งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pol.Col.Aviruth Ratchusiri Superintendent, Immigration Information Technology Center, Immigration Bureau, Royal Thai Police. DOB 25 th August 1959 EDUCATION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pol.Col.Aviruth Ratchusiri Superintendent, Immigration Information Technology Center, Immigration Bureau, Royal Thai Police. DOB 25 th August 1959 EDUCATION."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pol.Col.Aviruth Ratchusiri Superintendent, Immigration Information Technology Center, Immigration Bureau, Royal Thai Police. DOB 25 th August 1959 EDUCATION 2009 Sripatum University Bangkok, Thailand Master of Science Information Technology 1994 – 1996Sripatum University Bangkok, Thailand Master of Public Administration 1977 – 1984Ramkhumhang University Bangkok, Thailand Bachelor Degree of Law

2 WORK EXPERIENCE 2009 – Present Immigration Information Technology Center, Immigration Bureau, Royal Thai Police S uperintendent 2008 - 2009 Information Technology Center, Suvarnabhumi Airport, National Airport Immigration Division, Immigration Bureau, Royal Thai Police Superintendent 2006 – 2008 Information Technology Center, Suvarnabhumi Airport, National Airport Immigration Division, Immigration Bureau, Royal Thai Police Deputy Superintendent 2005 – 2006Immigration Sub-Division 4, Bangkok International Airport, International Airport Immigration Division, Immigration Bureau, Royal Thai Police Deputy Superintendent

3 WORK EXPERIENCE 2005 – 2005Immigration Information Sub-Division, Immigration Bureau, Royal Thai Police Deputy Superintendent 2003 – 2005Sub-Division 5, Immigration Division 2, Immigration Bureau, Royal Thai Police Deputy Superintendent / Chief, Immigration Bureau Information Technology Center 2002 – 2003Section 2, Sub-Division 4, General Staff Division, Immigration Bureau, Royal Thai Police Inspector / Chief, Immigration Bureau Information Technology Center 1997 – 2002Maptaput Immigration, Immigration Division 3, Immigration Bureau, Royal Thai Police Inspector, Maptaput Immigration 1996 – 1997Maesai Immigration, Immigration Division 3, Immigration Bureau, Royal Thai Police Inspector

4 WORK EXPERIENCE 1996 – 1997 Maesai Immigration, Immigration Division 3, Immigration Bureau, Royal Thai Police Inspector 1990 – 1996 Criminal Record Division, Office of Forensic Science, Police Department Inspector of Identifying mark, Conveyance 1986 – 1990 Tactical Training Division, Border Patrol Police Bureau, Police Department Aide to Commander, Tactical Training Division 1985 – 1986 Personnel Division, Office of Human Resources, Police Department Sub-Inspector

5 ASEAN BORDER LEADERSHIP EXCHANGE PROGRAMME: ABLE Jan 19-24, 2011 @ S’PORE

6 โครงการสัมมนาผู้นำกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 4 o จัดโดย Immigration & Checkpoint Authority: ICA และกระทรวงต่างประเทศ o ภายใต้การสนับสนุนของ ASEAN Training Awards: ATA

7 วัตถุประสงค์ของโครงการ ABLE o เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน ของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร o เพื่อร่วมกันนำเสนอแนวคิดในการพัฒนา และ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบรักษา ความปลอดภัย ในการควบคุมการผ่านแดนของ กลุ่มสมาชิก o ร่วมกันกำหนดวิธีสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่ม และ เสริมประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้ง การสื่อสารระหว่างกัน

8 หัวข้อของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อที่ 1 ท่ามกลางแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของโลก อย่างรวดเร็ว ในด้านการรักษาความปลอดภัย (เช่น การคุกคามการก่อการร้าย, ภัยจากโรค ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น) ที่หน่วยงานควบคุมการผ่าน แดนต้องเผชิญ นวัตกรรมของการแก้ปัญหาจึงเป็น สิ่งที่จะทำให้เกิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของระบบรักษาความปลอดภัย และ การควบคุมการผ่านแดน

