งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการงานก่อสร้าง โดย สวัสดิ์ เชาวกุล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มสธ. 14 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการงานก่อสร้าง โดย สวัสดิ์ เชาวกุล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มสธ. 14 กุมภาพันธ์ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการงานก่อสร้าง โดย สวัสดิ์ เชาวกุล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มสธ. 14 กุมภาพันธ์ 2555

2 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐ พ. ศ. 2542 • มาตรา 11 กำหนดไว้ว่า " เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานของรัฐผู้ใดหรือผู้ได้รับ มอบหมายจากหน่วยงานของรัฐผู้ใด โดย ทุจริตทำการออกแบบ กำหนดราคา กำหนดเงื่อนไขหรือกำหนดผลประโยชน์ ตอบแทน อันเป็นมาตรฐานในการเสนอ ราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันใน การเสนอราคาอย่างเป็นธรรมหรือเพื่อ ช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใดมีสิทธิเข้า ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็น ธรรมหรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิ ให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคา อย่างเป็นธรรม ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท "

3 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินว่าด้วยวินัยทาง งบประมาณและการคลัง พ. ศ. 2544 • ข้อ 39 กำหนดไว้ว่า " เจ้าหน้าที่ผู้ใดมี หน้าที่กำหนดราคากลาง กำหนด คุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคา จัดทำ รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะใน การประกวดราคาหรือสอบราคาจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฏหมายหรือระเบียบที่ใช้ บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ซึ่งมี ผลเป็นการกีดกันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ มีอาชีพขายหรือรับจ้างรายใดรายหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐต้อง รับโทษปรับทางปกครอง ชั้น 4 ( ปรับ เท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 9 เดือนถึง 12 เดือน )

4 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ. ศ.2541 • ข้อ 10 ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการ ตามระเบียบนี้หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการ ใดโดยจงใจหรือประมาณเลินเล่อไม่ ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกระทำการโดย มีเจตนาทุจริตหรือกระทำการโดย ปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ หน้าที่รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออำนวยแก่ ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ให้มีการ ขัดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือ ตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

5 ( 1 ) ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริตหรือ เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่าง ร้ายแรง ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำ ปลดออกจากราชการ ( 2 ) ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทาง ราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษ อย่างต่ำตัดเงินเดือน ( 3 ) ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทาง ราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือ ว่ากล่าวตักเตือน โดยทำคำสั่งเป็นลาย ลักษณ์อักษร การลงโทษทางวินับตาม ( 1 ) หรือ ( 2 ) ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทำหลุดพ้นจาก ความผิดในทางแพ่งตามกฎหมายและ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องหรือ ความรับผิดทางอาญา ( ถ้ามี )

6 “ ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วม “ มี ความสัมพันธ์กันในลักษณะดังนี้ ( 1 ) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการ ดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลรายหนึ่ง และมีอำนาจหรือสามารถ ใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือ หลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการ ประกวดราคาซื้อครั้งนี้

7 ( 2 ) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้ เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็น หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน จำกัดหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด และเป็น หุ้นส่วนใน ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลาย ราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวด ราคาซื้อครั้งนี้

8 “ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ หมายความว่า ผู้ถือ หุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควร ประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภท หรือบางขนาด

9 ( 3 ) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กัน ระหว่าง ( 1 ) และ ( 2 ) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ ของ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายหนึ่ง และเป็น หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกราย หนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมใน การประกวดราคาซื้อครั้งนี้หรือในนัยกลับกัน

10 การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าถือ หุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน ( 1 ) ( 2 ) หรือ ( 3 ) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการ เป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

11 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็น ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ มีอำนาจในการบริหารที่แท้จริงหรือเป็น หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ เกี่ยวข้องได้เสนอราคาให้แก่กรมในการ ประกวดราคาซื้อหรือจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือ ว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมี ความสัมพันธ์กันตาม ( 1 ) ( 2 ) หรือ ( 3 ) แล้วแต่กรณี

12 ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วม เชิงบริหารลักษณะไขว้เชิงทุน - ผู้จัดการ - - หุ้นส่วนในห้าง หุ้นส่วน - กรรมการผู้จัดการ สามัญ - ผู้เป็น หุ้นส่วนไม่จำกัดความ - ผู้บริหาร รับผิด ในห้าง หุ้นส่วนจำกัด - ผู้มีอำนาจในการ - ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ( เกิน 25%) บริหารจัดการกิจการ ในบริษัท จำกัดหรือบริษัท - คู่สมรส มหาชนจำกัด - คู่สมรส หรือ บุตรที่ยังไม่ บรรลุ นิติภาวะเป็นผู้ถือหุ้น เกิน 25 %

13 การประเมินราคา หมายถึงการเปรียบเทียบราคาแต่ละ รายการระหว่างราคากลางกับราคาที่ผู้เสนอ ราคารายต่ำสุดกรอกตัวเลขลงในแบบฟอร์ม บัญชีรายการก่อสร้าง ( หรือใบแจ้งปริมาณ งาน ) โดยหลักการแล้วราคาต่อหน่วยของ ผู้เสนอราคารายต่ำสุดต้องไม่สูงกว่าราคาต่อ หน่วยของราคากลาง หากสูงกว่าต้องเจรจา ให้ผู้เสนอราคารายต่ำสุดที่จะรับราคาปรับตัว เลขให้อยู่ในราคาต่อหน่วยของราคากลาง

14 การประเมินราคา ให้ใช้เฉพาะการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กรณีมีผู้เสนอ ราคาที่คัดเลือกไว้แล้ว เสนอราคาอยู่ ใน วงเงินที่จะจ้าง โดยให้ประเมินราคา เฉพาะผู้ เสนอราคาที่เสนอราคารายต่ำสุดเท่านั้น การประเมินราคา หากปรากฏว่าราคา ของรายการใด สูงผิดปกติไม่ถูกต้อง ตาม ความเป็นจริง ก็ให้เชิญผู้เสนอราคารายนั้น มาเจรจาเพื่อปรับลดราคาลงมา แล้วแก้ไข ยอดรวมให้ตรงกัน

