งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก กลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม ประธาน รองศาสตราจารย์สุทัศนีย์ บุญโญภาส กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลา ฤทธิ์นิ่ม กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อยทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก กลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม ประธาน รองศาสตราจารย์สุทัศนีย์ บุญโญภาส กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลา ฤทธิ์นิ่ม กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อยทิพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิก กลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม ประธาน รองศาสตราจารย์สุทัศนีย์ บุญโญภาส กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลา ฤทธิ์นิ่ม กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวลี ไทยถาวร กรรมการ ดร. อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุจิตชญา จิตรวิมล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร อุทัยสนอง ที่ปรีกษากิตติมศักดิ์

3 • เทคนิคการสอนแบบสาธิต (ผู้เสนอ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม) หัวข้อที่สมาชิกกลุ่มเสนอ • เคล็บ (ไม่) ลับการสอนเด็กยุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จ (ผู้เสนอ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุจิตชญา จิตรวิมล) • เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (ผู้เสนอ: ดร. อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์)

4 •กระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วม(6) •เรียกถาม(4) •ยกตัวอย่างของจริง(4) •แทรกมารยาท จริยธรรม(4) •ทำเอกสารแจก (3) •เน้นประสบการณ์ที่ผ่านมา / จริง (3) •ให้ความเป็นกันเอง(3) •กระตุ้นความรับผิดชอบ(2) •ทำแบบฝึกหัด (2) •ค้นคว้าด้วยตนเอง(2) •เพื่อนช่วยเพื่อน(2) •เสียงพูดครูหนักดัง / เบา (1) หัวข้อที่สมาชิกเลือก: เคล็บลับการสอนเด็กยุคใหม่ สรุป

5 •Pop-up (1) •จำชื่อเด็ก (1) •สอนโดยเข้าถีงรายบุคคล (1) •มีความยืดหยุ่นในกระบวนการเรียนการสอน (1) •สอนโดยแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (1) •การนำเสนอและอภิปรายผลงาน (1) •เรียนรู้จากเพลง (รายวิชาภาษาอังกฤษ) (1) •สร้างความคิดริเริ่ม (1) •ทำงานเป็นทีม (1) •ครูต้องทำตัวเป็นแบบอย่างในเรื่องการแต่งกายที่เหมาะสม และถูกกาละเทศะ (1) •สอนให้คิดเป็นทำเป็น (1) •วิเคราะห์ปัญหาได้ (1)


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก กลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม ประธาน รองศาสตราจารย์สุทัศนีย์ บุญโญภาส กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลา ฤทธิ์นิ่ม กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อยทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google