9 หัวข้อของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อที่ 1 หัวข้อที่กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น o การดำเนินการที่ดีที่สุด และนวัตกรรมที่ใช้ใน การแก้ปัญหา ที่ได้ปฏิบัติแล้วประสบ ความสำเร็จ รวมถึงการบูรณาการระบบต่างๆ หรือแผนงานที่กำลังจะดำเนินการ o เนื้อหาของกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ โดยจะ เน้นในเรื่องของ เทคโนโลยี กระบวนการ ปฏิบัติการ และบุคลากร

10 หัวข้อของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อที่ 2 นอกเหนือจากแผนงาน และระบบงานสำคัญมีใช้ อยู่ในปัจจุบัน ทำอย่างไรที่สมาชิกกลุ่มประเทศ อาเซียนจะสามารถเพิ่ม และเสริมประสิทธิภาพการ แลกเปลี่ยนข้อมูล และการสื่อสารระหว่าง หน่วยงานศุลกากร และหน่วยงานตรวจคนเข้า เมือง ในกรอบของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน

11 o ด้านเทคโนโลยี o ด้านการปฏิบัติ o ด้านบุคลากร หัวข้อกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ

12 ด้านเทคโนโลยี การปรับปรุง และการปฏิบัติที่ดีที่สุด คำอธิบาย 1ช่องตรวจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ อัตโนมัติ o ช่องตรวจสำหรับประชาชนสิงคโปร์ ที่เคยเดินทางผ่าน ประเทศมาเลเซียไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง o ช่องตรวจอื่นสำหรับประชาชนประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะ 2บันทึกภาพหน้าบุคคลเดินทางขา เข้า เพื่อใช้เปรียบเทียบเวลา เดินทางออก o เพื่อป้องกันการเปลี่ยนตัว o เสริมประสิทธิภาพการสืบสวน สอบสวน และขจัดปัญหาการ ปลอมแปลงภาพถ่ายบนหนังสือเดินทาง 3ระบบฐานข้อมูลกลาง o เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน o เครื่องแม่ข่ายสำรอง สำหรับบันทึกข้อมูลการเดินทางที่มีอายุ เกิน 2 ปี 4เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ o เพื่อขจัดปัญหาอาชญากรรม ให้หมดไปจากประเทศ o ระบบจะต้องครอบคลุม ทุกจุดตรวจคนผ่านแดน 5การใช้งานสติ๊กเกอร์ 2-D บาร์โค้ด o ทดแทนการใช้งานตรายาง o เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย 6การเปรียบเทียบประวัติภาพถ่าย หน้าข้อมูลส่วนบุคคลของหนังสือ เดินทาง กับหน้าข้อมูลส่วนบุคคล ของหนังสือเดินทางที่ใช้ในการ เดินทางปัจจุบัน o ความสามารถของระบบ ในการเปรียบเทียบหน้าข้อมูลส่วน บุคคลของหนังสือเดินทาง ทั้งสองครั้ง o หน้าข้อมูลส่วนบุคคลของหนังสือเดินทาง ที่บันทึกจากการ เดินทางครั้งล่าสุด เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับภาพหน้าข้อมูล ส่วนบุคคลของหนังสือเดินทางที่ใช้ในการเดินทางปัจจุบัน หมายเหตุ: ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองไทยนำเสนอในหัวข้อที่ 2, 3, 5 และ 6

13 ด้านการปฏิบัติ การปรับปรุง และการปฏิบัติที่ดีที่สุด คำอธิบาย 1 หน่วยวิเคราะห์บุคคลเดินทาง Passenger Analysis Unit (PAU) o โดยการแบ่งปันข้อมูลผู้โดยสารขาเข้าระหว่าง หน่วยงานที่ ออกหนังสือเดินทาง สายการบิน ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยปราบปรามยาเสพติด o การหาเอกลักษณ์ของบุคคลเดินทางล่วงหน้า o จัดหาระบบการตรวจข้อมูลล่วงหน้า หมายเหตุ: ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองไทยนำเสนอในหัวข้อที่ 1

