งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com 1 โดย รศ.ดร. สุรสิทธิ์ วชิรขจร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Balance Scorecard และ คณบดี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com 1 โดย รศ.ดร. สุรสิทธิ์ วชิรขจร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Balance Scorecard และ คณบดี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.themegallery.com 1 โดย รศ.ดร. สุรสิทธิ์ วชิรขจร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Balance Scorecard และ คณบดี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2 LOGO www.themegallery.com 2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ Balance Scorecard ความสมดุล ในระบบการบริหาร จัดการแบบมุ่ง ผลงาน สมดุลระหว่าง การวัดผลงานด้านการเงิน และด้านที่ไม่ใช่การเงิน สมดุลระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สมดุลระหว่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และภายใน สมดุลระหว่าง ทรัพย์สินที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้

3 LOGO www.themegallery.com 3 การบริหารกลยุทธ์ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ และยังขาดประสิทธิภาพ ในการดำเนินการด้วยเหตุผลทั้งด้านการจัดการอย่างสมดุล และด้านความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการกลยุทธ์ ในระบบวัดผลงานแบบเดิม Kaplan และ Norton จึงได้ประดิษฐ์เครื่องมือการบริหารขึ้นมาใหม่ มีชื่อว่า “Balance Scorecard”

4 LOGO www.themegallery.com 4 ลักษณะที่สำคัญของ Balance Scorecard 1.การวัดผลงานโดยใช้มุมมอง 4 ด้าน  มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)  มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)  มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)  มุมมองด้านการเรียนรู้ (Learning and Growth Perspective ) 2. วิธีการในการถ่ายทอดทิศทางองค์กรจากพันธกิจ ค่านิยม วิสัยทัศน์ ลงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง  กำหนดทิศทางองค์กรในรูปแบบของพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และกลยุทธ์  กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  จัดทำบัตรคะแนน (Scorecard) และถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติเป็นลำดับขั้น  วัดผลและรายงานผล  นำผลมาใช้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

5 LOGO www.themegallery.com 5 องค์ประกอบของมุมมองที่ สมดุลในบัตรคะแนน หรือ Scorecard แปลวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ลงสู่วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ กำหนดตัวชี้วัด สำหรับ แต่ละ วัตถุประสงค์ กำหนดเป้าหมาย สำหรับ แต่ละวัตถุประสงค์ กำหนดกิจกรรม เชิงกลยุทธ์เพื่อ บรรลุเป้าหมาย บัตรคะแนน หรือ Scorecard

6 LOGO www.themegallery.com 6 ลักษณะที่สำคัญของ Balance Scorecard 3.การถ่ายทอดบัตรคะแนนลงไปเป็นลำดับขั้น ซึ่งเป็นการสื่อสารเป้าหมายและ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมลงสู่ทุกระดับ ทำให้การถ่ายทอดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์จากระดับองค์กรลงสู่ระดับปฏิบัติมีประสิทธิภาพ

7 LOGO www.themegallery.com 7

8 LOGO www.themegallery.com 8 การประเมินองค์กร การกำหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์กร ขั้นตอนในการจัดทำ Balance Scorecard การกำหนดมิติในการประเมิน การกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายรวมขององค์กร การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) การกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator or KPI) การกำหนดเป้าหมาย การสร้าง BSC ขององค์กร การถ่ายทอด BSC และ KPI สู่หน่วยงานย่อย การกำหนดแผนปฏิบัติงานตาม BSC การนำ BSC ไปปฏิบัติ

9 LOGO www.themegallery.com 9 1. การประเมินองค์กร เป้าหมายคือเพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของ หน่วยงานทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ หรือตำแหน่งของหน่วยงานปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ SWOT Model, McKinsey’s 7-S, Porter’s 5 Forces เชิงบวกเชิงลบ ภายในStrengthsWeaknesses ภายนอกOpportunitiesThreats

