งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย (Promotion Term & Condition) 1. ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 2 รอบบิล หลังจากครบกำหนดเวลาดังกล่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย (Promotion Term & Condition) 1. ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 2 รอบบิล หลังจากครบกำหนดเวลาดังกล่าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย (Promotion Term & Condition) 1. ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 2 รอบบิล หลังจากครบกำหนดเวลาดังกล่าว ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (The user can use this promotion for 2 bills cycle period. After such period, TOT reserves the rights to change the promotion contract without prior notice.) 2. ค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศสามารถนำมาหักออกจากสิทธิการโทร โดยกำหนดอัตราขั้นต่ำ 1 นาที ส่วนเกินคิดตามจริงเป็นวินาที (International call service fee will be deducted from the minimum charge. The minimum charges deem to expose with 1 minute. The additional charge shall be calculated in second.) 3. สำหรับอัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายให้ใช้อัตราบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 008 ซึ่งประกาศใช้อยู่ ในขณะนั้น (In order to the rate of international call service fee, other than specified herein, will be charged at the same rate of 008 international call service fee.) 4. อัตราค่าบริการดังกล่าวทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (All any charges or fees specified herein non - including VAT.) 5. ระยะเวลาสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2554 (The application period is from April 1 st - May 30 th 2011.) 6. ไม่สามารถใช้บริการ Audiotext และบริการแจ้งเหตุ - ด่วนเหตุร้ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ (191, 911) ได้ (Audiotext Service and Emergency Call (eg. 191, 911) can not be through to this service.) 7. ในกรณีที่ ทีโอที ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นจาก กทช. หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจบังคับ ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตรา ค่าบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (In the event that, TOT shall perform its obligation in accordance with the rules and regulations issued by any Regulators. TOT reserves the rights to change any service rate without prior notice.) 8. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับรายการส่งเสริมการขายอื่นที่เป็นค่าใช้บริการของ ทีโอที ได้ (This promotion can not be applied with other TOT promotions.) 9. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนเป็นสินค้า / บริการอื่นหรือแลกเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ (This promotion can not be altered or changed into other products or services as well as transferred its rights to other third parties.) 10. ทีโอที มีสิทธิบอกเลิกหรือระงับการให้บริการทันทีเมื่อปรากฏว่าผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และผู้ขอใช้ บริการยังคงผูกพันที่จะต้องชำระค่าบริการที่ค้างอยู่จนครบถ้วน (TOT shall have the right to forthwith suspend or terminate this service if the user has failed to perform obligation under this contract. Provided that the user shall have obligation to pay all outstanding charges to TOT.) 11. ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ TOT netcall ที่กำหนดขึ้นโดย ทีโอที ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นใน อนาคต (The user agrees to perform it obligation in compliance with all applicable rules, regulations, or orders imposed by TOT related to TOT netcall service.) 12. คำแปลภาษาอังกฤษมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เป็นภาษาไทยจะใช้บังคับในทุกกรณีและการตีความสัญญานี้ต้องยึดถือ ภาษาไทยเป็นหลัก (The English translation of which is for convenience only. The conditions of Thai language shall control and govern in all respects. The construe shall in accordance with Thai language.) รายการส่งเสริมการขาย “ โทร มันส์ ครั้งละบาท ” (“Troe Mun” Promotion”) ข้าพเจ้าได้อ่านและขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลนี้ ข้าพเจ้าตกลงผูกพัน และจะ ปฏิบัติตามเงื่อนไข และระเบียบการใช้บริการที่ระบุไว้นี้ ตลอดจนเงื่อนไขที่จะมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นสำคัญ I have read and hereby certify that the given information is correct and agree to comply with the contractual Terms & Conditions as stated in the application as well as future amendments. ลายมือชื่อผู้ใช้บริการ (Signature of the user) ประเภทของอินเตอร์เน็ตที่ใช้ (Internet Access Type)  ADSL  LAN สำนักงาน (Office Lan)  Lease line or DDN  Satellite  อื่นๆ (Others)…………………..(Please specify) ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่ใช้ (Your ISP)  TOT  True  3BB  CS LoxInfo  KSC  อื่นๆ (Others)…………………..(Please specify) ความเร็วของอินเตอร์เน็ต (Internet speed)  Dial up  High Speed  2M/512 Kbps  4M/ 512 Kbps  6M/512Kbps  อื่นๆ (Others)………………….. (Please specify) Additional data รหัสผู้ใช้ (User Name) …………………………………….. สำหรับเจ้าหน้าที่ (TOT Staff only) Package ค่าบริการ ขั้นต่ำ / เลข หมาย TOT netcall (Minimum Charge) รับสิทธิโทร / รอบบิล / เลขหมาย TOT netcall (Outgoing Call) อัตราค่าบริการ ภายในประเทศ (Domestic Call) โทร ทางไกล ระหว่าง ประเทศ (Internati onal Call) กลางวัน Daytime (06.00-17.59 น.) กลางคืน Nighttime (18.00- 05.59 น.) โทรไปยัง โครงข่าย 3 BB  โทรมันส์ 90 90 บาท 2 บาท / ครั้ง 1 บาท / ครั้ง 2 บาท / นาที 1 บาท / นาที 8 ประเทศ ( เฉพาะ โทรศัพท์ พื้นฐาน )  โทรมันส์ 190 190 บาท 1.50 บาท / ครั้ง 1 บาท / ครั้ง  โทรมันส์ 490490 บาท 1 บาท / ครั้ง 1.50 บาท / ครั้ง  โทรมันส์ 790790 บาท 1.00 บาท / ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย (Promotion Term & Condition) 1. ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 2 รอบบิล หลังจากครบกำหนดเวลาดังกล่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google