งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO “ Add your company slogan ” โดย.. นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8) วันที่ 21 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO “ Add your company slogan ” โดย.. นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8) วันที่ 21 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO “ Add your company slogan ” โดย.. นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8) วันที่ 21 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2 จิตวิทยา (การทำงาน) สุขภาพ จชต. ผลรวมของอารมณ์,ความคิดและ พฤติกรรม(ทำงาน) ภาพแห่งความสุข ยากส์วิกฤต

3

4 1. เพื่อกำหนด ทิศทางการพัฒนา และออบแบบ ระบบบริการ ให้มีขีดความสามารถที่จะ รองรับความท้าทายในอนาคต 2. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการเป็น เครือข่าย ให้สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว 3. ริเริ่มการขยายสถานบริการที่จำเป็น ปรับปรุง/เสริมสร้างศักยภาพของสถาน บริการ ให้เป็นไปตามแผน

5 1. Seamless Health Service Networks 2. Self-contained Provincial Networks 3. Referral Cascade Management ความจำเป็นของการ จัดบริการในรูปเครือข่าย ที่ เชื่อมโยงทั้งปฐมภูมิ ทุติย ภูมิ และตติยภูมิ เป็นเครือข่ายบริการที่ รองรับการส่งต่อ ตาม มาตรฐานระดับจังหวัด อย่างสมบูรณ์ ส่งต่อผู้ป่วย 3 ระดับ ( ต้น กลาง สูง )

6 เครือข่าย บริการปฐม ภูมิ เครือข่าย บริการทุติย ภูมิ รพช. ขนาด ใหญ่ รพท. ขนาด เล็ก รพ ท. รพ ศ.

7 1.ทิศทางการพัฒนาระบบบริการ 3 Key Strategic Areas 2. โครงสร้างใหม่ ตามภารกิจของ สถานบริการภายในเครือข่าย 3. การบริหารจัดการเครือข่ายบริการ

8 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ในชุมชนเมืองและตำบล ที่มีประชากรหนาแน่น การพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญ ระดับสูง 4 สาขา 3 ระดับ การพัฒนา รพ. ระดับต่างๆ โดย เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ให้ เติบโตอย่างมีทิศทาง ภารกิจ ชัดเจน จังหวะก้าว เกื้อหนุน ซึ่งกันและ กัน KSA 1 KSA 2 KSA 3

9 KSA 1 ศูนย์การแพทย์ ชุมชนเมืองและรพ. สต. ที่รับผิดชอบ ประชาการหนาแน่น 100 % KSA 2 ศูนย์เชี่ยวชาญ ระดับสูง 4 สาขา 50 % KSA 3 ยกระดับ รพ. ให้ สูงขึ้น 50 %

10 1.1 จัดตั้ง ศพม. ดูแลประชากรเขต เมือง ไม่เกินแห่งละ 30,000 คน - รพศ. ละ ๓ แห่ง ( รพศ. หาดใหญ่ รพศ. ยะลา ) - รพท. ละ ๒ แห่ง ( รพท. ๖ แห่ง ) เป้าหมาย รวม ๑๘ แห่ง ในเขต ๘ เป้าหมาย รวม ๑๘ แห่ง ในเขต ๘ 1.2 ภารกิจดูแลสุขภาพ Holistic, Integrative, Comprehensive 1.3 รูปแบบหลากหลาย ท้องถิ่น / เอกชนมีส่วนร่วม

11

12 1.เพิ่มศักยภาพของบุคลากร (สนับสนุนโดยแพทย์) 2.เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยบริการ โดยเฉพาะ การคัดกรองและรักษาโรคเรื้อรัง 3. จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานตามความจำเป็น งบประมาณปี 2555 จำนวนเงิน 1,000,000 บาทต่อแห่ง