15 กรณีราคาของผู้เสนอราคารายที่ คณะกรรมการประกวดราคาเห็นสมควรซื้อ หรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (จะ เกิดขึ้นได้เฉพาะกรณีราคากลางสูงกว่า วงเงินงบประมาณที่จะจ้างและราคาที่เสนอ ต่ำสุดยังสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่จะจ้าง ) ให้เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคารายนั้น ยอมลดราคาและราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่า วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือ สูงกว่าแต่ส่วนที่ สูงกว่าไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ หรือจ้างหรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก

16 แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างไม่ เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้า เห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้ เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น หากดำเนินการดังกล่าวแล้วไม่ได้ผล ให้ คณะกรรมการประกวดราคาเสนอความเห็น ต่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเพื่อ ประกอบการใช้ดุลยพินิจว่าสมควรขอเงินเพิ่ม หรือ ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ ให้ คำนึงถึงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมด้วย

17 การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานของรัฐ

18 องค์ประกอบการกระทำละเมิด 1.จงใจหรือประมาทเลินเล่อ 2.กระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิด กฎหมาย 3.ทำให้บุคคลอื่นได้รับความสียหาย

19 หลัก หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย ใน กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐกระทำ ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ข้อยกเว้น หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย ถ้า การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระทำ ในการปฏิบัติหน้าที่ สิทธิไล่เบี้ย หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ ผู้เสียหายไปแล้ว มีสิทธิเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ ได้ หากเจ้าหน้าที่กระทำไปด้วยความจงใจหรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

20 หลัก เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดทางละเมิดในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการกระทำ เพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความ เสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ข้อยกเว้น เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย ถ้าการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการ กระทำตามหน้าที่

21 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0406.2 /ว 66 ลงวันที่ 25 ก.ย. 255 การกำหนดสัดส่วนความรับผิด ทางละเมิด ดังนี้

22 ใช้ค่าfactor f / ราคาวัสดุไม่ถูกต้อง กรณีผ่านฝ่ายพัสดุ คณะกรรม การ กำหนด ราคากลาง ฝ่าย พัสดุ ผบ.ผู้ผ่าน งาน ผู้อนุมัติ 7015105

23 ใช้ค่าfactor f / ราคาวัสดุไม่ถูกต้อง กรณีไม่ผ่านฝ่ายพัสดุ คณะกรรม การ กำหนด ราคากลาง ผบ.ผู้ผ่าน งาน ผู้อนุมัติ 702010

24 ใช้ค่าfactor f / ราคาวัสดุไม่ถูกต้อง กรณีไม่ผ่านฝ่ายพัสดุ และ ผบ.ผู้ ผ่านงาน คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง ผู้อนุมัติ 7030

25 คำนวณปริมาณงานผิดพลาด 100 คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง 100

26 การตรวจการจ้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาควรรู้ คณะกรรม การตรวจ การจ้าง ผู้ ควบคุม งาน ผบ.ผู้ ผ่าน เรื่อง ผู้อนุมัติ 305010

27 ไม่เรียกค่าปรับ คณะกรรม การตรวจ การจ้าง ฝ่าย พัสดุ ผบ.ผู้ ผ่าน เรื่อง ผู้อนุมัติ 7010 กรณีที่ฝ่ายพัสดุ ผบ.ผู้ผ่านเรื่องและ ผู้อนุมัติรู้

28 การตรวจการจ้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ กรณีที่ฝ่ายพัสดุ ผบ.ผู้ผ่านเรื่องและ ผู้อนุมัติไม่รู้ คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน 4060

29 กรณีศึกษา

30 กรณีไม่จ้างผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ไม่พิจารณาจ้างห้าง หุ้นส่วนจำกัด ค. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารสอบ ราคา โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาให้ เหตุผลว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ค. เสนอราคาต่ำกว่า ราคากลางร้อยละ 15 จึงน่าจะไม่สามารถทำงาน ได้หรือทำได้ก็ไม่สามารถทำได้ดี

31 ข้อวินิจฉัย เหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุตาม กฎหมายหรือระเบียบที่จะอ้างได้ ประกอบกับเหตุดังกล่าว เป็นแต่เพียง การคาดคะเนของบุคคลทั้งสามเท่านั้น และหากปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ค. ไม่สามารถทำงานได้หรือทำงานได้ไม่ดี องค์การบริหารส่วนตำบล ถ. ก็สามารถ ฟ้องคดีบังคับให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค. ให้ รับผิดตามสัญญาได้

32 กรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน จ้างสูงกว่าความเป็นจริง คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ได้ ใช้ราคาวัสดุของสำนักงานดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ (เดือนก่อนประกาศ ประกวดราคา) ในขณะที่จัดซื้อจัดจ้างทำให้ เทศบาลนคร ส. ต้องจ่ายค่าก่อสร้างสูงกว่าที่ ควรจะเป็น เป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความ เสียหายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 478,744.72 บาท

33 ข้อวินิจฉัย พฤติการณ์เป็นการ กระทำด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง คณะกรรมการ กำหนดราคากลางจึงต้องร่วมกัน รับผิดชอบในความเสียหาย ดังกล่าว

34 เรื่อง การคำนวณราคาเพื่อจ้างก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาเสนอกรม ม. ให้จัด จ้างบริษัท ค. เพราะ เห็นว่าเป็นผู้เสนอราคามาถูกต้อง โดยราคา รวมไม่เกินราคากลางและงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำ ราคากลางของงานในแต่ละหมวดเอาไแต่ ไม่ได้พิจารณาในรายละเอียดย่อยในแต่ละ หมวดทั้ง

