งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี จำนวน สมาชิก ทุนการศึกษาบุตร ทุน สาธารณประ โยชน์สมทบ หน่วยงานอื่น ( ราย ) ( บาท ) 2539 20,22 1 229 229 565,50 0 84,500 2540 20,17 6 231 231 581,50 0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี จำนวน สมาชิก ทุนการศึกษาบุตร ทุน สาธารณประ โยชน์สมทบ หน่วยงานอื่น ( ราย ) ( บาท ) 2539 20,22 1 229 229 565,50 0 84,500 2540 20,17 6 231 231 581,50 0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปี จำนวน สมาชิก ทุนการศึกษาบุตร ทุน สาธารณประ โยชน์สมทบ หน่วยงานอื่น ( ราย ) ( บาท ) 2539 20,22 1 229 229 565,50 0 84,500 2540 20,17 6 231 231 581,50 0 108,000 2541 20,08 8 274 274 692,00 0 133,500 2542 30,46 7 312 312 825,00 0 69,600 2543 30,12 8 365 365 951,00 0 48,000 2544 30,54 0 452 452 1,152, 000 123,500 2545 31,85 7 577 577 1,484, 000 197,854 2546 32,94 6 580 580 1,516, 000 126,000 2547 36,07 1 701 701 1,874, 500 60,000 2548 39,27 2 699 699 1,854, 000 31,000 2549 44,13 1 844 844 2,183, 500 11,000 ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เทศบาล จำกัด ตั้งแต่ พ. ศ. 2539 ถึงสิ้นปี พ. ศ. 2549

2

3

4

5

6 รายละเอียดแสดงทุนดำเนินการ, ทุนเรือนหุ้น และ กำไรสุทธิ ตั้งแต่ ปี 2539 - 2549 ปีทุนดำเนินการทุนเรือนหุ้นกำไรสุทธิ 25391,239,847,878. 33 720,458,978.00120,183,634.17 25401,416,771,918. 27 828,686,320.00138,751,009.03 25411,602,058,969. 91 934,717,330.00159,209,329.89 25421,921,474,894. 99 1,253,941,554. 00 162,224,612.03 25432,521,205,884. 96 1,427,720,080. 00 200,205,884.96 25442,853,338,073. 34 1,632,211,360. 00 216,526,776.23 25453,127,513,323. 31 1,879,572,960. 00 216,987,153.34 25463,487,387,238. 15 2,159,692,220. 00 213,260,869.60 25474,272,596,074. 10 2,466,661,560. 00 203,325,913.10 25485,113,674,985. 64 2,827,466,910. 00 243,860,446.54 25495,651,708,763. 85 3,292,170,120. 00 297,368,504.36

7 รายละเอียดการสงเคราะห์สมาชิก ตั้งแต่ ปี 2539 - 2549 ปีถึงแก่กรรมอุบัติเหตุอัคคีภัยวาตภัย / อุทกภัย รวม รายราย เงินรายราย รายราย รา ย เงินรา ย เงิน 2539101101 1,365, 000 6262 93,0001313 54,000647917,5 00 82 3 2,429,50 0 2540106106 2,253, 000 7070 136,00 0 542,500311560,0 00 49 2 2,991,50 0 2541105105 2,313, 0009 168,05 0 214,500150020 7 2,496,05 0 2542104104 2,360, 000 9292 145,00 0 317,5005076,70 0 24 9 2,599,20 0 2543150150 2,986, 000 106106 124,00 0 519,000116245,0 00 37 7 3,374,00 0 2544129129 2,600, 500 9292 158,60 0 310,0004911,050, 70 0 71 5 3,819,80 0 2545140140 4,160, 000 111111 193,80 0 327,0009671,820, 00 0 1,2 2 1 6,200,80 0 2546134134 4,815, 000 8686 128,50 0 630,500242353,7 50 46 8 5,327,75 0 2547121121 4,800, 000 7979 137,50 01 48,00090122,0 00 30 1 5,107,50 0 2548122122 5,167, 000 5959 135,00 0 535,000107176,0 00 29 3 5,513,00 0 2549110110 4,540, 000 5959 120,90 0 314,500164 5 2,024, 00 0 1,8 1 7 8,893,90 0

8 การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2549  คณะกรรมการดำเนินการ ขอเสนอการจัดสรร กำไรสุทธิ ประจำปี 2549 ตามนัยข้อบังคับ  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ข้อ 24 จำนวน 297,368,504.36 บาท ( สอง ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน - สามแสนหกหมื่นแปดพันห้า ร้อยสี่บาทสามสิบหกสตางค์ ) เพื่อให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ โดยสรุปดังนี้

9 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 ที่รายการจัดสรรกำไร ปี 2549 จำนวนเงิน ( บาท ) % ปี 2548 จำนวน เงิน ( บาท ) % 1 ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 30,828,104.3 610.36 25,015,732.29 10.25 2 ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง ประเทศไทย ร้อยละ 5 แต่ไม่ เกิน 10,000 บาท 10,000.000.0110,000.000.01 3 เงินปันผลตามหุ้นในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 10 ต่อปี ( จัดสรรในอัตราร้อยละ 6.75 ต่อ ปี ) 202,128,628. 5067.97 167,309,84 4.00 68.61 4 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนจำนวนรวม แห่งดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 8 31,401,771.5 0 10.56 25,524,870.25 10.47 5 เงินโบนัสแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละ 10 13,000,000.0 04.37 11,000,00 0.00 4.51 6 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น 1,000,000.000.34 1,000,000. 00 0.41 7 ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน ร้อยละ 10 14,000,000.0 04.71 13,000,00 0.00 5.33 8 ทุนเพื่อการจัดตั้งสำนักงาน หรือ กองทุนต่าง ๆ 5,000,000.001.68 1,000,000. 00 0.41 รวมทั้งสิ้น 297,368,504. 36 100.0 0 243,860,4 46.54100.00

10 ลำดั บ รายการ ยอดยกมา ณ 31 ธันวาคม 2549 เมื่อรวม ปี 2549 1 ทุนสำรอง 290,001,9 55.29 320,830,05 9.65 2 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปัน ผล 14,460,00 0.00 15,460,000. 00 3 ทุนสาธารณประโยชน์ 7,032,848. 77 21,032,848. 77 4 ทุนเพื่อการจัดตั้งสำนักงาน หรือกองทุนต่าง 33,960,00 0.00 38,960,000. 00 5 กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ ค้ำประกันเงินกู้ 2,877,196. 00 - รวม 348,332,0 00.06 396,282,90 8.42


ดาวน์โหลด ppt ปี จำนวน สมาชิก ทุนการศึกษาบุตร ทุน สาธารณประ โยชน์สมทบ หน่วยงานอื่น ( ราย ) ( บาท ) 2539 20,22 1 229 229 565,50 0 84,500 2540 20,17 6 231 231 581,50 0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google