14 ด้านบุคลากร การปรับปรุง และการปฏิบัติที่ดีที่สุด คำอธิบาย 1แนวความคิดรอบด้าน ที่ใช้ในการ กำหนดกรอบการปฏิบัติหน้าที่ o มีการสับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของเจ้าหน้าที่ ทุกๆ ๒ ปี o สร้างเสริมประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ ตามจุดตรวจ และ หน่วยงานที่แตกต่าง 2การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน และกรอบของการ สื่อสาร ในภาพรวม o ร่วมกับผู้ขายระบบ จัดการฝึกอบรม เมื่อมีการใช้ระบบใหม่ o มีการจัดการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ o สรุปคำสั่งแบบย่อ เพื่อทบทวนความเข้าใจในการทำงาน o มีการฝึกอบรม หรือประชุมเป็นกลุ่มเฉพาะ o มีการสื่อสาร กระจายข่าว ให้ทราบข้อมูลฯ ให้เป็นปัจจุบัน หมายเหตุ: ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองไทยนำเสนอในหัวข้อที่ 1 และ 2

15 มติของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในกลุ่มหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง สรุปแนวทางในการแก้ปัญหา การพัฒนาระบบงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งการดำเนินการที่ดีที่สุด ของนวัตกรรมที่ ใช้ในการแก้ปัญหา และการบูรณาการระบบต่างๆ ดังนี้

16 ด้านเทคโนโลยี o เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นระบบเทคโนโลยีในระดับสูง ต้อง มีแผนเผชิญเหตุเมื่อระบบล่ม สำหรับการทำงาน ณ จุด ตรวจ เพื่อรองรับการกู้ข้อมูล นำข้อมูลกลับมา และการ ปฏิบัติงานในโหมด Offline o เน้นการมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ดีที่สุดเพื่อใช้งาน ณ ท่าอากาศยาน และจุดตรวจสำคัญๆ (จุดตรวจทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุด โดย จำแนกตามความสำคัญ) o ประเมินทักษะความชำนาญของเจ้าหน้าที่ และเลือกสรร ระบบเทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

17 ด้านกระบวนการปฏิบัติการ o การควบคุมการผ่านแดนไม่สามารถดำเนินได้ด้วยความรู้ และทักษะด้านเดียว ต้องมีการอบรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อ พัฒนาเจ้าหน้าที่ o ต้องมีการพิจารณาภูมิศาสตร์ เพื่อทราบถึงทรัพยากรที่มี อยู่ในพื้นที่ o บริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุด ในสภาวะขาด แคลน o ขับเคลื่อนโดยแผนงานที่เฉพาะเจาะจง หรือการ ปฏิบัติการที่มีความเกี่ยวพันกัน

18 ด้านบุคลากร o เจ้าหน้าที่อาวุโสมักต่อต้านความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ o อิทธิพลความเชื่อ มีผลต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ และ ผู้รับบริการ o ค้นหางานที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดสำหรับเจ้าหน้าที่ นั้นๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ o รักษามาตรฐานการบริการเดิมไว้ ในช่วงขณะที่รอการ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการใหม่

19 มติของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในกลุ่มหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง สรุปแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน ข้อมูล และการสื่อสาร ดังนี้