35 ข้อวินิจฉัย พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการ กระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่าง ร้ายแรง คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนให้แก่ทางราชการในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเสียหายและผู้อนุมัติให้จัดจ้างกับ บริษัท ค.โดยไม่ได้พิจารณาราคาก่อสร้าง ของรายการในหมวดย่อยพฤติการณ์ถือได้ว่า เป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนให้แก่ทางราชการ ในอัตราร้อยละ10 ของค่าเสียหาย

36 เรื่องการคำนวณที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของานก่อสร้างทางด้านช่าง วิทยาลัย อ.ได้ประกวดราคาก่อสร้าง อาคารโรงอาหารและหอประชุม และทำ สัญญาจ้างบริษัท ค. ซึ่งเป็น ผู้เสนอราคา ต่ำสุด โดยไม่ได้พิจารณาปรับลดราคาใน หมวดรายการไม้แบบฉาบปูน เป็นเหตุให้ ราชการได้รับความเสียหายในอันที่จะต้องจัด จ้างสูงกว่าความเป็นจริง เป็นเงิน 314,082.90 บาทปรากฏว่าจะต้องใช้ไม้แบบ ปริมาณ 7,238.80 ตรม. แต่การคำนวณ ดังกล่าวเป็นการคำนวณ เนื้องานไม้แบบ ทั้งหมด 100%

37 ข้อวินิจฉัย ตามหลักเกณฑ์ของงาน ก่อสร้างทางด้านช่างซึ่งเป็นที่ยอมรับ กันโดยทั่วไป สำหรับอาคารชั้นเดียว การคำนวณปริมาณไม้แบบที่ใช้ใน การก่อสร้างเพื่อประมาณราคาค่า ก่อสร้างให้คำนวณปริมาณวัสดุลดลง 20% คือใช้ไม้แบบจริง 80 % เพื่อ หมุนเวียนก่อสร้างได้ครบตามรูปแบบ แปลนทั้งหมด

38 ดังนั้น เมื่อคำนวณไม้แบบได้ 7,238.80 ตรม. (100%) ก็จะเป็นไม้แบบที่ใช้ตาม ประมาณการจริง 5,791.04 ตารางเมตร (80 %) ยังคงต่ำกว่าปริมาณไม้แบบที่ผู้รับจ้าง เสนอ 1,358.96 ตารางเมตร (7,150- 5,791.04 ตารางเมตร) หากคำนวณค่างาน ไม้แบบโดยใช้ราคาไม้แบบตามหลักเกณฑ์ ของงานก่อสร้าง และค่าแรงงานตามที่ผู้ รับจ้างเสนอราคาแล้ว ยังคงเป็นการรับราคา จ้างเฉพาะรายการไม้แบบสูงกว่าความเป็น จริง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความ เสียหายเป็นเงิน 314,082.90 บาท

39 เรื่อง การกำหนดราคากลางงานปรับปรุง สำนักงาน น. ใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุง สำนักงาน น. ซึ่งใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้องเป็น เหตุให้ราคากลางที่กำหนดสูงไป และทำให้ราคา ที่ประกวดได้สูงกว่าราคากลางที่ถูกต้อง เป็นเหตุ ให้ทางราชการได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงิน 159,955.68 บาท

40 ข้อวินิจฉัย พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการ กระทำด้วย ความประมาทเลินเล่ออย่าง ร้ายแรง คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทาง ราชการ จึงรับผิดชดใช้ในอัตราร้อยละ 65 ของค่าเสียหายจำนวน 159,955.68 บาท คิด เป็นเงิน 103,971.19 บาทโดยให้ผิดคนละ ส่วนเท่า ๆ กัน ตามนัยมาตรา 10 ประกอบ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

41 ส่วนนาย ป. ตำแหน่งผู้บัญชาการ สำนักงาน น. ในฐานะผู้ให้ความเห็นชอบ ราคากลาง เพื่อนำไปประกวดราคา มิได้ ตรวจสอบความถูกต้องของราคากลางที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการ กำหนด เป็นเหตุให้ราคากลางของสำนักงาน น.สูงกว่า ที่ควรจะเป็น และทำให้ราคาที่ ประกวดได้สูงกว่าราคากลางที่ถูกต้อง เป็น เหตุให้ทางราชการได้รับ ความเสียหายคิด เป็นเงิน 159,955.68 บาท

42 พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำด้วย ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง นาย ป. จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ทางราชการ เมื่อคำนึงถึงระดับ ความร้ายแรงแห่งกระทำและความเป็น ธรรมแห่งกรณีแล้ว จึงให้รับผิดชดใช้ใน อัตราร้อยละ 10 ของค่าเสียหายจำนวน 159,955.68 บาท คิดเป็นเงิน 15,995.56 บาท

43 เรื่อง การเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้าง ประปาหอถังสูง ขององค์การบริหารส่วน ตำบล ด. ไม่ถูกต้อง ในการสอบราคาครั้งที่ 1 คณะกรรมการ เปิดซองสอบราคาไม่เปิดซองเสนอราคาของ บริษัท ม. จำกัด ซึ่งเสนอราคา 368,000 บาท ยื่นหลักฐานถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศสอบ ราคา แต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เห็นว่าผู้เสนอราคาทุกรายยื่นเสนอราคา ไม่ ถูกต้องตามเงื่อนไขการสอบราคา จึงเสนอให้ ยกเลิกการประกาศสอบราคาครั้งที่ 1

44 องค์การบริหารส่วนตำบล ด.จึง ประกาศสอบราคาครั้งที่ 2 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในการสอบราคา องค์การ บริหารส่วนตำบล ด. จึงว่าจ้างห้าง หุ้นส่วนจำกัด ส. ทำการก่อสร้างประปา หอถังสูง ในวงเงิน 486,000 บาท