10 LOGO www.themegallery.com 10 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT analysis

11 LOGO www.themegallery.com 11 MC KINSEY’S 7-S Porter’s 5 Forces

12 LOGO www.themegallery.com 12 วิสัยทัศน์ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย วิสัยทัศน์ของโรงแรมดุสิตธานี วิสัยทัศน์ของบริษัทการบินไทย “เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ในภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้” “เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและจะเป็นโรงแรมประเภทธุรกิจชั้นนำในกรุงเทพ” “เป็นสายการบินชั้นนำของโลก มีบริการที่ดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย” 2. การกำหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์กร วิสัยทัศน์ของ พพ. “เป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดระดับแนวหน้าของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2554”

13 LOGO www.themegallery.com 13 2. การกำหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์กร คำถามที่ใช้ในการทบทวน 1. เรามีความมั่นใจในวิสัยทัศน์ของหน่วยงานมากน้อยแค่ไหน 2. วิสัยทัศน์มีความท้าทายมากน้อยแค่ไหน 3. วิสัยทัศน์สามารถช่วยเราในการกำหนดเป้าหมายของ หน่วยงานย่อยและบุคคลมากน้อยแค่ไหน

14 LOGO www.themegallery.com 14 3. การกำหนดมิติในการประเมิน

15 LOGO กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ แสดงความสามารถในการปฏิบัติ ราชการ เช่น การลดระยะเวลา การให้บริการ และการลด ค่าใช้จ่าย เป็นต้น มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ แสดงความสามารถในการปฏิบัติ ราชการ เช่น การลดระยะเวลา การให้บริการ และการลด ค่าใช้จ่าย เป็นต้น มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ แสดงการให้ความสำคัญกับ ลูกค้าในการให้บริการที่มี คุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ ผู้รับบริการ มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ แสดงการให้ความสำคัญกับ ลูกค้าในการให้บริการที่มี คุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ ผู้รับบริการ มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติราชการ แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามที่ได้รับ งบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติราชการ แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามที่ได้รับ งบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนา องค์กร แสดงความสามารถในการ เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ขององค์กร มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนา องค์กร แสดงความสามารถในการ เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ขององค์กร

16 LOGO www.themegallery.com 16 4. การกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายรวมขององค์กร เป้าหมายทางด้านการเงิน เป้าหมายด้านลูกค้า เป้าหมายด้านบริหารภายใน เป้าหมายด้านการเรียนรู้ และพัฒนาหน่วยงาน การเติบโตของกำไร, การเจาะตลาด, การเพิ่มลูกค้าใหม่ การบริหารสินทรัพย์, การลดต้นทุน การบริการที่เป็นเลิศ, ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ประสิทธิภาพการบริหารงาน, ประสิทธิภาพการจัดซื้อ การสร้างช่องทางการตลาดใหม่ผ่าน Internet ทักษะของพนักงาน, วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

17 LOGO www.themegallery.com 17 5. การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)

18 LOGO

19 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ จังหวัดสงขลามีความเข้มแข็งและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพ ตามพันธกิจ คุณภาพการ ให้บริการ จังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพ ของการปฎิบัติ ทางราชการ กระบวนการ ผลิตที่มี ประสิทธิภาพ การสร้าง มูลค่า เพิ่มสินค้า พัฒนาระบบ การค้า พัฒนาการ ขนส่ง ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว พัฒนาองค์กร การพัฒนาขีด สมรรถนะ ของบุคลากรภาครัฐ การพัฒนาระบบ ข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศ

