งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Plernpit Suwan-ampai, Ph.D. (Environmental Epidemiologist) Bureau of Occupational and Environmental Diseases Ministry of Public Health October 17, 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Plernpit Suwan-ampai, Ph.D. (Environmental Epidemiologist) Bureau of Occupational and Environmental Diseases Ministry of Public Health October 17, 2008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Plernpit Suwan-ampai, Ph.D. (Environmental Epidemiologist) Bureau of Occupational and Environmental Diseases Ministry of Public Health October 17, 2008 Seminar Melamine-Contaminated Chinese Milk: Public health Perspective and Management in Thailand

2 Melamine: Outbreak Chronology What happened? March 2007 - Kidney failure-related death of cats and dogs in the US, Europe, South Africa - Pet food incorporated Chinese imported “wheat gluten” and “rice protein” adulterated with melamine Sept 18, 08 - WHO* reported >6240 cases of kidney stones in infants with 3 death in China – related to Melamine-contaminated powdered infant formula – global concern - Exact onset date of illness is unknown but customer complained since March’08 *Resource: WHO-International Food Safety Authorities Network (INFOSAN)

3 Melamine: Outbreak Chronology (cont.) What happened? Sept 18, 08 cont. - >22 dairy manufacturers found to have melamine (range 0.09-2560 mg/kg), recall Sept 22, 08 - >53,000 sick and 12,900 hospitalized with additional 1 death (82% affected children <2 yrs of age) - >25 countries banned dairy products from China Sept 25, 08 - 3 manufacturers involved with the outbreak: Sanlu, Guandong Yashili*, Qingdao Suokang* (*Big exporters)

4 Melamine: Outbreak Chronology (cont.) What happened? Early Oct - Thai FDA-an ongoing test >96 products for sale and imports from China - Found 0.38-0.55 mg/kg melamine in powdered milk from Shuangwa dairy Co. (Action level* = 1 mg/kg) - Found traces in some product i.e., M&Ms, Snickers bars, Oreo wafer sticks, and Dove milk chocolate bars. Oct 13, 08 - Switzerland found high melamine concentration in Thai S&P milk cookies Oct 15, 08 - Found 92.82 mg/kg melamine in “Mali” unsweetened condensed milk

5 พบเมลามีนปนเปื้อนในนมข้น แปลงไขมันไม่หวาน สูตรน้ำมัน ปาล์ม ตรามะลิ (15 ตุลาคม 2551) สธ. เผย ผลตรวจวิเคราะห์ นมข้น แปลงไขมันไม่หวาน สูตรน้ำมัน ปาล์ม ตรามะลิ ชนิดกระป๋อง เลข สารบบ อย. 14-1-02323-1-0037 วันหมดอายุ 160109 พบสารเมลา มีน 92.82 มิลลิกรัม / กิโลกรัม ซึ่ง เป็นปริมาณที่สูงมาก จึงขอให้ ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ งดใช้ ผลิตภัณฑ์รุ่นดังกล่าว เนื่องจากอาจ เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ อย. ทำ หนังสือแจ้งบริษัท ผู้ค้าปลีก และ สสจ. ให้เรียกคืนสินค้าออกจาก ท้องตลาดแล้ว

6 What is Melamine? *Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Melamine  Melamine (C 3 H 6 N 6 ) 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine  Organic base, white solid powder, less water soluble, contained 66% nitrogen by mass  Uses: melamine resin (houseware items), glue, countertops, laminates, flame retardants  Melamine itself is very low toxic, not a genotoxic or mutagenic agent  Melamine is not metabolized and rapidly excrete in urine (T 1/2 ~ 3hrs)

7 What else is related to Melamine incidents? *Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Melamine  Cyanuric acid (CNOH) 3 1,3,5-triazine-2,4,6-triol  Melamine analogue, white & odorless solid  Uses: stabilizer & disinfectant in swimming pool, herbicides, dyes, antimicrobial agents  Melamine + Cyanuric acid (CA) – leads to crystals formation and highly nephrotoxicity  Unclear whether CA was added intentionally or a by-product of melamine preparation added (melamine  ammeline  ammelide  CA)