13 3.1 ข้อมูลบริการสาธารณสุข online ร้อยละ 100 เพื่อการรายงาน เฝ้าระวังและพัฒนาการส่งต่อ 3.2 บริการผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ ( Catchment Area) โดยนับ OP visit ร้อยละ 60 3.3 อัตราเพิ่มของผู้ป่วย DM / HT ลงทะเบียนใน ศพม./ รพ.สต. มากกว่าร้อยละ 10 3.4 อัตราความคลอบคลุมของ EPI เพิ่มขึ้น 3.5 อัตราเพิ่มของกิจกรรม Home health care

14 -26 116 116 116 รพศ. หาดใหญ่ รพศ. ยะลา รพ.สงขลารพ.สตูลรพ.ปัตตานีรพ.เบตง รพศ.นราธิวาส ฯ รพ.สุไหงโกลก

15 ยกระดับ รพ. เป็น A ยกระดับ รพ. เป็น S ยกระดับ รพ. เป็น M1 ยกระดับ รพ. เป็น M2 ยกระดับ รพ. เป็น F1

16 1) ทางเลือกการบริหารจัดการเครือข่าย 2 รูปแบบ 2) การจัดหาแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาเครือข่าย 3) การบริหารการเงินการคลัง UC ข. “พวงบริการจังหวัด” ระดับ S ถึง P

17 ภาคกลาง 3 เครือข่าย กลางบน กลางออก กลางตก ภาคใต้ 2 เครือข่าย ใต้บน ใต้ล่าง ภาคอีสาน 4 เครือข่าย อีสานบน อีสานกลาง อีสานตะวันออก อีสานล่าง ภาคเหนือ 3 เครือข่ายเหนือบน เหนือกลาง เหนือล่าง

18 1. หลักการ ของบ UC จาก สปสช. ทั้งก้อน มาบริหารจัดการใน เครือข่าย 2. ควรมี Provider Board ของ เครือข่ายบริการ เพื่อปรับเกลี่ย งบดำเนินการและงบลงทุน ต่างๆ 3. ควรมีกลไกไตรภาคีระดับเขต ( กสธ. สปสช. ผู้ทรงคุณวุฒิ ) มี บทบาทเป็น Area Health Board

19

20 คณะที่ ๑ คณะทำงานพัฒนาบริการ สาธารณสุขระดับ ปฐมภูมิและ PP ประธาน : นพ. ยอร์น สสจ. ปัตตานี เลขาฯ : นพ. พณพัฒน์ รพศ. หาดใหญ่ คณะที่ ๒ คณะทำงานพัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญ ๔ สาขา ประธาน : นพ. สุภาพ รพศ. หาดใหญ่ เลขาฯ : นพ. ศักดา รพศ. หาดใหญ่ คณะที่ ๓ คณะทำงานพัฒนาบริการสาธารณสุข ระดับกลาง (MID level) ประธาน : นพ. ศิริชัย สสจ. สงขลา เลขาฯ : นพ. สุวัฒน์ รพ. นาทวี คณะที่ ๔ คณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อ ประธาน : นพ. ปรีชา รพ. สงขลา เลขาฯ : นพ. ภควัต รพศ. หาดใหญ่ คณะที่ ๕ คณะทำงานพัฒนาระบบคุณภาพบริการ ประธาน : นพ. พรจิต รพ. ปัตตานี เลขาฯ : นพ. อุดมเกียรติ สสจ. ปัตตานี

21

22 www.themegallery.com

23 23

24 LOGO “ Add your company slogan ” โดย.. นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8) วันที่ 21 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

25 จิตวิทยา (การทำงาน) สุขภาพ จชต. ผลรวมของอารมณ์,ความคิดและ พฤติกรรม(ทำงาน) ภาพแห่งความสุข ยากส์วิกฤต

26 ภาวะวิกฤติ(ความปลอดภัย) การทำงาน(ยากส์) ความสุข “ความสุขและความทุกข์เป็นเรื่องของอารมณ์เหนือความคิด”

27 มีใครบ้างที่สามารถทำงานหนักภายใต้อุปสรรคและวิกฤต บางคนปรับตัว ไม่ได้แต่หลายคน ปรับตัวได้ บางคนมีความทุกข์ แต่หลายคนมี ความสุขได้ (ตามสมควร)