20 LOGO ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นักเรียน นักศึกษา ผู้ใช้แรงงาน ประชาชน มีความรู้, ทักษะ, พฤติกรรมที่ดี และมีจิตสำนึกที่ดี ด้านการศึกษา - พัฒนาระบบ การศึกษา ด้านสาธารณสุข - พัฒนาระบบ สาธารณสุข ด้านระบบการบังคับ ใช้กฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจูงใจและคุณภาพการปฎิบัติงาน การพัฒนาองค์กร, บุคลากรทางการศึกษา, สาธารณสุข, สังคมและ การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ - พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ - พัฒนาสารสนเทศด้านการบริการ และ ด้านการบริหาร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมให้สงบสุขและพึงปรารถนา คุณภาพการ ให้บริการ กระบวนการ ภายใน การเรียนรู้และ พัฒนา ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ การปรับปรุงระบบ การบริหารและ การจัดการ ด้านสังคม - พัฒนาระบบการ คุ้มครองทางสังคม, ระบบสวัสดิการทาง สังคม และระบบความ ปลอดภัยในทรัพย์สิน

21 LOGO ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน และความเดือดร้อนของประชาชน กระบวนการ ภายใน การเรียนรู้และ พัฒนา การเงิน การให้บริการ ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนยากจน และไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริม อาชีพ ขยายโอกาสลดรายจ่าย หาแหล่ง เงินทุน เพิ่มความรู้ สนับสนุน ปัจจัยการผลิต ที่ทำกิน และที่อยู่ อาศัย ปัจจัย พื้นฐาน เศรษฐกิจ พอเพียง ภูมิปัญญา ท้องถิ่น พัฒนาฐานข้อมูล พัฒนาทักษะ เจ้าหน้าที่ งบประมาณ

22 LOGO การเงิน การปรับปรุงระบบบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ งบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาให้เกิดดุลยภาพที่ยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระบวนการ ภายใน การเรียนรู้ การให้บริการ ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนยากจน และไม่ผ่านเกณฑ์จปฐ. มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และรายได้เพิ่มขึ้น ป่าไม้อุดม สมบูรณ์ คุณภาพน้ำได้มาตรฐานการลดปัญหาขยะ การอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ การลดการบุกรุกทำลายป่าการปลูกป่า การลดมลพิษ ทางน้ำ ปรับปรุง คุณภาพ น้ำเสีย การบังคับใช้ กฎหมายอย่าง เคร่งครัด การลด ปริมาณขยะ นำเอาระบบ การกำจัดขยะที่ถูก หลักวิชาการมาใช้ การพัฒนาบุคลากร

23 LOGO ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารราชการให้เป็นไปตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ คุณภาพการ ให้บริการ กระบวนการ ภายใน การเรียนรู้และ พัฒนา โปร่งใส ประชาชนมี ส่วนร่วม คุ้มค่าคุณธรรม รวดเร็ว ประชาชนมีความพึง พอใจ พัฒนาบุคลากร ลดขั้นตอน การตรวจสอบ การรับฟังความ คิดเห็นประชาชน การสร้างจิตสำนึก พัฒนาระบบการ จัดเก็บข้อมูล ใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่

24 LOGO เกษตรกรมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปฏิบัติบทบาทหน้าที่ ผู้แทนกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ประจำจังหวัด พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะของ เจ้าหน้าที่ บทบาทดูแล ควบคุม กำกับ อำนวยการโครงการ นโยบาย และ โครงการบูรณาการ การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลการเกษตร และสหกรณ์ พัฒนาองค์ความรู้และ ทักษะด้านการวางแผน ยุทธศาสตร์เกษตร พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ แผนผังเชิงกลยุทธ์สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดสงขลา การติดตามประเมิน ผลการพัฒนา การเกษตร ศูนย์ประสานและอำนวยการ พัฒนาการเกษตรและบริการ ที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์กลางการอำนวยการและจัดทำ ยุทธศาสตร์เกษตรที่ชัดเจน มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติด้านการพัฒนาองค์กร

25 LOGO มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 พัฒนาองค์กร ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อการแนะแนวอาชีพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาระบบราชการ ข้อร้องทุกข์ได้รับการ ตอบสนองภายใน 7 วัน การใช้จ่ายงบ ประมาณให้มี ประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับ การพัฒนาด้านการ แนะแนวอาชีพ ขยายเครือข่าย การแนะแนว อาชีพ ผู้รับบริการได้รับ ข้อมูลการแนะแนว อาชีพ กำหนดแผนการจัดการตามความรู้เพื่อ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับกรมสู่ผู้บริหารระดับกลาง แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) หน่วยงาน กองส่งเสริมการมีงานทำ