8  Consumption meat from animal fed melamine- contaminated pet foods - unlikely to pose a human health risk  Melamine-based kitchenware used with hot acidic foods - leached Melamine ~0.007 mg/day which probably no health impact  CA is an FDA-accepted of component of feed-grade biuret, a ruminant food additive  CA in swimming pool -Recommended 100 ppm (may be higher) -Estimated ingestion of H 2 O up to 154 mL (children) ~15.4 mg CA Other potential sources of human exposure

9  Melamine -LD50 oral,rat = 3,161 mg/kg -LD50 oral,mice = 3,296 mg/kg  Cyanuric acid -LD50 oral,rat >10,000 mg/kg -LD50 dermal,rabbit >7,940 mg/kg Acute toxicity of Melamine & Cyanuric acid  Toxicity levels comparable to NaCl

10  No human data on oral toxicity of melamine  Toxic effects (from animal feeding studies): -Calculi formation, inflammatory reaction & hyperplasia in the urinary bladder  renal failure -May leads to reproductive damage, bladder/kidney stones  bladder cancer -Dogs fed 3% melamine 1 yr: 1) reduced specific gravity, 2) increased output, 3) melamine crystalluria, and 4) protein & occult blood -Carcinogenicity Class 2B (IARC 1999) Chronic Toxicity of Melamine

11  No human data on oral toxicity of CA  Toxic effects (from animal feeding studies): -Sub-chronic oral tox. studies in animal - caused renal tissue damage incld. 1) dilatation of renal tubules, 2) necrosis and hyperplasia of tubular epithelium, 3) increased basophilic tubules, 4) neutrophilic tubules, 5) mineralization, and 6) fibrosis -In human, 98% of an oral dose is excreted unchanged in urine within 24 hrs. -Not include genotoxic, carcinogenic, and mutagenic effects Chronic Toxicity of Cyanuric acid (CA)

12 Melamine + CA toxicity – Why? Melamine, CA absorption in GI tract Systemic distribution Melamine cyanurate precipitation in kidneys  Water solubility: - Melamine = 3,240 mg/L - Cyanuric acid = 2,000 mg/L - Melamine cyanurate = 2.2 mg/L  Synergistic Toxicity *Source: National Toxicology Program Research Concept: Melamine/Cyanuric Acid, USA

13 Melamine Cyanurate Crystal Fig: PERILOUS CRYSTALS-Pets that ate the tainted food developed kidney stones. Polarized light microscopy (right) highlights the greenish brown kidney stones shown in kidney tissue (left) *Source: http://pubs.acs.org/cen/science/86/8619sci3.html

14 Potential Biomarkers of Melamine – Nephrotoxicity relationship *NAG = N-acetyl-{beta}-D-glucosaminidase; Kim-1 = Kidney Injury Molecule 1 ExposureInternal dose Biologically effective dose Early biological response Altered structure/ function Disease Susceptibility •Melamine content analysis in Milk & dairy products •Pet foods •Vegetable proteins •4-Hydroxyproline •Homovanillic acid (HVA) sulfate •NAG* •Kim-1* (used by US FDA) •Oliguri a/anuria •Kidney stones •Renal failure •Age •Race •Sex •SES •Others •Macrosc opic/micr oscopic hematuria •Altered renal fnc. • Urine melamine (HPLC/MS) but not validated

15 1. บริษัท ห้องปฏิบัติกลางการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA) 2. บริษัท เอส จี เอส ( ประเทศไทย ) จำกัด (SGS) 2.1. Melamine (LOD = 0.05 ppm) 2.2. Cyanuric acid (LOD = 1.0 ppm) 2.3. Ammeline (LOD = 0.1 ppm) 2.4. Ammelide (LOD = 0.5 ppm) 3.OMIC Bangkok Laboratory Melamine Analysis: Laboratories available in Thailand  Thai-FDA Hotline: 0 2590 7212 & 0 2590 7175

16 Strategic plans & actions on Health impact of Melamine Activities:  1 st Prevention – Remove Exposure (Thai-FDA) - Ban Chinese milk/dairy products immediately if imported from involved manufacturers* - Survey and monitor suspected products esp. quarantine & restricted test for products imported from China - Educate consumers (risk communication to public) - Encourage relevant manufacturers to remove suspected product from shelves for investigation - Law enforcement – พรบ อาหาร พ. ศ. 2522 มาตรา 26(1) จำคุกไม่เกิน 2 ปี / ปรับไม่เกิน 20,000 บาท / ทั้งจำทั้งปรับ *Note: Banning products currently is not an action plan in Thailand