28 เมื่อเผชิญปัญหาในภาวะวิกฤต คนส่วนใหญ่จะตั้งคำถาม ทำไม............................. 1 ทำอย่างไร........................ 2

29 เมื่อเผชิญปัญหาวิกฤต ทำไมลูกน้องผมถึงมีประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ถ้าหากเจ้านายไม่เป็นแบบนี้ฉันคงมีความสุขกว่านี้ เมื่อก่อนฉัน/พวกเราไม่ลำบากในการทำงานเหมือนทุกวันนี้ ทำไมฉันถึงโชคไม่ดี ได้มาทำงานในจังหวัดชายแดนใต้

30 เมื่อเผชิญปัญหาวิกฤต คนที่อยู่รอด และเอาชนะ อุปสรรคมัก ตั้งคำถาม ฉันจะปรับตัวอย่างไร/ทำอย่างไร...? ฉันจะอยู่กับความไม่ปลอดภัยอย่างไร...? ฉันจะทำงานกับประชาชนอย่างไร...? ผมจะฝึกลูกน้องอย่างไร...? ผมจะตอบสนองนโยบายอย่างไร...?

31 ทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญ

32 มองเห็นด้านบวก? ผู้มีความสุขมิใช่ผู้ที่ ควบคุมหิมะได้ แต่เป็นผู้ความคุม ปัจจัยภายในตนได้

33 มองหาด้านบวก มองเห็นความก้าวหน้า มองเห็นบวกในลบ (มองเห็นโอกาสในวิกฤต) มองเห็นบวกในลบ (มองเห็นโอกาสในวิกฤต)

34 สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ สิ่งใดยังไม่ได้เกิด อาจดีหรือไม่ดีก็ได้ สิ่งใดที่ต้องทำ(เลี่ยงไม่ได้) จงทำสิ่งนั้นให้มีความสุข

35 ภาวะวิกฤติ(ความปลอดภัย) การทำงาน(ยากส์) ความสุข “ความสุขและความทุกข์เป็นเรื่องของอารมณ์เหนือความคิด”

36 ประเภท ของ “ความสุข” และ“ความสำเร็จ” “ความสำเร็จ” ชีวิตส่วนตัวครอบครัว การประกอบวิชาชีพ (วิชา+อาชีพ) หน้าที่ และการงาน “ความสุข”

37 เป้าหมาย แห่ง “ความสุข”และ “ความสำเร็จ”...อยู่ที่ไหน ? Personal identity Professional identity Goal & Goal of Life

38 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ “ความสุข”และ “ความสำเร็จ” สินทรัพย์ (คุณค่า) ประจำตัว ติดตามตัวมา (พรสวรรค์) กรรมพันธุ์ การเลี้ยงดู และประสบการณ์ที่ผ่านมา คุณค่าประจำตัวที่สร้างขึ้นมาใหม่ (Value Creation) หรือ (พรแสวง) ความเป็นคนที่สมบูรณ์บวกความเป็นทีมสุขภาพมืออาชีพ ประกอบกับความคิด,ทัศนะและมุมมองต่อชีวิต,การงานเชิงบวก

39 LOGO “ Add your company slogan ” “ความสุข”และ“ความสำเร็จ” นั้น ประกอบด้วย ความพยายามทีละเล็ก ทีละน้อย ในแต่ละ วัน

40 กำหนดเป้าหมาย ที่แน่นอน (Goal of Life) 1 “กุมเป้าหมายที่แน่นอนไปประกอบวิชาชีพ (ทำงาน)” “อย่าเสียเวลากับ...(งาน)...ที่คุณไม่ชอบ (ไม่รัก)”

41 สร้างทัศนคติในทางสร้างสรรค์ (Positive Mental Attitude ) 2 Positive Mental Attitude “หากไร้ซึ่งความรู้ คุณก็หมดโอกาส” (ไขว่คว้าหาความรู้ และใช้มันให้เป็นประโยชน์) “คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก” (ใหญ่กว่าย่อมดีกว่า และ โอกาสมากกว่า) “ฝันให้ไกลไปให้เกือบถึง” “ริเริ่ม สิ่งใหม่ที่ดีกว่า อยู่เสมอ”

