งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ A Vibrant Marketplace for ASEAN ” By: Supawan Teerarat Director of Exhibition Department, TCEB Exhibition in Thailand “ A Vibrant Marketplace for ASEAN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ A Vibrant Marketplace for ASEAN ” By: Supawan Teerarat Director of Exhibition Department, TCEB Exhibition in Thailand “ A Vibrant Marketplace for ASEAN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “ A Vibrant Marketplace for ASEAN ” By: Supawan Teerarat Director of Exhibition Department, TCEB Exhibition in Thailand “ A Vibrant Marketplace for ASEAN ” TCEB Exhibition Forum 2011 20 January 2011 By: Supawan Teerarat Director of Exhibition Department, TCEB

3 ภาพรวมการจัดงานของประเทศไทยในปี 2553 TOTAL 84 Exhibitions Note : ช่วงเดือน มี. ค.- พ. ค. เป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความ รุนแรงทางการเมืองขึ้นในประเทศไทย Source : Trade Exhibition Calendar 2010 by TCEB JAN MAYJUN FEB AUGSEPAPRJULMAR NOVDECOCT 20 THAILAND's Political Crisis [ MAR-MAY 2010 ] 2 11 7 2 10 3 5 6 8 2 8 การจัดงานกระจุกตัวอยู่ 2 ช่วงหลัก  ช่วงกลางปี พ.ค.- มิ.ย.  ช่วงเดือน ก.ย.- พ.ย. Trade Exhibition in 2010 by Month กราฟแสดงจำนวนงานการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในแต่ละเดือนของปี 2553

4 ขนาดพื้นที่ที่ใช้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่จัดงาน (Net Space) ที่ใช้ในปี 2553 กับปี 2552 ที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มปรับตัว ลดลงประมาณ 15% และค่าเฉลี่ยของพื้นที่ที่ใช้จัดงานก็ปรับลดลงมาเช่นกัน แต่ปรับลงเล็กน้อยเพียง 6% Source : Event Report (ER) Summary 2008-2010 by TCEB Exhibitions Supported by TCEB : Exhibition Space Exhibitions Supported by TCEB : Exhibition Space 2008 20092010% Change Goss Space (sq.m.)197,723.40232,513.45190,860.01-17.90% Net Space (sq.m.)86,261.1095,737.5881,529.03-14.80% Maximum Space22,090.5016,078.0019,041.0018.40% METALEX 2008METALEX 2009METALEX 2010 Minimum Space808.642063952.10% Chanthaburi Gem’08Postharvest 2009Furnitech Asia 2010 Average per Exhibition 5,391.324,351.714,076.45-6.30%

5 กราฟแสดงแนวโน้มการใช้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ (Net Space) ขนาดพื้นที่ที่ใช้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ Source : Event Report (ER) Summary 2008-2010 by TCEB 20082012200920112010 BAR CHART TOTAL Net Space [Sq.m.] 86,261.10 81,529.03 5,391.32 4,076.45 LINE CHART Average per Exhibition [Sq.m.] TOTAL Net Space Average per Exhibition 95,737.58 4,351.71 Exhibitions Supported by TCEB : Exhibition Space Exhibitions Supported by TCEB : Exhibition Space

6 จำนวนบุคคลากรชาวต่างชาติ และบริษัทที่เข้าร่วมงานจัดงาน เมื่อเปรียบเทียบจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมจัดงานในปี 2553 กับปี 2552 ที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้ม ปรับตัวลดลงถึง 21% ทั้งนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม International Companies นอกจากนี้ ยังพบว่า จำนวนผู้ที่มาร่วมจัดงานจากต่างประเทศ (Oversea Exhibitors) ก็มีสัดส่วนลดลง 9% Source : Event Report (ER) Summary 2008-2010 by TCEB Exhibitions Supported by TCEB : Oversea Exhibitors & Exhibiting Companies Exhibitions Supported by TCEB : Oversea Exhibitors & Exhibiting Companies 200820092010% Change No. of Oversea Exhibitors5,2397,3836,725-8.90% No. of Exhibiting Companies 4,3285,0734,029-20.60% National Companies 2,5602,5662,256-12.10% International Companies 1,7682,5071,773-29.30%

