งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระหว่างมกราคม - พฤศจิกายน 2554 ผลการดำเนินงาน ของ สอ. พช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระหว่างมกราคม - พฤศจิกายน 2554 ผลการดำเนินงาน ของ สอ. พช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระหว่างมกราคม - พฤศจิกายน 2554 ผลการดำเนินงาน ของ สอ. พช.

2 1) สมาชิกภาพ 30 พ. ย. 2554 รายละเอียด ปี 2554 ( คน ) ปี 2553 ( คน ) จำนวนสมาชิก7,8778,128 บว ก สมาชิกเข้าใหม่412112 หัก สมาชิกลาออก ระหว่างปี 162357 สมาชิกถึงแก่กรรม ระหว่างปี 4031 สมาชิกถูกให้ออก ระหว่างปี 49 รวมจำนวนสมาชิก8,0837,843 สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ87--

3 รายละเอียด ปี 2554 ( บาท ) 30 พ. ย. 2554 ยอดยกมา1,714,803,300 บวก หุ้นเพิ่ม ระหว่างปี 162,960,350.00 หัก ถอนหุ้น ระหว่างปี 41,056,230.00 รวมทุนเรือนหุ้น1,836,707,420 2) ทุนเรือน หุ้น

4 รายละเอีย ด ปี 2554 ( บาท ) 31 ต. ค. 2554 ปี 2553 ( บาท ) 31 ต. ค. 2553 ยกมา 2,875,575,5 43.14 2,609,682, 512.94 บว ก ระหว่า งปี 239,995,37 5.99 221,450,76 3.04 รวม 3,115,570,9 19.13 2,831,133, 275.98 3) สินทรัพย์

5 เงินฝากออมทรัพย์ รายละเอียด ปี 2554 ( บาท ) 30 พ. ย. 54 ยอดยกมา2,646,443.53 บวก ฝากระหว่าง ปี 5,826,505.11 หัก ถอนระหว่าง ปี 6,481,432.88 ยอดคงเหลือ1,991,515.76 4) เงิน ฝาก

6 รายละเอียด ปี 2554 ( บาท ) 30 พ. ย. 2554 ยอดยกมา449,851,436.58 บวก ฝากระหว่างปี 331,008,059.65 หัก ถอนระหว่างปี 203,645,229.77 ยอดคงเหลือ577,214,266.46 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4) เงิน ฝาก

7 รายละเอียด ปี 2554 ( บาท ) 30 พ. ย. 2554 ยอดยกมา49,778,594.16 บวก ฝากระหว่างปี 722,885,314.18 หัก ถอนระหว่างปี 721,675,395.86 ยอดคงเหลือ50,988,512.48 เงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ 4) เงิน ฝาก

8 รายละเอีย ด 24 เดือน 12 เดือน 6 เดือน ยอดยกมา 67,537,9 62.92 46,643,8 35.94 10,754,8 22.79 บวก ฝาก ระหว่างปี 4,381,66 8.79 7,158,24 5.58 1,000,44 0.26 หัก ถอน ระหว่างปี 29,571,1 15.63 19,125,6 48.48 5,603,80 2.15 ยอดคงเหลือ 42,348,5 16.08 34,676,4 35.04 6,151,46 0.90 เงินฝากประจำ 30 พฤศจิกายน 2554 4) เงิน ฝาก

9 - กองทุน ต่าง ๆ 87 กองทุน 87 กองทุน 170,967,370. 60 บาท - สมาชิก 2 ราย 2 ราย 428,899.15 บาท รวม 89 ฉบับ 171,396,269. 75 บาท 5) ตั๋วสัญญา ใช้เงิน

10 อัตราดอกเบี้ย เงินฝาก ประเภทเงินฝาก อัตรา ดอกเบี้ย กำหนดจ่ายดอกเบี้ย ออมทรัพย์ 2.75 ทุกวันที่ 31 ธ. ค. ของ ทุกปี ออมทรัพย์ อเนกประสงค์ 2.75 ทุกวันที่ 31 ธ. ค. ของ ทุกปี เงินฝากออม ทรัพย์พิเศษ 3.75 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิ. ย. และ 31 ธ. ค. ของทุกปี ประจำ 6 เดือน 4.00 เมื่อครบงวด เสียภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 ประจำ 12 เดือน 4.25 ประจำ 24 เดือน 4.50

