งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

B6 B5B4 B1 B2 B3 D2 D1D3D4 D6 D7 D8 D10 D11 D12 D13 D14 D15D16D17D18 D21 C23 C22 C21 B17B16 B15 D24 D25 D20 D23 D26 D29 D30 C24 B14 B13 B12 B10 A14 A13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "B6 B5B4 B1 B2 B3 D2 D1D3D4 D6 D7 D8 D10 D11 D12 D13 D14 D15D16D17D18 D21 C23 C22 C21 B17B16 B15 D24 D25 D20 D23 D26 D29 D30 C24 B14 B13 B12 B10 A14 A13."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 B6 B5B4 B1 B2 B3 D2 D1D3D4 D6 D7 D8 D10 D11 D12 D13 D14 D15D16D17D18 D21 C23 C22 C21 B17B16 B15 D24 D25 D20 D23 D26 D29 D30 C24 B14 B13 B12 B10 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A2A3 A5 A4 A1 A6 A15 A16 A22A23 A21A20A19A18 A24A25 A26A27 B7 B8 A7 DEP B11 D5 D22 A7 คุณเบญจมาศ สุขสายี ของแต่งบ้าน A10 คุณอาภรณ์ หวงตระกูล ของแต่งบ้าน A11 คุณวารินทร์ สิทธิสน ศิลปะ ประดิษฐ์ A9 คุณนิภาพร เหล่าคำ A17 D5 คุณสุภา สันติทวีฤกษ์ ของขวัญ D6 คุณบัวทิพย์ ถือเหมาะ เครื่องประดับ D8 คุณอรินทร์ จรกรรณ ของแต่งบ้าน D9 คุณอโรชา จรกรรณ ผลิตภัณฑ์ไม้ D9 D10 คุณเพ็ญวดี ตัณฑ์ไพบูลย์ เครื่องประดับ D11 คุณธวัลรัตน์ ทองทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D12 คุณจินดา เจริญรัตน์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D15 คุณอนงค์ อินทร์รักษ์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D16 คุณกิตติศักดิ์ โสภา ผลิตภัณฑ์ผ้า D17 คุณสมบัติ อยู่ประเสริฐ ผลิตภัณฑ์ผ้า C22 คุณพยงค์ สุขเจริญ ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา D23 คุณสรวงสมร สาครินทร์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป D21 คุณโยธิน ตรังคิณีนาถ D19 D27 A17 คุณสิทธิชัย พุดชา ภาพเขียน B9 คุณจิดาภา บุญญิกาวงศ์ ศิลปะ ประดิษฐ์ B11 คุณณัฐวสา แย้มเนตร์ สมุนไพร B13 บริษัทคิวบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล ของเล่น D2 คุณกมลพร พรหมอนันต์ ของแต่งบ้าน D1 คุณอรุณ กิจใน ของแต่งบ้าน D5 คุณกรรณิการ์ หวังมะ เครื่องจักสาน D14 คุณอำไพ พรหมจันทร์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D19 คุณกัญญนันทน์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D27 คุณกัญณิญานันท์ จิตตคาม D28 คุณพิมาย ลางคุณเสน D28 B9 DEP คุณพรทิพย์ จิระพันธ์ ของแต่งบ้าน D7 คุณธีรชัย จันทรังษี เครื่องประดับ A12 คุณสุคนทิพย์ ชะเกตุ ศิลปะ ประดิษฐ์ A13 คุณนัยนา สาลีผล A14 คุณมัณฑนา แสงผดุง ไม้แกะสลัก B10 กลุ่มสมุนไพรสปากุลดา สปา-สมุนไพร ค้นหาตามรายชื่อ C25 ห้องสมุด ศ.