งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาระโรคไม่ติดต่อ ลดหรือเพิ่มเริ่มที่ พฤติกรรม ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 15 สิงหาคม 2555 Action on Smoking and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาระโรคไม่ติดต่อ ลดหรือเพิ่มเริ่มที่ พฤติกรรม ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 15 สิงหาคม 2555 Action on Smoking and."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาระโรคไม่ติดต่อ ลดหรือเพิ่มเริ่มที่ พฤติกรรม ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 15 สิงหาคม 2555 Action on Smoking and heath Foundation/ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ บุหรี่

2

3

4

5

6

7

8

9 If you think we are in a bad shape, the worst is yet to come

10 Total number of major NCDs –Hypertension= 10,000,000 case –Diabetes= 3,200,000 case –Cardiovascular disease= 690,000 case –Stroke= 730,000 case –COPD= 270,000 case Thailand’s 4 th National Health Examination 2009. 10

11 HT & DM situations from National Health Exam Survey (NHES) 3 rd & 4 th Hypertension NHES 3 in 2004 (%) Hypertension NHES 4 in 2009 (%) Diabetes NHES 3 in 2004 (%) Diabetes NHES 4 in 2009 (%) Prevalence 2221.46.9 Proportion of detected cases 30.449.743.469.8 Proportion of well- controlled cases among detected cases 36.750.629.343.5 Aekplakorn W. et.al. The report of Thailand population health examination survey IV. Nonthaburi: Health System Research Institute

12 Diseases and risk factors of NCD Diseases/risk factors Tobacco use Unhealthy diets Physical inactivity Harmful use of alcohol Overweight & obesity Cardiovascular diseases ++++ Hypertension ++++ Diabetes ++++ Cancer ++++ Chronic Respiratory disease ++* *as a result of obesity including obstructive sleep apnea 12

13 Prevalence (%) of risk behaviors among Thai population in 2007 Risk behaviors/conditions Obesity (BMI > 30 kg/m2)2.74.7 Consumption of high fat diet (3 times/day)31.233.1 Consumption of sweet diet (3 times/day)41.540.5 Inadequate consumption of fruits and Vegetables 79.574.5 Inadequate physical activity57.667.3 Consumption of alcohol63.416.1 Currently smoking41.52.4 13

14 Male Female –Diabetes=38.71.9 –Hypertension=31.32.4 –Heart disease=18.72.4 –Stroke=22.73.6 –COPD=32.05.6 Thailand’s 4 th National Health Examination,2009. Smoking prevalence in major NCDs (%) 14

15 Achievements on tobacco control (2001-2010) • Regular increase of tobacco tax (1993-2010) • Community based programs (2002) • Mass media campaign (2003) • National surveillance system (2004) • Ban on cigarette pack display (2005) • Health professional/Teacher network against tobacco (2005) • Pictorial warnings (2005/2007/2010) • National quitline (2009) • 100% Smoke Free environment Regulation (2010) 15

16 Lessons from Thailand : Smoking Control is not an easy task 199112.2659.34.9 199612.5354.63.5 200111.9848.42.9 200411.3643.62.6 200611.0342.12.8 200710.8641.71.9 200910.9140.72.0 201111.5041.72.1 16 National Bureau of Statistic malefemale Smoking % Current smoker (million)

17 การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ (GATS) 25522554 จำนวนผู้สูบบุหรี่ ( ล้านคน ) 12.513.0 % ที่ไปพบบุคลากร สธ. ใน 1 ปี 34.934.6 คิดเป็นจำนวนคน ( ล้านคน ) 4.34.5 % ที่ได้รับการสอบถามประวัติการสูบ บุหรี่ 6065 คิดเป็นจำนวนคน ( ล้านคน ) 2.52.9 % ที่ได้รับคำแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ 5055 คิดเป็นจำนวนคน ( ล้านคน ) 1.251.6

18 คณะทำงานจัดทำข้อเสนอมาตรการ จัดตั้งสถาบันเอกชนเพื่อสาธารณสุขและ กองทุน เพื่อส่งเสริมและประกันสุขภาพ • น. พ. สงวน นิตยรัมภ์พงศ์ประธาน • น. พ. ประกิต วาทีสาธกกิจรอง ประธาน • น. พ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร คณะทำงาน • น. พ. พงห์พิสุทธ์ จงอุดมสุข คณะทำงาน • น. พ. ศุภกร บัวสาย คณะทำงาน พ. ศ.2539