20 แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสื่อสาร วิธีการ / แผนงานคำอธิบาย 1การเตรียมข้อมูลล่วงหน้า (API) o ขยายการตรวจบุคคลผ่านแดนไปยังประเทศต้นทาง o เตรียมการตรวจล่วงหน้า/พิธีการ เช่น สายการการบินทำการ ตรวจสอบข้อมูลจากบัตรโดยสารขณะบุคคลเดินทางซื้อบัตร 2เครือข่ายข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า Network API o ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน แบ่งปันข้อมูลผู้โดยสาร ล่วงหน้ากัน ผ่านทางเครือข่ายข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า ทำ ให้สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลต้องห้าม บุคคลเป้าหมาย ของแต่ละประเทศได้โดยอัตโนมัติ หากเป้าหมายมีการ เดินทางในระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน 3มีรูปแบบข้อมูลแบบเดียวกัน ร่วมกัน o สร้างมาตรฐานรูปแบบข้อมูลกลางสำหรับกลุ่มประเทศสมาชิก อาเซียน เช่น รูปแบบ XML 4เครื่องแม่ข่ายกลางสำหรับ แลกเปลี่ยนข้อมูล o เพื่อประโยชน์ในการประสานข้อมูลบุคคลต้องห้าม บุคคล เป้าหมายระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน o เครื่องแม่ข่ายหลัก จะตั้งอยู่ ณ ประเทศใดประเทศหนึ่ง 5แบ่งปันข้อมูลชีวภาพ o ระดับความเชื่อมั่นในการแบ่งปันข้อมูลชีวภาพ o อำนาจที่ถูกต้องภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศ o การจัดสรรงบประมาณ o แบ่งการสำรวจพื้นฐานของระบบระหว่างสองฝ่าย ก่อนสำรวจ พื้นฐานระบบรวม หมายเหตุ: ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองไทยนำเสนอในหัวข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 9

21 แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสื่อสาร วิธีการ / แผนงานคำอธิบาย 6เว็บไซด์สำหรับตรวจคนเข้าเมือง อาเซียน o เพื่อความรวดเร็วในการประสานข้อมูลระหว่างกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน 7โปรแกรมการฝึกอบรม การเรียนรู้ o เพิ่มโปรแกรมการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น โปรแกรม ABLE สำหรับการแบ่งปันความรู้ และร่วมกันตัดสินใจ o จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และริเริ่มการดำเนินการ o ผสมผสานการฝึกอบรมระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน o จัดทำแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 8กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะทาง o จัดตั้งกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากประเทศที่มีความ หลากหลาย 9ผู้ประสานอย่างไม่เป็นทางการ (ด้านข้าง) o สร้างเครือข่าย ช่องทางในการสื่อสาร ของผู้ประสานงาน อย่างไม่เป็นทางการ o อีเมล์เป็นสื่อที่เหมาะสม 10จดหมายข่าว และกระดานข่าว o เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เคยมีส่วนร่วมในโปรแกรม ABLE เพื่อให้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 11ศูนย์ศิษย์เก่า ABLE o อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเครือข่าย หมายเหตุ: ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองไทยนำเสนอในหัวข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 9

22 มติของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในกลุ่มหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง o ให้ประเทศสมาชิกนำหัวข้อที่สรุปแนวทางใน การแก้ปัญหา การพัฒนาระบบงาน เพื่อให้ได้มา ซึ่งการดำเนินการที่ดีที่สุด ของนวัตกรรมที่ใช้ใน การแก้ปัญหา และการบูรณาการระบบต่างๆ รวมทั้งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ แลกเปลี่ยนข้อมูล และการสื่อสาร รายงานต้น สังกัด o นำประเด็นต่างๆ เข้าเสนอต่อที่ประชุม DGICM ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้ ที่ประเทศ สิงคโปร์

23 ข้อเสนอแนะ o ผลการสัมมนา ABLE เป็นการศึกษาแนวทางใน การแก้ปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่งการพัฒนาระบบงาน การดำเนินการที่ดีที่สุด เลือกสรรนวัตกรรมที่จะ นำมาใช้ในการแก้ปัญหา และการบูรณาการระบบ ต่างๆ รวมทั้งพัฒนาการการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ การสื่อสาร ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน o เพื่อประโยชน์ของความร่วมมือระหว่างสมาชิก เห็น ควรมอบหมายหน่วยงานในสังกัด สตม.ที่เกี่ยวข้อง ทำการศึกษา และรวบรวมข้อมูลฯ เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับ ผบช.สตม. และคณะ ที่จะเข้าร่วมประชุม DGICM ในเดือนตุลาคม 2554 ณ ประเทศสิงค์ โปร์


ดาวน์โหลด ppt Pol.Col.Aviruth Ratchusiri Superintendent, Immigration Information Technology Center, Immigration Bureau, Royal Thai Police. DOB 25 th August 1959 EDUCATION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google