ศ.ป. D24 ห้องสมาชิก ศ.ศ.ป. D18 คุณกันทิมา ยวงทอง (กันทิมาผ้าไหม) ผลิตภัณฑ์ผ้า D3 คุณวารินทร์ สิทธิสน ของแต่งบ้าน D14 คุณระเบียบ ปรีเปรม (ครูระเบียบ บูติก) ผลิตภัณฑ์ผ้า A8 คุณวรนุช ภาคานาม (สมุนไพรสูตรคุณยายปลั่ง) สมุนไพร B12 คุณปิติมา เพชรรัตน์ (ย้ายออก) อาคารพระมิ่งมงคล ชั้น ๑ B15 คุณณัฐพร ทองทรัพย์ เครื่องประดับ B16 คุณแอริค ไตรวิทยาคุณ ของขวัญ B17 คุณศิริกุล พัฒนาเรืองรอง ของแต่งบ้าน C21 คุณพิชชุดา ธนาวีรกุล

2 B1 B2 B3 B6 B5 B4 D2 คุณกมลพร พรหมอนันต์ D1 คุณอรุณ กิจใน D3 คุณวารินทร์ สิทธิสน D4 คุณสุภา สันติทวีฤกษ์ D6 คุณบัวทิพย์ ถือเหมาะ D7 คุณธีรชัย จันทรังษี D8 คุณอรินทร์ จรกรรณ D10 คุณเพ็ญวดี ตัณฑ์ไพบูลย์ D11 คุณธวัลรัตน์ ทองทรัพย์ D12 คุณจินดา เจริญรัตน์ D13 คุณระเบียบ ปรีเปรม D14 คุณอำไพ พรหมจันทร์ D15 คุณอนงค์ อินทร์รักษ์ D16 คุณกิตติศักดิ์ โสภา D17 คุณสมบัติ อยู่ประเสริฐ D18 คุณกันทิมา ยวงทอง D21 คุณโยธิน ตรังคิณีนาถ C23 คุณสรวงสมร สาครินทร์ C22 คุณพยงค์ สุขเจริญ C21 คุณพิชชุดา ธนาวีรกุล B17 คุณศิริกุล พัฒนาเรืองรอง B16 คุณเอริค ไตรวิทยาคุณ B15 คุณณัฐพร ทองทรัพย์ D24 ห้องสมาชิก ศ.ศ.ป. D25 ห้องสมุด ศ.ศ.ป. D19 D21 D27 D28 D20 D23 D26 D29 D30 C24 B14 B13 บริษัท คิวบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล B12 คุณปิติมา เพชรรัตน์ B10 กลุ่มสมุนไพรสกุลดา A14 คุณมัณฑนา แสงผดุง A13 คุณนัยนา สาลีผล A12 คุณสุคนทิพย์ ชะเกตุ A11 คุณวารินทร์ สิทธิสน A10 คุณอาภาภรณ์ หวงตระกูล A9 คุณนิภาพร เหล่าคำ A8 คุณวรนุช ภาคานาม A17 A2A3 A5 A4 A1 A6 A15 A16 A22A23 A21A20A19A18 A24A25 A26A27 B7 B8 B9 A7 คุณเบญจมาศ สุขสายี DEP คุณพรทิพย์ จิระพันธ์ B11 คุณณัฐวสา แย้มเนตร์ บล็อกสีฟ้า มีร้านค้าวางจำหน่ายสินค้าแล้ว D24 ห้องสมาชิก ศ. ศ. ป. C25 ห้องสมุด ศ. ศ. ป. D5 คุณกรรณิการ์ หวังมะ D7 D1D2 D3 D4 D5 D6 D8 D9 D10 D11D12 D13 D14 D15D16D17 D18 D22 D24 D25 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B10B11B12B13 A7 คุณเบญจมาศ สุขสายี ของแต่งบ้าน A10 คุณอาภรณ์ หวงตระกูล ของแต่งบ้าน A12 คุณสุคนทิพย์ ชะเกตุ ศิลปะ ประดิษฐ์ A11 คุณวารินทร์ สิทธิสน ศิลปะ ประดิษฐ์ A9 คุณนิภาพร เหล่าคำ A17 คุณสิทธิชัย พุดชา A18 ร้านศิลปาชีพ A19 