11 อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ ประเภทเงินกู้ อัตรา ดอกเบี้ ย ระยะเวลา ผ่อนชำระ คืน ฉุกเฉินปกติ / เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ไม่ เกิน 1 เท่าของเงินเดือน 7.50 12 งวด สามัญ (40 เท่าของเงินเดือนไม่ เกิน 2 ล้าน ) 7.50 144 งวด พิเศษเพื่อเคหสงเคราะห์ ไม่เกิน 3 ล้าน 6.00 240 งวด พิเศษลงทุนประกอบอาชีพ ไม่เกิน 1 ล้าน 6.25 120 งวด พิเศษเพื่อการศึกษา ไม่เกิน 300,000 บาท 5.50 48 งวด เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ ไม่เกิน 40,000 บาท ไม่เกิน 40,000 บาท4.50 24 งวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท4.75 36 งวด

12 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( ต่อ ) ประเภทเงินกู้ อัตรา ดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระคืนเพื่อประหยัดพลังงาน - ติดตั้งระบบ LPG ไม่เกิน 30,000 บาท 4.75 36 งวด - ติดตั้งระบบ NGV ไม่เกิน 80,000 บาท 4.75 36 งวด

13 ประกันชีวิตกลุ่มและ อุบัติเหตุกลุ่ม ความคุ้มครอง ( กรณี สวัสดิการ ) ประกั น สินไหมที่ ได้รับ เสียชีวิตจากเจ็บป่วย ( สหกรณ์จ่ายให้ ) แผน 1 100,00 0 สหกรณ์จ่ายให้ครึ่งหนึ่ง แผน 2 200,00 0 ความคุ้มครอง ( กรณีกู้ เงินสามัญ ) ประกั น สินไหมที่ ได้รับ กู้เงินสามัญตั้งแต่ 100,000 – 500,000 บาท แผน 2 200,00 0 กู้เงินสามัญตั้งแต่ 500,000 - 1,300,000 บาท แผน 3 500,00 0 กู้เงินสามัญเกิน 1,300,0000 บาท แผน 4 700,00 0

14 ประกันชีวิตกลุ่มและ อุบัติเหตุกลุ่ม กรณีสูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุ ร้อย ละ สินไหม ทดแทน 1. สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ ข้างเดียวกัน 25 ของทุน ประกัน 2. สูญเสียสายตา มือ เท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ข้าง 60 ของทุน ประกัน 3. สูญเสียอวัยวะ ตาม ข้อ 2. ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป 100 ของทุน ประกัน

15 การจัดทำไดอารี่ ปี 2555 ระยะเวลา ดำเนินการ เนื้อหาโดยสรุปของ ไดอารี่ 1. สรุปเนื้อหา 31 ต. ค. 54 150 ปีสมเด็จกรมพระ ยาดำรงฯ และครบรอบ 50 ปี กรมฯ 2. ดำเนินการ จัดพิมพ์ ภายใน เดือน พ. ย. 54 รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างและข้าราชการ บำนาญ 3. จัดส่งให้ สมาชิกก่อน 25 ธ. ค. 54 แผนที่ / ระยะทาง / วันหยุด / ปฏิทิน หลักการ / อุดมการณ์ สหกรณ์

16 การสรรหาประธาน / กรรมการ ปี 2555 การสรรหาประธาน / กรรมการ ปี 2555 รายละเอียด ระยะเวลา ดำเนินการ 1. รับสมัคร ( ขยาย เวลา เพิ่ม ) 11 พ. ย. - 21 พ. ย. 54 2. ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร 23 พฤศจิกายน 54 3. ส่งบัตรสรรหา ( แบบ ใหม่ ) แผ่นประชาสัมพันธ์ ผู้สมัคร 7 - 9 ธันวาคม 54 4. นับคะแนนบัตรสรร หา 6 มกราคม 55 5. ประกาศผลการนับ บัตรสรรหา 6 - 7 มกราคม 55

17 การระดมทุน และเดือน แห่งการออม การระดมทุน และเดือน แห่งการออม รายละเอียดช่วงระยะเวลา เดือนแห่งการออมช่วงที่ 1 20 ต. ค. - 10 พ. ย. 54 เดือนแห่งการออมช่วงที่ 2 1 - 31 ธ. ค. 54 การเข้าร่วมกิจกรรมการเดือนแห่งการออม 1. ซื้อหุ้นพิเศษ ( ไม่จำกัดจำนวน ) 2. ฝากเงินทุกประเภท ของรางวัลจับฉลากมอบให้สมาชิกที่เข้าร่วม กิจกรรม ช่วงละ 1 ครั้ง ครั้งละ 4 รางวัล ได้แก่ iPod 1 รางวัล, เครื่องเล่น DVD 2 รางวัล และกล้องดิจิตอล คอมแพค 1 รางวัล

18 สอ. พช. ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ระหว่างมกราคม - พฤศจิกายน 2554 ผลการดำเนินงาน ของ สอ. พช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google