26 LOGO มิติที่ 1 ประสิทธิผล ตามพันธกิจ มิติที่ 2 คุณภาพการ ให้บริการ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ ของการ ปฏิบัติ ราชการ มิติที่ 4 การพัฒนา องค์กร มีการบริหาร จัดการตาม GG การบริการที่ดี การป้องกัน และ ปราบปราม การ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบ การใช้จ่าย งบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ มีแผนพัฒนา กฎหมายของ กรมการจัดหา งาน มีร่างกฎหมายตาม แผนพัฒนา กฎหมายของ กรมการจัดหางาน การถ่ายทอด ตัวชี้วัดและ เป้าหมายของ กรมการจัดหางาน แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) กองนิติการ กรมการจัดหางาน

27 LOGO การออกใบอนุญาตทำงาน การได้รับความรู้กฎหมายแรงงาน ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์การ ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนอง การปรับปรุงให้บริการด้ายแรงงานต่างด้าว การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ การมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารงบประมาณ การประหยัดพลังงาน การประหยัดงบประมาณ การจัดการสารสนเทศ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล การจัดทำข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้การจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

28 LOGO www.themegallery.com 28 6. การกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator :KPI) ตัวอย่างตัวชี้วัดด้านการเงิน -สัดส่วนกำไรต่อทุน -สัดส่วนหนี้สินต่อทุน -กำไรก่อนหักภาษี -สัดส่วนกำไรต่อยอดขาย -มูลค่าหุ้น -เงินปันผลต่อหุ้น ตัวอย่างตัวชี้วัดด้านลูกค้า -ความพึงพอใจของลูกค้า -ส่วนแบ่งตลาด -ข้อเรียกร้องจากลูกค้า -อัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำ -ยอดขาย -จำนวนลูกค้ารายใหม่ ตัวอย่างตัวชี้วัดด้านบริหารงานภายใน -อัตราของขาดชั่วคราว -อัตราการเกิดข้อบกพร่อง -ระยะเวลารอคอย -การลดจำนวนของเสีย -Computer Down Time -Space Utilization ตัวอย่างตัวชี้วัดด้านการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน -อัตราการลาออก -อัตราการเข้าฝึกอบรมตามแผน -ดัชนีความพึงพอใจในงาน -จำนวนชั่วโมงอบรมต่อพนักงาน -อัตราการละเมิดจริยธรรมและวินัยขององค์กร -อัตราการเข้าร่วมทีมคร่อมสายงาน

29 LOGO www.themegallery.com 29 7. การกำหนดเป้าหมาย การกำหนดเป้าหมายควรกำหนดสำหรับทุกตัวชี้วัด ซึ่งโดยปกติแล้วองค์กรหนึ่งๆ มักจะมีการกำหนดเป้าหมาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป้าหมายที่ดีนั้นควรเป็นเป้าหมายที่สนับสนุน ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้น

30 LOGO www.themegallery.com 30 8. การสร้าง BSC ขององค์กร ตัวอย่าง BSC ขององค์การแห่งหนึ่ง

31 LOGO www.themegallery.com 31 ตัวอย่าง BSC ขององค์การแห่งหนึ่ง (ต่อ)

32 LOGO www.themegallery.com 32 9. การถ่ายทอด BSC และ KPI สู่หน่วยงานย่อย การถ่ายทอด BSC และ KPI ขององค์กรไปสู่ผู้ปฏิบัติ มักจะทำตามลำดับ ชั้นตามโครงสร้างขององค์กร จาก BSC สูงสุดระดับองค์กรลงสู่ BSC ระดับฝ่าย จาก ระดับฝ่ายลงสู่ระดับแผนก จากระดับแผนกลงสู่ระดับหน่วย และในหลายองค์กรมีการ ถ่ายทอด BCS ลงไปจนถึงระดับบุคคล ดังตารางตัวอย่าง องค์กรBSC ฝ่ายBSC KPI แผนกBSCKPI หน่วยBSCKPI บุคคลBSCKPI