45 ข้อวินิจฉัย ตามผลการตรวจสอบของ สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 6 ปรากฏว่า ผู้ลงนามในใบเสนอราคา ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ไม่ใช่หุ้นส่วน ผู้จัดการ และไม่ปรากฏใบมอบอำนาจ จากหุ้นส่วนผู้จัดการในหลักฐานการ เสนอราคา การยกเลิกการสอบราคาครั้ง ที่ 1 และรับราคาสอบราคาครั้งที่ 2 เป็น เหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบล ด. ต้อง จัดจ้างโครงการดังกล่าวสูงไปเป็นเงิน 118,000 บาท (486,000 – 368,000)

46 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ เป็นเหตุให้องค์การ บริหารส่วนตำบล ด. ได้รับความเสียหาย พฤติการณ์เป็นกระทำโดยประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา รับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละ 1 ส่วน ของค่าเสียหายร้อยละ 80 ของเงิน จำนวน 118,000 บาท คิดเป็นเงินคนละ 31,466.66 บาท และ

47 นาย ส. ในฐานะนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล รับผิดชดใช้ ค่า สินไหมทดแทนร้อยละ 10 ของเงิน จำนวน 118,000 บาท คิดเป็นเงิน 11,800 บาท ตามนัยมาตรา 10 และ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความ รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

48 เรื่องการถอดแบบคำนวณปริมาณงาน ผิดพลาด นาย อ. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธาและใน ฐานะเป็นผู้สำรวจออกแบบและคำนวณ ปริมาตรดินขุดลอกคลอง ได้คำนวณปริมาตร ดินขุดผิดพลาด โดยคำนวณจำนวนปริมาตร ดินขุดได้จำนวน 45,000 ลูกบาศก์เมตร จึง ทำให้มีผลต่างกันในจำนวนปริมาตรดินขุด 13,500 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นจำนวนเงินใน อัตราลูกบาศก์เมตรละ 12 บาท จึงทำให้ทาง ราชการต้องจ่ายค่างานสูงกว่าจำนวน ปริมาตรที่ต้องจ่ายจริง

49 เป็นเงินจำนวน 162,000 บาท พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่าง ร้ายแรง นาย อ. จึงต้องรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าเสียหาย จำนวน 162,000 บาท คิดเป็นเงิน 113,400 บาท

50 ข้อวินิจฉัย คณะกรรมการตรวจรับงาน จ้าง มีหน้าที่ในการตรวจรับงานว่าผู้รับจ้างได้ ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ใน สัญญาจ้างหรือไม่ แต่คณะกรรมการตรวจรับ งานจ้าง ได้ตรวจรับงานจ้างโดยมิได้ใช้ ความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจรับงาน จ้าง ซึ่งหากใช้ความระมัดระวังรอบคอบก็ น่าจะทราบได้ว่าจำนวนปริมาตรดินที่ทำการ ขุดลอกนั้นมีจำนวนปริมาตรน้อยกว่าที่ กำหนดไว้ในสัญญา

51 พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่าง ร้ายแรง คณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนให้แก่ทางราชการ ในอัตรา ร้อยละ 30 ของค่าเสียหายจำนวน 162,000 บาท คิดเป็นเงิน 48,600 บาท

52 โดยให้รับผิดคนละส่วนเท่า ๆ กันคิด เป็นเงินคนละ 16,200 บาท ตามนัย มาตรา 10 ประกอบ มาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

53 เรื่องที่ 1 การปฏิบัติตามระเบียบแต่ไม่ถูกต้อง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ ตรวจสอบการประกวดราคาจ้าง เหมา ก่อสร้างถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วน ตาบล พบว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา ไม่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอ ราคาจากใบเสนอราคาที่ยื่นเสนอถูกต้องตาม เงื่อนไขเอกสารประกวดราคาเป็น หลัก แต่ได้ พิจารณาจากใบประมาณราคาจ้างเหมาของ ผู้เสนอราคาที่ยื่นเป็นข้อมูลประกอบในการ เสนอราคา แทน ซึ่งไม่ถูกต้องตามขั้นตอน

54 • ของการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาตาม หลักเกณฑ์ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๖ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๒๓๘,๐๐๐ บาท • คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา ความรับผิดทางแพ่ง กระทรวงการคลัง ใน วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ มีผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจานวน ๗ ราย ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาได้จัดทำบันทึก

55 • รายงานผลการเปิดซองประกวด ราคาเสนอ ประธานกรรมการบริหารส่วนตาบลว่าบริษัท พ. จำกัด เสนอราคา ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ เสนอราคา ต่าสุดลาดับที่ ๑ เอกสารไม่ ถูกต้องตามประกาศประกวดราคา ข้อ ๔.๒ ซึ่งกาหนดว่า ผู้เสนอราคาจะต้องกรอก ปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการ ก่อสร้างให้ครบถ้วน และห้างหุ้นส่วนจากัด อ. เสนอราคา ๒,๑๘๖,๐๐๐ บาท ผู้เสนอ ราคาต่าสุดลาดับที่ ๒ เอกสารไม่ถูกต้อง ตามประกาศประกวดราคา ข้อ ๖.๓ (๓) ซึ่ง

56 • กาหนดว่า องค์การบริหารส่วนตาบลสงวน สิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดย ไม่มีการผ่อนผันในกรณีเสนอ รายละเอียด แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสาร ประกวดราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทำ ให้เกิด ความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอ ราคารายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาพิจารณาแล้วเห็น ว่า บริษัท ด. จากัด เสนอราคา ๒,๓๘๘,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาต่าสุดลำดับที่ ๓ เป็นผู้ เสนอราคาต่าสุดและ เสนอราคาถูกต้อง ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน

57 • เอกสารประกวดราคา จึงเสนอให้อนุมัติจ้าง บริษัท ด. จากัด ในวงเงินค่าก่อสร้าง ๒,๓๘๘,๐๐๐ บาท แต่ข้อเท็จจริงปรากฏ ตามเอกสารหลักฐานใบเสนอ ราคาและใบ ประมาณราคาจ้างเหมาของบริษัท พ. จา กัด ผู้เสนอราคาต่าสุดลาดับที่ ๑ ว่า บริษัท พ. จำกัด ได้เสนอราคาค่าก่อสร้าง ถนนลาดยางในใบเสนอราคาตรงกับใบ ประมาณราคาจ้างเหมาเป็นราคาก่อสร้าง รวม ทั้งสิ้นจำนวน ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท โดย เขียนแสดงราคา/หน่วย จำนวนเงินรวมแต่ ละรายการของวัสดุ อุปกรณ์ ไว้

58 • ในใบประมาณราคาจ้างเหมาเป็นราคาวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งสิ้นจานวน ๒,๑๒๒,๓๗๐.๙๗ บาท โดย บริษัท พ. จา กัด มิได้กรอกแสดงรายการค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ ค่าดาเนินการและกาไร ไว้ในใบ ประมาณราคาจ้างเหมาดังกล่าว ซึ่งการที่บริษัท พ. จากัด มิได้เขียนแสดง รายการดังกล่าวไว้ คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาสามารถ ตรวจสอบได้ว่า บริษัท พ. จำกัด เสนอราคา รายการค่าแรงงาน ภาษี ประเภทต่างๆ

59 • ค่าดำเนินการและกำไรไว้เป็นจำนวนเท่าใด ได้ โดยนำราคาค่าก่อสร้าง หักด้วยราคา วัสดุ อุปกรณ์ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นราคา ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ ค่าดำเนินการ และกำไรที่บริษัท พ. จำกัด จะได้รับ จาก การรับจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาสามารถ นำไปตรวจสอบ ความเป็นไปได้ของราคาค่าก่อสร้าง เปรียบเทียบกับผู้เข้าเสนอราคารายอื่นๆ ได้ ดังนั้น การที่ บริษัท พ.จำกัด มิได้เขียน ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ

60 ค่าดาเนินการและกาไรจานวน ๒๗,๖๒๙.๐๓ บาท ซึ่งตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๖ กา หนดให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคา ใบเสนอ ราคา เอกสาร หลักฐานต่างๆ พัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายการละเอียด แล้ว คัดเลือกผู้เสนอ ราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคา

61 • ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอ รายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่ กำหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่ มิใช่สาระสาคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มี ผลทำให้เกิด การได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ เสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้า ประกวดราคาโดยไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคา รายนั้นออก การที่คณะกรรมการ พิจารณา ผลการประกวดราคาตัดสิทธิ บริษัท พ. จำกัด โดยไม่ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบ รายละเอียดในใบ เสนอราคา

62 • ที่ได้ระบุไว้ท้ายใบประมาณราคาซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของใบเสนอราคาว่า ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ภาษี ๗ % และค่าดาเนินการ + กาไร ได้รวมเข้าไว้ด้วยกันแล้วกับราคาที่ เสนอ พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อแต่ ไม่ถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึง ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม ทดแทน

63 • เรื่องที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ ระเบียบ (การเงินการคลัง) สานวนเลขที่ ๒๘/๖๘/๒๕๕๔ (วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔) • ระหว่างวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ได้เกิดฝนตกหนักในเขตท้องที่ อาเภอ ซึ่งทาให้น้าป่าไหลหลาก เกิดน้า ท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดภัยพิบัติขึ้นส่งผลให้ ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความ เดือดร้อน นายอาเภอจึงได้ เรียกประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ ซึ่งคณะกรรมการ

64 • ดังกล่าวได้พิจารณา แล้วเห็นว่า กรณีเกิด ภัยพิบัติดังกล่าวเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จึงได้มีมติให้ดาเนินการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย พิบัติ ทาการซ่อมแซมถนนที่ เสียหายจานวน ๘ สาย โดยให้ใช้เงินทด รองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ นายอาเภอจึงได้ดาเนินการ ตามมติ ดังกล่าว โดยได้อนุมัติให้ใช้เงินทดรอง ราชการซึ่งทางจังหวัด ได้จัดสรรให้ใน วงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

65 • เป็นเงินค่าซ่อมแซมถนนทั้ง ๑๔ สาย ดังกล่าว จานวน ๙๙๙,๙๘๒ บาท โดยเมื่อ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ นายอาเภอ ได้ ทาสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจากัด ช. ให้ ทาการซ่อมแซมถนนทั้ง ๘ สาย กาหนดให้ ผู้รับจ้างเริ่มทางานภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดาเนิน การเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ ทาการตรวจรับแล้ว เห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจา กัดทางาน ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา

66 ทางอาเภอ จึงได้ส่งเรื่องการขอเบิกเงินที่ ได้อนุมัติให้ใช้เงินทดรองราชการไปยัง จังหวัด เพื่อนาไปจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน ที่เสียหายจากกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นในท้องที่ อาเภอ แต่จังหวัดไม่ อนุมัติจ่ายเงินให้ โดย มีหนังสือแจ้งให้ อาเภอทราบว่า กรณี ดังกล่าวไม่เข้าข่ายกรณีภัยขนาดเล็กและ ฉุกเฉินเฉพาะ หน้าซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจุบัน ทันด่วน เนื่องจากอาเภอดาเนินการอนุมัติ จัดจ้างหลังเกิดภัยพิบัติผ่านไปแล้ว ๑๐ วัน

67 • และเป็นการดาเนินการก่อนที่จังหวัดออก ประกาศให้เป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งผิด หลักเกณฑ์ในสาระสาคัญ ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ • ห้างหุ้นส่วนจากัด ช. จึงยังไม่ได้รับค่าจ้าง ทางานซ่อมแซมถนน ทั้ง ๘ สาย แต่อย่าง ใด ซึ่งศาล ปกครองสูงสุดได้พิพากษายืน ตามคาพิพากษาศาลปกครองกลางให้ จังหวัดชาระเงินให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ช.