7 จำนวนบริษัทที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ Source : Event Report (ER) Summary 2008-2010 by TCEB Exhibitions Supported by TCEB : Oversea Exhibitors & Exhibiting Companies Exhibitions Supported by TCEB : Oversea Exhibitors & Exhibiting Companies 20082012200920112010 BAR CHART EXHIBITING Companies [Com] National Companies International Companies กราฟแสดงแนวโน้มจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมงานการแสดงสินค้านานาชาติ

8 จำนวนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าชมงานในปี 2553 กับปี 2552 ที่ผ่านมา โดยภาพรวมเพิ่มขึ้น 6% อย่างไรก็ตาม กลับพบว่า จำนวนผู้เข้าชมงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (Oversea Visitors) มีสัดส่วนที่ลดลง 29% อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ที่มาประชุม-สัมมนา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง Source : Event Report (ER) Summary 2008-2010 by TCEB Exhibitions Supported by TCEB : No. of Visitors Exhibitions Supported by TCEB : No. of Visitors 200820092010% Change No. of Trade Visitors 182,613212,511224,6665.70% Local Visitors172,269193,997211,4859.00% Oversea Visitors10,34418,51413,181-28.80% No. of Conference Delegates 13,67814,95616,80212.30% Local Delegates12,79714,58015,1203.70% Oversea Delegates8813761,682347.30%

9 Source : Event Report (ER) Summary 2008-2010 by TCEB จำนวนผู้เข้าชมงาน - ผู้ที่เข้ามาร่วมจัดงานจากต่างประเทศ 2008 2012 2009 2011 2010 Oversea Visitors Oversea Exhibitors Oversea Delegates Exhibitions Supported by TCEB : Exhibitors & Visitors Trend Exhibitions Supported by TCEB : Exhibitors & Visitors Trend กราฟแสดงแนวโน้มจำนวนผู้เข้าชมงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (Oversea Visitors) จำนวนผู้ที่เข้าร่วมจัดงานจากต่างประเทศ (Oversea Exhibitors) และจำนวนผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม-สัมมนา (Oversea Delegates) BAR CHART OVERSEA Visitors & Exhibitors [Pax]

10 10.9% 12.5% 4.7% 5.1% 9.7% Malaysia Singapore Japan Vietnam Philippines China India Taiwan Indonesia Korea Others 4.5% 4.3% 3.8% 3.4% [ 37.4% ] 2008 10.7% 13.2% 5.6% 7.1% 8.4% Japan Malaysia Singapore India Indonesia China Philippines Vietnam Korea Taiwan Others 5.2% 4.9% 4.6% 3.2% 2.9% [ 34.0% ] 2010 Source : Event Report (ER) Summary 2008-2010 by TCEB กราฟแสดงสัดส่วนผู้เข้าชมงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (Oversea Visitors) จำแนกตามประเทศต่าง ๆ ในปี 2551-2553 จำนวนผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศ Exhibitions Supported by TCEB : Oversea Visitors by Nationality Exhibitions Supported by TCEB : Oversea Visitors by Nationality 10.3% 12.3% 6.3% 7.6% 8.8% Malaysia India Vietnam Singapore Philippines Indonesia Japan China Korea Taiwan Others 5.5% 5.4% 4.8% 4.1% 4.0% [ 30.8% ] 2009

11 ระดับของผู้เข้าชมงาน (Job Function) Exhibitions Supported by TCEB : Visitor Statistics in 2010 Exhibitions Supported by TCEB : Visitor Statistics in 2010 14.6% 20.7% 8.5% 14.4% Corporate Management (CEO, MD, GM) Production / Quality Control / R&D Engineer / Technician Marketing / Sales / Distribution / Agent Manufacturer / Business Owner Procurement / Purchasing Technical / Maintenance Importer / Exporter Specialist Manager / Director / Consultant Wholesaler / Department Store Finance & Accounting Investor Government Official Publication Others 5.9% 3.0% 2.1% 1.7% 1.1% [ 7.6% ] กราฟแสดงสัดส่วนผู้เข้าชมงาน จำแนกตามหน้าที่ / ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.7% 1.0% 0.9% 0.5% 0.3% Source :Post-show Report of Exhibitions Supported by TCEB