19 Thailand in 1995 - 96 •Death from tobacco= 42,000 per year •Estimates economic lost from smoking related diseases = 414-1200 million US$ •Per capita alcohol consumption rank no. 7th of the world and increased •13,000 traffic accident death per year, Half of which age 15-35 year •26% related to drunk driving •Traffic accident cost 1,707 million US$ = 2.25-3.48% of GDP 19

20 20 If health promotion efforts succeed in reducing expenditure in tobacco, alcohol, traffic accident by 10 percent, the country would save 488 million US$ per year. Frame it as an economic issue

21 การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล ของแผนงานควบคุมยาสูบ ของ สสส. ต้นทุนเฉลี่ยต่อปี (2544 - 2553) = 143 ล้านบาท ผศ. ดร. มนทรัตน์ / ดร. นพ. ยศ และคณะ 2554 ป้องกันนักสูบหน้า ใหม่ ได้ปีละ 920 ราย การทำให้ผู้สูบบุหรี่อายุ 40 ปี เลิกสูบบุหรี่ ได้ปีละ 3,520 คน จุดคุ้ม ทุน หรื อ

22 ข้อเสนอเชิงนโยบาย • สสส. และภาคีเครือข่ายควรทำงาน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมกัน อย่างองค์รวม • โดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

23

24 24 •Total Program Cost= 8.85USD. •Community Interventions= 4.88 “ •Health Communication= 2.36 “ •Surveillance & evaluation= 1.07 “ •Administration= 0.54 “ Best Practices for Comprehensive Tobacco Control Programs CDC October 2007 CDC Recommended Annual Per Capita Funding Levels for State Program

25 Pre capital annual funding on tobacco control Thailand=7 cent USA=8.85 dollar USA : Thailand=126 : 1 25

26 2008-2013 Action Plan for Prevention & Control of NCDs WHO • ยกระดับความตระหนักถึงความสัมพันธ์ ของ NCDs กับการพัฒนา • บูรณาการการป้องกันและควบคุม NCDs เข้าในนโยบายของทุกภาคส่วนของ รัฐบาล วัตถุประสงค์ ที่ 1

27 2008-2013 Action Plan for Prevention & Control of NCDs WHO กำหนดนโยบายและแผนงาน ระดับประเทศ ในการป้องกันและควบคุม NCDs วัตถุประสงค์ ที่ 2

28 2008-2013 Action Plan for Prevention & Control of NCDs WHO ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการที่จะลดปัจจัย เสี่ยงหลักของ NCDs : ยาสูบ : สุรา : การ ขาดการออกกำลังกาย : โภชนาการที่ไม่เหมาะสม วัตถุประสงค์ ที่ 3 วัตถุประสงค์ ที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อป้องกันและควบคุม NCDs

29 2008-2013 Action Plan for Prevention & Control of NCDs WHO ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการ ป้องกันและควบคุม NCDs วัตถุประสงค์ ที่ 5 วัตถุประสงค์ ที่ 6 เฝ้าระวัง NCDs และประเมินความคืบหน้า

30 Political declaration of UN HLM on NCDs 43 (c) Accelerate implementation of state parties Of the WHO FCTC …. recognizing that substantially reducing tobacco consumption is an important contribution to reducing NCD (Blue-chip investment)

31

32

33 • Laws and Regulations • Tax and Price Interventions • Improving the built environment for physical activity • Advocacy communication and information • Community –based interventions • School-based interventions • Workplace interventions • Screening-CVD, diabetes, HBP, some cancers • Clinical prevention-focus on overall risk • Disease Management • Rehabilitation • Palliative care Intervention main focus Population-based Individual-based Effective Interventions in Chronic Disease Prevention and Control

34 Indicators and Target for NCDs Prevention & Control by 2025 30 % reduction in smoking prevalence 30 % reduction in salt intake 25 % reduction in hypertension 10 % reduction of physical inactivity 25 % reduction in premature death from NCDs

35 Challenges 1. Tax- High prevalence of hand roll cigarette (50%) - Poor excise tax structure – trading down effect 2. Smoke free law - Weak enforcement 3. Marketing control - Selling of single stick cigarette - Violation of ad-ban 4. Tobacco industry interference - Opposing government initiative - CSR activities 5. Inadequate funding for tobacco control 6. Poor cessation support 35

36

37


ดาวน์โหลด ppt ภาระโรคไม่ติดต่อ ลดหรือเพิ่มเริ่มที่ พฤติกรรม ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 15 สิงหาคม 2555 Action on Smoking and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google