68 • เป็นเงินจานวน ๕๙๐,๗๖๒ บาท พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่ วันที่คดีถึงที่สุด โดยศาลได้วินิจฉัยว่า “การ ที่นายอาเภอ อนุมัติใช้เงินทดรองราชการ โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง ราชการเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึง ไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้นั้น

69 • เห็นว่า ระเบียบดังกล่าวเป็นเรื่องการ บริหารงานภายในหน่วยงานทางปกครอง การที่นายอาเภอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ของ หน่วยงานทางปกครองไม่ปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบเป็นเรื่องที่หน่วยงานทาง ปกครองจะต้องไปว่ากล่าว กันเองกับนาย อาเภอ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจยกระเบียบ ดังกล่าวขึ้นอ้าง ทาให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น บุคคลภายนอกได้รับ ผลกระทบทั้งการงาน ที่นายอาเภอจ้างให้ผู้ฟ้องคดีดาเนินการก็ สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

70 • จึงไม่มีเหตุผลที่จะได้รับการงานที่ว่าจ้างให้ ผู้ฟ้องคดีทาไปโดยไม่ต้องเสีย ค่าจ้างอัน เป็นค่าตอบแทน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจยก ระเบียบ • กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง ราชการเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ เพื่อตัดสิทธิตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ พิพากษายืนตามคาพิพากษาศาลปกครอง ชั้นต้นที่พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชาระเงิน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จานวน ๕๙๐,๗๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี

71 • ของเงินจานวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะ ชาระเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึง ที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด ให้แก่ผู้ฟ้องคดี” และเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จังหวัดได้ชาระเงินตาม คาพิพากษาให้แก่ ห้างหุ้นส่วน จากัด ช. เป็นเงิน ๗๙๑,๔๑๘.๗๖ บาท • เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ใน การดาเนินการซ่อมแซมถนน ที่เสียหาย จากกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นในท้องที่อาเภ อดังกล่าว นายอาเภอดาเนินการไปเพื่อ

72 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตาม วัตถุประสงค์ของกฎหมายในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและการ จ่ายเงินได้จ่ายไปตามคา พิพากษาของศาล พฤติการณ์ไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้กระทาการโดยความจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับ ผิดชดใช้ค่าเสียหาย

73 • การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนไม่ชอบด้วย ระเบียบเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นค่า ก่อสร้างจานวน ๒ รายการ คือ รายการค่า ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ พ ปรับปรุง พร้อมทางลาด และรายการก่อสร้างห้องน้า -ห้องส้วม แบบ ๖ ที่/๒๗ รวมเป็นเงิน ๑๓,๓๑๒,๐๐๐ บาท โดยได้ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามประกาศ ประกวดราคาลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ กาหนดเปิดซองประกวดราคา

74 • วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ มีผู้ยื่นซองเสนอราคา ทั้งหมด ๗ ราย ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเพียง ๒ ราย ที่มีเอกสารให้ตรวจสอบการเป็นผู้เสนอราคา ที่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน คือ ห้างหุ้นส่วนจากัด บ. และห้างหุ้นส่วนจากัด ช. ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วผู้ เสนอราคาทั้ง สองรายไม่ได้เป็นผู้เสนอราคาที่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน จึงได้ทาการเปิดซองใบ เสนอราคา ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจากัด บ. เสนอ ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๕๖,๐๐๐ บาท และ ห้างหุ้นส่วนจากัด ช. เสนอราคารวม เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการรับและ เปิดซองประกวดราคาจึงได้ส่งมอบเอกสารและ ใบเสนอ ราคาแก่คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา

75 • ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาได้ตรวจสอบ เอกสารแล้วปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด บ. กรอกปริมาณวัสดุ ก่อสร้างไม่ครบถ้วนตามราคากลางของทาง ราชการ จึงคงเหลือห้างหุ้นส่วนจากัด ช. เป็นผู้เสนอราคารายเดียวที่เสนอเอกสาร หลักฐานถูกต้องตามที่กาหนดไว้ ในเอกสาร ประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาเห็นว่า เมื่อเหลือผู้เสนอ ราคาที่มีคุณสมบัติ ถูกต้องเพียงรายเดียว ทาให้ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาได้ จึงมี มติให้ยกเลิกการประกวดราคา

76 • ภายหลังเมื่อได้ยกเลิกประกวดราคาในครั้งแรก แล้ว โรงเรียนได้ดาเนินการประกวดราคาใหม่ โดยในการประกวดราคาครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ มีผู้มายื่นซองประกวดราคา ๕ ราย จากการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานผู้ เสนอราคาทั้ง ๕ ราย ไม่ได้เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกัน และคณะกรรมการพิจารณา ผลการ ประกวดราคาได้พิจารณาคุณสมบัติและการ เสนอราคาของผู้เสนอราคาแล้วเห็นว่า ห้าง หุ้นส่วนจากัด ช. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไขประกวดราคา และ เสนอราคาต่าสุดเป็นเงิน ๑๓,๑๙๐,๐๐๐ บาท ต่า กว่าราคากลางที่กาหนดเป็นเงิน ๑๖๑,๐๐๐ บาท