33 LOGO www.themegallery.com 33 10. การกำหนดแผนปฏิบัติตาม BSC ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการปฏิบัติตาม BSC ที่สร้างขึ้นโดย ควรมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายรวม ขององค์กรตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งเอาไว้ ในแผนปฏิบัติการควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน และกำหนดการรายงานผลทั้งในระยะกลาง (Interim Report) และระยะสุดท้าย (Final Report)

34 LOGO www.themegallery.com 34 11. การนำ BSC ไปปฏิบัติ ในการดำเนินการประเมินผลองค์กรโดยอาศัย BSC มีสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ควรคำนึงถึงก็คือ ความสม่ำเสมอในการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้ภาพการทำงานที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นแล้วการ ใช้ BSC ควรเป็นการดำเนินการในวงกว้างทั่วทั้งองค์กรคล้ายเป็นส่วน หนึ่งของงานในแต่ละวัน เพราะการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวจะทำให้ BSC กลายเป็นสิ่งที่บุคลากรจะต้องคำนึงถึงตลอดเวลาคล้ายงานปกติที่ จะต้องมีการรายงานผลงานและควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำ

35 LOGO www.themegallery.com 35 การแปลง BSC ระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล

36 LOGO www.themegallery.com 36 การแปลง BSC ลงไปในระดับใด องค์กรที่แปลง BSC ไปถึงเพียงระดับหน่วยงานหรือระดับ ทีมงานแต่ไม่ลงถึงระดับของบุคคลบางองค์กร บางองค์กรมีนโยบายหรือกำลังที่จะแปลง BSC จากระดับ องค์กรลงไปถึงระดับบุคลากรทุกคน

37 LOGO www.themegallery.com 37 การเริ่มแปลง BSC จากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน ตาราง OS คือ ตาราง Matrix ที่เปรียบเทียบระหว่างตัวชี้วัดระดับ องค์กรกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร การทำตาราง OS นั้น จะช่วยทำให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานสามารถสร้างตัวชี้วัดที่ สอดคล้องกับตัวชี้วัดในระดับองค์กร เจ้าภาพ (Owner = O) คือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการทำให้ตัวชี้วัด นั้นบรรลุเป้าหมาย ผู้สนับสนุน (Supporter = S) คือผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ที่รับผิดชอบหลักต่อการบรรลุ เป้าหมายของตัวชี้วัดตัวนั้น แต่จะต้องมีส่วน ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดได้

38 LOGO www.themegallery.com 38 ตัวอย่างวัตถุประสงค์และ ตัวชี้วัดขององค์กรแห่งหนึ่ง

39 LOGO www.themegallery.com 39 ตัวอย่างตาราง OS

40 LOGO www.themegallery.com 40 อย่างไรก็ดีเมื่อลงไปถึงการทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานนั้นไม่ได้หมายความ ว่าแต่ละหน่วยงานจะมีตัวชี้วัดเพียงแค่ที่ปรากฏในตาราง OS เท่านั้น เพียงแต่ ตัวชี้วัดที่ปรากฏในตาราง OS นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกหน่วยงานจะต้องมี และเมื่อมี การสร้างตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็จะต้องพิจารณาภารกิจของ ตนเองด้วยว่ามีอะไรบ้างที่อยู่นอกเหนือจากตาราง OS และสร้างตัวชี้วัดเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับภารกิจของตนเอง ตาราง OS  ทำให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจร่วมกันในบทบาทและหน้าที่ของ แต่ละหน่วยงานในการที่จะทำให้ตัวชี้วัดในระดับองค์กรบรรลุเป้าหมาย  เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีการสร้าง ตัวชี้วัดในระดับของตนเองต่อไป