42 3 สร้างความสำเร็จ ด้วยพลังความเชื่อจากจิตใต้สำนึก คนเรายังมีพลังแฝงซ่อนเร้นอยู่ในตัวอีกมาก เชื่อว่าเราเป็นคนมีความรู้ ความสามารถ ขนาดของความสำเร็จ ถูกกำหนด โดยขนาดของความเชื่อของท่าน

43 คุณ คือ คนพิเศษ กล้าคิดและทำในขณะที่คนอื่นเพียงมองดู กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ แม้จะเกิดความผิดพลาดมานับครั้งไม่ถ้วน กล้าเปลี่ยนแปลง สู่สิ่งที่ดีกว่า เรียนรู้จากการกระทำและความเสี่ยง กล้าเผชิญหน้ากับวิกฤตทุกสถานการณ์ 4 กล้าที่จะเดินเข้าหา..(งาน)..แล้วทำมัน

44 การทำ..งาน..เกินความคาดหวัง (เงินเดือน) 5 ค่าตอบแทน มากกว่าเงินเดือน (คุณค่า) ความแตกต่าง จากคนธรรมดา (คนมีความสำเร็จ) กฎแห่ง การตอบแทน ทวีคูณ

45 6 เพื่อนร่วมงาน..(งาน)..สำคัญเสมอ “ทำงานกับคนที่คุณชอบ และ ชอบคุณ” เพื่อนร่วม..(งาน)... ดี...ชีวิตก็ดี เข้าถึงใจ..(คน/เพื่อน)...เพื่อสร้างความสำเร็จ “น้ำขึ้น เรือก็ลอยสูง และแล่นได้ดี หากน้ำงวดลง เรือก็เกยตื้น” “ม้าดีต้องมีฝูง คนที่มีความสำเร็จต้องมีเพื่อน”

46 3 สนุกกับชีวิต...สนุกกับงาน 7 ล้อที่หมุน...มักไม่เป็นสนิม งานก้าวหน้า ชีวิตก็ก้าวหน้า ความรู้มีอยู่ทุกแห่งหน 4 การเรียนรู้ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ล้อที่หมุนอยู่เสมอย่อมไม่ขึ้นสนิม และเมื่อมันหมุนไปข้างหน้า ย่อมถึงจุดหมายปลายทางไม่วันใดก็วันหนึ่ง

47 8 กำลังใจ...เริ่มต้นที่บ้าน(ปัญหาคลี่คลายที่บ้าน) ภรรยา (สามี) ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง พิสูจน์ ด้วยความรัก (Love Bond) สบายใจ เมื่อ ได้กลับบ้าน พกพลังใจ จากบ้าน..สู่..ที่ทำงาน

48 9 อะไร (ความสำเร็จ) เกิดขึ้นแล้ว และ ดีเสมอ “เล็กน้อยก็มีค่า...ความสุขกับความสำเร็จเล็กๆ” “สะสมทีละนิด ชีวิต (ความสำเร็จ) ก็เติมเต็ม” “จงทำให้ดีที่สุดเสมอ เพราะสิ่งที่ท่านปลูกในวันนี้ คือสิ่งที่ท่านจะเก็บเกี่ยวในวันข้างหน้า” “แม้จะช้า...แต่ก็ถึงจุดหมาย(เป้าหมาย)..ความสำเร็จ..”

49 10 ลงมือทำ เดี๋ยวนี้ “อย่าดีแต่พูด จงพูดแต่ดี อย่าดีแต่คิด จงคิดแต่ดี อย่าดีแต่ทำ จงทำแต่ดี และลงมือทำ บัด เดี๋ยวนี้” “ความสุข”และ“ความสำเร็จ..รอท่านอยู่”

50 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO “ Add your company slogan ” โดย.. นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8) วันที่ 21 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google