77 • จึงพิจารณาให้เป็นผู้เสนอราคาได้และ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้สั่งจ้าง ต่อมา สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ ตรวจสอบการประกวดราคา จ้างก่อสร้าง อาคารดังกล่าวแล้วเห็นว่า คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาได้คัดเลือก ให้ห้างหุ้นส่วนจากัด ช. เป็นผู้เสนอราคาได้ จากการประกวดราคาครั้งที่ ๒ ในราคา ๑๓,๑๙๐,๐๐๐ บาท โดยไม่นาราคาที่ห้าง หุ้นส่วนจากัด ช. ยื่นเสนอราคาในการ ประกวดราคาครั้งแรกจานวน ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้ยกเลิกไป ประกอบการพิจารณา

78 • ทั้งที่การเสนอราคาครั้งแรกกับครั้งที่สองมี ระยะเวลาห่างกันไม่มาก การใช้ดุลพินิจพิจารณา ด้านราคาในการเสนอราคาครั้งที่สองนั้น จึงเป็น การไม่รักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ เป็น เหตุให้ทางราชการต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นในส่วนที่ ไม่สมควรต้องจ่าย ทาให้ทาง ราชการได้รับความ เสียหายเป็นเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท (๑๓,๑๙๐,๐๐๐ –๑๑,๒๐๐,๐๐๐ ) ซึ่งระเบียบสา นัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๓ และข้อ ๕๐ กาหนด ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ต้องเรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาให้ต่าสุด เท่าที่จะทำได้

79 • คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทาง แพ่ง กรมบัญชีกลาง เห็นว่าจากการ สอบสวนปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาได้มีการเรียก ห้างหุ้นส่วนจากัด ช. มา ต่อรองราคาแล้ว แต่ห้างหุ้นส่วนจากัด ช. ชี้แจงว่าเป็นสิทธิของห้างหุ้นส่วนจากัด ช. ที่จะเสนอราคา และก็ได้เสนอราคาอยู่ใน วงเงินงบประมาณ คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาจึงได้มี มติให้จ้างจาก ห้างหุ้นส่วนจากัด ช. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่า สุดในราคา ๑๓,๑๙๐,๐๐๐ บาท และ

80 • จากปากคำของนาย พ. หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง หุ้นส่วนจากัด ช. ได้ให้ถ้อยคาว่า กรณีการเสนอ ราคาครั้งแรกมีราคาต่ากว่าการเสนอ ราคาครั้งที่ สองนั้น เนื่องจากในการเสนอราคาครั้งแรกอยู่ ในช่วงที่มีวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเหลืออยู่ เมื่อ ได้ ยกเลิกประกวดราคาครั้งแรกแล้ว หลังจากนั้น ก็ได้รับงานจ้างก่อสร้างที่อื่นและได้นำวัสดุที่มีอยู่ และคนงานไปทำการก่อสร้างที่อื่น ต่อมาเมื่อมี การประกาศประกวดราคาครั้งที่สอง จึงได้ยื่น ซองเสนอราคาตามความเป็นจริงที่จะต้องลงทุน ใหม่ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาก ได้เรียกมาต่อรองราคา แต่ห้างหุ้นส่วนจา กัด ช. ได้แจ้งขอยืนราคาเดิมเนื่องจากวัสดุที่จะ

81 • นำมาใช้ในการก่อสร้างต้องลงทุนใหม่ ทั้งหมด ทำให้ต้นทุนใหม่สูงขึ้นจึง ไม่อาจ ลดราคาลงได้อีกประกอบกับจากการ เปรียบเทียบใบสรุปบัญชีการประมาณราคา ค่าก่อสร้างของห้าง หุ้นส่วนจากัด ช. ที่ เสนอราคาในครั้งที่สองกับเอกสารประมาณ ราคากลางค่าก่อสร้างของโรงเรียน ปรากฏ ว่าราคา ค่าก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจากัด ช. ที่เสนอมานั้นต่ากว่าราคากลางค่า ก่อสร้างของโรงเรียน และจากการ ตรวจสอบสัญญาจ้างก่อสร้างของโรงเรียน อื่นๆ เช่น โรงเรียน พ. โรงเรียน ท.

82 • ที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร เรียนแบบ ๒๑๖ พ ปรับปรุงพร้อมทางลาดก็ มีราคาใกล้เคียงกัน ซึ่งราคาค่าก่อสร้าง ของโรงเรียนไม่ได้มีราคาสูง ผิดปกติกว่า ราคาค่าก่อสร้างของโรงเรียนอื่นๆ ที่ ก่อสร้างในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแต่อย่าง ใด ดังนั้น พฤติการณ์ ยังฟังไม่ได้ว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคากระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่า สินไหมทดแทน

83 • เทศบาลกาหนดราคากลางการจ้างเหมา ก่อสร้างเขื่อนกันดินพังสูงกว่าความเป็นจริง องค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดทาโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยมิได้ มีการ ตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง เพื่อ ทาหน้าที่ถอดแบบรูปรายการและคานวณ ราคากลาง ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดราคา กลาง งานก่อสร้าง แต่ได้ให้การประปา คานวณราคากลางให้และพบว่า

84 • ราคากลางที่การประปาคานวณมีการใช้ค่า Factor F ทุกซอยที่มีการขยายเขตประปา ส่งผลให้มูลค่าที่ทาสัญญาจ้างสูงกว่าราคา ที่ตรวจสอบตามระเบียบ กาหนด เป็นเงิน ๕๐๙,๖๐๐.๑๔ บาท • ตามสานวนการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏ ว่า องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน ตามสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ วงเงิน ๑๒,๒๑๗,๐๐๐ บาท เพื่อวางท่อขยายเขตบริการประปา จานวน ๑๑ โครงการ

