งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน

2 สมาชิกกลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร อุทัยสนอง ที่ปรีกษากิตติมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร อุทัยสนอง ที่ปรีกษากิตติมศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม ประธาน รองศาสตราจารย์สุทัศนีย์ บุญโญภาส กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลา ฤทธิ์นิ่ม กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวลี ไทยถาวร กรรมการ ดร. อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุจิตชญา จิตรวิมล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3 หัวข้อที่สมาชิกกลุ่มเสนอ
เคล็บ (ไม่) ลับการสอนเด็กยุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จ (ผู้เสนอ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุจิตชญา จิตรวิมล) เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (ผู้เสนอ: ดร. อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์) เทคนิคการสอนแบบสาธิต (ผู้เสนอ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม)

4 หัวข้อที่สมาชิกเลือก: เคล็บลับการสอนเด็กยุคใหม่
หัวข้อที่สมาชิกเลือก: เคล็บลับการสอนเด็กยุคใหม่ สรุป กระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วม (6) เรียกถาม (4) ยกตัวอย่างของจริง (4) แทรกมารยาท จริยธรรม (4) ทำเอกสารแจก (3) เน้นประสบการณ์ที่ผ่านมา / จริง (3) ให้ความเป็นกันเอง (3) กระตุ้นความรับผิดชอบ (2) ทำแบบฝึกหัด (2) ค้นคว้าด้วยตนเอง (2) เพื่อนช่วยเพื่อน (2) เสียงพูดครูหนักดัง / เบา (1)

5 หัวข้อที่สมาชิกเลือก: เคล็บลับการสอนเด็กยุคใหม่
หัวข้อที่สมาชิกเลือก: เคล็บลับการสอนเด็กยุคใหม่ สรุป Pop-up (1) จำชื่อเด็ก (1) สอนโดยเข้าถีงรายบุคคล (1) มีความยืดหยุ่นในกระบวนการเรียนการสอน (1) สอนโดยแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (1) การนำเสนอและอภิปรายผลงาน (1) เรียนรู้จากเพลง (รายวิชาภาษาอังกฤษ) (1) สร้างความคิดริเริ่ม (1) ทำงานเป็นทีม (1) ครูต้องทำตัวเป็นแบบอย่างในเรื่องการแต่งกายที่เหมาะสม และถูกกาละเทศะ (1) สอนให้คิดเป็นทำเป็น (1) วิเคราะห์ปัญหาได้ (1)


ดาวน์โหลด ppt การจัดองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google