41 LOGO www.themegallery.com 41 แนวทางการสร้างตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน • สามารถที่จะดึงตัวชี้วัดในระดับองค์กร มาเป็นของตนเองได้เลย • สามารถที่จะดึงบางส่วนของตัวชี้วัดในระดับองค์กรมาเป็นของตนเอง • อาจจะมีการสร้างตัวชี้วัดตัวใหม่ที่เป็นขององค์กรนั้นขึ้นมาโดยเฉพาะ แต่เป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อตัวชี้วัดในระดับองค์กร

42 LOGO www.themegallery.com 42 ตัวอย่างตัวชี้วัด และ เจ้าภาพหรือผู้สนับสนุน (ฝ่ายผลิต)

43 LOGO www.themegallery.com 43 ตัวอย่างการแปลงตัวชี้วัดจากระดับฝ่ายลงไปถึงพนักงานระดับล่างสุด

44 LOGO www.themegallery.com 44 ตัวอย่างการแปลงตัวชี้วัดจากระดับฝ่ายลงไปถึงพนักงานระดับล่างสุด (ต่อ)

45 LOGO www.themegallery.com 45 ตัวอย่างการแปลงตัวชี้วัดจากระดับฝ่ายลงไปถึงพนักงานระดับล่างสุด (ต่อ)

46 LOGO www.themegallery.com 46 ข้อสังเกต • ตัวชี้วัดของระดับล่างจะเป็นตัวชี้วัดที่แคบและมีความจำเพาะเจาะจงมากกว่า • ตัวชี้วัดระดับล่างจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนต่อตัวชี้วัดของผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารในสายงานตัวเอง • การแปลง BSC และตัวชี้วัดลงสู่ระดับหน่วยงานและพนักงานแต่ละคน ไม่ได้มุ่งเน้นที่ ตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องแปลงวัตถุประสงค์ลงไปด้วยเพราะต้องให้ ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะบรรลุด้วย • การแปลง BSC ลงสู่ระดับล่างนั้นไม่จำเป็นที่วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของผู้บริหาร ระดับล่าง และพนักงานแต่ละคนจะต้องสนองต่อวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของผู้บริหาร ในทุกตัว • หลายๆ ครั้งที่วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของผู้บริหารและพนักงานในระดับรองลงไป สามารถที่จะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของผู้บริหารได้หลายประการ • ไม่จำเป็นที่วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ถูกแปลงจากระดับบนทุกตัวจะต้องถูกแปลงลง มาถึงพนักงานระดับล่างสุด ข้อสังเกต • ตัวชี้วัดของระดับล่างจะเป็นตัวชี้วัดที่แคบและมีความจำเพาะเจาะจงมากกว่า • ตัวชี้วัดระดับล่างจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนต่อตัวชี้วัดของผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารในสายงานตัวเอง • การแปลง BSC และตัวชี้วัดลงสู่ระดับหน่วยงานและพนักงานแต่ละคน ไม่ได้มุ่งเน้นที่ ตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องแปลงวัตถุประสงค์ลงไปด้วยเพราะต้องให้ ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะบรรลุด้วย • การแปลง BSC ลงสู่ระดับล่างนั้นไม่จำเป็นที่วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของผู้บริหาร ระดับล่าง และพนักงานแต่ละคนจะต้องสนองต่อวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของผู้บริหาร ในทุกตัว • หลายๆ ครั้งที่วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของผู้บริหารและพนักงานในระดับรองลงไป สามารถที่จะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของผู้บริหารได้หลายประการ • ไม่จำเป็นที่วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ถูกแปลงจากระดับบนทุกตัวจะต้องถูกแปลงลง มาถึงพนักงานระดับล่างสุด

47 LOGO www.themegallery.com 47


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com 1 โดย รศ.ดร. สุรสิทธิ์ วชิรขจร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Balance Scorecard และ คณบดี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google