85 • โดยองค์การบริหารส่วนตาบลขอให้สา นักงานประปา ดาเนินการสารวจออกแบบ และ ประมาณราคาค่าใช้จ่ายและได้นา ราคาประมาณการ ดังกล่าวมาใช้เป็นราคา กลาง โดยมิได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ กาหนดราคากลางเพื่อทาหน้าที่คานวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ส่งผลให้ต้องทา สัญญาจ้างกับผู้รับจ้างสูงกว่าความเป็นจริง เป็นเงินจานวน ๕๐๙,๖๐๐.๑๔ บาท แต่จาก การพิจารณาราคากลางที่สานักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตรวจสอบ

86 • คิดเป็นเงิน ๑๑,๗๐๗,๓๙๙.๘๖ บาท พบว่า มีราคาวัสดุ ๒ รายการ ที่นามาใช้ ในการ คานวณ คือ ท่อ PVC dia ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ยาว ๖ เมตร ชนิดต่อด้วยแหวนยาง กา หนดราคาท่อนละ ๔๙๙.๒๐ บาท หรือ ๑๒๔.๘๐ บาท/เมตร และท่อ PVC dia ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ยาว ๖ เมตร ชนิดต่อ ด้วยแหวนยาง กาหนดราคาท่อนละ ๑,๐๕๖.๙๐ บาท หรือ ๒๖๔.๒๓ บาท/เมตร มีราคาต่ากว่าราคาที่ควรจะเป็น ซึ่งองค์การ บริหารส่วนตาบล

87 • ได้นาราคาวัสดุทั้ง ๒ รายการ มา เปรียบเทียบราคาจาก สานักดัชนีเศรษฐกิจ การค้ากระทรวงพาณิชย์ ไม่ปรากฏว่ามีการ จัดเก็บราคาวัสดุทั้ง ๒ รายการไว้ ทั้งนี้ ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แจ้งตามหนังสือสานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๒๓๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างได้กา หนดแนวทางปฏิบัติไว้ใน ส่วนของราคาวัสดุ ก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบันในขณะที่ คานวณราคากลางงานก่อสร้าง

88 • โดยการก่อสร้างใน ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล) ให้ใช้ราคาตามที่สานักดัชนี เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กาหนด ใน ส่วนภูมิภาคให้ใช้ราคาตามที่สานักงานพาณิชย์ จังหวัดกาหนด หากเป็นวัสดุก่อสร้างที่สานักดัชนี เศรษฐกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสา นักงานพาณิชย์จังหวัดมิได้กาหนดไว้ ให้ผู้มี หน้าที่คานวณราคากลางสามารถ สืบราคาได้เอง พร้อมทั้งจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการ สืบราคาและการกาหนดราคาดังกล่าวไว้เป็น หลักฐานด้วย ดังนั้น เมื่อปรากฏว่ารายการวัสดุ ทั้ง ๒ รายการ สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มิได้ จัดเก็บราคาไว้

89 • องค์การบริหารส่วนตาบลจึงสามารถสืบ ราคาได้เอง และผลจากการสืบราคาจาก บริษัท อ. จากัด และ บริษัท ส.จากัด ปรากฏ ว่ารายการ ท่อ PVC dia ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ยาว ๖ เมตร ชนิดต่อด้วยแหวนยาง มีราคา ท่อนละ ๑,๐๗๘ บาทหักด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % คงเหลือท่อนละ ๑,๐๐๒.๕๔ บาท หรือ ๑๖๗.๐๙ บาท/เมตรและท่อ PVC dia ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ยาว ๖ เมตร ชนิดต่อ ด้วยแหวนยางมีราคาท่อนละ ๒,๒๔๘ บาท หักด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % คงเหลือ ท่อน ละ ๒,๐๙๐.๖๔ บาท หรือ ๓๔๘.๔๔ บาท/

90 • เมตร เมื่อนาราคาของวัสดุทั้ง ๒ รายการ ที่ได้ จากการสืบ ราคาตลาดมาแทนที่ราคาที่ใช้ในการ ตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค โดยคานวณด้วยวิธีการ เดียวกันจะได้ ราคางานต้นทุนเท่ากับ ๙,๔๘๓,๖๒๑.๘๐ บาท คูณด้วย Factor F = ๑.๒๙๘๐ (ดอกเบี้ยเงินกู้ ๘ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % และพื้นที่ฝนปกติ) ราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึง เท่ากับ ๑๒,๓๐๙,๗๔๑.๑๐ บาท เมื่อพิจารณา ราคากลางตามที่ได้ตรวจสอบคานวณใหม่มี แหล่งที่มาของราคาวัสดุที่ใช้อ้างอิงชัดเจนและ ราคาวัสดุ ก่อสร้างรายการใดที่สานักดัชนี เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มิได้กาหนด ราคาไว้ก็ได้ดาเนินการสืบราคาตลาด

91 • พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดการสืบราคาไว้ เป็นหลักฐาน เป็นไปตามแนวทางและวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การคานวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ดังนั้น ในกรณี ดังกล่าวแม้องค์การบริหารส่วนตาบลจะ มิได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกาหนดราคา กลาง เพื่อทาหน้าที่คานวณราคากลางงาน ก่อสร้าง ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แจ้งตามหนังสือสานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๒๓๖๒ ลง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

92 • เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง แต่เมื่อราคาที่องค์การบริหารส่วนตาบล ได้ทาสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างเป็นเงิน ๑๒,๒๑๗,๐๐๐ บาท ต่ากว่าราคากลางที่ได้ ตรวจสอบคานวณใหม่ตามระเบียบกาหนด คิด เป็นเงิน ๙๒,๗๔๑.๑๐ บาท (๑๒,๓๐๙,๗๔๑.๑๐ - ๑๒,๒๑๗,๐๐๐) จึงมิได้ทาให้องค์การบริหาร ส่วน ตาบลได้รับความเสียหาย จึงให้ยุติเรื่อง


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการงานก่อสร้าง โดย สวัสดิ์ เชาวกุล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มสธ. 14 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google