งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณอยู่ หน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่ระวัง ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการ CVS หรือ Computer Vision Syndrome You spend the greater part of your.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณอยู่ หน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่ระวัง ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการ CVS หรือ Computer Vision Syndrome You spend the greater part of your."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณอยู่ หน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่ระวัง ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการ CVS หรือ Computer Vision Syndrome You spend the greater part of your life before the computer screens, unaware that it causes a condition known as CVS. or Computer Vision Syndrome.

2 What is Computer Vision Syndrome (CVS)? CVS is characterised by eye strain associated with Prolonged Computer use. Computer Vision Syndrome (CVS) คืออะไร CVS เป็นลักษณะอาการของดวงตา ที่ตึงเครียด ซึ่งเกิดจากการใช้ Computer เป็นระยะเวลานาน

3 How many people suffer from eye problems due to computer work? Studies show that nearly 60 Million people suffer from Eye or Vision Problems. มีผู้คนมากมายแค่ไหน ที่มีปัญหา สายตาจากการใช้งาน Computer จากการศึกษาพบว่าประมาณ 60 ล้านคน ประสบปัญหาเกี่ยวกับ ดวงตา หรือการมองเห็น

4 REDUCED RATE OF BLINKING AFFECTS THE TEAR FILM CAUSING CVS การกระพริบตาลดลง ส่งผลถึงน้ำตาที่หล่อเลี้ยงลูกตา เป็นสาเหตุของ CVS

5 THE EYE NEEDS LUBRICATION TO FUNCTION SMOOTHLY ดวงตาต้องการน้ำหล่อเลี้ยง เพื่อทำหน้าที่ให้ราบรื่น

6 COMPUTER VISION SYNDROME

7 SYMPTOMS OF CVS •Tired Eyes •Eye Strain •Sore Eyes •Periodic blurred Near Vision •Occasional blurred Distance Vision. •Headaches •Dry Eyes •Burning Eyes •Red Eyes •Glare Sensitivity •Excess Tearing •Neck, Shoulder & Back Pain. อาการของ CVS • ดวงตาล้า • ดวงตาตึงเครียด • ดวงตาช้ำ • การมองเห็นระยะใกล้ๆ เบลอ เป็นระยะๆ • การมองเห็นระยะไกลๆ เบลอ นานๆ ครั้ง • ปวดหัว • ดวงตาแห้ง • แสบตา • ตาแดง • ไวต่อแสง • น้ำตาไหลมาก • ปวดคอ ไหล่ และ หลัง

8 SOLUTIONS 1) Position the Monitor 20 to 26 Inches away the Eyes 2) Take Breaks between 20 to 60 Minutes for about 2-4 Minutes 3) Arrange light source to Minimize glare & Reflections on the screen 4) Blink frequently to Moisture the Eyes 5) Use Anti-Glare Computer Screen or Anti-Glare Spectacles. วิธีแก้ไข 1. วางจอมอนิเตอร์ ห่างประมาณ 20-26 นิ้ว จาก ดวงตา 2. พักสายตา 2-4 นาที ทุก 20-60 นาที 3. ปรับแสงที่จะเข้าตาและสะท้อนจากจอให้น้อย ที่สุด 4. กระพริบตาบ่อยๆ เพื่อให้ดวงตาชุ่มชื่น 5. ให้ใช้แผ่นกรองแสงสำหรับหน้าจอ Computer

9 ADVANTAGES OF ANTI-GLARE COATING (ARC) •Eliminate reflections almost entirely. •Reduce eye fatigue in office environment and under artificial light. •Cuts the glare from PC Monitor. ประโยชน์ของแผ่นกรองแสง • กำจัดแสงสะท้อนที่ผ่านมาทั้งหมด • ลดความอ่อนล้าของดวงตาภายใต้ สิ่งแวดล้อมในที่ทำงานและภายใต้แสงไฟ

10 IMPORTANT TIPS FOR COMPUTER USERS

11 TIP - 1 •Wear glasses, with UV protection while working at the computer, even if one normally doesn’t need corrective vision. • สวมแว่นตาที่มีการ ป้องกันรังสี UV ขณะ ทำงาน แม้ว่าจะเป็นคน สายตาปกติ

12 TIP - 2 •Remind yourself to blink more often while working at the computer screen to prevent dryness of the eyes. • เตือนตัวเองเสมอว่าให้ กระพริบตาบ่อยๆ ขณะ ทำงานหน้าจอ Computer เพื่อป้องกันไม่ให้ดวงตา แห้ง

13 TIP - 3 •Take 15 or 20 second rest breaks every 15 minutes. Use this time to just look around the room. • พักสายตา 15-20 วินาที ทุก 15 นาที โดยการมองไปรอบๆ ห้อง

14 TIP - 4 •Adjust the position of your computer screen. It should be below eye level, so you’re looking down at it. A viewing distance of 20” to 26” inches is ideal. • ปรับตำแหน่งจอ Computer ของคุณ โดยให้ อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่า ระดับสายตา ซึ่งคุณจะมอง ต่ำลงไป ระยะห่างประมาณ 20-26 นิ้ว ดีที่สุด

