งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แพทย์ประจำ รพ. สต. นายแพทย์ กิติศักดิ์ ทับ แจ้ง ทันตแพทย์ สมรรจณ์ อาภรณ์เอี่ยม เภสัชกร นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำ หมู่บ้าน นางชนวรรณ เชิญกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แพทย์ประจำ รพ. สต. นายแพทย์ กิติศักดิ์ ทับ แจ้ง ทันตแพทย์ สมรรจณ์ อาภรณ์เอี่ยม เภสัชกร นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำ หมู่บ้าน นางชนวรรณ เชิญกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แพทย์ประจำ รพ. สต. นายแพทย์ กิติศักดิ์ ทับ แจ้ง ทันตแพทย์ สมรรจณ์ อาภรณ์เอี่ยม เภสัชกร นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำ หมู่บ้าน นางชนวรรณ เชิญกลาง ผอ. รพ. สต. บึงปรือ อสม. หมู่ 3 นางละมัย ใจมั่น นายเย้ กันกลาง ดอน นางรัตนา จัน ทวงษ์ นางเกษร หวัง ประสพกลาง นางพิมพา หนู สันเทียะ อสม. หมู่ 6 นางเกษร แดว ขุนทด นางจำนงค์ ราม สันเทียะ นางสาว รัตนา ร่มรุกข์ นายวินัย หุยขุน ทด นางพิมพา ค้า โค นายสำเริง หุย ขุนทด นางทุเรียน ฟี สันเทียะ นางทองดี วิกสูง เนิน นส. วิลัยลักษณ์ บิน สันเทียะ นางมะลิ หนู สันเทียะ นางสมควร ใจมั่น นางทองใบ ร่มรุกข์ นางศยามล โกฏ กลางดอน อสม. ที่รับผิดชอบ

2 กลุ่มอายุ WE CAN DO ที่รับผิดชอบ WECANDO ปี ( คน ) ปี ( คน ) ปี ( คน ) หญิง ตั้งครร รภ์ ( คน ) โรค เรื้อรัง ( คน ) ผู้ พิการ ( คน ) ผู้สูงอา ยุ ( คน )

3 แพทย์ประจำ รพ. สต. นายแพทย์ กิติศักดิ์ ทับ แจ้ง ทันตแพทย์ สมรรจณ์ อาภรณ์เอี่ยม เภสัชกร นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำ หมู่บ้าน นาย ชัยนาจ สอนจะโปะ พยาบาลวิชาชีพ อสม. หมู่ 5 นางรันจวน สุข หวาน นางมินตรา หวังแววกลาง นางจัด อดุลย์ กลาง นางอรพิน ศิลป ชัย นายสมพร พันขุน ทด อสม. หมู่ 7 นางโสภา ชุด กลาง นางบุญสม พอ ขุนทด นางบัว ลอย พอขุนทด นางหนูแดง อยู่ โคกสูง นางบุญ ธรรม อยู่โคกสูง นางทนุ จันทร์นอก นางชลิ้ม วาดโคก สูง อสม. ที่รับผิดชอบ นางลั่นทม มุ่ง แห่งกลาง นาง นนทยา อิงเกิลล์ ฟิลด์ นางน้อย สอนกำปัง นางช่วง พูน สวัสดิ์ นางศรีไพร ไพลกลาง

4 กลุ่มอายุ WE CAN DO ที่รับผิดชอบ WECANDO ปี ( คน ) ปี ( คน ) ปี ( คน ) หญิง ตั้งครร รภ์ ( คน ) โรค เรื้อรัง ( คน ) ผู้ พิการ ( คน ) ผู้สูงอา ยุ ( คน )

5 แพทย์ประจำ รพ. สต. นายแพทย์ กิติศักดิ์ ทับ แจ้ง ทันตแพทย์หญิงสมรรจณ์ อาภรณ์เอี่ยม เภสัชกร นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำ หมู่บ้าน น. ส. สุวรรณา ทองคีรี เจ้าพนักสาธารณสุข ชุมชน อสม. หมู่ 10 นางสาย ทวีฤทธิ์ นางอัญญา แก้วจอ หอ นางอุทิน พลองพิ มาย นางวารินทร์ จุ่ม กลาง นางลำยวง เก็บ กลาง อสม. ที่รับผิดชอบ นางสายตา เก็บ กลาง นางรุ่งทิพย์ ลือ ทองหลาง นางอรุณ แท่นนอก นางลัดดาวรรณ คุ้ม ทองหลาง นางหนู น้อย โพธิ์นอก นางทิว จงน้อม กลาง นายหลอด ทวี ฤทธิ์