12 วัตถุประสงค์หลักที่เข้ามาชมงาน (Purpose of Visit) Exhibitions Supported by TCEB : Visitor Statistics in 2010 Exhibitions Supported by TCEB : Visitor Statistics in 2010 กราฟแสดงสัดส่วนผู้เข้าชมงาน จำแนกตามวัตถุประสงค์หลักที่เข้ามาชมงาน Source :Post-show Report of Exhibitions Supported by TCEB 24.3% 24.5% 12.9% 13.0% 16.1% Search for the latest technologies Gather information and seek new products Place purchase orders Observe the show with purchase intentions Obtain the information to place orders Look for new alternative supplier Evaluate show for future participation Seek representative View and recommend to decision maker Investment Networking / Personal Development Participate the seminar / conference Others 10.6% 7.4% 3.9% 2.2% 0.5% [ 1.6% ] 1.6% 0.4%

13 การดึงงานและเร่ง พัฒนา / ขยายตลาด ผ่านเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน ส่งเสริม ภาพลัก ษณ์ อุตสาหก รรม MICE ของ ประเทศ ส่งเสริม กิจกรรม เพิ่ม มูลค่า และ ยกระดับ อุตสาหก รรม พัฒนา ขีด ความสาม ารถ โครงสร้าง พื้นฐาน อุตสาหกร รม MICE สร้างเครือ ข่ายความ ร่วมมือทั้ง ภายในและ ระหว่าง ประเทศ การ ยกระดับ ศักยภาพ และ บทบาท ของสสปน. การดึงงาน การ ส่งเสริม การพัฒนา วิสัยทัศน์ ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดงานด้าน การจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็น รางวัล และ การจัดนิทรรศการระดับโลกในภูมิภาคเอเชีย แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของ สสปน. เป้าหมาย : เพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทยซึ่งถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน อุตสาหกรรม MICE เพื่อสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม MICE ของไทยสู่การ แข่งขันในตลาดโลก การพัฒนาโครงสร้างสนับสนุน อุตสาหกรรมฯ การพัฒนาการบริหารจัดการภายใน สส ปน. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 13 พ. ศ. 2553- 2555 Strictly Confidential-For Internal Use Only

14 วิสัยทัศน์ “ การทำให้กรุงเทพมหานครเป็นนคร แห่ง งานแสดงสินค้าในปี 2015 “

15 กลยุทธ์  ASEAN Plus 6 Centric  การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ  แคมเปญ BEC เพื่อเผยแพร่และจัดกิจกรรมส่งเสริม  การตลาด  ยกระดับงานแสดงสินค้าไทยสู่เวทีโลก

16 16 แผนปฏิบัติงานปี 2554-2555 การดึงงาน (Win) •โครงการ Better the Best •การยกระดับงาน upgrade shows •การสร้างเครือข่าย •กิจกรรมการตลาด ต่างประเทศ การส่งเสริม (Promote) •โครงการ Bangkok, the exhibition city of ASEAN •โครงการ Extra night, extra smile •การตลาดออนไลน์ การพัฒนา (Develop) •สนับสนุนสมาคมงาน แสดงสินค้า (ไทย) •การประเมินงานแสดง สินค้า (audit shows) •งานวิจัยอุตสาหกรรม งานแสดงสินค้า •การจัดการระบบ ฐานข้อมูล •ระเบียบ ข้อจำกัด ทางด้านภาษี infrastructure