ร้านศิลปาชีพ B1-B6 ร้านศิลปาชีพ B9 คุณจิดาภา บุญญิกาวงศ์ B15 B16 B17 C21 C22 C23 D5 คุณสุภา สันติทวีฤกษ์ ของขวัญ D6 คุณบัวทิพย์ ถือเหมาะ เครื่องประดับ D8 คุณอรินทร์ จรกรรณ ของแต่งบ้าน D9 คุณอโรชา จรกรรณ ผลิตภัณฑ์ไม้ D9 คุณอโรชา จรกรรณ D10 คุณเพ็ญวดี ตัณฑ์ไพบูลย์ เครื่องประดับ D11 คุณธวัลรัตน์ ทองทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D12 คุณจินดา เจริญรัตน์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D15 คุณอนงค์ อินทร์รักษ์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D17 คุณสมบัติ อยู่ประเสริฐ ผลิตภัณฑ์ผ้า C22 คุณพยงค์ สุขเจริญ ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา D23 คุณสรวงสมร สาครินทร์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป D21 คุณโยธิน ตรังคิณีนาถ D19 คุณกัญญนันทน์ พันธ์ภิญญาภรณ์ D27 คุณกัญณิญานันทน์ จิตตคาม A13 คุณนัยนา สาลีผล A14 คุณมัณฑนา แสงผดุง ไม้แกะสลัก A17 คุณสิทธิชัย พุดชา ภาพเขียน B9 คุณจิดาภา บุญญิกาวงศ์ ศิลปะ ประดิษฐ์ B10 กลุ่มสมุนไพรสปากุลดา สปา-สมุนไพร B11 คุณณัฐวสา แย้มเนตร์ สมุนไพร B13 บริษัทคิวบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล ของเล่น B15 คุณณัฐพร ทองทรัพย์ เครื่องประดับ B16 คุณแอริค ไตรวิทยาคุณ ของขวัญ B17 คุณศิริกุล พัฒนาเรืองรอง ของแต่งบ้าน C21 คุณพิชชุดา ธนาวีรกุล D2 คุณกมลพร พรหมอนันต์ ของแต่งบ้าน D1 คุณอรุณ กิจใน ของแต่งบ้าน D5 คุณกรรณิการ์ หวังมะ เครื่องจักสาน D14 คุณอำไพ พรหมจันทร์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D19 คุณกัญญนันทน์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D27 คุณกัญณิญานันท์ จิตตคาม D28 คุณพิมาย ลางคุณเสน D28 คุณพิมาย ลางคุณเสน DEP DEP คุณพรทิพย์ จิระพันธ์ ของแต่งบ้าน D7 คุณธีรชัย จันทรังษี เครื่องประดับ BACK D18 คุณกันทิมา ยวงทอง ( กันทิมาผ้าไหม ) ผลิตภัณฑ์ผ้า D16 คุณกิตติศักดิ์ โสภา ผลิตภัณฑ์ผ้า D3 คุณวารินทร์ สิทธิสน ของแต่งบ้าน D14 คุณระเบียบ ปรีเปรม (ครูระเบียบ บูติก) ผลิตภัณฑ์ผ้า A8 คุณวรนุช ภาคานาม ( สมุนไพรสูตรคุณยายปลั่ง ) สมุนไพร B12 คุณปิติมา เพชรรัตน์ (ย้ายออก) อาคารพระมิ่งมงคล ชั้น ๑


ดาวน์โหลด ppt B6 B5B4 B1 B2 B3 D2 D1D3D4 D6 D7 D8 D10 D11 D12 D13 D14 D15D16D17D18 D21 C23 C22 C21 B17B16 B15 D24 D25 D20 D23 D26 D29 D30 C24 B14 B13 B12 B10 A14 A13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google