วันสอบ เวลา รหัส รายวิชา 9 ธ.ค.56 73 74 PAT3 วิศวกรรมศาสตร์ PAT4 สถาปัตย์ 10 ธ.ค.56 76 77- 82 PAT6 ศิลปกรรมศาสตร์PAT ภาษาต่างประเทศ

54 ตารางสอบ GAT-PAT มี.ค. 57 (2/57)
วันสอบ เวลา รหัส รายวิชา 8 มี.ค.57 85 71 GAT ความถนัดทั่วไป PAT1 คณิตศาสตร์ 9 มี.ค.57 72 75 PAT2 วิทยาศาสตร์ PAT5 วิชาชีพครู

55 ตารางสอบ GAT-PAT มี.ค. 57 (2/57) ต่อ
วันสอบ เวลา รหัส รายวิชา 10 มี.ค.57 73 74 PAT3 วิศวกรรมศาสตร์ PAT4 สถาปัตย์ 11 มี.ค.57 76 77- 82 PAT6 ศิลปกรรมศาสตร์PAT ภาษาต่างประเทศ

56 ตารางสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
(วิชาละ 100 คะแนน) วันที่ วิชา เวลาใช้สอบ 4 ม.ค. 57 สังคมศึกษา 1 ชั่วโมง 30 นาที คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ฟิสิกส์

57 ตารางสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
(วิชาละ 100 คะแนน) วันที่ วิชา เวลาใช้สอบ 5 ม.ค. 57 ภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง 30 นาที เคมี ชีววิทยา

58 ระบบรับตรง โครงการพิเศษ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ระบบรับตรง โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2557 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

59 ระบบรับตรง โครงการพิเศษ 11 โครงการ คือ
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ 2. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) 3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน 4. โครงการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวด โครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) 5. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และผู้นำเชียกีฬา

60 ระบบรับตรง โครงการพิเศษ 11 โครงการ คือ
6. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ) 7. โครงการสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ 8. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ 9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี 10. โครงการสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางด้าน ทัศนมาตรศาสตร์ 11. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

61 การดำเนินการ การสมัครสอบ ค่าสมัคร 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
สมัครได้โครงการเดียวเท่านั้น สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วันที่ ต.ค.56 ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ มน.พิษณุโลก วันที่ 2-3 พ.ย. 56 ค่าสมัคร 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

62 การดำเนินการ (ต่อ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะโครงการที่ต้องทดสอบ) 18 พ.ย. 56 สอบภาคปฏิบัติ และทดสอบความสามารถพิเศษ (เฉพาะโครงการที่ต้องทดสอบ) 21 ธ.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 ม.ค. 57 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 25 ม.ค. 57 ประกาศผลการคัดเลือกครั้งสุดท้าย 27 ม.ค. 57 รายงานตัวยืนยันสิทธิ์/ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 22 – 23 ก.พ. 57 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตส่งใบแสดงคุณวุฒิและผลคะแนน O-NET 17 – 20 ก.8. 57

63 1.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
หลักการ - ส่งเสริมและให้โอกาสนักเรียนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีผลการเรียนเป็นเลิศ ลำดับ ที่ 1-5 ของ ร.ร. การดำเนินการ - โรงเรียนเรียงลำดับนักเรียนที่มีผลการเรียน ลำดับ ที่ 1-5 เพื่อร่วมโครงการฯ (TOP 5) - ให้สิทธิ์ ทั้ง 5 คน - กรณี ลำดับใดสละสิทธิ์ไม่ร่วมโครงการฯ จะไม่นำลำดับถัดไปมาแทน

64 1.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ (ต่อ)
การดำเนินการ - เลือกได้ 5 อันดับ ตามลำดับที่ต้องการ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ ผลการเรียน ฯ - ผลคะแนนสอบ วิชา GAT - แพทย์ GAT 30% + PAT1 20% +PAT2 50%

65 - แสดงใบเกียรติประวัติการเข้าค่าย สอวน ค่าย 2 - เลือกได้ 5 อันดับ
2.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน ค่าย 2) หลักการ - เปิดโอกาส นร ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการฯ(สอวน) ค่าย 2 เข้าศึกษาต่อใน มน การดำเนินการ - แสดงใบเกียรติประวัติการเข้าค่าย สอวน ค่าย 2 - เลือกได้ 5 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ ผลการเรียน ฯ - ผลคะแนนสอบ วิชา GAT