17 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ

18  โครงการ Better the Best เป็นโครงการที่ช่วยเสริม ประสิทธิภาพทางการแข่งขันให้งานแสดงสินค้านานาชาติของ ไทยก้าวสู่งานระดับภูมิภาค (Regional Champion Show) และ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก พร้อมเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมงาน แสดงสินค้า ผู้เข้าร่วมงาน และผู้จัดงานแสดงสินค้าจาก ต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  การผลักดัน และเสริมประสิทธิภาพ 6 สุดยอดงานแสดงสินค้า ใน 6 อุตสาหกรรม ต่อยอดสู่งานระดับ “แชมเปี้ยน” ในภูมิภาค

19

20 โครงการ Extra night, extra smile เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและพำนักนานขึ้น พักฟรี 1 คืน พร้อมสิทธิพิเศษ พักฟรี 1 คืน พร้อมสิทธิพิเศษ

21

22 Approved Event by TCEB แนวคิดโครงการ • ยกระดับมาตรฐานการจัดแสดงสินค้าในประเทศไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมใน ระดับสากล เพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของการจัด แสดงสินค้านานาชาติในระดับภูมิภาคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ • ถือเป็นการรับรองงานที่มีคุณภาพ จากสสปน. ด้วยขบวนการประเมินที่ได้รับ การรับรองจากสมาคม UFI

23 UFI’s Audit Certificate  Provide the dates (day, month, year) of previous exhibitions and whether each edition was audited. Standard Requirement For Audit Certificate : The Searcher Co., Ltd. had been certified by the Global Association of the Exhibition Industry (UFI) to conduct audits of exhibition statistics and to produce audit certificate according to UFI’s standard requirement. The events must meet the criteria below :  Number of oversea exhibitors must be at least 10% of the total number of exhibitors  Number of oversea visitors must represent at least 5% of the total number of visitors  Set-up the computer system to control the badges printing (sticker isn’t acceptable), and categorized into local and oversea visitors, so the number of issued badges can beverified with other visitor evidence(s); e.g. registration form, pre-registration list.  Provide the list of exhibiting companies /organizations categorized into national and international companies with exhibition space (area/sq.m.)

24 UFI’s Audit Certificate Latest Update on 21/12/2010 : The Searcher had been certified by UFI, the validation for a 2-year period (2011-2013)

25 TCEB Exhibition: Overseas representatives •Mr. Mark Cochrane •Project Director (China) •Tel: +852-2525-6160 •Fax: +852-2525-6171 Hong Kong, Taiwan •Ms. Zhang Yi Juan (Candy) •Email :candy.tceb@gmail.comcandy.tceb@gmail.com •Tel:+86-1348-2544-007 •Cover Shanghai and Yangzte Delta Region China •Ms. SHEEMA VOHRA •TCEB Representative (India) •Tel: +91 – 11 – 26511004 / 26525585 •Mobile: +91 – 9818885542 •Email: sheema.tceb@srm- india.comsheema.tceb@srm- india.com India •Mr. Charles Leong •c/o Pacific Leisure Marketing Pte Ltd •371 Beach Road / #12-06 KeyPoint / Singapore 199597 •T: (65) 6293 8488 / F: (65) 6292 5882 / M: (65) 8113 6469 •E-mail : charles@pacleisure.comcharles@pacleisure.com Singapore •Mr. Nguyen Ba Vinh •TCEB Representative (Vietnam) •Tel: +84 842 7755 Ext 18 •Mobile: +84 903 406 383 •Fax: +84 293 6024 •Email: vinh.tceb@tcebvietnam.com.vn Vietnam

26 งานประชุมสำหรับอุตสาหกรรม การจัดงานแสดงสินค้าและสร้าง เครือข่ายฯ ในเอเชีย จัดโดย สมาคมงาน แสดงสินค้าระดับโลก เจ้าภาพโดย สสปน. สนับสนุนโดย สมาคมงานแสดง สินค้า ( ไทย ) ศูนย์ฯ ไบเทค ศูนย์ฯ อิมแพ็ค ศูนย์ฯ พารากอน ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ศูนย์ฯ เซ็นทารา ส่วนลด 70% สำหรับสมาชิก TEA

27 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt “ A Vibrant Marketplace for ASEAN ” By: Supawan Teerarat Director of Exhibition Department, TCEB Exhibition in Thailand “ A Vibrant Marketplace for ASEAN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google