15 TIP -5 •Black characters on a white background are usually the best. Avoid dark backgrounds. The size of the text should be three times the size of the smallest text you can read. • ใช้ตัวอักษรสีดำบนพื้นสี ขาวเสมอดี ที่สุด หลีกเลี่ยงพื้นสีเข้ม และ ขนาด ข้อความควรมี ขนาดใหญ่เป็น 3 เท่าของ ขนาดข้อความที่เล็กที่สุดที่ คุณอ่านได้

16 TIP - 6 •Use Grey Tinted Lenses, which is a Neutral Absorber and can filter unwanted effects of certain colors. • ใช้เลนส์สีเทาซึ่งดูดกลืนแสงโดย ธรรมชาติ และยังสามารถกรองสีที่ ไม่ต้องการได้พอสมควร

17 TIP - 7 •Keep your computer screen free of dust. • ดูแล Computer ไม่ให้มีฝุ่น

18 YOUR AFFAIR WITH COMPUTERS COULD GIVE YOU CVS การทำงานของ คุณกับ Computer ส่งผล ให้คุณ เป็น CVS

19 ERGONOMI CS

20 •Wear glasses with Anti- Reflection Coating while working in front of the computer. • สวมแว่นตาที่มีการ ป้องกันการสะท้อน ของรังสี ขณะทำงาน หน้าจอ Computer

21 •The monitor should be positioned at your eye level or slightly below your eye level. • จอมอนิเตอร์ควรอยู่ ในตำแหน่งระดับ สายตา หรือ ต่ำกว่า ระดับสายตาเล็กน้อย

22 •This is the ideal position of your monitor & is the correct posture of a computer user. • นี่เป็นตำแหน่งที่ดี ที่สุดของ จอมอนิเตอร์ของ คุณและเป็นลักษณะ ที่ถูกต้องของผู้ใช้ Computer

23 •Make sure your wrists are not bent while using the keyboard & the mouse. • ข้อมือของคุณต้อง ไม่งอขณะใช้ คีย์บอร์ดและเมาส์

24 •Avoid bright overhead lighting that directly falls on your face. • หลีกเลี่ยงแสงที่ ส่องมาเหนือศีรษะ ซึ่งตกลงมาใส่หน้า ของคุณโดยตรง

25 • Uncomfortable chair & Position can cause neck strain. • เก้าอี้และตำแหน่งที่ ไม่สบาย เป็นสาเหตุ ของการตึงที่คอ

26 •Adjust the height of the chair so that your feet are firmly on the ground. • ปรับความสูงของ เก้าอี้ ให้เท้าของคุณ อยู่บนพื้นได้อย่าง มั่นคง

27 •Improper posture & un- comfortable chair can cause back strain & back pain. • ท่าที่ไม่เหมาะสม และเก้าอี้ที่ไม่ สบายเป็นสาเหตุ ของอาการปวด หลัง

28 DO’S & DONT’S

29 DO’S •TAKE A BREAKROM READING OR WATCHING TV AT REGULAR INTERVALS BY LOOKING AWAY AT DISTANCE OBJECTIVES. • พักการอ่านหนังสือและดู โทรทัศน์ เป็นระยะๆ โดย การมองวัตถุที่อยู่ไกลๆ

30 DO’S •READ IN A WELL LIT ROOM WITH UNIFORM LIGHTING. • ควรอ่านหนังสือใน ห้องที่มีแสงเพียงพอ สม่ำเสมอ

31 DO’S •WATCH TV IN AN ADEQUATELY LIT UP ROOM, WITH THE TV AT EYE LEVEL AND AT A DISTANCE OF AT LEAST 2.5 METRES. • ดูโทรทัศน์ในห้องที่มีแสง เพียงพอและตั้งโทรทัศน์ ในระดับสายตาและควรมี ระยะห่างอย่างน้อย 2.5 เมตร

32 DO’S •WHILE READING ALWAYS SIT STRAIGHT, HOLDING THE BOOK SLIGHTLY ANGLES TOWARDS THE EYES, AT A DISTANCE OF 35 TO 40 CM. • ขณะอ่านหนังสือนั่งตัว ตรงเสมอ ถือหนังสือทำ มุมเล็กน้อยกับระดับ สายตา โดยมีระยะห่าง ประมาณ 35-40 เซนติเมตร

33 DONT’S •DO NOT READ AT A STRETCH FOR MORE THAN 25 TO 30 MINUTES. TAKE A BREAK TO REST THE EYES. • อย่าอ่านหนังสือ ติดต่อกันนานกว่า 25- 30 นาที ควรมีการพัก สายตาบ้าง

34 DONT’S •WHILE WATCHING TV DO NOT ALLOW ANY LIGHT TO BE REFLECTED OFF THE SCREEN TO YOUR EYES. • ขณะดูโทรทัศน์ อย่าให้ มีแสงสะท้อนที่หน้าจอ เข้าสู่ตาของคุณ

35 DONT’S •DO NOT READ WHILE LYING DOWN. • อย่าอ่านหนังสือขณะ นอนราบอยู่

36 DONT’S •DO NOT WATCH TV IN THE DARK OR WHILE LYING DOWN. • อย่าดูโทรทัศน์ในที่มืด และขณะนอนราบอยู่


ดาวน์โหลด ppt คุณใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณอยู่ หน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่ระวัง ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการ CVS หรือ Computer Vision Syndrome You spend the greater part of your.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google