งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางและแนวทางการจัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางและแนวทางการจัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางและแนวทางการจัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ความต้องการแรงงานด้านไอทีปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต งานวิจัยความต้องการบุคลากรไอที ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ของ SIPA และ BOI จำแนกตามตำแหน่งงาน บุคลากรปัจจุบัน ความต้องการใน 2 ปี 15.3% 60.777.2 83.674.1 107.1 72.5 70.3195.0 173.7 65.4 122.2 166.7 260.0% 327 89 79 5558 42 40 37 2019 26 18 15 5

3 ความต้องการแรงงานด้านไอทีปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต จำแนกตามระดับการศึกษา บุคลากรปัจจุบัน ความต้องการในอนาคต งานวิจัยความต้องการบุคลากรไอที ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ของ SIPA และ BOI

4 แหล่งงานของ นักศึกษาไอที ภาคเหนือ

5 หลักสูตรไอทีปัจจุบัน • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พุทธศักราช 2546 – Programming • Microsoft –.NET Technology – ASP.NET • Sun Microsystem – Java Technology – JSP (Java Server Page)

6 ห้องปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

7 ผลงานนักศึกษา ชนะเลิศการแข่งขัน Northern Thailand Programming Competition 2009

8 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง • ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการใน 8 จังหวัดภาคเหนือ และนานาชาติ • เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด • เพื่อพัฒนาศักยภาพและการแข่งขันของกลุ่ม จังหวัดในระดับสากล

9 Programming NetworkingEmbedded Game & Simulation Information Technology Programming NetworkingEmbedded Game & Simulation ม.3 ปวช.ม.6 ปวส. ป.ตรี ปวส. สาขาอื่น เรียนปรับพื้นฐาน IT Using

10 องค์กรจำนวนองค์กรจำนวน วท.เชียงใหม่4ม.ฟาร์อีสเทอร์น3 วอศ.เชียงใหม่3ม.พายัพ1 วท.ลำพูน1ม.ราชภัฏ1 วท.ลำปาง1ม.ราชมงคล1 วอศ.ลำปาง1SIPA3 ม.เชียงใหม่3 ม.นอร์ท1 ศักยภาพของบุคลากร ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านไอที และใกล้เคียง รวมทั้งบุคลากรจากสถานศึกษาและองค์กรอื่นที่ร่วมมือ

11 บุคคลากรด้านไอทีที่จะป้อนเข้าสู่ตลาด

12 สถาบันการอาชีวศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ TT&T 3BB CKA CAT Thai Report Software House Pantip Chiang Mai Sun Microsoft IBM TOT Thai IT Development สถานประกอบการ ที่ร่วมเป็นเครือข่าย ( ทวิภาคี ) Programming Business Game & Simulation Networking Programming Networking

13 สถาบันการอาชีวศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ SIPA Northern Web Master NECTEC NCU MJU RMU FEU RJU Thepbordin School NBT CMU BOI NSTDA PYU สถานศึกษาและองค์การที่ร่วมเป็น เครือข่าย ( ตัวป้อนและจัดการศึกษา ) ตัวป้อน EDU EDU/Laboratory Management PR

14 สถาบันการอาชีวศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ TT&T 3BB CKA CAT Thai Report Software House Pantip Chiang Mai Sun Microsoft IBM TOT Thai IT Development สถานประกอบการ ที่เป็นแหล่งงาน Programming Business Game & Simulation Networking Programming Networking Cantary 9 Game & Simulation

15 สถานประกอบการที่ร่วมเป็นเครือข่าย ( ทวิภาคี ) สถานประกอบการความร่วมมือปวส.ป.ตรี Sun MicrosystemProgramming50250 MicrosoftProgramming80300 TT&TNetworking5010 3BBNetworking8010 IBMProgramming/Hardware70250 CATNetworking5010 TOTNetworking5010 CKADigital Content/Game20150 Thai IT DevelopmentProgramming1020 Thai Report Software House Programming1020

16 สถานประกอบการที่เป็นแหล่งงาน สถานประกอบการความร่วมมือปวส.ป.ตรี Sun MicrosystemProgramming20100 MicrosoftProgramming50200 TT&TNetworking205 3BBNetworking505 IBMProgramming/Hardware50100 CATNetworking205 TOTNetworking205 CKADigital Content/Game1080 Thai IT DevelopmentProgramming510 Thai Report Software House Programming510

17 สถาบันการอาชีวศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ (สนง.สถาบัน,สำนัก,ฯลฯ) โครงสร้างการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการที่ ปรึกษาภาครัฐ คณะกรรมการที่ ปรึกษาภาคเอกชน วิทยาลัยเทคโนโลยี สารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ลำพูน ลำปางแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ลำพูน ลำปางแม่ฮ่องสอน ศูนย์การเรียนไอที (วิทยาลัยในสังกัด สอศ.ร่วมสมทบ) คณะ/ภาควิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ Area Based Cluster Vocational Education Institute


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางและแนวทางการจัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google