งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี จำนวน สมาชิก ทุนการศึกษาบุตร ทุน สาธารณประ โยชน์สมทบ หน่วยงานอื่น ( ราย ) ( บาท ) 2539 20,22 1 229 229 565,50 0 84,500 2540 20,17 6 231 231 581,50 0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี จำนวน สมาชิก ทุนการศึกษาบุตร ทุน สาธารณประ โยชน์สมทบ หน่วยงานอื่น ( ราย ) ( บาท ) 2539 20,22 1 229 229 565,50 0 84,500 2540 20,17 6 231 231 581,50 0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปี จำนวน สมาชิก ทุนการศึกษาบุตร ทุน สาธารณประ โยชน์สมทบ หน่วยงานอื่น ( ราย ) ( บาท ) , , , , , , , , , , , , , , , , ,152, , , ,484, , , ,516, , , ,874, , , ,854, , , ,183, ,000 ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เทศบาล จำกัด ตั้งแต่ พ. ศ ถึงสิ้นปี พ. ศ. 2549

2

3

4

5

6 รายละเอียดแสดงทุนดำเนินการ, ทุนเรือนหุ้น และ กำไรสุทธิ ตั้งแต่ ปี ปีทุนดำเนินการทุนเรือนหุ้นกำไรสุทธิ 25391,239,847, ,458, ,183, ,416,771, ,686, ,751, ,602,058, ,717, ,209, ,921,474, ,253,941, ,224, ,521,205, ,427,720, ,205, ,853,338, ,632,211, ,526, ,127,513, ,879,572, ,987, ,487,387, ,159,692, ,260, ,272,596, ,466,661, ,325, ,113,674, ,827,466, ,860, ,651,708, ,292,170, ,368,504.36

7 รายละเอียดการสงเคราะห์สมาชิก ตั้งแต่ ปี ปีถึงแก่กรรมอุบัติเหตุอัคคีภัยวาตภัย / อุทกภัย รวม รายราย เงินรายราย รายราย รา ย เงินรา ย เงิน ,365, , , , ,429, ,253, , , , ,991, ,313, , , ,496, ,360, , , , ,599, ,986, , , , ,374, ,600, , , ,050, ,819, ,160, , , ,820, , ,200, ,815, , , , ,327, ,800, , , , ,107, ,167, , , , ,513, ,540, , , ,024, , ,893,90 0

8 การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2549  คณะกรรมการดำเนินการ ขอเสนอการจัดสรร กำไรสุทธิ ประจำปี 2549 ตามนัยข้อบังคับ  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ข้อ 24 จำนวน 297,368, บาท ( สอง ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน - สามแสนหกหมื่นแปดพันห้า ร้อยสี่บาทสามสิบหกสตางค์ ) เพื่อให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ โดยสรุปดังนี้

9 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 ที่รายการจัดสรรกำไร ปี 2549 จำนวนเงิน ( บาท ) % ปี 2548 จำนวน เงิน ( บาท ) % 1 ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 30,828, ,015, ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง ประเทศไทย ร้อยละ 5 แต่ไม่ เกิน 10,000 บาท 10, , เงินปันผลตามหุ้นในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 10 ต่อปี ( จัดสรรในอัตราร้อยละ 6.75 ต่อ ปี ) 202,128, ,309, เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนจำนวนรวม แห่งดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 8 31,401, ,524, เงินโบนัสแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละ 10 13,000, ,000, ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น 1,000, ,000, ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน ร้อยละ 10 14,000, ,000, ทุนเพื่อการจัดตั้งสำนักงาน หรือ กองทุนต่าง ๆ 5,000, ,000, รวมทั้งสิ้น 297,368, ,860,

10 ลำดั บ รายการ ยอดยกมา ณ 31 ธันวาคม 2549 เมื่อรวม ปี ทุนสำรอง 290,001, ,830, ทุนรักษาระดับอัตราเงินปัน ผล 14,460, ,460, ทุนสาธารณประโยชน์ 7,032, ,032, ทุนเพื่อการจัดตั้งสำนักงาน หรือกองทุนต่าง 33,960, ,960, กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ ค้ำประกันเงินกู้ 2,877, รวม 348,332, ,282,


ดาวน์โหลด ppt ปี จำนวน สมาชิก ทุนการศึกษาบุตร ทุน สาธารณประ โยชน์สมทบ หน่วยงานอื่น ( ราย ) ( บาท ) 2539 20,22 1 229 229 565,50 0 84,500 2540 20,17 6 231 231 581,50 0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google