6 กลุ่มอายุ WE CAN DO ที่รับผิดชอบ WECANDO ปี ( คน ) ปี ( คน ) ปี ( คน ) หญิง ตั้งครร รภ์ ( คน ) โรค เรื้อรัง ( คน ) ผู้ พิการ ( คน ) ผู้สูงอา ยุ ( คน )

7 แพทย์ประจำ รพ. สต. นายแพทย์ กิติศักดิ์ ทับ แจ้ง ทันตแพทย์หญิงสมรรจณ์ อาภรณ์เอี่ยม เภสัชกร นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำ หมู่บ้าน นาย เชิดเกียรติ เชิญ กลาง เจ้าพนักสาธารณสุข ชุมชน อสม. หมู่.1 นางน้อย แก่ค้าง พลู นางปรึกษา ข้อง นอก นางกัญญาพัช ฆ้องนอก นาย จำลอง แก่ค้าง พลู นางนงรัก เจิมโคกสูง นางสำราญ ลื่น กลาง นางรุ้งนภา ขจัดภัย นางบัวชุม ชนะ กิจ นางนิตย์ ยศ กลาง อสม. หมู่.2 นางโรม ผลนอก นางอำพร หาญ นอก นายจอง สมัย กลาง นางอุ่นเรือน แก้ว กลาง นางถั่วพู สวย กลาง อสม. ที่รับผิดชอบ

8 กลุ่มอายุ WE CAN DO ที่รับผิดชอบ WECANDO ปี ( คน ) ปี ( คน ) ปี ( คน ) หญิง ตั้งครร รภ์ ( คน ) โรค เรื้อรัง ( คน ) ผู้ พิการ ( คน ) ผู้สูงอา ยุ ( คน )

9 แพทย์ประจำ รพ. สต. นายแพทย์ กิติศักดิ์ ทับ แจ้ง ทันตแพทย์หญิงสมรรจณ์ อาภรณ์เอี่ยม เภสัชกร นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำ หมู่บ้าน น. ส. สาริณี ภาคสันเทียะ เจ้าพนักสาธารณสุข ชุมชน อสม. หมู่ 9 นางอุไร มัชพงษ์ นางประสมศรี สูน กลาง นส. อุรารัตน์ เนตร ทองหลาง นางสมพร คำทอง นางสำลี งามจันอัด หมู่ 11 นางนิราวัลย์ จันทร์แสง นาง สมหมาย ชิด นอก นางจวน วัฒนากลาง นส. มันทนา ชิดนอก นางลำดวน ผล สนอง นายอ๊อด มัชพงษ์ นางเจนจิรา ชะอุ่ม กลาง นส. ศิริประภา คงกลาง นางทองใบ วิวิจชัย อสม. ที่รับผิดชอบ

10 กลุ่มอายุ WE CAN DO ที่รับผิดชอบ WECANDO ปี ( คน ) ปี ( คน ) ปี ( คน ) หญิง ตั้งครร รภ์ ( คน ) โรค เรื้อรัง ( คน ) ผู้ พิการ ( คน ) ผู้สูงอา ยุ ( คน )

11 ภาพรวม WECANDO รพ. สต. บึง ปรือ

12 กลุ่มอายุ WE CAN DO ที่รับผิดชอบ WECANDO ปี ( คน ) ปี ( คน ) ปี ( คน ) หญิง ตั้งครร รภ์ ( คน ) โรค เรื้อรัง ( คน ) ผู้ พิการ ( คน ) ผู้สูงอา ยุ ( คน )


ดาวน์โหลด ppt แพทย์ประจำ รพ. สต. นายแพทย์ กิติศักดิ์ ทับ แจ้ง ทันตแพทย์ สมรรจณ์ อาภรณ์เอี่ยม เภสัชกร นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำ หมู่บ้าน นางชนวรรณ เชิญกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google