งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What would you do?  With a dirty or discolored glass of water?  Would you throw it away?  Why or why not?  Where should it be disposed?  What was.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What would you do?  With a dirty or discolored glass of water?  Would you throw it away?  Why or why not?  Where should it be disposed?  What was."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 What would you do?  With a dirty or discolored glass of water?  Would you throw it away?  Why or why not?  Where should it be disposed?  What was wrong with the water?  What does conservation mean to you?

3 Learning Objectives  Explain the importance of conservation and preservation.  Identify the effects of humans on the environment.  Identify types of natural resource damage.

4 Terms  Conservation  Conservationist  Landscape degradation  Pollutant  Pollution  Preservation  Preservationist  Symbiotic relationship

5 Conservation and Preservation  Conservation and preservation provides the natural resources we have today.  We wouldn’t have fossil fuels to heat our homes or to run our vehicles.  Other natural resources needed to feed and clothe us may no longer exist either.

6 Conservation  The wise use of our natural resources.  Conservation is necessary in order to continue to meet our needs and maintain our standard of living.  Examples of conservation include avoiding waste, reusing, and recycling.

7 Conservationists  People who study and promote conservation and believe that natural resources should be used responsibly.

8 Preservation  Choosing not to use our natural resources.  An example of preserving a natural resource would be to view trees for their beauty rather than use them for paper or to build homes.  Someone who believes in and promotes preservation is called a preservationist.

9 Humans and the Environment  Humans affect the environment in a number of ways.  Some ways are positive, others are negative.  The best relationship between humans and their environment would be a symbiotic one.

10 Symbiotic Relationship  A beneficial relationship between different species of organisms.

11 Human Needs  People have three basic needs, food, water, and shelter.  In order for people to survive they must use natural resources.  People need water to drink and bathe in and food to eat.  Natural resources are also needed to build houses or for other forms of shelter.

12 Human Needs  The best way to use natural resources is to make a plan and use them wisely.  Waiting until the water runs out is not the right time to decide what we’ll do without it.

13 Natural Resource Damage  The three main types of natural resource damage are pollution, loss and lowered quality.  Each of these types of damage are serious and costly to the environment.  They are also costly to the people and wildlife that live there.

14 Pollution  Release of hazardous materials into the environment.  A pollutant is the material that causes pollution.  Can cause damage to the environment by causing disease, reducing the growth rate of plants and animals, and by causing reproduction problems in plants and animals.

15 Losses  Can occur in any species or natural resource.  One prime example of loss is the loss of soil particles to wind and water erosion.

16 Wind and Water Erosion  Once these soil particles are gone from an area they cannot be replaced.

17 Landscape Degradation  The reduction of the natural features of the land.  This can be the result of mining, using heavy equipment, and the cutting of trees.

18 Landscape Degradation  These activities can cause the land to become less valuable and unappealing to look at.

19 Review / Summary  Explain the importance of conservation and preservation.  Identify the effects of humans on the environment.  Identify types of natural resource damage.

20 ภาวะโลกร้อน : ภัยคุกคามโลกมนุษย์ ( ราวปี ค. ศ. 2050-2100) ระบบสังคม - วัฒนธรรม มนุษย์ • การเพิ่มประชากร • การพัฒนา เทคโนโลยี • การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม การบริโภคและความ เป็นอยู่ • การย้ายถิ่นฐาน • ฯลฯ ระบบเศรษฐกิจ • ความหายนะทั้งชีวิตและ ทรัพย์สิน ในแต่ละประเทศ • ตลาดการค้าโลกล่ม สลาย • ตลาดการเงินพังพินาศ • ต้องใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นไม่ มีที่สิ้นสุด • ประเทศร่ำรวยจะถลำสู่ ความยากจน ระบบทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ บรรยากาศ พื้นผิวโลก บรรยากาศเบื้องบน ใน มหาสมุทร บนบก ภูเขาน้ำแข็ง ละลาย หิมะตก หนัก GH G ปรากฏการณ์เรือน กระจก ( อุณหภูมิ ~5 ๐ c) น้ำทะเลสูงขึ้น (~50 ซม.) ดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ ป่า แ ร่ ตึก / อาคารทรุดในเขตอบอุ่น และเขตหนาว แผ่นดินถล่มบน พื้นที่เขา อุทกภัย / น้ำท่วม ฉับพลันในหุบเขา พายุเฮอริเคน รุนแรงมากขึ้น ความหลากหลาย ทางชีวภาพ กระแสน้ำอุ่น Gulfstream จะหยุด หรือเย็นตัวลง มหาสมุทร แปซิฟิค • น้ำทะเลอุ่นขึ้น • ฆ่าแนวปะการัง ( ฟอกขาว ) • เกิดการทดแทนของสาหร่าย • เสียกลไกหลักในการป้องกัน คลื่นจากทะเล มหาสมุทรแอ ตแลนติค ดิน น้ำ ป่าไม้ - สัตว์ ป่า แร่ แม่น้ำตื้น เขิน น้ำในแม่น้ำไม่มีที่ไป เนื่องจากน้ำทะเลสูงขึ้น อเมริกาใต้ ( เปรู ) เอเชีย ( จีน ) ปรากฏการณ์เรือนกระจก โลก : บ้านของมนุษย์กว่า 6 พันล้านคน ใ ช้  ต้องลด GHG ถึง 50%  ต้องลงทุนมหาศาล  ต้องทำอย่างจริงจัง ณ บัดนี้ หนท าง แก้ไ ข : ปรากฏการณ์เอล นิโญ • พืชและสัตว์น้ำ • แนวปะการัง • สาหร่าย แพลง ตอน GHG • เกษตร • ประมง • อุตสาหกรรม • การขยาย เมือง ไฟ ป่า 3D View of the EI Nino Phenomenon จำลองจากสารคดีเรื่อง :Future Strom: Hell on Earth, UBC-43 : Discovery,13 ต. ค. 47, 17.00-18.00 น.  สงวนลิขสิทธิ์ นิพนธ์ ตั้งธรรม ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ. ศ. 2547

21 เอกสารอ้างอิง  นิพนธ์ ตั้งธรรม. 2555. ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวน ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บทบาทของป่าไม้ ต่อการช่วยลดภาวะโลกร้อน. บรรยายพิเศษในการ ประชุมวิชาการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางด้านป่าไม้ “ ศักยภาพของป่าไม้ในการสนับสนุนพิธี สารเกียวโต ” ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐.  http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=comprehending%20natural%20resource%20conservation &source=web&cd=3&ved=0CFwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.midlandvalleyffa.com%2FCompre hending_Natural_Resource_Conservation.ppt&ei=Da_aT7eyEMWsrAeI2NyICQ&usg=AFQjCNEjA2g 9CjHItyHglvRk_VXboaU1YQ


ดาวน์โหลด ppt What would you do?  With a dirty or discolored glass of water?  Would you throw it away?  Why or why not?  Where should it be disposed?  What was.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google