17 Activities:  2 nd Prevention – Early detection (DDC) - Screening biomarker of exposure i.e., internal dose – not yet available - Coordinate with provincial PH offices and pediatricians in relevant agencies to set a surveillance program – to early detection cases  3 rd Prevention – Reduce severity (Tertiary service providers) - Appropriate treatment, referral system, and compensation - Review hospital discharge data for ICD-10 codes related to renal failure and urolithiasis for infant aged <10 yrs* Strategic plans & actions on Health impact (cont.) *Note: recommended strategic plan

18 Possible strategies to be considered for Thai government 1. ออกข้อกำหนดทางกฎหมายเพิ่มเติม เช่น กำหนดปริมาณการปนเปื้อนเมลามีนและสาร ที่เกี่ยวข้องสูงสุดที่ยอมให้พบในอาหาร (TDI) 2. พิจารณา ห้าม ผลิต นำเข้า และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนเมลามีน 3. ศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารเมลามีนและ สารที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม 4. การประสานความร่วมมือ : 1) การร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน, 2) ระบบการสื่อสารความ เสี่ยง, 3) มาตรการป้องกันเมลามีนปนเปื้อน เข้าสู่วงจรอาหาร (Food Chain) *TDI = Tolerable daily intake

19  TDI (Tolerable daily intake) for Melamine & its analogues – from risk assessments in 2007 incident -TDI: US FDA= 0.63 mg/kg BW/day -TDI: EFSA*= 0.50 mg/kg BW/day Guidance on levels of health concern in food *EFSA = European Food Safety Agency แนวทางการกำหนดค่าสูงสุดที่ยอมให้มีในอาหาร  WHO guideline ’08 - น้ำนม < 2.7 mg/L - นมผง < 27 mg/kg  Risk assessment - น้ำนม < 1.3 mg/L - นมผง < 13 mg/kg

20 Case Scenarios – Approaches? 1.Hx of 1 time/occasionally consuming Malamine-contamination milk product with no clinical complaint? 2.Hx of regularly consuming Malamine- contamination product with no clinical complaint? 3.Case 2 years old girl presented with clinical symptoms of nephrotoxicity? How to r/o Melamine-related nephrotoxicity?

21 1.History of consumption contaminated products 2.Having 1 or more following symptoms: 2.1. Unexplained fever arising from UTI/bacteraemia 2 nd to urine stasis from obst’n 2.2. Macro-/microscopic hematuria 2.3. Acute obstructive renal failure: oligouria/anuria 2.4. Stone discharged while passing urine 2.5. HT, edema, painful when knocked on kidney area 3.Lab test results: UA with macro-/microscopic haematuria; blood biochemistry; LFT & RFT; Urine Ca/Cr ratio (~normal); normal morphology of rbc 4.Imaging examination: prefer U/S B exam WHO-Guideline: Criteria for Diagnosis

22 1.Stop using melamine-contaminated food products 2.Medical treatments of kidney stones: 2.1. Infusion & Urine alkalinization – dispel stones 2.2. Correct water, electrolytes, & acid-base imbalance, & symptomatic treatments 3.Treatment of complicated acute renal failure WHO Recommended Clinical treatment guideline

23 References: 1. http://www.fda.moph.go.th/www_fda/fda_melamine/in dex-melamine.php http://www.fda.moph.go.th/www_fda/fda_melamine/in dex-melamine.php 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Melamine http://en.wikipedia.org/wiki/Melamine 3. http://www.medicalnewstoday.com/articles/124130.ph p http://www.medicalnewstoday.com/articles/124130.ph p 4. http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosa n_events/en/index3.html http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosa n_events/en/index3.html 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการอาหาร เรื่อง การ ปนเปื้อนสารเมลามีนในผลิตภัณฑ์อาหาร, 29 กันยายน 2551


ดาวน์โหลด ppt Plernpit Suwan-ampai, Ph.D. (Environmental Epidemiologist) Bureau of Occupational and Environmental Diseases Ministry of Public Health October 17, 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google