งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 อุตสาหกรรมไทย ภายใต้การเปิดการค้าเสรี กระทรวง อุตสาหกรรม 6 กรกฎาคม 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 อุตสาหกรรมไทย ภายใต้การเปิดการค้าเสรี กระทรวง อุตสาหกรรม 6 กรกฎาคม 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 อุตสาหกรรมไทย ภายใต้การเปิดการค้าเสรี กระทรวง อุตสาหกรรม 6 กรกฎาคม 2548

2 2 Engine for Growth 40% ของ GDP 3.5 Million of Employment อุตสาหกรรม บริการ เกษตรกรรม บริการ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 80% ของ Export 1980 20031990 19801990 2000

3 3 จำนวน ( ราย ) จำนวน ( ราย ) จ้างงาน ( คน ) จ้างงาน ( คน ) GDP ( ล้าน บ าท ) GDP ( ล้าน บ าท ) มูลค่าส่งออก ( ล้านบาท ) มูลค่าส่งออก ( ล้านบาท ) Large Scale SMEs Micro Enterprise OTOP 1,995,929 (99%) 5,566,865 (61%) 2,263,574 (38%) 1,816,957 (55%) 2,006,5 28 9,172,7 52 5,939, 062 3,333,9 28 10,599(0.5%) 3,605,887 (39%) 3,675,488 (62%) 1,516,971 (45%) รวม โครงสร้างของธุรกิจไทย

4 4 ตำแหน่งของภาคอุตสาหกรรม ไทยในตลาดโลก

5 5 การจำแนกกลุ่มอุตสาหกรรม ตามขีดความสามารถและความ น่าสนใจ Competitiveness Attractiveness ผลิตภัณฑ์ยาง ยานยนต์ แฟชั่น ปิโตรเคมี เหล็ก Low High Low Mold & Die เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ การ พิมพ์ ยา เครื่องกลเกษตร Packaging เฟอร์นิเจอร์ Strengthening Strengthening & Refocusing Investing (RCA, Export Growth, Local Content) (World Demand Growth, Linkage Effect, Import)

6 6 โครงสร้างของอุตสาหกรรม จำแนกตาม เจ้าของกิจการ ได้รับสิทธิประโยชน์ BOI = 656,000 ล้านบาท FDI 47% DDI 53% ส่วนใหญ่ลงทุนในยาน ยนต์ อิเลคทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลาง ปี 2547 ไทยทั้งสิ้น 35 % ต่างชาติ ทั้งสิ้น 38 % ร่วมทุน 28 % ปี 2544-47

7 7 DDI FDI Stand-alone Supporting Industry Tariff Transparency Incentives FTA Infrastructure Logistic Specific Policy Common Strategy Link with FDI Partnership Support & Facilitate

8 8 FDI Strategy FDI Partnership Fill the Gap • Funds • Incentives • บรรยากาศลงทุน Tools Identifying the Missing Industries

9 9 FDI Thailand Investment Corporation (TIC) การร่วม ทุน • เป็นกองทุนที่ รวบรวมกองทุน จาก Public • รัฐเป็นผู้ดำเนินการ • เจรจาต่อรองเป็น ราย Project ส่งเสริมการลงทุน Missing Link Industry ยานยนต์ • Automatic Gearbox • ABS • ACEs Car อิเลคทรอนิกส์ • IC Design • Wafer • Plasma Display panel • Media/Platter FDI Strategy

10 10 DDI Stand-alone Supporting Industry • เพิ่มมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Value Added) • เติมเต็มอุตสาหกรรมพื้นฐาน สำคัญ ซึ่งจะลดและทดแทนการ นำเข้า • มาตรฐานผลิตภัณฑ์ • ผลิตเครือข่ายเชื่อมโยง FDI • Value Creation • Design Centre • ปรับประสิทธิภาพการผลิต • ช่องทางการตลาดจาก FTA • พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม DDI Strateg y

11 11 Stand-alone แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ออกเป็น กลุ่มศักยภาพ กลุ่มพื้นฐาน เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ เซรามิก อัญมณี เหล็ก ปิโตรเคมี พลาสติก เครื่องกล การเกษตร การออกแบบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี Value Creation • Multiple-Functional Textile • เซรามิกปัญญาไทย Value Added ปรับประสิทธิภาพการ ผลิต พัฒนามาตรฐาน สร้าง Application ใหม่

12 12 Supporting Strategy QCD • Logistic • Technical HRD • Efficiency • Industrial Infrastructure FDI DDI Competiti veness Enhancem ent

13 13 กลยุทธ์ภายใต้แผนปรับโครงสร้าง อุตสาหกรรม ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ( พ. ศ. 2548-2551) 3.2.3 พัฒนาทักษะบุคลากร 3.2.4 พัฒนาปัจจัยด้าน โครงสร้างพื้นฐาน 3.2.1 สนับสนุนวัตถุดิบในปท. และเพิ่มมูลค่าสินค้า 3.2.2 พัฒนา อก. พื้นฐาน3.2.5 ปรับโครงสร้าง อก. ที่แข่งขันไม่ได้ 3.2.8 เพิ่มประสิทธิภาพ และมูลค่าผลผลิต SMEs และ วกช. 3.2.9 พัฒนาผู้ประกอบการ เดิมและสร้างใหม่ 3.2.7 เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน อก. 3.2.6 พัฒนา Cluster และส่งเสริม SMEs เร่งด่วน Sectoral Policy Sectoral Policy Enabling Factors Enabling Factors SME & Entrepreneur Environment

14 14 การประยุกต์ใช้ “ บอสตันโมเดล ” ในการวิเคราะห์สถานภาพ อุตสาหกรรมไทย Product Portfolio (Thailand compared to Top 10 Exporters) Relative Market Share Industrial Growth Rate Stars Probl em Child ren Cash CowsDogs

15 15 การประยุกต์ใช้ “ บอสตันโมเดล ” ในการวิเคราะห์สถานภาพ อุตสาหกรรมไทย Product Portfolio (Thailand compared to ASEAN) Relative Market Share Industrial Growth Rate Stars Probl em Child ren Cash CowsDogs

16 16 Going Strong to Detroit of Asia • Production 1.8 M Units (1.5 M in 2008) • Export 800,000 Units • Local Content 70% • Export of component 400,000 M baht Targets in 2010: Today • Production - Car = 304,300 Units - Pickup = 597,000 Units • Export (2004) -228,382 M baht -Growth 38.5% 1.Create 2 nd Global Niche (AECs Car) 2.Enhancing Supporting Industry (Mold and Die) 3.Setting up Testing Facility and Proving Ground Value Added

17 17 - Knowledge Workers - พัฒนาการรวมกลุ่ม Cluster - นโยบายด้านการตลาด • Multifunction Textile Value Creation Textile Industry FiberThread Fabric Clothing Production = 500,000 M baht Export = $US 6,400 M • Technical Textile - Medical Textile - Home Textile - Plasma - ผ้ากันไฟ - ผ้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ พัฒนาเส้นไย และด้ายชนิดพิเศษ Value Added


ดาวน์โหลด ppt 1 อุตสาหกรรมไทย ภายใต้การเปิดการค้าเสรี กระทรวง อุตสาหกรรม 6 กรกฎาคม 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google