66 - แสดงใบเกียรติประวัติการเข้าค่าย - เลือกได้ 5 อันดับ - การตัดสินผล
3.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หลักการ - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก/เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ มีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-IT ก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ในระดับแนวหน้าในอนาคต การดำเนินการ - แสดงใบเกียรติประวัติการเข้าค่าย - เลือกได้ 5 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ ผลการเรียน ฯ - ผลคะแนนสอบ วิชา GAT

67 - แสดงใบเกียรติประวัติการเข้าประกวดโครงงาน - เลือกได้ 5 อันดับ
4.โครงการพัฒนารับ นร.ที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC หลักการ - เพื่อส่งเสริม นร. ที่เข้าประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(YSC) รู้จักคิดค้นพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ในระดับแนวหน้าในอนาคต การดำเนินการ - แสดงใบเกียรติประวัติการเข้าประกวดโครงงาน - เลือกได้ 5 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ ผลการเรียน ฯ - ผลคะแนนสอบ วิชา GAT

68 5.โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาและผู้นำเชียร์
หลักการ - เพื่อส่งเสริมและให้โอกาส นร. ที่มีความสามารถระดับดีเด่นทางด้านกีฬา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในด้านการแข่งขันกีฬาที่ตนเองดีเด่น การดำเนินการ - แสดงแฟ้มผลงาน การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับเขตขึ้นไป ในกีฬา เทควันโด ,คาราเต้-โด, เรือพาย, เปตอง, ลีลาศ, ยูโด, - ตะกร้อ, ยิงปืน, เทเบิลเทนนิส, ว่ายน้ำ, เทนนิส, แบดมินตัน, กรีฑา, ครอสเวิร์ด, บริดจ์ - เลือกได้ 5 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ - ผลคะแนนสอบ วิชา GAT

69 6.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
หลักการ - เพื่อส่งเสริมและให้โอกาส นร. ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย นักแสดง นักร้อง นักดนตรี เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในด้านกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การดำเนินการ - แสดงแฟ้มผลงาน การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมฯ - เลือกได้ 5 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ - สอบภาคปฏิบัติ/ ขับร้อง/ดนตรี

70 7.โครงการสำหรับผู้มีความสามารถ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักการ - เพื่อส่งเสริมและให้โอกาส นร. ที่มีทักษะความสามารถด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และ สร้างสถาปนิกที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติรับใช้สังคม การดำเนินการ - เลือกได้ 1 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ - สอบภาคปฏิบัติ - คะแนน GAT

71 8.โครงการสำหรับผู้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์
หลักการ - เพื่อส่งเสริมและให้โอกาส นร. ที่มีทักษะความสามารถด้านทัศนศิลป์ เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และ สร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/สื่อนวตกรรม/ทัศนศิลป์ ที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติรับใช้สังคม การดำเนินการ - เลือกได้ 3 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ - สอบภาคปฏิบัติ - คะแนน GAT

72 9.โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
หลักการ - เพื่อส่งเสริมและให้โอกาส นร. ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเฉพาะทาง คือ นาฏศิลป์ไทย ดุริยางคศาสตร์ไทย ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก การดำเนินการ - แสดงแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมฯ - เลือกได้ 1 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ - สอบภาคปฏิบัติ - คะแนน GAT

73 10.โครงการสำหรับผู้ที่มีความสามารถทาง
ด้านทัศนมาตรศาสตร์ การดำเนินการ - เป็นเจ้าของหรือบุตรเจ้าของกิจการร้านแว่นตา การตัดสินผล - คุณสมบัติ เฉพาะ - ผลคะแนนสอบสัมภาษณ์

74 11.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
หลักการ - เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี เข้าร่วมกิจกรรมการทำความดีและมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินการ - ภาคเหนือตอนบน สมัครที่เขตพื้นที่การศึกษา 34 - ภาคเหนือตอนล่าง สมัครที่เขตพื้นที่การศึกษา 39 - แฟ้มสะสมงานการเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม - เลือกได้ 5 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ - คะแนน GAT

75 www.acad.nu.ac.th/ acad_admission
website กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา acad_admission เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และ

76 Questions & Answer


ดาวน์โหลด ppt การสอบคัดเลือกนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google